Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Багатоукладність

Для аналізу перехідної економіки найбільш прийнятним є введене в науковий обіг В.І. Леніним поняття «уклад», яке досить широко використовувалося радянською економічною наукою. Правда, необхідно звернути увагу на те, що дане поняття обмежувалося рамками господарської діяльності, економіки, тобто йшлося про господарському укладі. Однак більш правильно було б говорити про суспільно-економічному устрої, який не тільки обмежується специфікою економічних відносин, а й включає в себе
ідеологічні, етичні, культурні, а також політичні аспекти життєдіяльності людей. Інакше кажучи, мова повинна йти не просто про спосіб господарювання, а про спосіб життя тих чи інших соціальних верств суспільства. Якщо звернутися до вже відомих нам категоріям «спосіб виробництва» і «суспільно-економічна формація», то уклад більшою мірою тяжіє за своїм змістом до «формації» як всієї сукупності суспільних відносин.
Уклад - найбільш вдалий термін з точки зору як семантики російської мови, так і вибору наукового інструментарію для аналізу соціально-економічних процесів. Уклад - це ємне і чітке поняття, що використовується для характеристики життєдіяльності соціальних груп і прошарків суспільства, їх суспільно-економічного буття.
В якості ілюстрації звернемося до дрібного підприємництва, або до дрібнотоварного укладу. Саме визначення укладу говорить про те, що господарський склад життя даного шару людей базується в значній мірі на участі самого підприємця у трудовій діяльності. Це підприємці-трудівники, над якими тяжіють етичні норми та культурну спадщину відповідної нації.
Однак господарський побут, економічні відносини не можуть не позначатися на їх ідеологічних і політичних устремліннях, поведінкової психіці, оцінках відбуваються процесів і явищ. І те, що було помічено і висловлено В.І. Леніним щодо подвійної природи простого виробника: трудівника і капіталіста (підприємця), навряд чи можливо і необхідно спростовувати. Неприйнятною є лише постановка питання про подолання цієї подвійності шляхом викорінення даного соціального шару. В даний час, так само як і у відносно тривалому періоді, подібна перспектива не проглядається, і вона малоймовірна. І з цим необхідно рахуватися, як з об'єктивною даністю.
У всіх країнах підприємці
- досить солідний соціальний пласт суспільства, який не може проігнорувати будь-яке політичне рух.
Що ж до історії розвитку людства, то вона демонструє багатоукладний характер суспільного виробництва з тих пір, як людство переступило через поріг первісній стадії. Розкладання громади, утворення сім'ї та приватної власності вже свідчать про руйнування моноукладной економіки і виникненні приватновласницького укладу, який ще довго був нерозривно прив'язаний господарської пуповиною до громади. Але процес розпочався. Тому незалежно від того, які у нас існують уявлення про щаблях, стадіях в еволюції тих чи інших соціально-економічних систем, ми повинні визнати існування в кожен конкретний період різноманіття соціально-економічних відносин як наслідок співіснування різноманітних соціальних груп, верств, класів.
Якщо виникла приватна власність і просте товарне виробництво, то це не означало зникнення автократичного замкнутого господарства, так само як і поява в тому чи іншому суспільстві рабовласницького устрою не означало усунення з арени суспільного життя автократичного або простого товарного виробництва . Усунення рабовласництва і заміна його феодальної залежністю не виключали раніше існуючі уклади. Розвиток товарного виробництва і грошового господарства, виникнення капіталу і заснованого на його базі відповідного укладу неусувало відразу все попередні форми соціально-економічного життя.
Причому сам капіталізм надалі являють собою вже далеко не однорідне явище. Про це наочно свідчить сучасна дійсність. Адже не можна ігнорувати співіснування приватновласницького укладу, що базується на індивідуальній та партнерської формах приватної власності, з оліго-і монополістичним
укладами, що мають у своїй основі корпоративну форму власності. Одночасно з ними, як і протягом всієї історії, функціонує і державний устрій, в основі якого лежить етатіческій власність. Проте з моменту свого виникнення в глибоку давнину продовжує існувати і дрібнотоварний уклад, який базується на індивідуальної трудової власності. Мало того, все більшої сили набирає зародився в надрах капіталізму «соціалістичний уклад» у формі колективної власності, або народних підприємств.

