Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Дискурс - це простір, в якому домінує та чи інша система цінностей.

Дискурс - це простір, в якому домінує та чи інша система цінностей. Формування і підтримка дискурсу являє собою активний про-цес, в якому за допомогою використання символів відтворюється система Післямова російського редактора цінностей. У цьому сенсі дискурс - активний засіб отримання та поддержа-ня так званої символічної влади. До неокласичного періоду власне економічний дискурс економіч-ської науки ще не склався. Економічна теорія, а точніше - політична економія, «мислила» в рамках загальногуманітарного дискурсу, сформованого иде-ями освіти. Його найважливіші ознаки й універсальні смисли явно або неявно, на позитивній або критичної (марксизм) рефлексивної ноті утворювати вали несучі елементи економічної науки, об'єднували її в єдине ціле, а разом з тим інкорпорували в загальногуманітарну знання. Найважливішими думки-них принципами були ідеї прогресу (у марксистському варіанті - історіз-ма), пафос гуманізму, орієнтація науки на істину, глибока внутрішня взаємо-зв'язок позитивного і нормативного аспектів аналізу. Сучасна (по всій видимості, слід додати - західна) економічна наука являє собою «світ теорій».
Властивості цього світу теорій - нередуці-руемого ні до якого єдності методологічне різноманітність, междісціплінар-ність, невизначеність об'єкта (досить згадати ідеї економічного їм-періалізма Г. Беккера, зіставити коло проблем сучасної теорії фірми, мікро - і макроекономіки, теорії прав власності, теорії суспільного вибо-ра і багатьох інших), толерантність до різних ідеям. Ці властивості роблять неможли-об'єднати цей «мир теорій» в одну систему. Єдине, що дозволяє осмислити спільність цього «світу теорій», - про-ний минуле, яким є неокласична теорія. Неокласична теорія є спільною мовою сучасної економічної науки, об'єднуючим багато-образие її теорій в загальний мир. Саме неокласична теорія утворила той понятійний апарат, який став загальним для сучасної західної еко-кою науки. При цьому неокласичний мова об'єднує різні теорії не тільки, а часто не стільки своїми явними, скільки неявними смислами. «Неявні» смисли сучасної економічної науки - це пішли на периферію науково-го свідомості терміни і поняття граничного аналізу, теорії суб'єктивної корисності, теорії рівноваги Вальраса, Парето-оптимальності та ін
У сучасних теоріях терміни і поняття вихідних теорій, що склали нео-класику, найчастіше використовуються через заперечення (принцип «обмеженої раціональності», групова мотивація і т. п.). І з цієї точки зору, не знаючи мови неокласичної теорії, сучасні західні теорії попросту неможливо чи-тать, тобто розуміти. Це відноситься вже до першого радикальної «антінеоклассіче-ської» книзі - роботі Дж. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей». Звичайно, найважливіші ідеї Кейнса можна перевести на «іншу мову», наприклад марксистський, і зробити зрозумілими і тим, хто не вивчав неокласику. Але робота Кейнса написана мовою неокласики, і такий переклад не зможе відкрити вихід в науковий простір - простір кейнсіанства та антікейнсіанством. Сказане дозволяє зробити висновок, що сучасна західна економічна теорія, звана у нас «економіці», і політична економія (як її альтерна-тива) - це два різних культурно-історичних простору, кожне з кото-яких має свою власну мову.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Дискурс - це простір, в якому домінує та чи інша система цінностей. "
 1. Це - два різних дискурсу.
