Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 1. Економічне зростання.

Типи економічного зростання Збільшення валового національного продукту, чистого національного продукту, національного доходу, особистого доходу відбувається в результаті економічного зростання.
Поняття економічного зростання. Економічне зростання - це збільшення здатності національного господарства виробляти продукт, що задовольняє потреби людей. Ключовим фактором економічного зростання є інвестиції, які повинні перевищувати амортизаційні відрахування.
Економічне зростання вимірюється двома взаємопов'язаними способами: а) як збільшення реального валового національного продукту або чистого національного продукту за певний період; б) як збільшення валового національного продукту або чистого національного продукту на душу населення за певний
період.
Економічне зростання вимірюється зазвичай річними темпами зростання у відсотках.
Наприклад, якщо реальний ВНП складав 200 млрд. дол в минулому році і 210 мрлд.
Дол в поточному році, то
темп зростання ВНП буде дорівнює:
210 - 200 - 100=5%.
Економічне зростання є найважливішою метою суспільства, так як на основі його
можна досягти економічного і соціального прогресу. Критерієм економічного прогресу служить збільшення додаткового продукту як джерела розвитку
економіки, розширення виробництва, розвитку науки і культури. Економічне зростання дозволяє прогнозувати перспективи розвитку суспільства. Крім того,
економічне зростання створює умови для вирішення проблеми обмеженості ресурсів.
Вищим критерієм соціального прогресу є розвиток людини як особистості, рівень задоволення його матеріальних і духовних потреб. Зростаюча
економіка має більшу здатність задовольняти нові потреби суспільства
і вирішувати соціально-економічні проблеми. Одночасно економічне зростання
дозволяє здійснювати нові програми з боротьби із забрудненням навколишнього середовища
без скорочення виробництва суспільних благ.
В цілому економічне зростання є показником економічної могутності країни,
центральним завданням всіх держав.
Для виробництва товарів і послуг в ринковій економіці необхідні в найзагальнішому
вигляді три фактори виробництва: робоча сила, капітал і природні ресурси. В
результаті сукупний продукт виступає як функція витрат праці, капіталу і
природних ресурсів. Обсяг виробництва продукції може мати певне
ставлення до витрат живої праці (продуктивність праці), до величини
використовуваного капіталу (продуктивність капіталу), до витрат природних
ресурсів (ресурсомісткість продукції). Існує певний зв'язок і між цими
окремими факторами виробництва (наприклад, між працею і капіталом), також
впливає на обсяг виробництва.

Отже, обсяг виробництва залежить від величини кожного з факторів
виробництва, а зростання обсягу виробництва - від зростання витрат на фактори
виробництва . Проте обсяг виробництва може зростати більшою мірою, ніж загальні
витрати на фактори виробництва. Це означає, що на економічне зростання впливає
ще один фактор - науково-технічний прогрес, що відображає стан і зміна
технологій виробництва.
Залежність зростання обсягу виробництва від зростання витрат на фактори виробництва і
від темпу науково-технічного прогресу висловлює виробнича функція:
Y (t)=A (t) f [L (t), K (t),
, де Y (t) - темп приросту сукупного продукту; A (t) - темп науково-
технічного прогресу; L (t), K (t), N (t) - темпи приросту витрат на працю,
капітал, природні ресурси.
Виробнича функція використовується для аналізу еко-{номическом зростання на
рівні народного господарства та окремого ^ підприємства (див. гл. 5). Вона може
виявити, за рахунок чого розви-:-ється виробництво: або за рахунок залучення нових
факторів ^ виробництва, або за рахунок підвищення ефективності їх викорис-| тання;
може показати, за рахунок якого чинника більшою сте-| пені підвищується
ефективність виробництва, а який фактор ^ розвивається менш динамічно або
заважає зростанню виробництва.