Досить широка гамма укладів, їх дивовижне поєднання вказують на досить складну структуру соціально-економічних відносин в будь-якому суспільстві, але особливо в сучасному, з розвиненою ринковою економікою. Не можна говорити про те, що економічні інтереси на всіх зрізах наявних укладів збігаються. Вони можуть збігатися з окремих аспектів господарської діяльності, принципам функціонування економіки, але з інших можуть бути і протилежними.
Різноманіття укладів в економічній системі проявляється в ринкових структурах: незначно - в чистої конкуренції, але більшою мірою - в монополістичної конкуренції, олігополії і монополії. Причому роль і соціально-економічна значимість у суспільстві того чи іншого укладу проявляються в динаміці і зрушення, що відбуваються в ринкових структурах.
Не можна погодитися з точкою зору, згідно з якою багатоукладність - ознака перехідності економічної системи з одного стану в інший. Коли остаточно перемагає панівний уклад, потрактований як спосіб виробництва, інші уклади нібито повністю усуваються або грають незначну роль, а на основі пануючого укладу утворюється єдина соціально-економічна формація. Тому уклади вбачалися в тих способах виробництва,
які або відживали свій вік, або знову виникли, але ще не трансформувалися в панівний спосіб виробництва.
Слід визнати, що багатоукладність - це перманентний стан соціально-економічних систем, в яких постійно відбуваються зміщення і зрушення в структурі функціонуючих укладів. Такий підхід дозволяє уникнути необхідності теоретичних обгрунтувань неминучих революційних переворотів у суспільному житті і сконцентрувати увагу на еволюційному типі відбуваються соціально-економічних перетворень у суспільстві. Що стосується російської дійсності, то вона знову демонструє шлях революційних перетворень, які в силу свого кримінального змісту знову-таки виявилися спрямовані проти дрібнотоварного укладу, так як останній виявився не захищеним державою від злочинного світу. Це одна з головних причин, чому ми до цих пір не маємо «мільйон» приватних власників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " багатоукладність "
 1. Запитання до теми
  багатоукладності країн, що розвиваються? 2. Чому традиційні уклади перешкоджає розвитку продуктивних сил? 3. У чому проявляється слаборазвитость і відсталість країн, що розвиваються? 4. Перерахуйте основні риси залежного розвитку. Проявляються вони в даний час? 5. Визначте характерні риси соціальної структури країн, що розвиваються. 6. Яка роль
 2. Змішана економіка соціалістичного типу
  багатоукладність. Саме багатоукладність є її перевагою в порівнянні з радянським способом виробництва. Не ясно тільки, чи достатньо цього для перемоги над
 3. Загальна характеристика
  багатоукладність перешкоджає створенню всеосяжного господарського механізму: він зберігає свою фрагментарність. Досі ринкові, капіталістичні відносини в господарстві, особливо в сільськогосподарській сфері, сусідять з напівфеодальними, оскільки прибуток не виступає регулятором господарських процесів. Питома вага організованого сектора індійської економіки в національному доході
 4. 4.2.4. Перехідна економіка
  багатоукладність. Економіці перехідного періоду властиво загострення соціально-економічних протиріч, яке зменшується у міру створення нової економічної системи. Тривалість ринкової трансформації залежить від рівня соціально-економічного розвитку
 5. 4.2.1 Традиційна економіка
  багатоукладність, тобто існування різних форм господарювання, заснованих на різних формах власності: натурально-общинне господарство - на общинної форми власності, дрібнотоварне виробництво селян і ремісників - на дрібної приватної власності. Розрізняються уклади і тим, як приймаються економічні рішення. У рамках натурально-общинного укладу рішення приймаються радою
 6. Що означає приватизація?
  Багатоукладна економіка, в якій є всі типи присвоєння: а) приватне; б) загальне пайову; в) загальне спільне. У підсумку розширилася демократизація економічної влади. {Foto20} Приватизація
 7. III.3.1. Група країн з розвиненою ринковою економікою
  многоукладностью, переважанням видобувних галузей над обробними. З країн колишнього соціалістичного табору Китай розглядається окремо. До 2000 р. тут поставлені завдання скорочення зростання природного приросту населення і доведення валового продукту на душу населення до 5000 дол У силу великої розмаїтості країн, що розвиваються у світовій економіці їх прийнято класифікувати як
 8. 2.1 ГРОМАДСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО
  багатоукладна або змішана. Пануюча ОЕФ підпорядковує їх собі, детермінує їх долю, не відмовляючи їм у праві на існування. В результаті мало формаційного підходу до них, а потрібен цивілізаційний підхід, тобто пізнання їх в єдності як системи всіх громадських, передусім матеріальних, відносин. Це і забезпечує їх аналіз як суспільного виробництва. Сучасне
 9. «Східна монополія».
