Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Глава. 20: Нерівність, бідність і дискримінація у Сполучених Штатах

У попередніх розділах ми вивчили, яким образомна ринках виробничих факторів визначаються норма віддачі капіталу і землі, рівень зар-плати і, отже, доходи. У даний главі миісследуем загальну картину розподілу доходовбогатства в Сполучених Штатах, рівень бедноі її причини.
Розподіл доходів і багатства в Сполучений * них Штатах, так само як і в більшості дру ~ країн, надзвичайно нерівномірно. Найбільш бо ~ ті 0,05% американських сімей володіють 35% НД ~ величини особистого майна, в той час як иму-суспільством «нижніх» 90% домашніх господарств складаючи-ет лише 30% його сукупної величини. На ніжнмступеньках економічної сходи знаходяться бо-леї 34 млн. осіб, або 14,4% населення США, що живуть нижче офіційної риси бедності1. Значна частина політичних дебатів так чи іна'связана з причинами нерівності і бідності, iопределенной ступеня впливаючи і на форміровантполітіческого курсу уряду.
У 30-ті роки і потім знову в 60-ті роки федераль-ве уряд демонстрував високійвень відповідальності за долі обділених і рботало комплекс програм, спрямованих на Борс бідністю. Багато, включаючи президента Джонс "заявляли в 60-ті роки, що нерівність по больнгчасті має своїм корінням зовсім не разлічіяуровне здібностей, а дискримінацію - бавовняні, / ги справжню. З метою зменшення дискримінації, а отже, і бідності було розроблено законо-давства про рівні правах. До 1984 р. частка в ВНПзатрат на заходи по боротьбі з бедностьюстігла 10%. Але досі боротьба з голодом, нище-той і відсутністю даху над головою не увейуспехом, а частка людей, що живуть за межею бідності, навіть зросла порівняно з періодом десятиліть-ній давності.

Наприкінці 80-х років багато хто вже задавалися Восом, не принесла Чи боротьба з бідністю, декларують-ванна Ліндоном Джонсоном в 1964 р., здійснений-но протилежні результати * збільшивши, а не 'Крат рівень бідності. У своїй книзі «Потер! основ» Чарльз Мюррей, висловлюючи широко pacriраненний скептицизм з приводу боротьби уряду з бідністю, пише: «Ми намагалися сделат» більше для бідних, а в результаті отримали больпбедних. Ми намагалися прибрати перешкоди на пут »тих, хто прагне вирватися з убогості, а побудували-ли пастку» 2. У цьому розділі ми зосередимо ува-гу на способи виміру і основних показників лях бідності та особливо зупинимося на «економікедіскрімінаціі». У гол. 22 більш докладно будуть рас-
1 Відомості про розподіл багатства відносяться до 1983 г, про рівень 6 * ності - до 1984 Нижче ми наведемо визначення бідності та 6м »докладні дані про її рівні.
2 Charles Murray, Losing Grounds: American Social Policy 1950-1980, BaABoob, New York, 1984, p. 9.
дивляться проблеми, пов'язані з боротьбою прави-тва проти бідності, а також результати цій боротьбі.
У п. 1 ми почнемо з аналізу функциональногораспределения доходу.
О-Функціональний розподіл доходу ха-рактеризует розподіл доходу між фак- торами виробництва, зокрема пропорції, в яких дохід розподіляється між тру-дом і капіталом.
Поняття функціонального розподілу сприяе розумінню процесів розподілу доходамежду індивідуумами залежно від того, є-ються вони найманими працівниками або влас-никами речового капіталу (капіталістами).
Однак з абстрактного зручності такого четкогоразделенія зовсім не випливає, що в сучасній еко-номіці власники власності не мають трудо-вих доходів або що ті, хто живе на платню, неполучается доходів від капіталу. Більшість людей, що володіють акціями та облігаціями, ще й працю-ють; точно так само багатьом пенсіонерам пріносятдоход акції та облігації, власниками яких є при-ляють пенсійні фонди.
Тому в п. 2 ми звернемося до проблеми персо-нального розподілу доходу.
Про Персональний розподіл доходу перед-ставлять собою розподіл доходу між окремими економічними осередками, кои-ми є приватні особи, сім'ї та домашніехозяйства.
Персональний розподіл доходу описує про-цес розподілу доходу між вами, нами, ком-паніей «Дюпон» та іншими одержувачами доходов.Оно відображає те, як в різні моменти временіобщество відповідає на один і той же питання «Ко- му »? У п. 3 ми продовжимо розпочату розмову і по-намагаємося з'ясувати, як протягом життя змінює-ся положення індивідуума в економічній ієрархія-хии, а також проаналізуємо зв'язок між доходу-ми батьків і їх дітей.
