Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Витрати і довгострокова пропозиція


У довгостроковій перспективі може змінюватися про-ний кількість капіталу в економіці Для збільшен-ня основних фондів можуть будуватися нові махай-ни і заводи, крім того, для скорочення основнихфондів можна допустити, щоб обладнання изна-Шива, або взагалі списувати його. Змінюватися мо-же не тільки сукупний обсяг основних фондов.Аналогічним чином можуть варіюватися об'емиуслуг капіталу в окремих галузях. У долгосроч-ної перспективі зовсім неважливо, іспользуетсялі в галузі спеціалізоване обладнання, по-скільки на тривалому відрізку часу та-де обладнання може бути виготовлено, і точнотак ж можна допустити знос використовуваного об-ладнання.
18 Тут автори допускають неточність, ігноруючи введене ними разлічіемежду запасом деякого ресурсу та потоком послуг, що доставляються етімресурсом. Очевидно, що потік послуг вантажного парку галузі можетбить збільшений без збільшення самого парку, точно так само як степеньзагрузкі доменних потужностей, тобто потік послуг цього капітального запа-са, може змінюватися при постійному числі доменних печей. Це озна-чає, що потік послуг в короткостроковому періоді є нееластічнимне просто у разі наявності в галузі спеціалізованого обладнан-ня, а в разі, якщо інтенсивність використання капітального запасаостается незмінною. Підкреслимо, що мова йде саме про краткосроч-ном аспекті, коли не змінюється ні технологія, ні величина капиталь-ного запасу. Наприклад, внаслідок падіння попиту галузь можетстолкнуться із зменшенням інтенсивності потоку промежуточнойпродукціі деякого виду (наприклад, електроенергії). Це мгновенноскажется на зменшенні потоку послуг капіталу, матеріалізованого iоборудованіі. Таким чином, можна пояснити нахил вправо кривлячи! Короткострокової пропозиції капітальних послуг без залучення ги-потез про режим переміщення елементів капітального запасу по від-раслям. (Прим. науч. Ред.)

Пропозиція послуг капіталу
РІС 18-4 Короткострокове пропозицію капітальних услуг' деякої галузі. Якщо всі капітальні активи, використовуючи-мі в даній галузі, не можуть бути використані ні в какойдругой галузі, то пропозиція капітальних послуг у даній га-лузі, як і в національній економіці в цілому, є вдосконалення-шенно нееластичним. Це відображено кривої пропозиції S. Еслінекоторие активи не є вузькоспеціалізованими і мо-гут в короткостроковому періоді переміщатися з однієї галузі вдругую (як, наприклад, вантажівки або друкарські машинки), етобудет означати можливість появи в галузі нового капита-ла слідом за зростанням рентної оцінки. Саме такий випадок иллю-стріруется зростаючої кривої пропозиції У
мінімально прийнятний РЕНТНАЯОЦЕНКА. У довгостроковій перспективі люди не бу-дуть виробляти зерно, баскетбольні м'ячі або но-скі, якщо вони не будуть здатні відшкодувати своііздержкі.
Такий же принцип поширюється напредложеніе капітальних послуг.
Про Мінімально прийнятна рентна оценкаіспользованія капітального активу є ставши-ка, що дозволяє власникові активу возместітьальтернатівние витрати, пов'язані з владе-ням даними активом.
Для того щоб визначити мінімально прийнятні мий рівень рентної оцінки, припустимо, що винамереваетесь взяти кредит у розмірі 10 000 долл.сроком на 1 рік для придбання нового верстата, який ви спочатку плануєте здати в оренду сро -ком на 1 рік, а потім продати. Яку суму видолжни заробити при допомогли цього верстата, що-б не потерпіти збитку? Цілком очевидно, чтови принаймні повинні відшкодувати відсоток-ную вартість кредиту Припустимо, що реаль-ная процентна ставка дорівнює 5. Тоді реальна процентної вартість кредиту складе 500 дол (10 000 х 0,05). Однак відсотки не будуть вашейедінственной статтею витрат. Реальна ціна ак-
тива до кінця року складе менше 10 000 дол з-заамортізаціі (зносу).
Про Знос являє собою зниження вар-тості машини, яке відбувається в резуль-Таті її використання і / або просто зі време-ньому. Амортизацією називається відповідаю-щее зносу щорічне списання частини стоїмо-сті актіва19.
Припустимо, що наприкінці року верстат буде про-дан за 9000 дол Знос складе 1000 дол, Іншимисловами, норма амортизації (відношення аморти-заційну списань до вартості) буде равняться10%.
