Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономов. Історія економічних вчень, 2000 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 36 ЕВОЛЮЦІЙНА ЕКОНОМІКА


? Еволюційний принцип в історії економічної науки
? Сучасний підхід до застосування еволюційного принципу
в економіці? Основні напрями та дискусійні питання еволюційної економіки
Еволюційна економіка - новий напрям економічної науки, в рамках якого економічні процеси розглядаються як спонтанні, відкриті та незворотні; вони породжені взаємодією зовнішніх і внутрішніх факторів і проявляються у зміні структури економіки та діючих у ній агентів. Особливу увагу приділяється процесу інновацій - появі, закріпленню і поширенню нового; конкуренції як процесу відбору, а також проблемам інформації, невизначеності, часу.
Еволюційна економіка протистоїть основним течією економічної теорії в цілому і неокласика зокрема. Вона намагається враховувати вплив інституційних та інших неринкових факторів на поведінку економічних агентів, а також подолати принципово статичний характер ортодоксальної економічної теорії.
Викладене, однак, не означає неможливості інтеграції деяких ідей еволюційної теорії в неокласичну парадигму, також як і зворотного впливу неокласики та її інструментарію на еволюційну економіку.
Еволюційна економіка змістовно і метафорично пов'язана з еволюційним світоглядом, згідно з яким всі системи знаходяться в процесі постійного і причинно-обумовленого зміни. Це, зокрема, означає, що даний розглядається як результат минулого і умова майбутнього, а механізм зміни зв'язується з мінливістю, спадкуванням і відбором. Застосування загальних принципів еволюціонізму в економіці відкриває нові перспективи, але в той же час пов'язане з цілою низкою труднощів як філософсько-методологічного, так і практичного та психологічного характеру.
По-перше, виникає так звана проблема запозичення.
Вона має кілька аспектів: чи зводиться запозичення до використання понять біології в економіці або ж мова йде про перенесення методологічних принципів біології в економіку або пошуку загальних методологічних основ; чи є терміни, сприйняті економістами з природних наук, швидше образними метафорами, ніж суворо певними поняттями, яке пізнавальне значення цих метафор і т.д.? Розгляд цих аспектів зачіпає ряд проблем теорії знання, зокрема питання про вплив різних філософських систем і насамперед позитивізму на процес пізнання в галузі економіки.
По-друге, специфіка еволюційного підходу і в першу чергу та обставина, що еволюційний процес нерозривно пов'язаний з появою нового, змушує економістів звернутися до новітніх підходам до проблеми закономірності і причинності соціально-економічних явищ і в кінцевому рахунку спонукає переглянути базисні гіпотези теорії індивідуального вибору, на якій базується сучасна економічна теорія.
По-третє, далеко не завжди економічні процеси безпосередньо піддаються інтерпретації в термінах еволюційної теорії, причому існують серйозні розбіжності серед економістів щодо змісту еволюційних понять стосовно до економіки, не кажучи вже про розбіжності серед біологів щодо механізму еволюційних змін.
По-четверте, труднощі визнання еволюційного підходу економічним співтовариством пов'язані з консерватизмом наукового мислення і розповсюдженням рівноважної парадигми, яка принципово чужа ідеї еволюції, але в той же час приваблива строгістю використовуваного формального інструментарію. Це не означає, що не існує математичного апарату, який може бути використаний для опису еволюційних процесів. Теорія нелінійних систем і теорія хаосу, новітні симуляційні методи пропонують подібний інструментарій, хоча і не вирішують остаточно проблему моделювання відкритих систем та креативної діяльності людини.
Однак прагнення до формальної строгості може захопити теоретиків-еволюціоністів в ту ж саму пастку формалізму, в якій опинилася економічна ортодоксія, і призвести до ще більшого відриву від реальності, ніж це характерно для ортодоксальних моделей.
Разом з тим з точки зору еволюційного підходу сам предмет економічної науки, так само як і інших суспільних дисциплін, дає дослідникам, які дотримуються еволюційного підходу, ряд переваг. Висока швидкість змін, велика гнучкість і пристосовність соціальних структур в порівнянні з
Б22
живими організмами дозволяє спостерігати за цими процесами в реальному часі, що відкриває широкі можливості для емпіричного аналізу .
Усвідомлення того, що багато процесів в економіці мають характер еволюційних в тому сенсі, що їх результати не можуть бути відомі заздалегідь, що економічні суб'єкти взаємодіють із зовнішнім середовищем і, отже, їх поведінку невіддільне від розвитку соціальних інститутів, може істотно змінити наші уявлення про те, якою має бути економічна наука і якого роду практичні висновки з неї можуть бути отримані.
