Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.П. Кураков, А.Г. Краснов, А.В. Назаров. ЕКОНОМІКА: інноваційні підходи, 1998 - перейти до змісту підручника

Економічна класифікація

Економічна класифікація передбачає диференціацію витрат за господарськими ознаками або виробничим елементами: капітальних вкладеннях, заробітній платі, субсидіях , дотаціям і т.д.
Змішана, або комбінована, класифікація будується на певному поєднанні відомчих і предметних ознак. Найбільш поширене складання остаточного зводу витрат по міністерствах, а в межах кожної з адміністративних одиниць з предметів витрат. Можлива також угруповання бюджетних витрат з предметів, а потім по кошторисах окремих відомств. Нарешті, витрати можуть бути згруповані в шаховому порядку з використанням міністеріальний і предметного принципів у вертикальному та горизонтальному напрямках. Як показує практика, змішана класифікація найбільш популярна.
Поряд з так званими класичними системами класифікації видатків останнім часом у бюджетній практиці виникло ряд нових її видів. Найбільшу популярність здобули цільова класифікація та класифікація за функціональними ознаками. Перша грунтується на розбивці витрат відповідно до наявних загальнонаціональними, політичними, економічними та соціальними цілями або програмами. Такий поділ витрат значно ширше, ніж, наприклад, за відомчою ознакою. Воно нерідко охоплює десятки департаментів.
Класифікація за функціональними ознаками заснована на концепції державних фінансів, яка розглядає держкошти як інструмент політики уряду. У цьому випадку витрати групуються у відповідності з основними функціями держави. Наприклад, соціальні видатки, охорона здоров'я, забезпечення зайнятості, транспорт і зв'язок, внутрішні справи, оборона. У свою чергу, ці витрати поділяються за окремими категоріями витрат (зарплата, поточні витрати, обладнання тощо).
Під бюджетним пристроєм розуміються організація і принципи побудови бюджетної системи, що функціонує відповідно до бюджетного законодавства. Бюджетне пристрій визначається державним устроєм. Існують дві форми державного устрою - унітарна (єдине) держава і федеративну (союзну) держава.
В унітарних державах бюджетна система, що представляє собою сукупність бюджетів усіх територіально-адміністративних одиниць, складається їх двох ланок: державного бюджету і бюджетів місцевих органів самоврядування. Головна роль належить державному бюджету, за допомогою якого центральні влади акумулюють у своїх руках основну частину національного доходу, яка перерозподіляється через фінансову систему.
За держбюджетом закріплені найважливіші доходи, в тому числі прибутковий податок, податок з корпорацій, найбільш масові непрямі податки, надходження від державних підприємств. Він же охоплює військові, економічні, соціальні витрати, надання допомоги іноземним державам, управління державним боргом, адміністративні та ін Розподіл доходів і видатків між окремими видами бюджету закріплено в законодавчому порядку.
Місцеві бюджети відіграють підлеглу роль. Вони служать для забезпечення фінансовими ресурсами місцевих органів самоврядування. Кожна адміністративно-територіальна одиниця має свій бюджет. Ці бюджети відокремлені і функціонують автономно. Вони складаються, затверджуються і виконуються відповідними місцевими властями і формально не пов'язані з державним бюджетом. Місцеві бюджети використовуються для реалізації завдань, які центральні власті перекладають на місцеві органи самоврядування з метою більшого маневрування, звільнення від другорядних функцій, залучення місцевих фінансів у вирішення загальнонаціональних завдань з відтворення робочої сили, підвищенню освітнього рівня населення під впливом науково-технічної революції.
Доходи місцевих бюджетів формуються з другорядних джерел: місцеві податки, в тому числі майнові, промислові, поземельний, деякі види непрямих податків, різні збори, надбавки до державних податків, надходження від муніципальної власності.
Важливу роль відіграють субсидії з державного бюджету. Широке поширення в сучасних умовах отримали місцеві позики, до яких органи самоврядування вдаються для покриття бюджетних дефіцитів. Що стосується витрат, то крім витрат, пов'язаних з адміністративною діяльністю місцевої влади та управлінням місцевим господарством (підприємствами комунального господарства, ремонтом і будівництвом доріг, житловим будівництвом), на місцеві бюджети покладено частину витрат по освіті, охороні здоров'я.
У федеративних державах бюджетна система складається з трьох ланок: державного (федерального) бюджету, бюджетів членів федерації і місцевих бюджетів. Бюджетна система США, наприклад, має федеральний бюджет, бюджети штатів і більше 82 тис. бюджетів місцевих адміністративних підрозділів (округів, муніципалітетів, міст і тауншипов, шкільних та спеціальних округів). У Німеччині бюджетна система складається з федерального бюджету, бюджетів десяти земель та бюджетів громад; в Канаді - з федерального бюджету, бюджетів десяти провінцій і бюджетів місцевих органів влади (громад, областей, графств).

