Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

1.5. Фінансовий менеджмент як система управління

Фінансовий менеджмент як система управління являє собою сукупність фінансових відносин, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів організації та їх кругообігу, між структурними та функціональними підрозділами всередині самої організації та між організацією та її зовнішніми контрагентами. Основними елементами системи управління фінансовою діяльністю організації є суб'єкти управління, об'єкти управління, принципи і функції управління, інструменти управління (фінансові методи, прийоми і моделі), що використовуються в практиці управління фінансами.

Система управління фінансовою діяльністю


В якості суб'єктів управління (керуюча підсистема) фінансовою діяльністю організації - виступають її структурні та функціональні підрозділи, діяльність яких взаємопов'язана, взаємообумовлено і підпорядкована єдиної стратегічної меті та завданням управління фінансами (організаційна структура управління фінансами). Залежно від розмірів організації і масштабів її діяльності, організаційна структура може істотно видозмінюватися. Загальноприйнятим є створення в організації самостійних фінансових служб і дирекцій, що реалізують, зокрема: - фінансову стратегію і фінансову політику організації; - складання і виконання поточних фінансових планів і бюджетів; - контроль оперативних фінансових рішень. В якості об'єктів управління (керована підсистема) фінансовою діяльністю організації виступають сукупність фінансових ресурсів організації та джерела їх формування, а також фінансові відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів і їх кругообігу. Зокрема, об'єктами є: - активи і пасиви організації, що формуються в процесі поточної діяльності і здійснення інвестицій; - грошові потоки, розміри яких залежать від зовнішніх і внутрішніх факторів; - фінансові результати діяльності організації; - фінансові ризики.
Складність формування та функціонування системи управління фінансовою діяльністю організації визначається неоднорідністю складових її елементів, впливом на неї факторів зовнішнього середовища, а також внутрішніх факторів, зокрема, якістю фінансового менеджменту організації, рівнем ризиків, інтересами власників. Фінансовий менеджмент як орган управління являє собою сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих структурних підрозділів. Для великих організацій характерно виділення самостійної фінансової служби, очолюваної фінансовим директором. Фінансова дирекція (служба) може включати такі структурні підрозділи.

