Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Оподаткування, ефективність і втрати


Другий критерій оподаткування - ефек-тивність - стосується втрат, що виникають в результатетого, що люди намагаються ухилитися від податків. ВГЛ. 4 ми обговорювали приклад з оподаткуванням сі-гарет. Оскільки цей аналіз є суттєво-вим для розуміння впливу наслідків налоговна розподіл, ми розберемо ще один приклад, наведений на рис 21-3. На цей раз рассмотрімважную проблему впливу прибуткового податку наринок праці.
Питання полягає в наступному: який вплив име-ет прибутковий податок на обсяг роботи, виробляй-мій в економіці? Чи логічно очікувати, що підви-щення податків зменшить бажання працювати, по-скільки в умовах, коли посленалоговая оплата заработ менше, люди віддадуть перевагу замінити работудосугом?
Крива D являє сукупний попит натрудившись, а крива 5 - пропозиція праці. Як і в гл.16, крива попиту на працю спрямована вниз, потомучто, коли реальна заробітна плата зменшується, фірми прагнуть замінити капітал працею, викорис-чаплі для цього більш трудомісткі проізводственниепроцесси. Крива пропозиції праці направленавверх, відображаючи гіпотезу, згідно з якою у відповідному підвищення реальної заробітної плати рабочіеготови запропонувати більшу кількість годин своеготруда Коли реальна заробітна плата збільшує-ся, кількість пропонованого праці зростає в ре-
7 Уважний студент здасть наступне питання Якщо є толькодве граничні податкові ставки, 15% і 28%, і існує риса освоєння-бождения від податків, яким чином середня ставка може достічь28%? Відповідь полягає в тому, що структура податкових ставок по Зако-ну про податкову реформу складніше, ніж це уявлялося офіціально.На Насправді, крім двох ставок (15% і 28%), існує і предельнаяналоговая ставка 33%, застосовувана до середнього діапазону доходів .

Кількість відпрацьованих годин
РІС. 21-3. Податок на заробітну плату, Податок на зарплатууменьшает чистий заробіток для кожного рівня ринкової зар-плати. Отже, графік пропозиції праці сдвігаетсявверх, від S до S '. Податок переміщує ринкова рівновага з? вf. Число відпрацьованих годин зменшується, зарплата до виплатиналогов зростає до W, а зарплата після сплати податків падаетдо VT
зультате того, що вже мають роботу работнікіготови працювати більше, а також того, що раніше непрацюючий люди хочуть знайти роботу . Первоначаль-ве рівновагу знаходиться в точці E.
Припустимо тепер, що уряд вводітналог на заробітну плату, тобто на трудові доходи.Все працівники повинні тепер платити государству20 центів з кожного долара зарплати. Це зсуву-ет криву пропозиції праці вгору. Первоначальнопредпринимателю вимагалося виплачувати только4 дол зарплати, щоб отримати від працівників дан-ний обсяг праці Тепер, коли введений податок, потре-буется вже 4,80 дол
зарплати до сплати податків, щоб зберегти працівникам чистий заробіток науровне 4 дол, ті. на рівні, необхідному для про-позиції ними того ж обсягу праці Подібним жеобразом, щоб мати, скажімо, 8 дол чистого заробітку, зарплата до сплати податків повинна бути науровне 9,60 дол Таким чином, введення 20%-гоналога на зарплату зрушує криву предложеніятруда вгору, до 5 ', на величину, в точності равнуютой, при якій посленалоговая зарплата для каж-дого рівня пропозиції праці дорівнює зарплаті напервоначальной кривої пропозиції.
Нова рівновага на ринку праці перебуває Вточку E '. Введення податку зменшило величину від-
розробляє годин. Воно підняло предналоговийуровень зарплати з W до W і знизило посленало-говий рівень зарплати до W ". Відстань междуF і А 'являє собою податкові виплати, іліклін, який вбивається податком між ценойнайма працівника для фірми і сумою, получаемойработніком за один додатковий годину праці.