При федеративному бюджетний устрій, як і при унітарній, кожна ланка функціонує самостійно. Місцеві бюджети зі своїми витратами і доходами не входять до бюджетів членів федерації, а останні - у федеральний бюджет. Провідна роль належить федеральному бюджету, який є фінансовою основою центрального уряду. У США на його частку припадає близько 60% всіх коштів, що проходять через бюджетну систему, в Канаді - близько 50, в Німеччині - трохи більше 40.
Розподіл і закріплення функцій, а разом з тим доходів і видатків між окремими владою і ланками бюджетної системи здійснюються на основі законодавчих актів.
За федеральним бюджетом закріплені основні доходи. У США, наприклад, на частку федерації припадає понад 80% надходжень від індивідуального прибуткового податку і податку на прибуток корпорацій. У той же час велика частина акцизів служить джерелом доходів штатів і місцевих органів влади.
На федеральний бюджет покладено найважливіші витрати. Серед них: військові, економічні, частина соціальних, виплата відсотків по державному боргу, адміністративні.
У коло завдань членів федерації входять адміністративне управління, стимулювання сільськогосподарської та промислової діяльності, вирішення соціальних питань, ряд з яких знаходиться у спільній компетенції федерації, її членів та органів самоврядування.
Доходи бюджетів членів федерації складаються з податків, надходжень від належного їм майна, коштів, що залучаються за рахунок випуску позик. Вступники до бюджету податки стягуються на основі закону, що передбачає їх розмежування між федерацією та її членами. Важливу роль відіграють субсидії з федерального бюджету, які склали в США в кінці 80-х років близько 25% в доходах штатів і місцевих органів влади. Основна частина цих субсидій має цільовий характер і надається для реалізації відповідних програм. У Канаді субсидії провінціям і муніципалітетам дорівнювали 10% їх доходів.
Витрати бюджетів членів федерації пов'язані із здійсненням економічної і соціальної діяльності, наданням фінансової допомоги сільському господарству і окремим галузям промисловості, з утриманням адміністративного апарату, органів правосуддя, поліції. Функції місцевих органів влади, складу доходів і витрат їх бюджетів залишаються в умовах федерації такими ж, як в унітарній державі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Економічна класифікація "
 1. 2.1. Бюджетна класифікація як основа організації аналізу виконання кошторису витрат, характеристика видів витрат
  економічну (предметну); - фінансування дефіциту бюджету; - державний борг. Доходи у Бюджетній класифікації систематизовані за джерелами доходів бюджету і поділяються за категоріями, групами доходів, видами доходів, розділами, підрозділами. Код доходів у Бюджетній класифікації складається з 11 знаків: 1-й знак - доходи (завжди 1); 2-й знак - категорія доходів (поточні
 2. 2.3. Аналіз бюджетного фінансування
  економічної класифікації видатків. Як зазначалося раніше, відомча класифікація - це угруповання витрат, що відображає розподіл бюджетних асигнувань за прямими одержувачам коштів. Лінгвістичний університет подведомствен Міністерству освіти, яке за відомчої класифікації має код 075. Функціональна класифікація відображає напрямки виділення коштів з бюджету.
 3. 2.4. Аналіз позабюджетних коштів
  економічної класифікації (табл. 2.6). Таблиця 2.6 Аналіз позабюджетних коштів в розрізі статей економічної класифікації {foto16} {foto17} {foto18} У структурі витрат, як і по бюджету в цілому, найбільшу питому вагу мають статті, пов'язані з оплатою праці. Крім того, збільшилася частка витрат на придбання предметів постачання і витратних матеріалів (10,3% проти бюджетних
 4. 2.5. Факторний аналіз статей кошторису витрат
  економічної класифікації. Кожна стаття має свій алгоритм розрахунку: деякі прямо Чи пов'язані зі специфікою діяльності установи і розраховуються на одиницю контингенту (оплата праці, стипендії), а інші - виходячи з норм витрат (комунальні послуги). Є й такі статті, план по яких береться за сформованим рівнем за попередні роки. Наприклад, при розрахунку плану по елементу «Стипендії»
 5. 3.3. Аналіз фактичних і касових видатків прокуратури
  економічної (предметної) класифікації видатків за даними звіту про виконання кошторису витрат установ. В табл. 3.6 наведені необхідні показники по аналізованому установі. Таблиця 3.6 Аналіз співвідношення касових та фактичних видатків, млн руб. {foto32 } {foto33} В установі касовий витрата в цілому перевищує фактичний на 65,4 млн руб. Таке перевищення спостерігається по
 6. 5.2. Схеми бюджетної класифікації
  економічну класифікацію витрат бюджетів Російської Федерації; 4) класифікацію джерел внутрішнього фінансування дефіцитів бюджетів Російської Федерації; 5) класифікацію джерел зовнішнього фінансування дефіциту федерального бюджету; 6) класифікацію видів державних внутрішніх боргів Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації; 7) класифікацію видів
 7. Контрольні питання
  економічної класифікації видатків бюджетів
 8. 26.2. Особливості планування і фінансування видатків на національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави
  економічним і матеріальним можливостям країни. В даний час стан справ у військовій області характеризується зниженням реальних воєнних загроз Росії. Разом з тим зберігаються регіональні збройні конфлікти і локальні війни, насамперед поблизу від російських кордонів, міжнародний тероризм, розповсюдження ядерної та інших видів зброї масового ураження, прагнення ряду держав
 9. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  економічної теорії в перелік наук не вимагає реорганізації або розширення всієї системи. Люди вважали свою класифікацію повній. І якщо економічна теорія в неї не вписувалася, то вина може покладатися тільки на незадовільну трактування економістами своїх завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує
 10. 1. Закон граничної корисності
  економічної думки напередодні розробки сучасної теорії цінності Карлом Менгером, Вільямом Стенлі Джевонсом і Леоном Вальрасом. Кожен, хто хотів би створити елементарну теорію цінності і цін, спочатку повинен був подумати про корисність. Справді, немає нічого більш правдоподібного, ніж припустити, що речі цінуються відповідно до їх корисністю. Але потім з'являється трудність, що склала
© 2014-2022  epi.cc.ua