Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

3. С.Н. Булгаков: у пошуках християнського економічного світогляду


Універсалізм у підході до аналізу економічних явищ, і | Терес до проблеми суспільного ідеалу, соціальна спрямоване! економічних досліджень, нарешті, прагнення до нового екон | мічної науці, адекватної цьому ідеалу, - все це найяскравішим обр зом проявилося в спадщині видатного російського релігійного мь літеля, філософа і економіста С.М. Булгакова ".
Не тільки ці риси ріднять Булгакова з Туган-Барановським, щей у них була і захопленість марксизмом (не випадково обох пр |
Сергій Миколайович Булгаков (1871 -1944) народився в Орловській губі нии, початкову освіту здобув у духовній семінарії. Потім nopnaj | релігією, захопився марксизмом. Закінчив Московський університет, з <і тил магістерську дисертацію. З 1900 по 1906 р. викладав а Київському п | літехніческом інституті, активно займався громадською діяльність! Після революції 1905 р. відійшов від марксизму в бік ідеалізму і сел пінно повернувся до православ'я У 1906-1918 рр.. викладав у Московск <| комерційному інституті, був депутатом II Державної думи. В 19 lj захистив докторську дисертацію («Філософія господарства »). Свою Лухо ную і філософську еволюцію Булгаков представив у релігійній рабі« Світло Невечірнього »(1917). Булгаков опублікував ряд дуже важливих стат склали збірку« Два граду »(1911), брав участь у знаменитому сборн! ке« Віхи »(1909). В I91S р. Булгаков прийняв сан священика, поїхав в Кри | деякий час викладав у Сімферопольському університеті, а в нача! 923 р. разом з цілою групою російських вчених був висланий з Радянської Ро сії. Працював у Празі, з 1925 р. - в Парижі в Православному 6ОГОСЛОЕКЖ <| інституті.
400
цято відносити до так званого легального марксизму), і доста-очно швидкий і природний відхід від марксизму, нарешті , обидва ак-ГІ1зно займалися громадською та педагогічною діяльністю, гход Булгакова від марксизму почався, по суті, з його першою великою роботою «Капіталізм і землеробство», яка була задумана [як. підтвердження марксистського тези про концентрацію вироблених стосовно до сільського господарства. Але вона привела автора до I протилежного висновку і, більше того, спонукала поставити під сумнів не тільки деякі прогнози марксизму щодо тен-[депціі соціального розвитку, а й принципи пізнання, що лежать в [основі цих прогнозів. «Помилка Маркса (мається на увазі теза про кон -IUL'H грації виробництва. - Ред.) так послужить нам застереженням. Вона пояснюється не тим, що йому не вистачало розуму - розум він мав геніальний, - і не тим, що йому не вистачало знань - він належить до t.ivibiM вченим економістам не лише свого, але і всіх часів, - вона пояснюється загальними соціально-філософськими поглядами Маркса, його переоцінкою дійсних здібностей і значення соціальної науки, кордонів соціального пізнання. Він вважав можли-| іим міряти і зумовлювати майбутнє за минулим і справжньому, між тим кожна епоха приносить нові факти і нові сили істо-рнческого розвитку - творчість історії не убожіє. Тому j невеликий прогноз щодо майбутнього, заснований на даних на-[напування, неминуче є помилковим. Строгий вчений бере Тут на себе роль пророка або віщуна, залишаючи тверду грунт I фактів.
Тому що стосується передбачень на майбутнє, то чесне Ignoranus ми воліємо соціальному знахарства або шарлатан-Стіу. Завіса майбутнього непроникна. Наше нинішнє сонце освітлює лише справжнє, кидаючи непрямий відблиск на минуле. Цього Достатньо для нас, для нашого життя, для злоби нашого дня і його ін-Герес. Але ми марно вперять свої погляди у горизонт, за який спускається наше сонце, що заходить, запалюючи там нову зорю гряду-ісму, невідомому дню »33.
Цей вихід з власне економічної галузі дослідження; та область філософії та гносеології був початком процесу, який | Можна назвати пошуком основ нової філософії економічного Цншнія і який спонукав Булгакова звернутися, як і Туган-Бара-Ноіского, до етики. Але на відміну від останнього це була не етика Кан-J,.) етика християнства. В цьому унікальність Булгакова, його особливе реї го в історії вітчизняної політекономії.