Таким чином, ваші річні витрати в связіс здачею в оренду нового верстата, що знаходиться врабочем стані, розраховуються наступним про-разом "
20.
Річні витрати-виплата відсотків + + амортизація=
=обсяг інвестицій хх (ставка відсотка + + норма амортизації)=
=10 000 дол х (0,05 + 0,10) *
-1500 дол (3)
Дані річні витрати дорівнюють мінімально при-емлемой рентної оцінці - ставкою орендної плати, яка повинна бути встановлена за іспользованіестанка, щоб уникнути убитков21. Якщо ви намере-ється використовувати верстат самі, то його работадолжна принаймні збільшити ваш дохід насуму річних витрат. Інакше при-набувати верстат видається недоцільним.
Якщо рентна оцінка верстата певного тіпапревишает мінімально прийнятну рентнуюоценку, вигідно збільшити кількість надається сезон-мих їм послуг. Якщо верстат приносить суму ніжемінімально прийнятної норми доходу і не будетмодернізірован або замінений, в довгостроковому пері-
19 Економісти визначають амортизацію як зміна ціни активу, ТАізмененіе сучасної вартості потоку послуг, що генерується акти-вом. У бухгалтерському обліку застосовується безліч правил для обчис-ня амортизації-Тому економічний і бухгалтерське толкованіеетого терміна збігаються вкрай рідко.
20 В зростає не приймаються налагодження та поточний ремонт верстата, необхід-мі для підтримання його в робочому стані протягом року.
Расходина наладку та поточний ремонт, а також інші готівкові витрати при-нято віднімати з суми орендного доходу , а не додавати їх до вар-тості капітальних послуг (так ми і надходили при розгляді случаяс фірмою «Плашил лімузин сервіс» в п. 2).
21 Ставка в чому залежить від податкової політики. Ці питання вивчаючи-ються в курсах з оподаткування та фінансів корпорації.
оді скоротиться кількість пропонованих капиталь-них послуг.
З рівняння (3) видно, що мінімально прийом- лемая рентна оцінка, яка представляє собойстоімость пропонованих капітальних послуг, визначається трьома факторами: ціною капітального блага (величиною інвестованого капіталу), реальнойпроцентной ставкою і нормою амортизації. Етітрі фактора визначають кількість капітальнихуслуг, пропонованих в довгостроковому періоді прілюбілось рентної оцінці.
НОРМА ВІДДАЧІ. Замість рентної оцінки інвесто-ри на практиці часто користуються поняттям «нормаотдачі», або «норма повернення».
- Про Норма віддачі зроблених інвестіційпредставляет собою прибуток від цих інвести- ций, обчислену за вирахуванням виплат за про-центам, пов'язаним з фінансуванням дан-них інвестицій, і виражену в процентахк вартості інвестицій.,
Припустимо, наприклад, що верстат коштує 10 000долл., що наприкінці року він продається за 9000 дол ичто власник може здавати його в оренду за ставке2100 дол на рік. Річний прибуток складе 1100долл. (орендна плата в розмірі 2100 дол мінус1000 дол амортизації). Верстат варто 10000 долл.Фактіческая норма віддачі - прибуток у відсотках коб'ему інвестицій - складе 11% [(1100/10000) хх 100%].
Мінімально прийнятна норма віддачі - етотакая норма віддачі, яку має отримувати ін-вестор для забезпечення вигідності проекту Етоіменно така норма, при якій інвестор можетвзять кредит для фінансування свого проекта.Еслі інвестору забезпечена норма віддачі, при кото-рій він може щонайменше компенсіроватькредіт, він буде готовий приступити до осуществленіюсвоего задуму.
Мінімально прийнятна норма віддачі по завер-шении проекту може бути порівняна з фактичною або проектної нормою віддачі. Всі ці по-казателі є вельми цінною інформацією дляінвесторів Якщо мінімально прийнятна норма від-дачі деякого проекту становить 7%, а інвесторрассчітивает на віддачу в 10%, він швидше всього будетосуществлять цей проект. Якщо по іншому проектуожідаемая норма віддачі становить 12%, а міні-мально прийнятна - 13%, інвестор відмовиться отнего.