Американський економіст Едвард Денісон проаналізував - [на основі
виробничої функції економічне зростання США - за період з 1929 по 1982 рік
Зростання економіки за цей період зобов'язаний: 'на 32% - залученню нової робочої сили,
на 14% - зростання [рівня освіти, на 28% - прогресу в знаннях, на 19% - |
новим капіталовкладенням, на 8% - поліпшенню структури про-[изводства і на 9% -
поліпшення організації праці. До знижено-| нію економічного зростання привели:
погіршення економічної 'обстановки - 4%, жорсткість (по відношенню до підприємництва) законодавства - 1%, економічна нестійкість - 3-4%. ;
Типи економічного зростання. Економічне зростання національного господарства може
здійснюватися екстенсивним та інтенсивним шляхом.
Екстенсивний тип економічного зростання передбачає рас-. ширення масштабів
виробництва. Це означає, що економічне зростання досягається завдяки
збільшення кількості залучених у виробництво факторів виробництва на
колишній технічній основі. Екстенсивні фактори економічного зростання відображають
кількісну сторону збільшення обсягу вироб-* ництва за рахунок збільшення
обсягу використовуваних виробничих ресурсів. До них відносяться: зростання числа
працівників, уве-т личение капіталовкладень, зростання обсягу споживаного сировини. !
Інтенсивний тип економічного зростання передбачає застосування більш ефективних
засобів виробництва, технолог гий і процесів.
Це означає, що економічне
зріст досягає-"ся за рахунок поліпшення використання факторів виробництва;;
Інтенсивні фактори економічного зростання відображають якостей венную сторону
збільшення обсягу виробництва за рахунок пови4 шення ефективності використання
виробничих ресурсів. До них відносяться: підвищення кваліфікації працівників,
режим економії, науково-технічний прогрес, досконалість * вання технології та
організації праці та виробництва, підви-'шення якості продукції .. г
У реальній дійсності немає чистого екстенсивного та чистого інтенсивного
типів економічного зростання. Вони сосущест - вуют поруч, вплив екстенсивних та
інтенсивних факторів на економічне зростання жорстко переплетено. Для ринкової
економіки характерні періоди переважно екстенсивного і переважно
інтенсивного типів економічного зростання.
Сучасне ринкове господарство характеризується пере ^ ходом до нової якості
економічного зростання. Нова якість економічного зростання відрізняється, по-перше,
виключно інтенсивним характером, що супроводжується підвищенням ефективності
виробництва на основі досягнень науково-технічного прогресу , застосування
ресурсозберігаючих техно?-логій. По-друге, речовий наповнення приросту
виробництва складається в основному з продукції тих галузей, які "визначають
технологічний прогрес і обслуговують потреби людини. Так, в країнах
Західної Європи найбільш динамічними в 80-і роки були галузі, що випускають на
ринки послуги, вироблені за допомогою передових інформаційних технологій, і
торгують самою інформацією. У 1984 р. сумарний дохід, який приніс
європейський інформаційний ринок, дорівнював всього 270 млн. дол, а в 1991 р. -
вже 5 млрд. дол третє, економічне зростання супроводжується встановленням
кордонів, за межами яких економічний розвиток визнається соціально небезпечним. Введення обмежувачів диктується
необхідністю збереження середовища проживання людини та невідтворюваних ресурсів.