1 Булгаков С.Н. Капіталізм і землеробство . Т. 2. СПб., 1900. С. 457-458.
401
У 1915 р. в рецензії на «Філософію господарства» (1912) 34 В. Сперанський писав: «Професору Сергію Миколайовичу Булгакову належить, поза сумнівом, єдине у своєму роді місце серед російських вчених-економістів. Далеко не замикаючись у формальні рамки своєї присяжного спеціальності та ке грішачи про Водночас поверхневим дилетантизмом, він прагне до створення цілісного релігійно -економічного світогляду. Він хоче відкрити людству не тільки нову землю матеріального благоденства, а й нове небо радісного релігійного соціосозерцанія »35.
Мова йшла про те, щоб підпорядкувати політичну економію етичним принципам християнства, що передбачало не тільки радикальне переосмислення існуючих економічних теорій, що не і відмова від панівної економічної філософії в цілому кг системи уявлень, стрижнем якої є подчіненное1 ^ всіх відносин зростанню матеріального багатства. Тому він, HanpF заходів, на відміну від М.І. Туган-Барановського не ставив перед собо | задачу примирення економічної теорії марксизму (трудовий | орії вартості) і маржинализма (теорії граничної корисності! а вимагав відмови від них як мають загальну філософську базу | матеріалізм і позитивізм, яка проявлялася у розгляді xd зяйсгвенной діяльності людини та праці виключно сквое призму створюваних ним матеріальних благ. Саме це обстоятелен ство виявилося для Булгакова вирішальним, незважаючи на методологи ческие відмінності між австрійською школою і маржиналізмом в ца лом, базировавшимся на принципі методологічного индивидуа лизма, і марксистської політекономією з її методологічним холи | мом і класовим підходом.
Булгаков прагнув розробити принципово нові філософ ські підстави політекономії, запропонувати, використовуючи TepMj Й. Шумпетера, нове бачення, яке відповідало б хрістіанскок поданням про господарство і господарської діяльності, працю та I гатством. При цьому він вельми специфічним чином торкнувся мета ряд складних питань, які мають відношення до современт шуканням в галузі методології та філософії економічної наук | але запропонував несподівану перспективу розгляду як цих nf блем, так і проблем сучасного економічного розвитку.
Підсумовуючи і огрубляя багатобарвну палітру міркувань EyJ ДАКів, можна таким чином сформулювати його позицію] означених питань.
Булгаков С.Н. Філософія господарства. М., 1990 35 Сперанський BC Нова філософія державного господарства лігіозние-економічне вчення проф. С.Н . Булгакова. Пг, 1915. С. 3
402
1.Богатство є умова свободи людини, матеріальний фундамент прояви його творчих устремлінь і одночасно умова матеріального існування даного суспільства .
2. Праця є одночасно і актом необхідності, і актом пюрчества.
3. Трансцедентального суб'єктом господарської діяльності є людство.
Ці вельми абстрактні і далекі як від економічних реалій, 1лк і від звичного способу їх аналізу тези дають новий і незвичний ракурс розгляду господарства та господарських явищ, часом виражається в незвичайній трактуванні відомих проблем та постановці нових.

Перший з наведених тез передбачає кілька моментів: відсутність протилежності між матеріальною і духовною сторонами буття, позитивну оцінку зростання багатства як способу усунення бідності та звільнення людини від зовнішньої природної несвободи, розширення поняття багатства за рахунок включення в нього вимоги справедливого розподілу.
Ідея єдності матеріального і духовного світу, як відомо,, була сформульована ще в ході Реформації і зіграла важливу роль в сучасному господарстві, оскільки дала моральне оправ-д.шіе спрямованості людини на краще матеріальному становищу. Тут Булгаков по суті солідаризується з М . Вебі-ром в оцінці значення релігії, насамперед протестантизму, для р; ІВІТА капіталізму. Однак виправдання зростання багатства він дає II широкому етичної контексті, обумовлюючи його рядом обмежень.
