Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

Аналіз витрат на реалізацію товарів


Одним з найважливіших умов ефективного управління витратами на реалізацію є постійне проведення якісного аналізу всіх параметрів господарської діяльності і в тому числі витрат і витрат.
Удосконалення системи управління витратами передбачає диференціацію аналізу на внутрішній управлінський і зовнішній фінансовий аналіз. Внутрішній управлінський аналіз розвивається як складова частина управлінського обліку, тобто інформаційно-аналітичного забезпечення адміністрації, керівництва підприємства. Зовнішній фінансовий аналіз представляється як складова частина фінансового обліку, що обслуговує зовнішніх користувачів інформації про підприємство, що виступають самостійними суб'єктами економічного аналізу за даними, як правило, публічної фінансової звітності.
За змістом процесу керування виділяють: перспективний (прогнозний, попередній) аналіз, оперативний аналіз, поточний (ретроспективний) аналіз за підсумками діяльності за той чи інший період. Така класифікація економічного аналізу відповідає змісту основних функцій, що відбивають тимчасові етапи керування:
1) етап попереднього керування (функція планування);
2) етап оперативного керування (функція організації управління);
3) заключний етап керування (функція контролю). Всі ці три види аналізу присутні в процесах управління господарськими об'єктами.
Перспективний аналіз витрат проводиться до здійснення господарських операцій. Він необхідний для обгрунтування управлінських рішень, прогнозування майбутніх подій і попередження небажаних результатів.
Ретроспективний аналіз витрат проводиться після здійснення господарських операцій. Він використовується для контролю виконання плану, виявлення невикористаних резервів, оцінки результатів діяльності.
Оперативний аналіз витрат проводиться відразу після здійснення господарських операцій або зміни ситуації за короткі відрізки часу. Його мета - оперативно виявляти недоліки і впливати на господарські процеси.
Підсумковий аналіз витрат проводиться за звітний період часу. Його цінність полягає в комплексному і всебічному вивченні діяльності організації за відповідний період часу.
У зміст як зовнішнього фінансового, так і внутрішнього управлінського обліку входить аналіз господарської діяльності, але його організація, об'єкти і методи в рішенні задач фінансового та управлінського обліку мають свою специфіку.
Результати аналізу витрат на реалізацію потрібні управлінському персоналу для прийняття раціональних рішень, дотримання режиму економії, усунення зайвих втрат, оптимального використання всіх видів ресурсів.
В умовах оптимізації витрат на реалізацію інформація, отримана в процесі аналізу, покликана вирішувати такі завдання:
- в системному порядку формувати інформацію про витрати на реалізацію за торгової організації в цілому та в розрізі структурних підрозділів;
- забезпечувати всі рівні і ланки господарювання необхідною інформацією;
- служити джерелом для вироблення оптимальних управлінських рішень.
Вихідною інформацією для аналізу витрат на реалізацію служить бухгалтерська, фінансова та статистична звітність:
- бухгалтерський баланс,
- звіт про прибутки і збитки (додаток 2 до бухгалтерського балансу),
- звіт про зміни капіталу (додаток 3 до бухгалтерського балансу),
- основні відомості про випуск товарів і послуг з видами діяльності (1-У),
- звіт про витрати на виробництво продукції (5-з),
- звіт про фінансові результати (5-ф),
- звіт про склад коштів і джерела їх утворення (2-ф),
- звіт про використання коштів (1-ф),
а також дані оперативного і управлінського обліку, інші джерела облікової і не облікової інформації.

У процесі аналізу витрат на реалізацію вирішуються такі завдання:
1) встановлюється ступінь виконання плану по загальній сумі і рівню витрат, а також у розрізі статей;
2) встановлюється динаміка суми, рівня витрат по організації в цілому і в розрізі статей витрат;
3) проводиться розрахунок і оцінка впливу основних факторів на суму і рівень витрат;
4) визначається вплив витрат на основні результати господарської діяльності;
5) виявляються резерви економії та шляхи оптимізації витрат на реалізацію.
Аналізу витрат на реалізацію проводиться в певній послідовності. Спочатку ведеться оцінка стану і динаміки загальної суми та рівня витрат у цілому по організації торгівлі, потім в розрізі структурних підрозділів і конкретних статей витрат.