  Багатоукладним виробництвом. І це досягається без усуспільнення реального виробництва. Капіталістична трансформація перетворювала їх на «багатоукладний капітал», що включає в себе докапіталістичну монополію, що базується на традиційних формах землеволодіння. Багато великі об'єднання країн, що розвиваються покояться на капіталістичних і традиційних підставах. Це гальмує розвиток
 10. Обгрунтування багатоукладності
  багатоукладної,? щоб бути ефективною. Розвиток продуктивних сил призводить до послідовної зміни способів виробництва. Це виражається не тільки в зміні видів власності на засоби виробництва, а й в еволюції форм організації людей в трудові колективи. При первісно-общинному ладі працю носив солідарний характер при повному слія-ванні особистих і групових інтересів. Знаряддя праці
 11. 24.2. Ознаки перехідної економіки. Механізм ринкових перетворень
  багатоукладність; - нестійкість розвитку; - багатоваріантність суспільно-економічної динаміки. Звернемося до головного з них - багатоукладності. Економічний устрій - це тип економічних відносин, базовими положеннями якого є: форма власності, спосіб ведення господарства, методи координації виробництва, типи регуляторів господарських зв'язків. Багатоукладність економіки
 12. 31.1. Країни, що розвиваються як фактор зростання всесвітнього господарства
  багатоукладність економіки і подвійність економічної структури, яка полягає у розвитку сільського господарства і ремесла, з одного боку, і сучасної промисловості, з іншого. У всіх цих країнах спостерігається залежність соціально-економічного та політичного розвитку від світового капіталістичного господарства, від реалізації своєї сировинної продукції на світових ринках. Ключові позиції
 13. 26.1. Основні ознаки країн, що розвиваються
  багатоукладність соціально-економічної структури країн Азії, Африки та Латинської Америки. У колоніальний період впровадження західного капіталу призвело до певного підриву традиційного відтворювального процесу. У колоніальних і напівколоніальних країнах став набирати силу товарно-капіталістичний устрій. Але насаджувалося і спонтанне капіталістичний розвиток виявилося не в змозі
 14. Практикум по темі лекції 4
  багатоукладної? Яка з існуючих класифікацій економічних систем представляється вам найбільш переконливою? Назвіть головні ознаки класифікації економічних систем. Деякі економісти вважають, що ринкова економіка вільна від «економічних традицій» та елементів «командної системи». А як думаєте ви? Обгрунтуйте прикладами свою думку. Вкажіть, яким чином і ким приймаються
 15. 25. Кон'юнктура ринку праці
  багатоукладності економіки; заходи розвитку інтеграційних зв'язків (галузевих і територіальних). Крім того, на неї впливають демографічні, етносоціальні, політичні, екологічні та інші фактори. Об'єктом ринку праці є праця. Суб'єктами виступають роботодавці, безробітні, наймані працівники, самостійно зайняті працівники. Найважливішими елементами, що характеризують
 16. 2.2.1. Завдання та функції держави з регулювання національної економіки
  багатоукладної економіки - у сучасній Росії перебуває в початковій стадії. У цій області ще багато як оман, так і неясних моментів. Різкий зрушення від жорстко централізованої планової економіки до економіки «вільного ринку» породив багато проблем і поки призвів лише до значного скорочення виробництва, падіння життєвого рівня, що не вирішив проблеми зацікавленості основної маси
 17. 1.8.1 Відмінні риси російської економічної школи
    багатоукладної економіки Розробка проблем багатоукладності економіки інтенсивно почалася в Росії після скасування кріпосного права. Економісти цього періоду досягли успіху в розробці таких проблем, як створення кредитних товариств, прискорений розвиток всякого роду промислів, становлення кооперації, швидке за світовими масштабами розвиток земської статистики. Значну роль у розробці зазначених
 18. Висновок
    Аналіз сучасного стану сільського господарства Росії (на прикладі Ростовської області) дозволяє спрогнозувати наступні на-правління виходу з аграрної кризи: 1. Структурна перебудова агропромислового виробництва в напрямку-леніі подальшої адаптації підприємств до ринкових умов. 2. Освоєння швидко окупаються і ресурсозберігаючих технологій та про-ізводств. 3. Розгляд
© 2014-2021  epi.cc.ua