Подолання розриву між матеріальної і духовної сферами шшзано для Булгакова з визнанням свободи людини християнської цінністю. При цьому він стверджував, що здійснення свободи для окремої людини неможливо в умові бідності, нав'язаної j \ bc) оятельствамі життя, що не залежать від людини. У цьому слу-Ilic бідність розглядається як протистоїть свободі. При та-Е (ш розумінні багатство стає необхідною умовою осуще | 'ЦЧ> ення вільного вибору.
«Зростання багатства, - писав Булгаков у« Короткому нарисі політекономії », - збільшує сили людини і пробиває стіни від-\ у i 1.енія між людиною і природою, є тільки негативне | '> віедля духовного життя людини, він створює для нього більш щи-1 (п .1 З можливості духовного життя, відкриває перед ним нові 1 | Іроки перспективи, але не вирішує за нього, не зумовлює того
403
вживання, яке зробить з них одиничний людина і соні ве людство »16.
Таким чином, негативно розуміється свободі надається тінний сенс - як потенційної можливості затвердження] витія людського духу. Вона розглядається «як положітсл! міць, як зростаюче володіння багатством і внаслідок цього [потенційної можливості прояву і самоствердження веческого духу ...» 17.
Багатство, трактуються як умова здійснення свободи і i посилка реалізації духовного потенціалу людини, передпіллі більш широкий ракурс розгляду, ніж зведення його до про | сумі матеріальних благ, якими володіє людина. У зв'язку з! Булгаков ставить питання про людину в рамках господарської сист! і його взаємодії з іншими людьми. Він вказує по кра ^ міру на дві обставини.
Насамперед Булгаков говорить про багатство не тільки і не ст ко в індивідуалістичної , скільки в народногосподарському з ^ ле, як про деяке загальному умови існування суспільства.
розуміти як звільнення від влади природи, зростання на | ного багатства представляється прогресом всього суспільства, ахрі | анское вимога свободи від багатства в особистому житті стаиов | способом направити індивідуальні зусилля на розвиток матера ної культури суспільства в цілому. Таким чином, Булгаков устра протиріччя між особистою зацікавленістю в зростанні мат ального добробуту і благом суспільства.
Далі Булгаков стосується досить складною і як і раніше акт ної, як в області практичних рішень, так і в рамках тео | проблеми співвідношення між багатством і справедливістю кажучи сучасною мовою, протиріччя між економічний ефективністю і справедливістю.
Булгаков долає цю суперечність вельми радикальне | чином: він визначає зростання суспільного багатства як таке ложение, при якому збільшення маси матеріальних благ пр ходить при незбільшення нерівності в їх розподілі. При 'підході дилема, над якою б'ється теорія добробуту, в | ще зникає. У певному сенсі підхід Булгакова нагадує, [неї, передбачає концепцію Ролза (див. гл. 14). Наслідком концепції стосовно до проблеми добробуту є
| Булгаков С.Н. Короткий нарис політичної економії. М., 1906.] 'Булгаков З Н. Про економічний ідеалі / / Нове слово 1903. |
С. 117.
404
Чесно, пропозиція оцінювати зміну суспільного благо-
ртоянія по зміні положення найменш благополучних груп.
утімі словами, якщо зростання багатства супроводжується зростанням
Висна нерівності, то не можна вважати, що добробут гро-
| унелічівается. А це і було вимогою Булгакова.
Тепер кілька слів про другий базисному положенні політ-цшоміі Булгакова - про працю та його слідстві для економічної арії. Булгаков бачив у праці одночасно акт творчості та благання жорсткої природної необхідності, при цьому індивіду-ьімй акт господарської діяльності він розглядав як орга-к'І'скі пов'язаний з Трансцедентального суб'єктом господарства - че-[Іечеством.
Для Булгакова у праці з'єдналися християнська заповідь тру-п.ся і початкова зв'язок матеріального і духовного. Цього прогнеться глибокий гносеологічний сенс праці та господарської лельності, який вказує на можливість подолання проти-1Чмн між ідеалізмом і матеріалізмом.
() чевидно, що подібне розуміння праці є несумісним з тради-
IfoHHbiM для економічної науки зведенням праці до фактору про-
(Цодства, а людину - до індивіда, вирішального завдання оптимально-
^ розподілу ресурсів. Розглядаючи працю як фактор, затрачено-
| | й і виробництві матеріальних благ, економічна теорія ока -
ріпсгея перед нерозв'язною проблемою динаміки. Не випадково
Шумпетерв 1926 р. в пошуках внутрішньої причини розвитку об-
1Лся до творчої діяльності людини, в центр процесу розви-
I поставив підприємця-новатора: тільки людина і її твор-
1 «про є джерелом нового18.