Кожен суб'єкт аналізу вивчає інформацію зі своїх позицій, виходячи зі своїх інтересів. Керівництво організації може поглибити аналіз, використовуючи не тільки дані звітності, але і дані всієї системи господарського обліку, управлінського та оперативного аналізу, проведеного для цілей управління.
Однією з важливих завдань аналізу є оцінка впливу основних факторів на суму і рівень витрат на реалізацію, ступеня виконання плану і динаміки товарообігу, зміни його складу і структури, прискорення (уповільнення) товарооборачиваемости, зміни цін на товари і тарифів та ставок на послуги, ефективності праці та використання матеріально-технічної бази, умов і схем руху товару і логістики, форм і методів продажу товарів.
Основним фактором, що впливає на суму і рівень витрат, є обсяг товарообігу. Для визначення впливу цього чинника всі статті поділяються на умовно-постійні та умовно-змінні.
По умовно-змінним статтями встановлюється відносна сума економії або перевитрати шляхом порівняння перерахованої суми витрат за цими статтями з плановою сумою або за базисний період. Перерахована сума витрат визначається шляхом множення рівня умовно-змінних витрат за планом або в базисному періоді на товарообіг звітного періоду і розподілу результату на 100. При зміні обсягу товарообігу рівень витрат за цими статтями залишається незмінним або змінюється незначно. Порівняння фактичної суми умовно-змінних витрат з перерахованої показує вплив зміни обсягу товарообігу на суму цих витрат. Зміна рівня витрат за цими статтями визначається повністю впливом інших (крім обсягу товарообігу) чинників.
По умовно-постійних статей витрат визначається тільки сума абсолютної економії за рахунок впливу інших факторів, а зміна обсягу товарообігу впливає тільки на рівень даних витрат і визначається шляхом порівняння перерахованого рівня з плановим або базисним. Перерахований рівень визначається як відношення суми умовно-постійних витрат за планом або в базисному періоді до фактичного обсягу товарообігу. Якщо порівняти фактичний рівень умовно-постійних витрат з переліченим, можна визначити вплив інших факторів (крім обсягу товарообігу) на рівень умовно-постійних витрат.
Вплив складу і структури товарообігу на рівень витрат на реалізацію визначаються методом відсоткових чисел, суть якого полягає в наступному. Відхилення питомої ваги у звітному періоді від базисного за складом або структурі товарообігу в розрізі товарних груп множиться на рівень витрат на реалізацію по даній групі товарів у базисному періоді, і визначаються процентні числа.
Підсумувавши процентні числа за всіма товарними групами, з урахуванням знаків і розділивши їх на 100, визначають розмір зміни рівня витрат на реалізацію за рахунок зміни складу або структури товарообігу.
Вплив зміни цін на товари і тарифів на послуги на величину витрат визначається індексним методом. Рівень витрат на реалізацію у відсотках до товарообігу в порівнянних цінах визначається за формулою:
УРрсоп=(УРрф - УРрн) * Iц + УРрн,
де УРрсоп - рівень витрат на реалізацію до товарообігу в порівнянних цінах,
УРрф - рівень витрат на реалізацію фактичний,
Iц - індекс зміни цін,
УРрн - рівень витрат на реалізацію за статтями, не залежних від зміни цін.
Вплив зміни цін на рівень витрат визначається за формулою:
УРрвс=УРрф - УРрсоп
Вплив зміни тарифів на послуги інших галузей на рівень витрат визначається як правило в розрізі конкретних статей витрат за формулою:
УРрвт=УРрф - УРрф / Iт
де I т - індекс зміни тарифів.
