Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

1.8.1 Відмінні риси російської економічної школи


Особливості формування російської економічної школи слід шукати у специфіці російської цивілізації. Вона має ряд істотних рис.
Специфіка російської цивілізації
1 На відміну від Заходу в російській цивілізації склалися принципово інші відносини держави і суспільства. Зародження російського типу цивілізації відноситься до періоду Києво-Новгородської Русі, коли держава виникла не як результат встановлення панування сильного над слабким, а як спосіб становлення народів, їх захисту від зовнішнього ворога і наведення порядку в господарському житті. І яким би трагічним не було подальший розвиток країни, віра в силу і добрі наміри держави залишалися незмінними. Вони питали і наукову думку, і методи здійснення економічної політики, і ідею про регулюючої ролі держави.
2 Важливою особливістю розвитку російської цивілізації став вплив на неї православ'я. Воно зберігало і збагачувало культуру, цілісність народу і його моральні початку. За поняттями православ'я, багатство завжди включає уявлення про духовні благах і нематеріальних цінностях на відміну від західної цивілізації, де велика роль відводиться міновим цінностям. Вимоги справедливості і нематеріального багатства на Русі високо цінувалися (згадаймо Посошкова).
3 Великий вплив на специфіку формування російської цивілізації надали географічні умови розселення народу, організація його самоврядування та домогосподарства. Саме ці фактори сприяли створенню общинних, колективних, чисто артільних форм організації праці, заклали основи розвитку кооперації та мали істотний вплив на формування економічного мислення вчених, що відкидає приватну власність на землю. 4. Однією з головних особливостей формування російської школи економічної думки було вивчення еволюції селянського господарства та ставлення до землі у зв'язку з визначенням майбутнього розвитку країни. Відмінною рисою російської економічної літератури є особливий інтерес до селянства.
4 Усвідомлення особливостей російської цивілізації визначило відмінні риси російської школи економічної думки.
Перш за все потрібно погодитися з тим, що вона багато в чому була хоча і самобутнім, але відгуком на процеси, що відбувалися в європейській науці. Росія ніколи не займала центрального місця у світовій економічній науці, але і не виконувала роль простої «губки», що вбирає чужі ідеї. Свого часу Енгельс пояснював відносне відставання політичної економії як у Німеччині, так і в Росії уповільненим розвитком капіталізму в цих країнах. Відомо безліч напрямків, шкіл, концепцій, які або доповнюють один одного, або протиборствують.
Але всі вони розроблені на Заході. А при спробі розглянути історію російської економічної думки виявляється дуже невелику різноманітність концепцій. Причина не в тому, що їх не було, а в тому, що вони мало вивчені і не чітко класифіковані.
Ключові напрямки російської економічної школи
1. Системний аналіз економічних явищ
Комплексний, системний аналіз економіки передбачає її вивчення у взаємозв'язку з соціологією, культурою, психологією, історією, з політичними і юридичними нормами. У сучасній світовій науці цей підхід тільки тепер затверджується. У російській економічній школі він існував з самого початку. Якщо в західній економічній школі на чолі аналізу стояли егоїстичні спонукання людини, то російська школа завжди виступала за вивчення особистості разом з дослідженням природи, ролі національного господарства та осмислення історичних функцій держави. Такий підхід був характерний для двох видатних учених початку XIX в., Н. Мордвинова і А. Шторха, що стояли біля витоків національної економічної школи в Росії і що заклали її фундамент.
Мордвіновим і Шторха були написані і перекладені на німецьку та французьку мови підручники з політичної економії, які читали і знали в Європі. Інший відомий економіст, Т. Степанов, теж виступав з критикою ідей Сміта про раціональність «економічної людини», заявляючи, що політична економія не терпить егоїзму. Таким чином, російська політична економія завжди звертала увагу на моральні початку, виступаючи проти матеріалізму класичної школи, що бачила усюди тільки мінові цінності.