Пулгаков мав на увазі не економічного індивіда, «економіч-fvo людини», а творчу особистість. Визнавши зв'язок хозяйствен-| діяльності та творчості, він вказав на важливість духовних, нрав-fuux мотивів у праці, а отже, і на необхідність учи-гь вплив моральних мотивів на економічне життя і іственное поведінку людини. Сьогодні ми знаходимо відгомін цієї 4t роботах ряду економістів і соціологів, насамперед перед-| шпелей так званої соціальної економікі19. | I ІНШИХ, хоча і пов'язаним з попереднім, аспектом є ідея i іческой цілісності господарства, тобто про те, що не окремі ато-Рона акти господарського життя формують господарство,
  Шумпетер І. Теорія економічного розвитку М.: Прогресс, 1982. Див, наприклад: Etzioni A. The Moral Dimention: Toward a New Economics. , 1988; WisskopfW. Alienation and Economics. N.Y., 1971.
  405
  а господарство є передумовою, умовою окремих Актон v «i зяйствопанія. Тут ми згадуємо історичну школу і подх дім до третього положенню Булгакова.
  Ідея органічної цілісності господарства означає визнання ^ незвідність до простої суми господарських актів окремих I індивідів. Причому подібне твердження, на думку Булгакова, | равдано не тільки гносеологічно, а й генетично. «Те, що i ється господарством в сенсі емпіричному, виражається в множ (роздроблених господарських актів, скоєних відділах людьми ... У генетичному понятті господарства ... ми безумовно! Нима над цими приватними роздробленими актами і pacq Ріва їх як прояви деякої єдиної функції , обладав відомої пов'язаністю, єдністю іншого роду, чим тільки їх | браіческая сума.
 Динамічно вони представляються нам частині ми, уривчастими проявами якоїсь єдиної діяльності,! лагоджена в заспіваємо розвитку своїм особливим нормам ... Ми не УСМС чи б в господарстві (і науці) самого істотного його содержап'к якби не зупинили в достатній мірі уваги на цілій що ходить за межі окремих актів ... господарство не тільки но, а й фактично, історично є prins окремих акт зяйства (а наука-наук). Господарство має вже існувати п {основах, щоб можливі були ці окремі акти ... »*
  Що може означати подібна позиція з точки зору сучас ної науки? f
  Очевидно, ми можемо побачити тут, кажучи сучасною яец аргумент на користь розгляду економічних процесів і | інституційного підходу, який сьогодні отримує все бс визнання, причому інтерес до цього підходу підтримується: блемами трансформаційної економіки, вирішення яких i ється знайти за допомогою традиційних для економічної наук | | ходів і концепцій.
  Проблема інститутів та їх ролі невіддільна від питання про і j исхождении і про те, які можливості свідомого віз вия на цей процес і на стан економічної системи ний момент. Позиція Булгакова з цього кола питань видна I міркуваннях про економічну політику і про роль економіч науки в її визначенні.
  Ракурс розгляду цих питань у Булгакова визначав позицією в суперечках з приводу існування так званих m тивних законів, які розгорілися в кінці XIX - початку XX і hi
  1 Булгаков С.Н. Філософія господарства. С. 90-91.
  406
  | Te зазначалося, у книзі «Капіталізм і землеробство» Булгаков виступила-
  [Проти марксистських претензій на знання об'єктивних законів
  ЗНіТ, неминучих і невблаганних як закони фізики і позволя-
  ^ Їх пророкувати історичний розвиток, а також розробляти
  : Звану наукову соціальну політику. Надалі в «Фі-
  софии господарства »він знову звернувся до цієї проблеми і підтвер-
  I висловлену раніше тезу, додавши твердження про те, що загально-
  гнная наука не володіє і не може володіти надійним знанням
  торических перспектив і тому прогнозування соціальної
  ЗНіТ безпідставне. Що стосується політики, то вона, на думку
  (Глгакова, в значній мірі незалежна від теорії, і з дан-
  : Наукових передумов можуть бути виведені різні її направ-
  4ія, Соціальна забарвлення проведених заходів залежить від тих
  1, які вважають їх бажаними і в силу бажаності об'єк-
  [) Яют відповідну політику єдино науковою. Що ж у
  Ком випадку економічна наука може запропонувати практиці?