Після введення податку працівники будуть продов-жати трудитися стільки ж, якщо тільки їм компен-сіруют податки наданням вищої зар-плати до їх сплати. Але попит на працю з сторонифірм обернено пропорційний рівню зарплати.Еслі зарплата зростатиме, то фірми не захочуть на-приймати таку ж кількість праці, як і раньше.Новое рівновага буде досягнуто, коли занятостьупадет до точки, де гранична проізводітельностьтруда виросте до такої міри, що фірми, знаходячись на своїх кривих попиту на працю, будуть готовиустановіть більш високу зарплату (W), ніж рань-ше (W), а працівники при більш низькій після сплата платником ти податків зарплаті (W "), ніж раніше (W), будутработать менше, тобто зволіють залишити большевремені на дозвілля.
На рис. 21-4 зображені ті ж криві, що і нарис 21-3, і ми фіксуємо увагу на двох об-ластях. Трикутник EFA 'являє собою поті-ри надлишку для споживача або надлишку дляпроізводітеля, породжувані налогом8, а областьWE'A'W "показує суму стягнутих государ-ством податків. Дамо пояснення з приводу етіхобластей.
При досягненні зарплатою до сплати налоговуровня W ринок праці балансується. При такойзарплате сума відпрацьованих годин впала з L до V.Следовательно, податок зменшує бажання работать.Для рівня пропозиції праці V має місце клінмежду вартістю праці для фірми, задаваемойточкой E 'на кривій попиту на працю, і іздержкаміілі негативною корисністю праці для праців-ков9, що дорівнює їх зарплаті після сплати податків, W ". Граничні витрати на оплату 1 дополнітельногочаса праці для фірм (W) перевершують предельнуюценность додаткової години праці для праців-ників (W"). Отже, податок викликає спотворення . Таке спотворення ще називається податковим клі-ном, так як податок вбиває клин між сплачують-мимі і одержуваними цінами.

У чому саме виражається це спотворення? Пред-покладемо, що всі ринки є абсолютно кон-
8 Ми обговорювали ці втрати (як недоотримання надлишку потребітеляміілі виробниками) в гол 10-11.
9 Рішення працювати додаткову годину є одночасно і рі-ням скоротити на один годину вільний час. Ми можемо, таким обра-зом, говорити, що гранична ціна додаткової години праці для ра-ботника і втрата граничної корисності від скорочення на один чассвободного часу - рівнозначні поняття.

Кількість відпрацьованих годин
РІС. 21-4. Податкові надходження і втрати. Введення подат-га зрушує криву пропозиції до S '. Предналоговая зарплатарастет до W, а число відпрацьованих годин падає з L до L'. треу-гольник ЕЕ'А 'являє собою суспільні втрати, ілібругго-збиток, що виникає в результаті відмінностей між вели-чиною граничної оцінки фірмами додаткової години праці, з одного боку, та граничної цінністю додаткового часатруда для працівників - з іншого. Область WE'A'W " - це про-щая сума доходів, зібраних державою Податки вбіваютклін FA 'між величиною продуктивності праці і предель-ними витратами додаткової одиниці роботи для працівників; таким чином, податки зменшують стимули до праці
конкурентних. Якщо величина нараховується фірмамізарплати перевищує рівень зарплати, получаемойработнікамі, гранична цінність продукту трудапревосходіт граничні витрати праці для працівників. Якби вони працювали на одну годину більше, суспільство отримало б виграш величиною W, т.е.равний граничної цінності продукту праці З-тримки цього додаткового години роботи дляпредлагающіх працю і, отже, для обществапредставляют собою меншу величину, W ". Але по- кільки податок вбиває клин між витратами натрудившись для підприємця і зарплатою, получаемойработніком, ця додаткова робота не вироб-дітся10.
Податок діє як негативний стимул ктруду, оскільки результатом є уменьшеніеоб'ема виконуваної роботи. Загальні втрати равнитреугольніку ЇЇ ' А ', втрат надлишку споживача іпроізводітеля. Уряд вилучає у вигляді подат-
10 Перевірте ваші знання, почерпнуті з гл. 10, про умови оптималь-ного розподілу ресурсів.