Чому мінімально прийнятна норма отдачіпо одним проектам вище, ніж по інших? У основ-ном це-пов'язано з різним ступенем ризику чемвише ризик, тим вище мінімально прийнятна
норма віддачі. Фактори ризику і неопределенностібудут розглянуті нами в гол. 19.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Недоліки і довгострокова пропозиція"
 1. 3. Людська праця як засіб
  витрати, які він несе. Проте в деяких випадках виконання праці задовольняє працівника безпосередньо. Він отримує безпосереднє задоволення від витрат праці. Його дохід двойствен. З одного боку, він полягає в отриманні продукту, а з іншого в отриманні працівником задоволення від процесу праці. Іноді цей факт отримує гротескне тлумачення, на основі якого
 2. 5. Коріння ідеї стабілізації
  витрати виробництва. Бухгалтерський облік, який намагається визначити результат минулої діяльності, знаходиться в такому ж становищі, оскільки спирається на оцінку основних засобів, запасів і дебіторської заборгованості. Незважаючи на невизначеність, економічний розрахунок в змозі успішно виконувати поставлені перед ним завдання, оскільки ця невизначеність не випливає з недоліків системи розрахунку. Вона
 3. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  витрати, понесені продавцями. Підприємницька прибуток НЕ винагороду, жалуемой покупцем того постачальнику, який обслужив його краще, ніж ледачий рутинерами. Вона є наслідком прагнення одних покупців перебити ціну інших, настільки ж пристрасно бажаючих придбати частину обмеженої пропозиції. Дивіденди корпорацій зазвичай називаються прибутком. Насправді вони представляють
 4. 6. Монопольні ціни
  витрати граничного оператора складають s + t. Місцеві заводи в змозі продати весь свій сукупний випуск за ціною s + t. Дія мита створює стимул місцевим виробникам розширити виробництво р з рівня b до рівня трохи нижче a. Але якщо b більше а, то картина змінюється. Якщо ми припустимо, що b велике настільки, що навіть при ціні s внутрішнє споживання менше нього і надлишок може
 5. 3. Цінова премія як компонента валової ринкової ставки відсотка
  витрати. Кредитор утримається від видачі кредитів і сам вийде на ринок в якості підприємця і покупця товарів і послуг, якщо валова ставка відсотка не компенсує йому прибуток, одержуваний таким шляхом. Таким чином, очікування підвищення цін має тенденцію стимулювати зростання валової процентної ставки, в той час як очікування падіння цін веде до її зниження. Якщо очікувані зміни в
 6. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  витрати поточної експлуатації. Так як змінні витрати можуть складатися просто з заробітної плати і цін інших виробів, і те ж саме відноситься до цін останніх, то це завжди означає, що ставки заробітної плати занадто високі, щоб забезпечити робочі місця всім, хто прагне працювати , а використання неадаптіруемого обладнання на повну потужність не відволікатиме необхідні
 7. 3. Обмежувальні заходи як привілей
  витрати виробництва нижче, в умовах вільної торгівлі отримають імпульс до розширення. Скасування мита буде відповідати їх короткостроковим інтересам. Мито на продукцію, яку вони самі виробляють, для них невигідна, тому що в умовах вільної торгівлі вони могли б не тільки вижити, а й розширитися. Мита на ті вироби, порівняльні витрати виробництва яких в Руританию вище, ніж
 8. 1. Плоди интервенционизма
  витрати на заробітну плату; різниця повинна покриватися роботодавцями. Але коли все більша і більша частина частки підприємців і капіталістів поглинається податками, високими ставками заробітної плати та іншими соціальними завоюваннями, а також стелями цін, то для виконання цієї буферної функції не залишається нічого. Тоді стає очевидним, що кожне підвищення заробітної плати повинно на
 9. Коментарі
  витрати з їх зберігання, аналогічно витратам зберігання бездіяльних запасів товару (його знамените пропозицію про гроші, "оплачених марочним собором", яке отримало благословення І. Фішера!). Академічна наука охрестила Гезелла і його послідовників "грошовими маніяками", але Кейнс у своїй "Загальної теорії" його реабілітував. Геккель Ернст (Haeckel, Ernest) (1834-1919) - німецький біолог,
 10. 4.3. Ризики при фінансуванні нерухомості
  витрати з управління невиплаченими кредитами і вилученим майном. Управління кредитним ризиком здійснюється шляхом ретельного аналізу об'єкта застави, платоспроможності позичальника та виробленням рекомендацій за прийнятною величиною кредиту. При визначенні ймовірності повернення кредиту основна увага приділяється встановленню величини доходу позичальника та оцінку вартості переданого в заставу
© 2014-2022  epi.cc.ua