  Булгаков вважав, що політекономія може і повинна давати со-Ги, а й політики, і економісти повинні пам'ятати, що-на її ре-: «неминуче лежить печать суб'єктивності, вільного особистого ячества», оскільки тут «інтерес і пристрасті впливають більше, ніж де | то не було, і це одне вже змушує ставитися до її висновків з йбенно недовірливою обережністю »41. У цьому він бачив основу; званого «життєвого реалізму».
  Визнаючи неминучість існування багатьох точок зору і шчного розуміння проблем, Булгаков проте висловлював: думка. Він бачив практичний сенс політекономії в указу-цутей зростання народного багатства як умови духовного розви-I суспільства і особистості. Соціально-економічну політику, під-Чепни цієї мети, Булгаков назвав ідеалізмом. В області практичної політики ідеалізм Булгакова представ-I спробу реалізації політичного вимоги свободи особисто-1, підкріплену розширенням втручання держави в еко-| (Іку з метою подолання хаотичної та стихійної організації ійстватого времені42.
  Серед практичних питань, з приводу яких висловлювався Щипков, інтерес представляє проблема власності. Специфічні-I по позиції полягала у свідомому применшення значення
  Булгаков С.Н. Короткий нарис політичної економії. М., 1906. (?.! -23.
  Булгаков С.Н. Без плану: «Ідеалізм» суспільні програми / / | Ин шлях. 1904. № 10. С. 269-270.
  407
  питання про форму власності на тлі запеклих суперечок гц даного питання між представниками різних політичних! соціально-економічних течій. Він протистояв як марксіс там, вбачається у приватній власності джерело всіх зол, та і лібералам, які вважали, що приватна власність забезпечує) економічну ефективність, і свободу. Булгаков вважав нетш можна виносити остаточний вирок існуючим соціал i. вим інститутам, у тому числі і приватної власності. Рассматрп. вая її як історичний інститут, «який весь час змінюється своїх обрисах, і жоден ш образів її існування не ІМВ самодостатнього, переважаючого значення» 41, він підкреслював необхідність історичного відношення до власності і до її фс мам, тобто відносини в залежності від того, чому вона служить в, ний момент (маючи на увазі запропонований ним критерій зростання обше <| земного багатства).
  Відповідно, при визначенні напрямку еко політики Булгаков пропонував виходити не з відносин Собст ності, а з критерію зростання багатства при дотриманні вимог | незбільшення абсолютної і відносної бідності окремих »нов суспільства. При такому підході ставлення до проблеми собст ності має формуватися в контексті політики, а не наобс політика - в контексті ставлення до власності. Остання; рачіваетсвое першорядне значення, підкоряючись загальної цілий ^ стижения економічної та соціальної свободи людини.
  Аналогічну по суті позицію зайняв Булгаков щодо проса про переваги капіталізму і соціалізму. Він, в частнс писав, що «абстрактні категорії соціалізму або капитали! настільки зручні для демагогії, виявляються абсолютно невибагливі ^ ми для поглибленого розгляду питання ц світлі совісті. Але | вища цінність, при світлі якої і потрібно давати сравнітель розцінку різних господарських форм. Це є свобода лічнс правова та господарська. І найкращою з господарських форм] би вона не називалася і яку б комбінацію капіталізму і o   Булгаков С.Н. Православ'я. Нариси вчення православної церки * ^ Терра, 1991. С. 367.
  'Тамже. З 367-368.
