Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

20.1. Економічний цикл: зміст, фази. Причини циклічного розвитку економіки


Незважаючи на те, що в економічному розвитку спостерігається тенденція збільшення реальних обсягів виробництва, реальна економіка розвивається не рівномірно і поступально, а циклами (рис. 20.1).
Економічні цикли - це періодичні коливання рівнів зайнятості, виробництва та інфляції. Циклічність економічного розвитку є об'єктивною формою розвитку ринкової економіки. Саме циклічність виступає в якості однієї з головних форм порушення макроекономічної рівноваги.

Рис. 20.1. Економічний цикл


В економічній теорії існує безліч шкіл, по-різному пояснюють природу економічного циклу. В рамках певних напрямків вчені вивчають коливання господарської кон'юнктури для:
- з'ясування корінних причин і факторів цих коливань;
- прогнозування розвитку як окремих секторів і галузей господарства регіонів і країн ;
- розробки стратегії і тактики поведінки фірм в ринковій середовищі існування;
- визначення заходів державного впливу на економіку за допомогою різних інструментів макроекономічної політики.
У макроекономіці відсутня єдина теорія економічного циклу, дослідники звертають увагу на різні причини циклічності.
Можна виділити наступні основні напрямки вивчення причин економічних циклів.

Перший напрямок пов'язує економічну циклічність з науково-технічним прогресом і обумовленим ним процесом масового оновлення основного капіталу. В основі поділу циклів на довгострокові і середньострокові економісти цього напрямку бачать, перш за все, тривалість терміну функціонування різних частин основного капіталу: пасивної та активної. Процес оновлення продуктивного капіталу, породжуваний науково-технічним прогресом, вони вважають матеріальною основою економічного циклу. Одним з основоположників цього напрямку вивчення циклів був К. Маркс. У ХХ столітті економісти почали пов'язувати періодичність криз з оновленням не тільки різних частин основного, а й оборотного капіталу. Цей процес став розглядатися як причина «малих циклів». У рамках цього напрямку відомі роботи таких економістів, як М. Д. Кондратьєв, Й. Шумпетер, Дж. Кітчин, К. Жуглара та ін
Представники другого напрямку причини циклічності пов'язують з функціонуванням грошово-кредитної системи. Сюди можна віднести концепції Ф. Хайєка, Р. Лукаса, М. Фрідмена та ін
До третього напряму належать теорії, які спираються на аналіз змін в біполярної структурі ринку, тобто у співвідношенні між попитом і пропозицією на макроекономічному рівні. Насамперед, це роботи представників кейнсіанської школи.
У той же час не можна сказати, що в цих концепціях немає нічого спільного.
Вони скоріше взаємодоповнюють один одного, ніж знаходяться в суперечності.
Більшість сучасних економістів пропонують вивчати циклічність через аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають на характер циклу, його тривалість, специфіку прояву окремих фаз.
До зовнішніх чинників відносять: відкриття великих родовищ ресурсів; освоєння нових територій і пов'язане з цим коливання чисельності населення; великі винаходи, нововведення, зміни в технологіях, що впливає на структуру суспільного виробництва.
До внутрішніх чинників відносять: фізичний термін служби основного капіталу; зміни в особистих споживчих витратах, що впливає на обсяги випуску і зайнятість; процес інвестування; макроекономічну політику держави (використання інструментів прямого і непрямого регулювання попиту та пропозиції).
Економічний цикл прийнято ділити на окремі періоди, або фази. Класична структура циклу включала чотири фази: криза, депресія, пожвавлення і підйом.
В даний час завдяки державній антициклічної політики відбувається згладжування коливань і, як правило, виділяються дві фази: спад і пожвавлення. Пожвавлення супроводжується інфляційними процесами, а на фазі спаду відбувається підвищення рівня безробіття.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20.1. Економічний цикл: зміст, фази. Причини циклічного розвитку економіки "
 1. Контрольні питання і завдання
  економічне зростання? Якими показниками він характеризується? Які типи економічного зростання Ви знаєте? 2. Які фактори впливають на економічне зростання? Розгляньте роль факторів пропозиції в економічному зростанні. Охарактеризуйте модель Кобба-Дугласа. 3. Розгляньте кейнсіанську модель економічного зростання. Що в ній визначає економічне зростання? Яка різниця між автономними і похідними
 2. 5.1. Циклічність економічного розвитку
  економічної активності національних господарюючих суб'єктів, що відбивається через зміну темпів економічного зростання, рівня цін і розмірів безробіття. Іншими словами, цикл - це рух національної економіки від одного стану макроекономічної рівноваги до іншого. Економічний цикл включає в себе ряд послідовно змінюють один одного фаз економічної активності, що виражають
 3. 2. Фази промислового циклу
  економічної системи. Це - фази кризи, депресії, пожвавлення і піднесення. У західній економічній літературі ці стану національної економіки отримали адекватне відображення в таких поняттях, як спад, западина (нижча точка), підйом, пік виробництва (вища точка). Графічна інтерпретація економічного циклу представлена на рис. 30.1. Рис. 30.1. Економічний цикл і його фази {foto178}
