Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

23.1. Підприємництво: економічний зміст, ознаки, види


Поняття «підприємець» з'явилося в XVIII в. і часто асоціювалося з поняттям «власник».
А. Сміт характеризував підприємця як власника, що йде на економічний ризик заради реалізації комерційної ідеї та отримання прибутку.
У російському законодавстві підприємництво трактується як ініціативна самостійна діяльність громадян та об'єднань, спрямована на отримання прибутку і здійснювана на їх ризик і під їх майнову відповідальність.
Не всяку господарську діяльність можна вважати підприємницької, а лише ту, яка пов'язана з ризиком, ініціативою, підприємливістю, самостійністю, відповідальністю, активним пошуком. Всі вони, разом узяті, є ознаками підприємництва.
Підприємницька діяльність неможлива в умовах жорсткої централізованої системи - підприємства в такій економіці займаються господарською діяльністю, а не підприємництвом. У підприємництві виділяють суб'єкти та об'єкти.
Суб'єктами підприємництва можуть бути приватні особи, різного роду асоціації (акціонерні товариства, орендні колективи, кооперативи) і держава.
Об'єктами підприємництва можуть стати будь-які види господарської діяльності, комерційне посередництво, торговельно-закупівельна, інноваційна, консультаційна діяльність, операції з цінними паперами.
Залежно від змісту діяльності розрізняють види підприємництва.
Виробниче підприємництво - це таке, в якому здійснюється виробництво товарів, послуг, інформації, духовних цінностей. Функція виробництва в цьому виді підприємництва - основна.
Комерційне підприємництво полягає в операціях і угодах при перепродажу товарів і послуг і не пов'язане з виробництвом продукції. Прибуток підприємця утворюється шляхом продажу товару за ціною, що перевищує ціну придбання. Якщо ці операції проводяться в рамках закону, то вони не вважаються спекулятивними.
Фінансове підприємництво - різновид комерційного. Об'єктом купівлі-продажу тут є гроші, валюта, цінні папери.
Посередницьке підприємництво виявляється в діяльності, що з'єднує зацікавлені у взаємній угоді сторони. За надання подібних послуг підприємець отримує дохід.
Страхове підприємництво - це особлива форма фінансового підприємництва, що полягає в тому, що підприємець отримує страховий внесок, який повертається тільки при настанні застрахованої випадку. Решта внесків утворює підприємницький дохід.
Як видно, всі види підприємництва спрямовані на отримання доходу. Але для цього необхідно навчитися комбінувати обмежені ресурси.
Здійснення різних комбінацій ресурсів - необхідна ланка діяльності підприємця.
Вони, на думку Шумпетера, охоплюють п'ять напрямків:
Виготовлення нового блага або створення нової якості старого блага.
Впровадження нового методу виробництва.
Освоєння нового ринку збуту.
Отримання нового джерела сировини або напівфабрикату.
Проведення необхідної реорганізації виробництва.
На кожному новому відрізку часу можуть з'являтися нові комбінації.
Ця якість підприємництва зауважив Ж. Б. Сей, який доповнив формулювання, дану А. Смітом, визначивши підприємця як економічного агента, що комбінує фактори виробництва.
Підприємницька діяльність не пов'язана з якоюсь однією формою власності: приватної, колективної або громадської. Можливі її різні варіанти і поєднання. Це означає, що для того, щоб займатися підприємництвом, зовсім не обов'язково бути повним власником застосовуваного капіталу.
Можна використовувати позиковий, чужий капітал. Однак позиковий капітал підлягає поверненню з певною часткою прибутку (відсотка). Тому при його використанні ступінь економічного ризику підприємця зростає.
Підприємництво неможливо без новаторства. У зв'язку з цим виділяють дві моделі підприємницького поведінки: класичну й інноваційну.
Перша полягає в тому, що бізнесмен прагне організувати свою діяльність з розрахунком на максимальну віддачу від наявних у його розпорядженні ресурсів.
Друга модель орієнтована не тільки на свої ресурси, а й на можливості залучити і використовувати зовнішні ресурси. Залучаючи власні і зовнішні ресурси, підприємець віддає перевагу найбільш вигідним варіантам розвитку свого бізнесу.