  Дискурсу. Їх учасники можуть взаємодіяти тільки за допомогою перекладу і принципово не можуть утворити органічного наукового єдності. Що ж і як викладати в російських вузах? Питання в даному випадку в тому, як буде збалансований викладається матеріал, за науковими напрямами або з навчальних курсів. Відносно класичної економічної теорії і «еконо-міко проблема вирішується
 2. 4.6. Додаткова інформація
  цьому в показнику «спосіб життя» на перших місцях знаходяться матеріальний дохід і рівень освіти. До речі, в країнах Заходу в своїй практиці страхові компанії, оцінюючи за допомогою тестів потенційну тривалість життя клієнта, обов'язково включають ці показники в запитальник. Рівень матеріального благополуччя робить значний вплив на спосіб життя. Люди з меншими доходами частіше
 3. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  це символ розглянутої проблеми, але не сама проблема. Сполучені Штати могли б фінансувати значний торговий дефіцит з Японією, отримуючи настільки ж значний торговий профіцит з рештою світу, якби решта світу, в свою чергу, отримував торговий профіцит з Японією і міг таким чином оплачувати свій торговий дефіцит з Америкою за рахунок грошей, узятих з його торгового профіциту з
 4. ІДЕОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНИКА
  цій книзі, але було б помилкою намагатися дати певну відповідь на всі ці питання. Предмет цієї книги - не належної державна політика. Справа тепер у тому, щоб переконати себе та інших, що світ змінився і що ми повинні мінятися разом з ним. Коли необхідність правильної політики буде усвідомлена інтелектуально і - що більш важливо - емоційно, прийняття правильної політики виявиться
 5. Кейнсианство
  це суттєвий етап у розвитку економічної теорії. Пол Самуельсон особливо виділяє в історії економічної думки лише трьох видатних мислителів, що зробили визначальний вплив на розвиток економічної теорії: А. Сміта, К. Маркса, Дж. Кейнса. Інший видний американський учений, Дж. Гелбрейт, вважав, що вчення К. Маркса занадто цінне, щоб його цілком віддати марксистам. Йозеф Шумпетер також
 6. Шоки попиту та пропозиції. Теорія катастроф. Стабілізаційна політика
  цього парадоксу в тому, що замість звичної картини, коли під впливом зростання цін попит скорочується, а пропозиція зростає, складається зовсім інша: криві сукупного попиту і сукупної пропозиції ведуть себе однозначно, рухаються в одному напрямку. На графіку це виглядає таким чином, що криві попиту та пропозиції між собою не перетинаються Пояснюється становище
 7. Фінансова глобалізація
  це більш висока стадія інтернаціоналізації діяльності фінансових ринків у всіх її формах з метою забезпечення потреб розвитку валютно-фінансових відносин. Багато в чому це проявляється в глибокому взаємодії всіх найбільших фондових бірж світу. Коливання курсів акцій та інших фінансових активів на біржах одних країн неминуче відбиваються через біржовий механізм на ринковій кон'юнктурі
 8. Чинники економічної інтеграції колишніх радянських республік
  це було і недоцільно, оскільки сформоване розподіл праці значною мірою відповідало природно-кліматичним й історичним умовам розвитку; - тривале спільне проживання в межах однієї держави багатьох народів. Воно створило щільну «тканина відносин» в різноманітних областях і формах (через змішане населення, змішаних шлюбів, елементів загального культурного
 9. 5.6. Економічна політика Катерини II
  це стан перетворювалося з служивого в привілейоване. Росія, опинившись в нових соціально-економічних і полі-ських умовах, впритул зіткнулася з необхідністю продовження модернізації. Її розвиток був тісно пов'язане з діяльністю Екате-Ріни II (1762-1796), період правління якої практично збігався з хронологічними рамками економічного циклу 1760-1800 рр.. По-добно своїм
 10. § 9. НТР та її роль в економічному прогресі
  цей період було виготовлення знарядь праці з каменю , бронзи, а пізніше із заліза, що і дало відповідну назву епохам: кам'яний, бронзовий і залізний вік. В умовах такого технологічного способу виробництва існували первісний, рабовласницький, феодальний і значний період розвитку капіталістичного ладу (з початку XVI до кінця XVIII ст.) . Розвиток науки і техніки в
© 2014-2022  epi.cc.ua