Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

3. Характеристика сучасного сільського господарства Росії


Крах тоталітарних режимів у соціалістичних країнах ство-дало необхідні умови для формування в них відповідних со-тимчасової цивілізації ринкових економік. Але якщо урбанізована частина російського суспільства досить швидко рухається в цьому напрямку-ванні на основі приватизації державних галузей промисловості, скорочення масштабів застосування неефективних методів економіч-ського регулювання, усунення перешкод на шляху вільної торгів-лі, в тому числі і зовнішньої, то сільське господарство залишається закритим для інституційних перетворень. На основі аналізу результатів ре-формування сільського господарства Росії можна виділити його наступних щие інституційні характеристики:
? відсутність приватної земельної власності і в цілому всякої земель-ної власності, оскільки монополія державної власне-сти на землю ліквідовано ще у 1991р.,
? високий ступінь монополізації зернового ринку,
? колективістський менталітет,
? суперечливість розвитку сільського підприємництва - фермерст-ва,
? зростаючий протекціонізм вітчизняним сільськогосподарським това-ропроізводітелям.
Приватна власність у її різноманітних формах - економічна основа сучасного ринкового господарства. Земельна власність істо-річескі скрізь була основою державної влади і більше того, з точки зору території - основою самої державності. Монополія дер-жавної власності на землю забезпечувала непорушність Тотал-тарного радянського режиму. Ліквідація її відповідно до закону РФ "Про земельну реформу" (згодом скасованим) стала інституційної основою для приватизації землі в приватну (точніше загальну доле-ву) і спільну власність колективами колгоспів і радгоспів. Од-нако введений тоді Верховною Радою РФ десятирічний мораторій на купівлю-продаж землі фактично скасував всяку земельну власність ність. Дійсно, власність - це двостороннє відношення - не лише присвоєння, а й відчуження. Заборона на відчуження - це позбавлення власника одного з найважливіших прав повного пучка прав власне-сти. У 1993р. своїм Указом "Про регулювання земельних відносин та розвитку аграрної реформи в Росії Президент узаконив вільне об-рощення земельних часток без згоди інших власників. Тим самим у Росії на федеральному рівні було сформовано максимально лібе-рального земельне законодавство. Проте слабкість державної влади, віднесення правочинів щодо законодавчого регулювання зе-мельних відносин на федерально-регіональний рівень, а також мож-ливість довільного трактування правових норм місцевими чиновниками призвели до того, що ліберальне законодавство практично не виконують-нялось.
У силу цього розпорядження державною землею опинилося в ру-ках чиновників, а на рівні великомасштабних сільськогосподарських підприємств - адміністрації господарств. Тим самим сформована основа корумпованості чиновників земельних відомств, сільських адміні-страції і колективних господарств.
В даний час в Росії фактично відсутній аграрний ри-нок і його найважливіший сегмент - зерновий ринок. Це обумовлено двома факторами:
1.Основні покупцем товарного зерна все ще залишається государ-ство, формуючи федеральні і місцеві продовольчі фонди,
2.сфера заготовок і зберігання зерна в Ростовській області та інших регіонах монополізована практично єдиною корпорацією - АТ «Росхлебопродукт», у розпорядженні якого в Ростовській області знахо-диться 82% ємностей елеваторів.
В результаті державна закупівельна ціна на зерно в 1998-99гг. була в Ростовській області майже вдвічі нижче ринкової ціни на общена-циональном зерновому ринку.
Зі зняттям адміністративних обмежень на продаж зерна у всіх категорій сільськогосподарських товаровиробників з-дителей з'явилася реальна можливість вибору різних каналів реа-лізації. Фактично реалізація зерна здійснюється лише за 5 каналам: державним заготівельним організаціям, посередникам і на рин-ках через власні магазини, для внутрішнього споживання, по бартер-ним операціях (в основному в рахунок поставок дизпалива) і підприємствам по-споживчої кооперації. Але оскільки держава розплачується з зерновиробниками протягом усього року і довше, то закупівельна ціна не гарантує отримання коштів сільськогосподарськими підприємства-ми, які, фактично "здавши" хліб державі, залишаються без продукції та без фінансових засобів. В даний час постачання до федерального зерновий фонд фінансуються товарним кредитом. Однак і тут кре-стьянін платить втридорога.
Істотно закриває зерновий ринок і свавілля місцевих вла-стей, що обмежують продовольчий ринок кордонами областей, країв, республік Росії. Глава адміністрації Ростовської області еже-щороку видає розпорядження про заборону вивезення зерна за межі районів об-ласті, вступаючи в протиріччя з антимонопольним законодавством.
Колективістський менталітет російського селянства, сформиро-вавшейся при радянському режимі, і в цілому властивий російської общи-ні, перешкоджає, з одного боку, проникненню в село "чужинців" (фермерів-городян), а з другий - відтоку зайвої робочої сили з агро-сфери. У силу цього приватна господарювання піддається не тільки гостра-кізму, але й прямому витіснення - злодійство, підпали, цькування худоби, дже-рел води і т.д.