  408
  Сьогодні у світлі трансформаційних процесів, з одного боку, і пошуків гуманістичних підстав соціально-економічної системи XXI в. - З іншого, це висловлювання Булгакова сприймається не тільки як своєрідна програмна і в достатній егепені конкретна політична установка, але і як вказівка на безумовні пріоритети, проходження яким тільки й може принести до пом'якшення існуючих соціальних і економічних конфліктів. У цьому і полягає історична заслуга Булгакова перед вітчизняної і світової громадської думкою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3. С.Н. Булгаков: у пошуках християнського економічного світогляду"
 1. 1. Російська економічна думка на рубежі століть
    пошуками> i м - ко-філософської основи об'єднання трудової теорії стоімоа м і | теорії граничної корисності займався М. Туган-Бараноіскіі Що стосується інших розділів теоретичної політекономії можна відзначити наступне. Вплив австрійської школи
 2. 4. Виробництво
    пошуків засобів існування. На їх думку, найважливішим соціальним засобом зробити людину більш людяним є боротьба з бідністю. Мудрість, наука і мистецтво в світі достатку відчувають себе краще, ніж в середовищі нужденних людей. Дорікати епоху лібералізму за так званий матеріалізм означає спотворювати факти. XIX в. був не тільки століттям безпрецедентного удосконалення технічних
 3. 2. Світогляд і ідеологія
    пошуків згоди щодо другорядних суспільних проблем і деталей організації суспільства. Незважаючи на те що різні ідеології можуть конфліктувати один з одним, вони збігаються в одному у визнанні життя в суспільстві. Іноді люди не в змозі цього побачити, тому що, обговорюючи філософії та ідеології, вони більше звертають увагу на те, що ці доктрини стверджують щодо
 4. Коментарі
    християнських релігійних вчень (наприклад, Фома Аквінський). У XVIIXVIII вв. ідея природного права використовувалася ідеологами Просвітництва (Локк, Руссо, Монтеск'є, Дідро, Гольбах) для боротьби з феодальними порядками як суперечать природної справедливості. [49] під цезаризмом Мізес має на увазі тиранію, підтримувану масами. [50] інтерпретація могутності як реального фактора
 5. ПІДТРИМАННЯ СИСТЕМИ БЕЗ ЛІДЕРА
    пошуках єдності - це направити гнів проти якого-небудь виду зневажаються співгромадян. Це явище ілюструє Югославія. Після кінця комунізму і без зовнішньої загрози з боку колишнього СРСР вона могла дозволити собі почати внутрішню боротьбу. Американська версія етнічних чисток - каліфорнійське «пропозиція 187», що стосується емігрантів, легальних і нелегальних, яким відмовляють у
 6. Спадну спіраль
    пошуки знання, виникла віра в технологію і був винайдений індивідуалізм (63). Ймовірно, уявлення про Бога-творця, за образом якого була створена людина, призвело до того, що людина захотіла сам стати творцем і увірував в можливості технічного прогресу. Важко судити, чи відбулася віра в людську особистість з протестантської релігії з її вірою в особисте зв'язок між людиною і Богом або,
 7. Соціально-економічні наслідки інфляції
    пошукам інший, альтернативної монетаризму економічної концепції, що відповідає в першу чергу реаліям країн з перехідною економікою. Такий концепцією став структуралізм, найбільшими центрами розвитку якого стали США (Л. Тейлор), Ізраїль та латиноамериканські країни. Необхідно відзначити, що в 1997р. до негативної оцінки монетаристських концепцій макроекономічного регулювання для розвиваються
 8. Лекція 10-я Нова історична школа
    пошуків, яка дає абсолютно збочене уявлення про першо-битнообщінном ладі. Суть її зводилася до твердження, що первісна людина була абсолютно ізольований, по суті не було первісного суспільства. Існували відокремлені мисливці, кожен їх них полював на свій ризик і страх. Іни-ми словами, Бюхер повністю відкидав наявність первісної кооперації праці і приходив до
 9. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
    пошукової діяльності, і дослідник не може не переносити своєї соціально-детермінованої позиції на наукові висновки і узагальнення, на факти реальної дійсності. Найбільший суб'єктивізм в силу цих обставин притаманний характеристиці такого елемента економічної системи, як відносини власності. Основні функції економічної теорії. Сучасна економічна теорія виконує
 10. § 69. Основні шляхи вирішення інших глобальних проблем
    пошук ефективних важелів управління процесом зростання народонаселення з метою його стабілізації на рівні 10 млрд чол. до початку XXII в.; - припинення вирубки лісів, особливо тропічних, забезпечення їх раціонального використання; - формування у людей екологічного світогляду, що дало б можливість розглядати всі економічні, політичні, юридичні, соціальні, ідеологічні,
© 2014-2022  epi.cc.ua