Структура фінансової дирекції


Успішне функціонування фінансового менеджменту багато в чому визначається ефективністю його організаційного забезпечення. Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту являє собою взаємопов'язану сукупність внутрішніх структурних служб і підрозділів організації, що забезпечують розробку і прийняття управлінських рішень по окремих аспектах її фінансової діяльності і несуть відповідальність за результати цих рішень. Основу організаційного забезпечення фінансового менеджменту складає формована в організації структура управління її фінансовою діяльністю, елементами якої є служби, відділи та інші організаційні підрозділи апарату управління. Так як система фінансового менеджменту є складовою частиною загальної системи управління організацією, структура управління її фінансовою діяльністю повинна бути інтегрована із загальною організаційною структурою управління. Таке інтегрування дозволяє знизити загальний рівень управлінських витрат, забезпечити координацію дій системи фінансового менеджменту з іншими керуючими системами організації, підвищити комплексність і ефективність контролю реалізації прийнятих рішень.
У процесі формування організаційної структури фінансового менеджменту виходять з обсягу фінансової діяльності організації, її основних форм, функцій фінансового менеджменту, регіональної диверсифікації та інших факторів. Крім того, при побудові цієї організаційної структури повинні бути забезпечені ефективні зв'язки між різними організаційними підрозділами служби управління фінансовою діяльністю, з одного боку, і між підрозділами фінансового менеджменту та інших функціональних систем управління організацією, з іншого. Формовану в структурі управління організацією систему зв'язків між різними ланками апарату управління підрозділяють на горизонтальні і вертикальні зв'язки. Горизонтальні зв'язки будуються як однорівневі, а вертикальні - як багаторівневі, що забезпечують ієрархічність управління. Процес побудови організаційної структури досить складний. Не існує такої структури, яка була б оптимальною для всіх ситуацій. Тому будь-яка організація на практиці, залежно від умов (її власної стратегії, величини, асортименту послуг, що надаються та ін.) може використовувати різні варіанти класичних підходів, створюючи оптимальний тип організаційної структури, найбільш прийнятний для неї в даний момент.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.5. Фінансовий менеджмент як система управління "
 1. Ризик-менеджмент
  фінансовими відносинами, що виникають в процесі цього
 2. 18.1. ЩО ТАКЕ МЕНЕДЖМЕНТ? ЙОГО РІВНІ
  фінансів) з метою досягнення певних завдань за заздалегідь розробленим стратегічному плану з безперервним контролем результатів робіт. Менеджмент має три рівні: макрорівень? управління національною економікою, медіумуровень? управління окремою територією (регіону, міста, району і т. д.), мікрорівень? управління фірмою. На всіх рівнях управління менеджмент? процес прийняття
 3. Тема 1. Фінансовий менеджмент в системі управління організацією
  менеджмент в системі управління
 4. Глава 15. Ваша стратегія управління
  менеджменту залежить від компетентних менеджерів - людей з прекрасними навичками спілкування, з дипломами, з високими технологіями управління кадрами. Справа не в цьому. Вам не потрібні особливі люди. І вони занадто дорогі. Вони будуть заважати вам жити. Швидше, вам потрібна система управління. Система буде вашою стратегією менеджменту, засобом, за допомогою якого ваш прототип франчайзингу буде
 5. 1.1. Мета і завдання фінансового менеджменту
  фінансових ресурсів організації. Мета фінансового менеджменту - забезпечення сталого розвитку та капіталізації (зростання ринкової вартості) організації. Ця мета нерозривно пов'язана з основною метою управління організацією в цілому і реалізується з нею в єдиних процедурах. Основні завдання, які покликаний вирішувати фінансовий менеджмент: Завдання фінансового менеджменту 1. Пошук джерел і способів
 6. 1.3. Функції фінансового менеджменту
  фінансового менеджменту можна представити таким чином. Система фінансового менеджменту - Планування - весь комплекс заходів з розробки та виконанню стратегічних та оперативних фінансових планів і бюджетів організації та її структурних підрозділів. - Аналіз - вивчення та оцінка ступеня виконання фінансових планів і причин відхилень від запланованих показників, результатів
 7. МЕНЕДЖМЕНТ
  менеджменту - досягнення високої ефективності виробництва, кращого використання ресурсного потенціалу підприємства, фірми, компанії, 2) керівництво підприємства, фірми, керівний
 8. Тема 3. Фінансове планування в системі фінансового менеджменту
  фінансового
 9. Тема 2. Фінансовий аналіз в системі фінансового менеджменту
  фінансового
 10. ГЛАВА 18. ФІРМА І МЕНЕДЖМЕНТ
  менеджменту? Що це за процес? Що він припускає? 2. У чому відмінність управління економікою на макро-і мікрорівнях? 3. Що таке оптимізація чисельності управлінського персоналу? 4. Як ви розумієте «моральні стимули професіонала»? 5. Чи можливо знайти оптимальне співвідношення централізації і децентралізації? 6. Визначте основні етапи розвитку управлінської системи та опишіть їх
 11. 9.3. Теорія управління фірмою - менеджмент
  фінансових ресурсів фірми. Його виникнення пов'язане з розвитком корпоративного підприємництва, акціонерних товариств, в яких управління майном фірми переходить від власників до їх представникам - менеджерам. Менеджери - це наймані працівники, які за плату займаються організацією діяльності фірми з метою отримання прибутку акціонерами. Становлення менеджменту відноситься до
 12. Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005

 13. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
  управління інвестиціями в конкретну галузь економіки або в розвиток компанії,
 14. ЛІТЕРАТУРА
  фінансової звітності: Пер. з англ. / Навчи, ред. перекладу чл.-кор. РАН І.І. Єлісєєва. Гол. ред. серії проф. Я.В. Соколов. М.: Фінанси і статистика, 1996. 8. Блатов Н.А. Баланс промислового підприємства і його аналіз. Л.: Ленпартіздат, 1940. 9. Брігхем Ю., Гапенскі Л. Фінансовий менеджмент: Повний курс: У 2-х т. / Пер. з англ, під ред. В.В. Ковальова. СПб.: Економічна школа, 1997. 10. Бикова
 15. 18.6. ПРОБЛЕМИ РОСІЙСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  менеджменту будується на принципах з'єднання теорії державного управління з вирішенням конкретних завдань, що виникають як на мікро-, медіум-, так і на макрорівні. На сучасному етапі відбуваються адаптація вітчизняної теорії і практики управління до становлення механізму змішаної економіки Росії, а також інтеграція її з закордонним менеджментом. Проте ще не вироблена єдина теорія
© 2014-2022  epi.cc.ua