Сьогодні немає країни, де б усі три умови дотримувалися повною мірою. Справа в
тому, що до нової якості економічного зростання штовхають економіку розвинених країн
ринкові стимули, закони ринкового господарювання. Але одна ринкова система не
справляється з проблемами, породженими технологічною революцією. Допомогти їй у
цьому повинна держава. Ефективність державної економічної політики
залежить від того, наскільки вона відповідає вимогам науково-технічного
прогресу. Проте в цілому для світового господарства характерна тенденція до нового
якості економічного зростання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Економічне зростання. "
 1. Основні поняття
  зростання - імпортозамінних зростання - Збалансоване зростання - Незбалансований зростання - Ефект «розоряє зростання» - Теорема Рибчинського - Ефект деіндустріалізації - «Голландська
 2. Глава 17. Економічний ріст і розвиток
  економічна категорія, що є показником не тільки абсолютного збільшення обсягів суспільного виробництва, а й здатності економічної системи задовольняти зростаючі потреби, підвищувати якість життя. Саме тому економічне зростання включається до числа основних цілей суспільства поряд з економічною свободою, економічною ефективністю і
 3. Глава 17. Економічний ріст і розвиток
  економічна категорія, що є показником не тільки абсолютного збільшення обсягів суспільного виробництва, а й здатності економічної системи задовольняти зростаючі потреби, підвищувати якість життя. Саме тому економічне зростання включається до числа основних цілей суспільства поряд з економічною свободою, економічною ефективністю і
 4. АРГУМЕНТИ ЗА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  економічне зростання дозволяє одночасно і відносно безболісно вирішувати найширший коло проблем, від зміцнення обороноздатності до успішної війни з бідністю; - економічне зростання та екологічні проблеми безпосередньо не пов'язані: проблеми породжуються недоліками в ціноутворенні, т.к. природа розглядається бізнесом в якості «комори» безкоштовних ресурсів; - економічний
 5. Глава 12. Економічне зростання
  економічного зростання 12.2. Типи економічного зростання 12.3. Моделі економічного зростання, сучасні проблеми та тенденції 12.4. Інвестиційний процес у сучасній Росії Ключ до розвитку заснований на чотирьох головних чинниках: населення, природні ресурси, капиталообразование і техніка. Пол Самуельсон Одним з найважливіших напрямків макроекономічного регулювання є економічний
 6. 13.2. Зростання населення та економічне зростання
  економічному зростанні. Ці ідеї зазвичай пов'язані з населенням окремих країн і регіонів, а в останні десятиліття - з світовим населенням. Це дає імпульс економістам аналізувати зв'язок між зростанням населення і економічним
 7. Екстенсивний економічне зростання
  економічного зростання: екстенсивний та інтенсив-ний. Ріс.12.1 Екстенсивний економічне зростання {foto89} Екстенсивний економічне зростання припускає наявність в країні доста-точної кількості трудових і природних ресурсів, за рахунок використання ко-торих можуть збільшуватися масштаби виробництва і виробленого продук-та. Разом з тим для нього властивий технічний застій, при якому
 8. Запитання для самоперевірки
  економічну рівновагу (ідеальне і реальне), чим воно відрізняється від приватного рівноваги? 2. Розмежуйте фактори, підвищують або знижують сукупний попит суспільства: а) зростання заробітної плати; б) підвищення податків; в) зростання схильності населення до заощадження; г) зростання грошей, що перебувають в обороті; д) скорочення швидкості обороту грошової маси; е) зростання сукупної ціни; ж)
 9. Запитання для самоперевірки
  економічну рівновагу (ідеальне і реальне), чим воно відрізняється від приватного рівноваги? 2. Розмежуйте фактори, підвищують або знижують сукупний попит суспільства: а) зростання заробітної плати; б) підвищення податків; в) зростання схильності населення до заощадження; г) зростання грошей, що перебувають в обороті; д) скорочення швидкості обороту грошової маси; е) зростання сукупної ціни; ж)
 10. 14.3. Науково-технічний прогрес і економічне зростання