У процесі аналізу витрат на реалізацію можуть бути широко використані економіко-математичні методи: рівняння гіперболи, рівняння множинної регресії та ін
Кінцевою метою аналізу витрат на реалізацію є вироблення комплексу заходів з оптимізації витрат і виявлення резервів їх економії. Економія витрат є одним з найбільш швидких способів прямого збільшення прибутку. Слід мати на увазі, що зниження витрат не є самоціллю, оскільки воно завжди викликає погіршення якості торговельного обслуговування в сьогоденні і в майбутньому веде до зниження товарообігу, втрати частки ринку і довгострокового падіння темпів зростання прибутку. Зниження і оптимізація витрат повинні здійснюватися при одночасному підвищенні якості торговельного обслуговування. Відповідно вишукування резервів економії витрат повинно спиратися на статті, що не торкаються якості обслуговування покупців. Це в основному витрати, пов'язані з використанням різних видів ресурсів, витрати, пов'язані із завершенням процесів виробництва в сфері обігу і деякі інші. Основними резервами економії витрат є:
1) збільшення обсягу товарообігу;
2) прискорення товарооборачиваемости;
3) інтенсифікація використання торговельної та складський площ;
4) підвищення ефективності та інтенсивності праці;
5) впровадження інновацій в технології продажу та торговельного обслуговування;
6) використання логістичних систем;
7) впровадження ефективних форм стимулювання праці в торгівлі;
8) економне використання паливно-енергетичних ресурсів, заміна їх на місцеві джерела;
9) установка лічильників, теплорегулятор та ін;
10) дотримання термінів поточного та капітального ремонтів;
11) профілактика і своєчасна заміна застарілого обладнання;
12) посилення відповідальності торгових працівників за збереження майна і цінностей;
13) проведення своєчасного аналізу та контролю.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Аналіз витрат на реалізацію товарів "
 1. Витрати. Угруповання витрат
  витрат. Витратами зізнаються обгрунтовані (економічно виправдані витрати) і документально підтверджені витрати (а у випадках, передбачених статтею 265 НК, збитки), здійснені платником податків. Витратами визнаються будь-які витрати за умови, що вони зроблені для здійснення діяльності, спрямованої на одержання доходу. Витрати поділяються на: 1) витрати,
 2. 3.7.3. Порядок складання розрахунку податкової бази
  витрат, вироблених в звітному (податковому) періоді, які зменшують суму доходів від реалізації, в тому числі: а) витрати на виробництво і реалізацію товарів (робіт, послуг) власного виробництва, а також витрати, понесені при реалізації майна, майнових прав; б) витрати, понесені при реалізації цінних паперів, не обертаються на організованому ринку; в) витрати, понесені при
 3. 44. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
  аналіз прибутку від реалізації продукції в порівнянні з попереднім
 4. 3.7.5. Порядок визначення суми витрат на виробництво і реалізацію
  витрат відносяться: матеріальні витрати, витрати на оплату праці персоналу, що у процесі виконання робіт і надання послуг, а також суми єдиного соціального податку, нарахованого на зазначені суми витрат на оплату праці. До непрямих витрат відносяться всі інші суми витрат, за винятком позареалізаційних витрат, здійснюваних протягом звітного (податкового) періоду.
 5. Напрями проектного аналізу
  аналіз його основних аспектів (часто їх називають напрямками аналізу або просто аналізом): 1. Технічний аналіз, завданням якого є визначення найбільш придатною для даного інвестиційного проекту техніки і технології. 2. Комерційний аналіз (маркетинговий), в ході якого аналізується ринок збуту тієї продукції, яка буде проводитися після реалізації інвестиційного
 6. Податкова база
  витрати) платника податків в іноземній валюті перераховується в рублі за курсом Центрального банку РФ відповідно на дату реалізації товарів (робіт, послуг) або на дату фактичного здійснення
 7. 3. АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА виконання кошторисів витрат В ОРГАНАХ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
  аналізу в цілому виступає діяльність міської прокуратури, а зокрема - процес виділення коштів з республіканського бюджету на покриття її витрат у 2001 р., який включає в себе: 1) складання та затвердження кошторису, 2) фактичне фінансування з бюджету; 3) видатки установи (касові та фактичні). Відповідно до затвердженого кошторису витрат по кожному
 8. Література
    аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Республіка Білорусь в цифрах: короткий статистичний збірник / Міністерство статистики та аналізу РБ; Редкол.: В.І. Зіновський та ін Мн., 2000. 5. Самбірський В. І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М., 1989. 6. Чернюк А.А. Бухгалтерський облік в бюджетних установах: Учеб посібник Мн.,