Підприємництво існує в різних формах. В основі їх класифікації лежать дві ознаки: форма власності та величина фірми.
Залежно від форми власності підприємництво ділиться на державне і приватне. Питома вага цих двох секторів у національній економіці рухливий: при націоналізації межі державного підприємництва розширюються, приватизація їх звужує.
Державне підприємництво зазвичай більш капіталомістким і стабільно, бо володіє фінансової та організаційної опікою уряду.
У той же час приватний сектор має перед державним ряд переваг:
- він вільний в обранні найбільш прибутковою сфери діяльності;
- не регламентований в обсягах бізнесу;
- не обмежений твердою ціною.
За ознакою розмірів підприємництва розрізняють: малий бізнес, середній бізнес, великий бізнес.
У сучасній західній економіці малий бізнес утворює найбільший сектор господарства, де знаходять собі роботу більше половини всіх зайнятих. Найбільш типовими формами малого бізнесу стали система франчайзингу (від franchise - пільговий) і венчурного (від venture - ризикувати) підприємництва.
Франчайзинг - це система дрібних приватних фірм, які укладають контракт на право користування фабричною маркою великої фірми у своїй діяльності на певній території і в певній сфері. Вони мають пільги у вигляді знижок на ціни, допомоги в доставці товарів, у придбанні обладнання, в кредитах і т. д. Дрібні фірми стають роздрібними продавцями продукції великих компаній. Такі контракти виявляються взаємовигідними: дрібні фірми отримують опіку, кредити, торгову зону від великих корпорацій, а останні економлять гроші, не витрачаючи їх на реалізацію власної продукції, і, крім того, вони отримують регулярні платежі від своїх підопічних.
Венчурна фірма - це комерційна організація, що займається розробкою наукових досліджень для їх подальшого розвитку і завершення. Венчурні підприємства роблять бізнес на нововведеннях. Вони ризикують «прогоріти», якщо нова продукція не буде відповідати вимогам ринку, потребам покупця і низьким витратам. Тому венчурні фірми прагнуть швидше завершити розробку одних і переходити до роботи над іншими видами продукції. Батьківщиною венчурного підприємництва є США, де воно виникло після Другої світової війни. В даний час венчурні фірми починають створюватися і функціонувати і в Росії. Проте в цілому невеликий бізнес не отримав в Росії широкого поширення.
Середній бізнес відіграє менш помітну роль. Він неміцний, тому що йому доводиться конкурувати як з великим, так і дрібним підприємництвом, в результаті чого він або переростає у великий, або перестає існувати взагалі. Виняток становлять лише фірми, які є свого роду монополістами у випуску якої специфічної продукції, що має свого постійного споживача (виробництво інвалідної техніки, ремонт міських годин і т.
д.).
Великий бізнес відрізняється більшою міцністю, ніж середній або дрібний. Його монопольне становище на ринку дає йому можливість виробляти дешеву і масову продукцію, розраховану на задоволення потреб широкого споживача.
У підприємництві виділяють три форми:
індивідуальне, або приватне;
товариство, або партнерство;
корпорація (акціонерне товариство).
Індивідуальним підприємництвом називають бізнес, власником якого є одна людина. Він несе необмежену майнову відповідальність і у нього невеликий капітал - у цьому недоліки індивідуального підприємництва.
Його переваги: кожен власник володіє всією прибутком, може сам виробляти будь-які зміни. Він платить прибутковий податок та звільнено від податку, встановленого для корпорацій. Це найбільш поширена форма бізнесу, характерна для дрібних магазинів, підприємств сфери послуг, ферм, а також професійної діяльності юристів, лікарів і т. п.
Товариством, або партнерством, називається бізнес, яким володіють дві людини і більше. Партнерство теж обкладається тільки прибутковим податком. Переваги партнерства в тому, що його легко організувати і залучити додаткові кошти і нові ідеї. До числа недоліків відносять обмеженість фінансових ресурсів при розвивається справі, яке вимагає нових вкладень капіталу, неоднозначне розуміння цілей діяльності фірми її учасниками, складності визначення міри кожного в доході або збитку фірми. У формі партнерства організовуються брокерські контори, аудиторські фірми, служби сфери послуг і т. п.