  економічний аналіз виходить з того, що в міру збільшення маси використовуваного капіталу норма прибутку знижується і її стійке зростання можливий тільки за рахунок впровадження нових технологій (Солоу). Він призводить до зміни технологічних систем, а зрушення в них викликають підвищення сукупної продуктивності. Це виражається формулою Y=AF (KL), де А - технологічний рівень
 11. Спад
  зростання безробіття; - розлад ринку цінних паперів; - значне зростання норми банківського відсотка. Після досягнення найнижчої точки спаду починається
 12. ГЛАВА 36. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  економічне зростання? 2. Як вимірюється економічне зростання? 3. Яке значення економічного зростання? 4. Назвіть і розкрийте зміст факторів економічного зростання. Який з факторів ви вважаєте найбільш важливим? 5. Які фактори, що стримують економічне зростання? 6. Яку роль відіграє держава у забезпеченні прискореного економічного зростання? 7. У якому співвідношенні перебувають економічне зростання і
 13. Інфляція витрат
    зростання цін поширюється в тій чи іншій мірі на всю гаму продуктів, він прямо чи побічно позначиться на витратах. Придбання ресурсів, робочої сили та інших факторів виробництва за підвищеними цінами викликає зростання цін на продукцію, що випускається. Для збереження прибутковості товаровиробникам доводиться підвищувати ціни з метою відшкодувати понесені витрати. Однак до моменту продажу продукції
 14. Питання для самоперевірки
    зростання цін може обганяти зростання грошової маси? 7. За рахунок яких механізмів і структур може встановитися збалансований-ність в країні, якщо є надлишкова грошова маса? 8. Як відрізнити помірну інфляцію від гіперінфляції? 9. Що чому передує при розгортанні інфляційних процесів: зростання грошової маси зростанню цін або зростання цін зростанню грошової маси? 10. Чи існує в Росії
 15. Питання для самоперевірки
    економічним зростанням і ніж зростання відрізняється від економічного розвитку? 2. Охарактеризуйте фактори і показники економічного зростання. 3. Які моделі економічного зростання ви знаєте, в чому їх відмінність? 4. Розрахуйте темпи зростання ВНП, якщо він становив 300 тис. ден. од. і збільшився з минулого року на 15 тис. ден. одиниць. 5. Економічне зростання вимірюється як: а) збільшення реального
 16. Питання для самоперевірки
    економічним зростанням і ніж зростання відрізняється від економічного розвитку? 2. Охарактеризуйте фактори і показники економічного зростання. 3. Які моделі економічного зростання ви знаєте, в чому їх відмінність? 4. Розрахуйте темпи зростання ВНП, якщо він становив 300 тис. ден. од. і збільшився з минулого року на 15 тис. ден. одиниць. 5. Економічне зростання вимірюється як: а) збільшення реального
 17. Тема 13 Економічне зростання і циклічність економічного розвитку
    економічних циклів. Характеристика фаз циклу. Причини циклічності і види циклів. «Довгі хвилі» Н.Д. Кондратьєва. Антициклическая діяльність держави та політика економічного
 18. Динаміка кінцевого використання ВВП
    економічні чинники 4 Як видно з таблиці, вирішальну роль зіграло зростання витрат на кінцеве споживання (51%), насамперед домашніх господарств. За цим стоїть зростання реально наявних грошових доходів населення (у порівнянних цінах) на 9,1%. На частку інвестицій припадає близько 45% приросту ВВП. На частку ж зовнішньоекономічних факторів припадає всього 4% збільшення обсягу ВВП. Вельми
 19. Таблиця 18.
    зростання рівня життя, який довелося пережити їх батькам. Уповільнення темпів зростання продуктивності на 1,9% може здатися незначним, але в перерахунку на кілька років навіть невелика зміна темпів зростання стає вельми відчутним. Якби продуктивність і заробітна плата в США росли такими ж темпами що і до 1973 р., заробітна плата сучасних робітників була б на 50% вище,
 20. 43. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І ЕКОНОМІЧНИЙ РОСТ
    економічному зростанню прагнуть всі країни. За його динаміці (зміни) судять про розвиток національних економік, про життєвий рівень населення, про те, як вирішуються проблеми обмеженості ресурсів. Економічне зростання оцінюється за двома показниками: 1) загального зростання ВНП; 2) зростанню ВНП на душу населення. Такий підхід до оцінки економічного зростання дає лише кількісну характеристику.
© 2014-2022  epi.cc.ua