 9. Література
    аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський облік. 1996. № 10. 5. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. 6. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн., 1999. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської
 10. Стаття 12. Підстави для прийняття органами регулювання природних монополій рішень про застосування методів регулювання
    аналізу його діяльності з урахуванням їх стимулюючої ролі у підвищенні якості вироблених (реалізованих) товарів і в задоволенні попиту на них. При цьому оцінюється обгрунтованість витрат і беруться до уваги: витрати виробництва (реалізації) товарів, у тому числі заробітна плата, вартість сировини і матеріалів, накладні витрати; податки та інші платежі; вартість основних
 11. Податкова база
    витрати на які не приймаються до відрахування (у тому числі через амортизаційні відрахування), при обчисленні податку на доходи організацій, податкова база визначається як вартість цих товарів (робіт, послуг), обчислена виходячи з цін реалізації ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (аналогічних робіт, послуг), що діяли в попередньому податковому періоді, а при їх відсутності -
 12. 18.1. Завдання та інформаційне забезпечення аналізу
    аналіз даних показників має важливе значення. Його основні завдання: оцінка ступеня виконання плану і динаміки виробництва і реалізації продукції; визначення впливу факторів на зміну величини цих показників; виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення випуску і реалізації продукції; розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів. {Foto512} Джерелами
 13. 3.7.4. Порядок податкового обліку доходів від реалізації
    витрат в рамках методу визнання доходів і витрат для цілей оподаткування. У разі, якщо ціна реалізованого товару (робіт, послуг), майнових прав виражена у валюті іноземної держави, сума виручки від реалізації перераховується в рублі на дату реалізації. У разі, якщо ціна реалізованого товару (робіт, послуг), майнових прав виражена в умовних одиницях, то
 14. 1.2.6. РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ
    аналіз дозволяє вивчити громадську виробництво. Процедура аналізу дуже складна і вимагає максимально послідовного застосування всіх методів пізнання? логіки, діалектики, математики. Для розуміння всіх проблем необхідно знати історію розвитку цих досліджень. Реалізація як головна проблема ринку усвідомлена ще меркантилістами, потім досліджувалася класиками політекономії. Ф.
 15. 12.4. Аналіз відхилень і фактичних витрат від кошторисних призначень
    аналізу використовуються дані звіту «Про виконання кошторису доходів і витрат з позабюджетних коштів» (форма № 4). Аналіз відхилень витрат від кошторисних призначень, в таблиці 12.10. Таблиця 12.10 Аналіз відхилень касових та фактичних витрат від призначень за кошторисом {foto226} {foto227} З даних таблиці видно, що економічний університет не виконав план ні за кошторисом доходів, ні по
 16. 3.3.2. Комерційний аналіз
    аналізу полягає в прогнозуванні попиту на продукцію і майбутніх цін на неї. При цьому необов'язково виходити з того, що ринок вже існує. Це може бути зовсім не так. Головним є питання про те, як сформувати цей ринок, як підготувати споживача до пропонованої підприємством продукції. Зрозуміло, чим далі в майбутнє намагається заглянути аналітик, тим більше вірогідність помилки,
 17. Особливості визначення податкової бази при передачі майнових прав
    витрат на придбання зазначеної вимоги. При передачі майнових прав платниками податків, в тому числі учасниками пайового будівництва, на житлові будинки або житлові приміщення, частки в житлових будинках або житлових приміщеннях, гаражі або машино-місця податкова база визначається як різниця між вартістю, за якою передаються майнові права, з урахуванням податку та витратами на придбання
 18. Порядок віднесення сум акцизу
    витрати, прийняті до відрахування при обчисленні податку на доходи організацій. 2. Суми акцизу, пред'явлені платником податку покупцю при реалізації підакцизних товарів і (або) підакцизного мінеральної сировини, у покупця враховуються у вартості придбаних підакцизних товарів та (або) підакцизного мінеральної сировини. Суми акцизу, фактично сплачені при ввезенні підакцизних товарів на
 19. Вплив державних витрат на виробництво
    аналіз. Тому з урахуванням Рг рівень рівноважного обсягу національного виробництва визначається в точці, де величина заощаджень (С) домашніх господарств точно компенсується величиною, яку підприємці планують інвестувати, і закупівлями державою товарів і послуг (Рг). Графічно стану рівноваги з урахуванням державних витрат і без них показані на рис. 32.2. Рис. 32.2.
© 2014-2022  epi.cc.ua