Відсутність інституційних основ ринкового реформування сільського господарства Росії є найбільш істотним препятстви-ем розвитку підприємницьких відносин в агросфері і обумовлюючи-ет такі протиріччя розвитку приватного сектора на селі, в якості якого, перш за все, виступають селянські (фермерські) госпо-ва:
Негативне ставлення влади і населення до приватної власності взагалі і до приватної земельної власності, до можливості її концентрації до граничних розмірів, гальмує становлення відкритого зе-мельних ринку як найважливішого елемента цілісної системи ринкової економіки.
Законодавчі (відсутність Земельного Кодексу) та ресурсні складність ності, що обмежують свободу виходу селян-фермерів з громад-них форм господарювання.
Відсутність системи матеріально-технічного забезпечення та обслугову-вання дрібних товаровиробників, концентрація виробничої інфраструктури в рамках великомасштабних господарств, що обумовлює масштабність обслуговуючих підрозділів і відсутність можливостей для їх розукрупнення і приватизації.
Монокультурна (зернова) спрямованість фермерських господарств, при-ведуча до порушення сівозмін і низьку ефективність ріллі, - 55% земель фермерських господарств зайнято зерновими культурами і подсолнеч-ником внаслідок порушення паритету цін на зерно і м'ясо.
Зниження темпів зростання фермерських господарств, відмова фермерів від зе-мельних ділянок внаслідок банкрутства: кількість фермерських господарств знизилося з 280 тис. в 1995р до 270 тис. в 2000р.
Відсутність ліцензування фермерської діяльності та моніторингу ефективності використання ними земель.
Малоземелля - середні розміри селянських господарств Росії - 41 -43 га за оптимальних, наприклад, для господарств зерновий спеціалі-зації в Ростовській області 150 га ріллі, оскільки граничні розміри земельних ділянок селянських господарств на 1 працюючого в Ростовської області встановлені в наступних розмірах залежно від напрямку спеціалізації: виробництво зерна - 60 га, молока - 30 га, великого рога-того худоби - 35 га, свиней - 30 га, овець - 205 га, а середня чисельність пра-цівників - 2 -4 людини (сім'я).

На таких парцелу можна заробити шматок хліба, але забезпечити відповідний сучасної цивілізації рівень добробуту при таких обсягах виробництва неможливо. У Ростовській області середня площа селянських господарств становить 49,4 га, збільшуючись за рахунок оренди земельних часток селянськими господарствами. Збільшення земель-них площ об'єктивно обумовлено економічно, оскільки, як до-казали К. Барретт і П. Дорош, "простежується дуже сильна монотонна взаємозв'язок між кількістю землі і доходом. Земля може служити джерелом доходу, що зазвичай вірно для аграрних економік з ограни-ченнимі земельними ресурсами ", в якості однієї з яких може розглядатися Ростовська область. Саме аграрна спрямованість економіки області дозволяє вченим розглядати АПК в якості «га-лузі прориву, ... забезпечує комплексну стабілізацію та розвиток регіону ».
З точки зору зовнішньоекономічних відносин становленню від-критої аграрної економіки перешкоджає наростаючий протекціонізм російського Уряду, який доходить до міжнародних конфліктів, як це було з американськими компаніями, які постачають до Росії ку-ріние стегенця, що стали єдино доступною тваринно -білкової пі-щей мільйонів росіян - оптові ціни за 1кг «ніжок Буша» на 30% ні-ж, ніж ціни за 1кг м'яса. З агресивним імпортом м'яса птиці, що виросло тільки за 1995р. на 162,7% з фізичного обсягу і на 154,6% по стои-мости, традиційно пов'язується триває криза у вітчизняному птахівництві, де спад тільки в 1995р. склав 22%. З метою захисту вітчизняних виробників м'яса птиці був введений підвищений та-моженних тариф у розмірі 30% замість колишніх 25%.
Відповідно до законопроекту "Про продовольчу безпечно-сти РФ" імпорт на рівні 20% від споживаного продовольства повинен вважатися "критичним" для незалежності країни. Реальний рівень споживаного імпортного продовольства визначається з вельми біль-шим розкидом російської статистикою - від 35 до 54% з чітко намічений-ної тенденцією скорочення продовольчого імпорту в структурі по-требления у зв'язку з невідповідним традиціям російського споживчого вибору рівнем якості і зростанням курсу долара . Однак про-текціоністскіе заходи ведуть тільки до зростання цін на продовольство.