 4. 1. Циклічність як форма розвитку національної економіки. Теорія циклів
  економічну закономірність визнають далеко не всі вчені-економісти. Проте вивчення реального життя підтверджує існування цього процесу, і циклічність як проблема не може не цікавити сучасної людини. Циклічність - це форма розвитку національної економіки і світового господарства як єдиного цілого, це рух від однієї макроекономічної рівноваги в масштабі економіки в
 5. 13.1. Економічні цикли. Промисловий цикл
  економічного прогресу. В основі циклічності лежить економічний цикл, що представляє собою постійно сменяемую періодичність чотирьох фаз. Американський економіст Уес-ли Мітчелл (1874-1948) представляв економічний цикл у вигляді чергується зміни сезонів, подібно році (див. гл. 24). Його цикл являв собою синусоїду з плавно змінюють один одного фазами вершини, стиснення, пожвавлення, експансії
 6. Причини циклічності
  економічний цикл зовнішніми причинами, виникненням плям на Сонці, які ведуть до неврожаю і загальному економічному спаду (У. Джевонс, В. Вернадський); війнами, революціями та іншими політичними потрясіннями; освоєнням нових територій і пов'язаної з цим міграцією населення, коливаннями чисельності населення земної кулі; потужними проривами в технології, що дозволяє докорінно змінити
 7. Причини циклічності
  економічний цикл зовнішніми причинами, виникненням плям на Сонці, які ведуть до неврожаю і загальному економічному спаду (У. Джевонс, В. Вернадський); війнами, революціями та іншими політичними потрясіннями; освоєнням нових територій і пов'язаної з цим міграцією населення, коливаннями чисельності населення земної кулі; потужними проривами в технології, що дозволяє докорінно змінити
 8. 4. Циклічні коливання економічного зростання. Теорії економічних циклів
  економічного розвитку є рівновага, збалансованість між суспільним виробництвом і споживанням, сукупним попитом і сукупною пропозицією. Однак у ринковій економіці стан равновесности періодично порушується. Спостерігається певна циклічність, повторюваність у функціонуванні національного господарства, коли періоди підйому економіки змінюються періодами спаду і застою.
 9. Глава 11. Нестабільність макроекономічного розвитку
  економічної кон'юнктури: причини, характерні чер-ти 11.2. Антикризове регулювання Люди вже давно шукають статистичний показник (або групу показників), який незмінно виявляв би поворот вниз за строго певне число місяців до того, як такий же поворот випробує вся економіка. Подібний "ведучий індикатор" був би неоціненним засобом передбачення; однак знайти такий досконалий
 10. СТОП-ГОУ ЦИКЛ
  економічного зміни сукупного попиту, передвигающие економіку через етапи прискореної інфляції, рецесії , перелому, сповільнюється інфляції і рефляція. В умовах, коли пріоритетом економічної політики є низький рівень безробіття, стоп-гоу цикл приймає форму закручується
 11. Питання для самоперевірки
  економічного цик-ла? 8. Які основні джерела економічного зростання? 9. Який вплив ефекту акселератора на економічне зростання? 10. Які види виробничих пропорцій ви знаєте? 11. Назвіть основні риси трансформації галузевої структури економіки в розвинених
 12. Терміни і поняття
  економічні наслідки циклічності, безробіття, інфляції Інфляційна хвиля Інфляційна спіраль Адаптивні інфляційні очікування Кейнсіанська антиінфляційна політика Монетаристская антиінфляційна політика
 13. 32. Циклічність економічного розвитку. Моделі ділових циклів
  економічного розвитку, різноманітні. До них зазвичай відносять: - зміна погодних, кліматичних умов; - демографічні зміни - зростання чисельності населення, його старіння; - соціальні зрушення - рух за рівноправ'я, фемінізм; - політичні потрясіння - війни, революції, конфлікти, експерименти; - географічні та наукові відкриття , винаходи; - економічні чинники -
 14. Тема 13 Економічне зростання і циклічність економічного розвитку
  економічних циклів. Характеристика фаз циклу. Причини циклічності і види циклів. «Довгі хвилі» Н.Д. Кондратьєва. Антициклическая діяльність держави та політика економічного
 15. Лекція 16 Тема: циклічність розвитку ЕКОНОМІКИ ТА макроекономічною нестабільністю: КРИЗИ
  економічну рівновагу, то в цій лекції аналізується група питань, що пояснюють причини відхилення економіки від рівноваги. До них відносяться: - причини коливань економічної активності в часі; - економічні теорії циклічності; - зміст і загальні риси економічного циклу; - особливості економічної кризи в Росії наприкінці ХХ
 16. Фази циклу
  економічний цикл у його класичному варіанті. Виділяють чотири фази циклу: 1) спад; 2) депресію; 3) пожвавлення; 4) підйом. Графічно можна представити наступну парадигму економічного циклу (рис. 11.1). Рис.11.1. Економічний цикл {foto84} Вихідною фазою циклу є спад, або криза, в деяких джерелах використовується термін "рецесія". Разом з тим всі три поняття мають
 17. Поняття циклічності
  економічній системі, що ведуть до згортання господарської діяльності, спаду, кризи. Циклічність - це загальна норма руху ринкової економіки, що відображає її нерівномірність, зміну еволюційних і революційних форм економічного прогресу, коливання ділової активності та ринкової кон'юнктури, чергування переважно екстенсивного або інтенсивного економічного зростання; один з
© 2014-2022  epi.cc.ua