Корпорацією називається сукупність осіб, об'єднаних для спільної підприємницької діяльності. Право на власність корпорації поділено на частини за акціями, тому власники корпорацій називаються власниками акцій, а сама корпорація - акціонерним товариством. Дохід корпорації обкладається податком з корпорацій. Акціонерна форма підприємництва стала в Росії найпопулярнішою.
До числа переваг корпорацій відносяться:
- необмежені можливості залучення грошового капіталу через продаж акцій та облігацій;
- залучення фахівців для виконання управлінських функцій;
- стабільність функціонування корпорації, бо вибуття з товариства будь-кого з акціонерів не тягне за собою закриття фірми.
До недоліків корпоративної форми організації бізнесу відносяться:
- подвійне оподаткування тієї частини доходу корпорації, яка виплачується у вигляді дивідендів власникам акцій: перший раз - як частина прибутку корпорації, а другий раз - як частина особистого доходу власника акції. Для власників малих корпорацій тяжкість подвійного оподаткування особливо помітна. Тому в США закон допускає для таких фірм отримання статусу s-корпорації (small business corporation), при якому дохід корпорації вважається доходом її власників і обкладається тільки прибутковим податком;
- сприятливі можливості для економічних зловживань. Можливий випуск і продаж акцій, що не мають ніякої реальної вартості;
- поділ функцій власності та контролю. У корпораціях, акції яких розпорошені серед численних власників, функція контролю відривається від функції власності. Власники акцій зацікавлені в максимальних дивіденди, а менеджери намагаються їх зменшити, щоб пустити гроші в оборот.
Присутні й інші недоліки корпорацій, але вони окуповуються перевагами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 23.1. Підприємництво: економічний зміст, ознаки, види "
 1. Тіньова економіка
  підприємництва, п'ята частина витрачається на придбання нерухомості. Неконтрольована господарська діяльність охоплює 20% економіки Росії, понад 40% товарообігу споживчого ринку припадає на незареєстрованих господарюючих суб'єктів. Незаконні доходи фінансових компаній, що утворилися у зв'язку з їх ухиленням від виконання зобов'язань перед вкладниками, склали в 1994
 2. Глосарій
  підприємництва Грошова база - використовуваний в Росії показник, який включає готівку гроші (агрегат МО) та обов'язкові резерви комерційних банків у Центральному банку РФ Грошова маса - сукупність грошових агрегатів, в якій кожен наступний агрегат включає попередні. Найбільш поширена схема така: МО (готівка). M1 (МО плюс кошти на розрахункових і поточних
 3. § 27. Підприємства та їх основні види
  підприємництвом. Підприємництво - це самостійне організаційно-господарське новаторство на основі використання різних можливостей для випуску нових товарів або старих - новими методами, відкриття нових джерел сировини, ринків збуту з метою отримання прибутку та особистої самореалізації. Поняття «підприємництво» не слід ототожнювати з поняттям «бізнес». Останнє більш
 4. § 35. Основні форми і методи управління підприємством
  підприємництво, комерційний і новаторський ризик та ін Дивизиональная форма управління дає можливість раціонально поєднувати самостійну тактику підрозділів зі стратегією всієї компанії. Вибір форми управління залежить також від історичних традицій, організаційної культури і цінностей конкретної країни. Так, в Японії набули поширення гуртки якості, поставки комплектуючих
 5. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  підприємництво і повністю виключена конкуренція. А потім на десятиліття встановилося повне панування державного монополізму, який спирався на прямий примус і наказові методи. Абсолютна ринкова монополія виражалася в двох напрямках: 1Самуельсон Д. А Економіка. М. - .1993. С.53. а) держава монополізувала виробництво і продаж основної маси товарів, б) воно
 6. 3. Підприємництво і тіньова економіка
    підприємництво »називається прибутком. 526 Глава 19. Особливості перехідної економіки Росії Щоб зрозуміти суть підприємництва, важливо провести різницю між двома типами економічної діяльності: - з одного боку, це рутинна, шаблонна діяльність, що повторює минуле, що припускає отримання результатів відомими способами; - з іншого боку, творча, пошукова