Важливою характеристикою сільського суспільства Росії є його зростаюча економічна та фізична віддаленість. Економічна віддаленість - це витрати часу, грошей та енергії для здійснення економічних операцій або для управління фірмою (господарством). Сель-ська Росія величезна, вдвічі більше США, покриває 11 тимчасових поя-сов, але її транспортна інфраструктура, зв'язок, порівняно із сучасними-ними нормами є нерозвиненою. Погіршення стану існую-щих автодоріг, подорожчання пального, запасних частин зробило в умовах-ях обмеженого попиту невигідною перевезення, наприклад, огірків, гарбу-зов, помідор і цибулі навіть на невеликі відстані. На економічну віддаленість накладається віддаленість фізична: реалізація про-грами ліквідації неперспективних сіл привела до концентрації виробничої та соціальної інфраструктури лише на центральних садибах колгоспів і радгоспів, внаслідок чого залишилися ще сільські населені пункти, віддалені на відстань до 30 км (наприклад, в Рос-товський області) від центру господарства, виявилися відрізаними від шкіл, медпунктів, клубів, бібліотек, закритими для політичного, культур-ного, соціального та економічного спілкування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Характеристика сучасного сільського господарства Росії "
 1. ТЕМА 8. Аграрні відносини і аграрна реформа в перехідній економіці
  сучасного сільського господарства Росії 4.Інстітуціональние основи реструктурування агросфери. 5.Уровень і перспективи державної підтримки сільського госпо-дарства в перехідній економіці. Висновок. Програмна анотація. Ринок земельних ресурсів і земельна рента. Нормативна ціна землі. Структура аграрних відносин та напрями їх реформування в перехідній економіці.
 2. Коментарі
  характеристика К. Марксом сучасних йому економістів у передмові до другого видання I тому Капіталу: Відтепер справа йшла вже не про те, правильна чи неправильна та чи інша теорія , а про те, корисна вона для капіталу чи шкідлива, зручна чи незручна ... Безкорисливе дослідження поступається місцем боям найманих писак, неупереджені наукові вишукування, замінюються упередженою, догідливою апологетикою
 3. 4.6. Додаткова інформація
  характеристики будівель, наявність або відсутність суперечок по межах земельної ділянки. Кадастрове землеустроительное справа - сукупність документально оформлених технічних, юридичних та економічних характеристик земельної ділянки (об'єкта нерухомості), що є основою для оформлення правовстановлюючих документів. Капітальні вкладення - інвестування у створення та
 4. Пролетарська політична економія
  характеристика капіталістичної експлуатації. Догматичне виклад головних ідей марксизму при спробі побудувати соціалістичне суспільство в окремих країнах зробило погану послугу цьому великому для свого часу вченню, яке не позбавлене деяких недоліків. Ідеї, викладені в роботах К. Маркса, знайшли окремих послідовників серед відомих західних економістів. Водночас
 5. 1. Циклічність як форма розвитку національної економіки.
  Характеристики динаміки економічної кон'юнктури використовуються наступні економічні параметри: - циклічні, які у фазі підйому збільшуються, а у фазі спаду - зменшуються (завантаження виробничих потужностей, загальний рівень цін, агрегати грошової маси та ін.); - контрциклічні, які у фазі підйому зменшуються, а під час спаду збільшуються (рівень безробіття, запаси готової
 6. Лекція 10-я Нова історична школа
  характеристику цього псевдо-історичного методу. Правда, Маркс писав про історичну школі права, яка виникла раніше, ніж історична школа в політичній економії. Але те, що стверджував Маркс щодо історичної школи права, цілком і пів-ністю застосовно до історичної школі в політичній еко-номии. Маркс писав, що ця школа виправдовує підлість сього-дняшній дня
 7. Лекція 12-я Неокантіанство і «соціальний напрям»
    характеристиці «соціального напряму». Потрібно сказати, що у нас ще не цілком встановився цей термін. Деякі вживають інший термін, говорять про со-ціально-органічному, про соціально-правовому та соціально-етичному напрямку. Але найчастіше вживається термін «соціальне спрямування». Воно виникло в Німеччині в кінці минулого століття вже в епоху переходу до імперіалізму і
 8. Глосарій
    характеристики продукції підприємства, які вигідно відрізняють його від конкурентів і забезпечують стійке положення на ринку Конкурентоспроможність фірми - реальна і потенційна здатність фірми виготовляти та реалізовувати товари або надавати послуги, які за ціновими і нецінових (якісним) характеристикам більш привабливі для покупців, ніж товари та послуги інших фірм -
 9. 2.5. ЗМІСТ КАТЕГОРІЙ «СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА» І «ВИРОБНИЧІ ПРОПОРЦІЇ». МЕТОДИ ОЦІНКИ структурних зрушень в економіці
    характеристики однієї пропорції вимагає відповідних змін у всіх інших пропорціях. 2. Пропорції можуть бути саморегулівними і регульованими. До перших належать ті з них, які формуються під впливом ринкових відносин, до других - які формуються як резуль-тат управлінських рішень. 3. Економічна пропорція розглядається як існуюча в системі господарських
 10. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
    характеристикою державного бюджету є співвідношення доходів і витрат. Періоду класичного капіталізму була властива тенденція до їх збалансування (встановлення рівноваги між надходженнями і витратами). Наприклад, бюджети таких країн, як Великобританія і США, відрізнялися високою стійкістю, що пояснюється відносно високими темпами економічного зростання і невеликою питомою
© 2014-2022  epi.cc.ua