2. Народне господарство як ціле і роль держави
Інтерес до формування і розвитку національного господарства, а також до ролі держави простежується ще з робіт І. Посошкова і донині. Свого часу С. Вітте відкидав космополітизм класичної школи політичної економії, підкреслюючи, що політична економія повинна приймати ідею національності за точку відліку. При цьому особлива роль відводилася державі. Так, з часів Петра I саме уряд, а не приватний капітал ініціювало розвиток промисловості і торгівлі. Далі, в другій половині XIX в., Коли капіталізм в Росії став бурхливо розвиватися, російська економічна школа виступила за проведення політики протекціонізму. На наступному етапі, в післяреволюційні роки XX в., Коли радянська Росія встала на шлях здійснення нової економічної політики та організації Держплану, знову знадобилося державне регулювання економіки, необхідність якого обгрунтовувалася в роботах Г. М. Кржижановського, Н. Д. Кондратьєва та ін
Сьогодні в Росії складається приблизно така ж, як і сто років тому, ситуація: вітчизняний капітал протистоїть світовому і потребує державної підтримки.

3. Розробка проблем багатоукладної економіки
Розробка проблем багатоукладності економіки інтенсивно почалася в Росії після скасування кріпосного права. Економісти цього періоду досягли успіху в розробці таких проблем, як створення кредитних товариств, прискорений розвиток всякого роду промислів, становлення кооперації, швидке за світовими масштабами розвиток земської статистики. Значну роль у розробці зазначених проблем зіграв А. І. Чупров. Прочитаний Чупрова курс статистики справив великий вплив на розвиток статистичних досліджень в Росії, головним чином на земську статистику. Відомий вчений-математик, статистик і економіст А. А. Чупров, син А. І. Чупрова, видав книгу «Нариси з теорії статистики» (1909). Ця праця за своєю значимістю поставив його на чолі російської статистичної школи. Він став одним із класиків статистичної науки у світі. Питанням мно-гоукладності велику увагу приділяв М. І. Туган-Барановський.
М. І. Туган-Барановський - ймовірно, найбільша і видатна фігура російської економічної школи. Він вніс великий внесок у теоретичне обгрунтування проблем кооперації, в розробку предмета і методу політичної економії. Він був першим, хто змусив європейських учених серйозно прислухатися до руху економічної науки в Росії. Туган-Барановський багато і плідно працював на ниві викладання політичної економії. Він читав лекції в ряді провідних вузів дореволюційного Санкт-Петербурга і писав для студентів підручники. Серед останніх були, з одного боку, ті, які призначалися для систематичного і глибокого вивчення політичної економії, з іншого - короткі конспекти для підготовки до іспиту.
4. Аграрне питання і способи його рішення
Дослідження аграрного питання стало одним з ключових в російській економічній школі. Бурхливі дискусії з аграрного питання розгорнулися після скасування кріпосного права. Прямо чи опосередковано в них були втягнуті всі провідні економісти країни. Але серед них можна виділити знакові фігури, що увійшли в російську школу економічної думки. Це А. І. Васильчиков і В. П. Воронцов. Вони критикували західноєвропейський капіталізм і вважали, що Росія повинна обрати інший шлях.
У процесі пошуку різних та альтернативних варіантів вирішення аграрного питання особливу роль грала позиція В. І. Леніна і ряду його соратників.