Сьогодні в області еволюційної економіки працюють Р. Нел-сон, С. Уінтер, Л. Магнусон, Д. Ходжсон, У. Вітт та ін
Еволюційна економіка - формується напрямок, що не має ще строго окреслених рамок і структури, а зазначені вище складності не дозволяють розраховувати на швидкий успіх. Разом з тим можна сформулювати деякі загальні і найбільш істотні моменти, назвати найбільш значущі роботи, вказати основні проблеми, які сьогодні обговорюються представниками цього напрямку, нарешті, виявити витоки еволюційних ідей в економіці і спробувати простежити їх історію.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ГЛАВА 36 ЕВОЛЮЦІЙНА ЕКОНОМІКА "
 1. Глава 36 Еволюційна економіка
  ? Еволюційний принцип в історії економічної наука? Сучасний підхід до застосування еволюційного принципу в економіці? Основні напрями та дискусійні питання еволюційної економіки Еволюційна економіка - новий напрям економічної науки, в рамках якого економічні процеси розглядаються як спонтанні, відкриті та незворотні; вони породжені взаємодією зовнішніх і
 2. РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВІ БЛОКИ
  Перехід від національних економік до економіки єдиного світу - надто великий стрибок. Внаслідок цього виникають регіональні торговельні блоки як природні щаблі в еволюційному процесі, провідному до справді світовій економіці. Однак ці блоки призводять до деяких суперечливим тенденціям. Блоки просуваються в напрямку більш вільної торгівлі всередині кожного блоку, але в той же час між
 3. Лекція 10-я Нова історична школа
  Насамперед потрібно відзначити, що історична школа виникла в Німеччині. Приблизно з 40-х до 70-х рр.. минулого сторіччя зберігала свій вплив стара історична школа. Пізніше склалася нова або молода історична школа. Історична школа мала вплив у різних буржуазних країнах, але найбільш характерна і типова вона для Німеччини. Між старою і новою історичною школою мається це-
 4. 1.1.16. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЕКОНОМІКИ, РИНКУ
  Термін «соціалізація» використовують для назви процесів а) олюднення людей, виховання особистостей [см.90]; б) становлення нового типу економіки. Соціалізація --- + --- коштів? результатів виробництв виробництва Категорію «соціалізація економіки» активно використовували на початку ХХ століття. Про неї писали в 1903 році Каутський,
 5. ПЕРЕДМОВА
  Вивчення історії ідей з необхідністю передує звільненню думки. Дж.М. Кейнс Думка Кейнса, винесена в епіграф, визначає надзавдання цієї книги. Вільна думка - не наслідок збігу обставин, це результат тривалих і постійних зусиль багатьох людей з її формування, культивування та захисту від тих, хто намагається її обмежити або «направити» її в потрібне для себе
 6. ГЛАВА 19 АМЕРИКАНСЬКИЙ інституціоналізму
  ? Дихотомії Т. Веблена? Статистичний інституціоналізм У.К. Мітчелла? Правовий інституціоналізм Дж.Р. Коммонса? Оновлений інституціоналізм Дж. К. Гелбрейта Що вийшов з маржиналістськуреволюції економіці, видозмінивши модель homo economicus в модель гедоніста-оптимізатора, рішуче повернувся до виправдання status-quo приватновласницької конкурентної системи. З іншого боку,
 7. 1. Закон граничної корисності
  Діяльність сортує і ранжує; спочатку вона знає тільки порядкові, а не кількісні числівники. Але зовнішній світ, до якого діючий людина повинна пристосовувати свою поведінку, це світ кількісної визначеності. У даному світі існують кількісні зв'язки між причиною і наслідком. В іншому випадку, якби певні речі могли приносити необмежену користь, в
 8. 3. Капіталізм
  До теперішнього часу всі цивілізації були засновані на приватній власності на засоби виробництва. Минулого цивілізація і приватна власність були пов'язані воєдино. Ті, хто стверджують, що економічна теорія є експериментальною наукою, і проте рекомендують державне управління засобами виробництва, суперечать самі собі. Якщо історичний досвід і здатний чогось
 9. 2. Обмеження потомства
  Природна рідкість засобів існування змушує кожна жива істота дивитися на інших живих істот як на смертельних ворогів в боротьбі за виживання і породжує безжальну біологічну конкуренцію. Але у людини цей нерозв'язний конфлікт інтересів зникає, коли і в якій мірі розподіл праці змінює економічну автаркію індивідів, пологів, племен і народів. У суспільній системі
 10. 1. Історичне походження соціалістичної ідеї
  Коли соціальні філософи XVIII в. закладали основи праксиологии та економічної науки, вони стикалися з майже повсюдно розділяються і неспірній протиставленням обмежених егоїстичних індивідів і держави представника інтересів всього суспільства. Однак у той час процес обожнювання, який врешті-решт звів людей, керуючих громадським апаратом стримування і
© 2014-2022  epi.cc.ua