Глава 21: Податки і державні витрати 385
гов дохід, рівний площі затіненого прямоуголь-ника (W - W ') XU, яка дорівнює сумі відпрацьованих годин V, помножених на величину податку назарплату за 1:00 праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Оподаткування, ефективність і втрати"
 1. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  оподаткування, анулювання боргів, неприкритою конфіскації, валютних обмежень. Ми знаходимося напередодні повного розпаду міжнародного ринку капіталу. Економічні наслідки цієї події очевидні; його політичне відлуння непередбачувано. Щоб оцінити політичні наслідки дезінтеграції міжнародного ринку капіталу, необхідно згадати, до яких результатів привела інтернаціоналізація
 2. 3.1. Пряма капіталізація
  оподаткування на величину власного інвестованого капіталу; R - ставка капіталізації для позикових коштів. Метод інвестиційної групи для фізичних складових. Ставка капіталізації визначається за формулою де L - частка вартості землі в загальній вартості нерухомості; R - ставка капіталізації для землі; R - ставка капіталізації для поліпшень. Ставка капіталізації
 3. НАЙНИЖЧІ ПОДАТКИ
  оподаткування. Зростає частка підприємств, що вкривають доходи від податкового чиновника, звітуючи фальшивими цифрами збитків. Виграючи внаслідок ухилення від податків, інвестори часто витягують вигоди з таких проектів, які насправді лише зменшують багатство. Капітал витрачається даремно, і ресурси відволікаються від тих сфер, де їх можна було б використати з
 4. Види податків
  оподаткування). З цієї ж причини державі вигідніше використовувати непрямі, а не прямі податки в період інфляції. Це дозволяє мінімізувати втрату реальної вартості податкових надходжень в умовах знецінення грошей. Залежно від того, як встановлюється податкова ставка, розрізняють три типи оподаткування: 1) пропорційний податок; 2) прогресивний податок, 3) регресивний податок.
 5. Тіньова економіка
  оподаткування, що змушує багатьох платити багато більше, ніж платять бідні. При цьому головна роль у зменшенні нерівності належить трансфертними платежами, оскільки можливості збільшення оподаткування обмежені. Високі податки знижують деловную активність. Чи не безмежні і можливості використання трансфертних платежів як каналу перерозподілу доходів. Значне збільшення їх
 6. Тема 42. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  оподаткування (реакція держави на знецінення грошей) - таксфляціей. Якщо темпи зростання інфляції в країні сповільнюються, то такий процес називається дезінфляції. Більше того, інфляція може взагалі припинитися, і їй на зміну прийде зворотний процес загального зниження цін - дефляція. Дефляційний механізм у кінцевому рахунку веде до тих же результатів, що і інфляція - деформує всі господарські
 7. Протягом всієї книги я регулярно посилаюся на Десять принципів економіці з глави 1, нагадуючи студентам про «каменях»,
  оподаткування »розглядається механізм утворення без-поворотних втрат зважаючи оподаткування та определяетсяіх
 8. Пропозиція Г.
  оподаткування землі може здатися привабливим, але його практичні переваги далеко не очевидні. Для того щоб уникнути спотворення податком на землю економічних стимулів, він повинен застосовуватися до земель, «незнайомим» з людською працею, оскільки дуже часто цін-ність землі обумовлюється проведенням робіт з очищення її від дерев, прокладання каналізації або будівництву
 9. Б. Податок, який не збирає податкових надхо-джень, не може привести до безвозврат-ної втрати. 4. Припустимо, що
  оподаткування продук-тів харчування - прекрасний спосіб збільшення податкових надходжень, так як попит на про-дукти досить нееластичний. В якому сенсі обкладання податком продуктів харчування - «хо-роший» спосіб збору надходжень? У якому смислі- ле це «поганий» спосіб збору надходжень? 6. У листопаді 1993 р. американський сенатор Д. П. Мой-Ніан представив закон, що встановлює податок в
 10. Уряд получа-ет дохід у розмірі $ 2 з піци, яку придбав Джо.
  оподаткування, пропонуючи змінити базу оподаткування Вони вважають, що податок повинен стягуватися не з суми заробленого зг. певний період доходу, а з суми, яку витратив платник податків на придбання різних товарів і послуг. Ця альтернативна си-стема, яку називають оподаткуванням споживання, стимулювала б населення до заощаджень. Адміністративне тягар Якщо
© 2014-2022  epi.cc.ua