Велику наукову роботу в галузі аграрних відносин проробив А. В. Чаянов, якого шанують не тільки в Росії. Так, в Китаї Чаянова розглядають як головного теоретика блискуче проведеної там аграрної реформи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.8.1 Відмінні риси російської економічної школи "
 1. План семінару
  риси російської економічної школи та її ключові напрямки. Пострадянська економічна школа. Російський
 2. Особливості російської цивілізації
  відмінна риса з'явилася економічної літератури - особливий інтерес до долі селянства. «Тому, - продовжує Іванюков, - добробут селян у нас є добробут всіх класів суспільства і квітучого становища державних фінансів». До цього часу виявилися і ті «виразки пролетариатства», про які гостро писали їх свідки, що викликало різкий підйом
 3. Відмінні риси російської школи економічної думки
  відмінних рис російської школи економічної думки і необхідності їх пояснення. Оскільки раніше такого завдання не ставилося, то питання про їх виділення можна розглядати саме в порядку постановки. Хочу в даній зв'язку зазначити, що гострі, часом запеклі суперечки між вченими аж ніяк не заперечують їх приналежності до тієї чи іншої національної школі. Зрозуміло, мова йде про дослідників,
 4. 4.2.3. Ринкова економіка
  відмінних ознак. Відмінні ознаки постіндустріальної (нової) економіки 1. Сталося радикальна зміна ролі та місця у виробництві людського фактора. Автоматизація виробництва різко скоротила обсяг фізичної праці і вивела людину з безпосереднього виробництва, поставивши його поруч з виробництвом контролером і регулювальником. Загальна комп'ютеризація призвела до
 5. 3. Еволюція сучасних методів маніпулювання грошовим обігом
  риси гнучкого стандарту, декрети, що оголошували певний курс, мають зовсім інший зміст і призводять до зовсім інших наслідків [Див параграф 6 цієї
 6. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  російський ринок праці без урахування стану виробництва, рівня життя населення та інших параметрів. Форми та соціально-економічні наслідки безробіття Безробітними визнаються працездатні громадяни, які не мають роботи і заробітку, зареєстровані в органах служби зайнятості з метою пошуку роботи, шукають роботу і готові приступити до неї. Сучасні форми безробіття наступні.
 7. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
  відмінною рисою Юровского як теоретика і публіциста-популяризатора. Разом з іншими фахівцями і керівниками фінансового господарства Л. Н. Юровський зіграв ключову роль у проведенні грошової реформи в 1922-1924 рр.. Він є одним з авторів і організаторів випуску знаменитого «золотого червінця». Досвід грошової реформи, проведеної «червоними фінансистами» у період, коли іноземні
 8. 5.5. Реформи Петра I та їх наслідки
  відмінна риса - надія на даровщіну (кріпосна робоча сила; заступницькі тарифи; прагнення поживитися за чужий рахунок); зобов'язана своїм походженням релігійному розколу і сек-тантству. Старообрядництво в Росії за своїми мирським наслідків зіграло роль, аналогічну ролі протестантів в Європі. Ослаблення на початку XVIII в. економічної потужності колишніх купе-чеських сотень
 9. 32.1. Пріоритетна роль інформаційних технологій у бюджетному процесі
  відмінні риси: - перехід від автоматизації окремих локальних комплексів завдань до орієнтації на ділові процеси, кінцеві фінансові результати в умовах наскрізного управління; - підтримка розподілених обчислень; - наявність відкритих, стерпних і масштабованих додатків; - інтеграція розроблених нових додатків і діючих баз даних; - підвищення економічної
 10. Відповіді на запитання з залу
  межі бідності, рівнем захворюваності населення і т. д. Введення соціальних індикаторів і надання їм певного законодавчого статусу дозволить визначити, яким повинен бути бюджетний дефіцит об'єктивно, а не криком або голосуванням депутатів Думи. Якщо ці індикатори обумовлені, то рівень безробіття не повинен перевищувати якоїсь величини. Якщо за пропозиціями депутатів, ми виходимо за ці
 11. Податок на додану вартість
  відмінні риси: це звільнення від сплати ПДВ підприємств із незначним оборотом, пільги по сплаті, надані дрібним ремісникам. Важлива особливість французького ПДВ - це можливість його зменшення на суму, спрямовану на інвестиції. Але при усій своїй гнучкості французький ПДВ забезпечує 45% усіх податкових надходжень, що говорить про його ефективність. Розглядаючи цей податок
 12. 1.2. Індивідуалістичні початку теорії податків
  відмітним ознаками: розподілу на всіх (принцип загальності) і пропорційності тягаря (принцип справедливості). Таким чином, з історичної точки зору з середини XIII століття податки з громадян пов'язувалися з двома критеріями: з загальним благом і з обов'язком кожного сплачувати посильний податок. Переможна хода податку, що відбувалося в міру формування і розвитку держави в
© 2014-2022  epi.cc.ua