Параграф 4 присвячений впливу, оказываемомудискриминацией на індивідуальні заробітки інеравенство в доходах. У п. 5 наводиться діскуссіяпо питань бідності в Сполучених Штатах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Глава. 20: Нерівність, бідність і дискримінація у Сполучених Штатах "
 1. Досвід Сполучених Штатів
  бідність і дискримінація у Сполучених Штатах 363 Оскільки ж коефіцієнт капіталовооруженность-сти ріс на всьому протязі періоду , це означає, що ступінь взаємозамінності між працею ікапіталом була невисокою і / або технічний про-гресс благоприятствовал оплаті
 2. Коментарі
  глава німецького фашистського держави (з 1933 р. - рейхсканцлер, з 1934 р. одночасно - президент). Гобино Жозеф Артюр де (Gobineau Joseph Arthur de) (1816-1882) - французький соціолог і письменник, один із засновників ідеології расизму і расово-антропологічної школи соціології. Гогенцоллерни (Hogenzollern) - династія бранденбургських курфюрстів в 1415-1701 рр.., прусських королів у
 3. 5. Бідність
  главами сім'ї без чоловіка. * "Діти, що живуть а сім'ях, очолюваних жінками без чоловіка . **** Люди 65 років і старше, які живуть без родичів. NA - дані відсутні. Джерело: Statistical Abstract of the United States, 1986, Tables 767, 768 and 769. Рівень бідності серед різних группнаселенія У 1984 р. 33,7 млн. осіб, або 14,4% населеніяСША, мали рівень доходів нижче риси
 4. Означало б це, що дискримінація не грає ніякої ролі в установ-лення різниці в заробітній платі
  розділах ви отримали уявлення про те, чому рівень доходів індивідів істотно різний. Заробітна плата людини залежить від пропозиції і попиту на його працю, які, в свою чергу, визначаються природ-ними здібностями індивіда, людським капіталом, компенсаційними разли-чіямі, дискримінацією і т. д. Так як в економіці США заробітна плата сос-тавляет три чверті
 5. Глосарій
  нерівність у суспільстві, тим він ближче до 1 Коефіцієнт зносу основного капіталу - частка тих основних фондів, вік яких перевищує нормативні терміни Коефіцієнт оновлення основних фондів - відношення вартості введених за рік основних фондів до їхньої наявності на кінець року Коефіцієнт покриття - частка суми покриття (див. Сума покриття) у виручці від реалізації або (для окремого товару) частка
 6. Передмова
  глава носить скоріше описатель-ний характер, ми використовуємо теоретичні поло-ження, викладені в частині 4, про ринок факторіввиробництва при обговоренні впливу змін впредложеніі праці на розподіл доходів. Дві глави в п'ятій частині досліджують роль держа-ви в сферах оподаткування та закупівель товарів іпослуг (гол 21), а також у трансфертних платежах, ко-торие, серед іншого, покликані
 7. Глава 13. Регулірованіеекономічес-койдеятельності
  дискримінації, захисту по-требителей та охорони навколишнього середовища. Автомобільна промисловість представляетсобой крайній, але аж ніяк не унікальний випадок. «Комерційні банки та інші депозитні уста-дення., Є, може бути, найбільш сильно ре-гуліруемимі (після електричних компаній) установами в системі американської економі-ки» 2. Юристам і модельним перукарям необ-хідно скласти іспити,
 8. Резюме
  бідність і благополуччя. Чорта абсолют-ної бідності представляє такий рівень доходу, приякому сім'я не в змозі підтримувати потреб-ня їжі та інших предметів першої необхідно-сти на що розраховується особливим чином мінімальнонеобходімом рівні. Чорта відносної бідності, як правило, встановлюється на рівні, рівному поло-вини медіанного доходу, і відображає существованіетех, кому не
 9. Глава 22: велфері, бідність і розподіл доходів
  бідності, в щорічному економічному доповіді пре-jзідента говорилося: «У AMq) MKe одні громадяни завжди будуть багатшими другіхНо це не означає, що бідність неминуча. Ми можемвідеть на горизонті історії Сполучених Штатів про-суспільством достатку, багато в чому вільний від того жалко-го існування і тієї деградації, які всегдабилі жеребом літньої людини. Постійно расту-щая продуктивність,
 10. Резюме
  нерівність у
© 2014-2022  epi.cc.ua