 7. ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В РОСІЇ
    підприємництва: Практичний посібник: Пер.с англ. М.: Міжнародні відносини, 1993. С.279-280. Теорія мотивації Херцберга виходить з того положення, що фактори, що викликають задоволення від роботи, різноманітніше тих, які викликають незадоволення. При цьому протилежністю задоволення від роботи виступає задоволеність "неработой", а незадоволеністю від роботи -
 8. ГЛАВА 13. ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
    підприємництва. Реформи, здійснені в економіці починаючи з 1992 р., заклали основи її трансформації в ринкову. У 1992-1993 рр.. акцент в реалізації економічних реформ був зроблений на лібералізацію цін і економічних відносин, а також на інституційні перетворення. Вихідною посилкою даного етапу реформ було припущення, що швидке створення значного шару
 9. 30.5. Країни соціалістичної системи в другій половині 80-х-90-ті роки
    підприємництва. У всіх країнах цей курс супроводжувався наростанням кризових явищ. Глибина економічного спаду в країнах східноєвропейського регіону виражалася в скороченні валового національного продукту (ВНП) в 1990 - 1992 рр..: У Болгарії - майже вдвічі, в Румунії - на 1/3, Угорщини та Чехословаччини - на 1/4, Польщі - на 1 / 5. У другій половині 1992 і в 1993 рр.. намітилися зміни в
 10. Практикум по темі лекції 23
    підприємництва, його ознаки і види. Форми підприємництва. Їх переваги і недоліки. Організаційно-правові форми підприємництва в Росії. Ризик в підприємництві; аналіз ризику, зони і графік ризику, методи зниження ризику. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Назвіть ознаки підприємництва та дайте характеристику кожному з них. Який з них
 11. Коментарі
    підприємництво, 81, 217. Див також Свобода; Laissez faire; Ринкова економіка Зв'язки: контрактні та гегемонічні, 185-187, 214, 267, 467; урядові, 260, 433, 793. Стримування, державне, 69, 140, 179, 270, 673, 676 Сільське господарство: монополія і, 338, 347; Новий курс і, 362; субсидії та, 345, 563сн., 619 Семантика, 254, 268, 339, 395, 790 Семирічна війна,
 12. 1.2. Види бюджетних організацій та їх особливості як об'єктів управління
    економічного, соціального, культурного і духовного розвитку суспільства. Вони забезпечують громадянам можливість отримувати освіту, набувати наукові знання, зміцнювати здоров'я, накопичувати і розвивати інтелектуальний потенціал. Для здійснення цих завдань державою виділяються значні фінансові ресурси з республіканського і місцевих бюджетів. Крім того, в умовах проведених
 13. 2.1. Бюджетна класифікація як основа організації аналізу виконання кошторису витрат, характеристика видів витрат
    економічну (предметну); - фінансування дефіциту бюджету; - державний борг. Доходи у Бюджетній класифікації систематизовані за джерелами доходів бюджету і поділяються за категоріями, групами доходів, видами доходів, розділами, підрозділами. Код доходів у Бюджетній класифікації складається з 11 знаків: 1-й знак - доходи (завжди 1); 2-й знак - категорія доходів (поточні
 14. 6.2. Аналіз складу, структури і стану основних засобів
    зміст. Перш за все це обумовлено тим, що основні невиробничі фонди неоднорідні, кожен з конкретних об'єктів виконує свою функцію і має своє цільове використання. Така обставина викликає необхідність їх класифікації за різноманітними ознаками. У бюджетних установах найбільш цікавою є угруповання основних засобів за їх видами, яка встановлена річний
 15. 4.5. Кредитний консалтинг
    економічних інновацій з урахуванням предметної області і проблем клієнта. Консалтинг вирішує питання управлінської, економічної, фінансової, інвестиційної діяльності організацій, стратегічного планування, оптимізації загального функціонування компанії, ведення бізнесу, дослідження та прогнозування ринків збуту, руху цін і т.д. Іншими словами, консалтинг - це будь-яка допомога,
 16. 4.6. Додаткова інформація
    економічного зростання і добробуту нації. У Росії багатії - в основному добре освічені люди. Дві третини з них мають вищу освіту. У більшості - 86% - батьки належать до інтелігенції. Серед "капітанів" російського бізнесу практично відсутні люди без вищої освіти. Вчені як визначальних виділяють три основних критерії, що впливають на тривалість життя:
© 2014-2022  epi.cc.ua