Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня
Т.С. Печенін. Економіка підприємства, 2013 - перейти до змісту підручника

14.3 Процедура банкрутства на основі антикрило-базисної законодавства

Якщо арбітражним судом визнано, що підприємство є банкрутом, то згідно Фе- деральному закону «Про неспроможність (банкрутство)» застосовуються такі процедури банкрутства:
- спостереження;
- фінансове оздоровлення;
- зовнішнє управління;
- конкурсне виробництво;
- мирову угоду.
Розглянемо сутність цих процедур більш докладно.
Спостереження - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника з метою забезпечення со-хранности майна боржника, проведення аналізу фінансового стану боржника, складений-ня реєстру вимог кредиторів і проведення перших зборів кредиторів.
Визначення про введення спостереження виноситься у разі, якщо суд встановить, що вимоги-ня заявника не задоволені на дату судового засідання, перевищують встановлену законом мінімальну суму, не виконані протягом більш ніж 3 місяців, а заходи по стягненню заборгованості в примусовому порядку протягом не менше 30 днів виявилися безрезультатні-ми.
Основними цілями спостереження є:
1) забезпечення збереження майна, що залишилося боржника. Дана мета досягається в ос-новних за рахунок обмеження прав органів управління організації-боржника щодо розпорядження майном та укладення угод, які згодом можуть погіршити фінансовий стан боржника;
2) проведення аналізу фінансового стану боржника. При цьому передбачається отримання відповідей на такі основні питання:
- яке майно боржника є в наявності;
- чи достатньо його на покриття судових витрат та виплати винагороди арбітражному керуючому;
- в чому причина виникає неплатоспроможності;
- чи є в наявності ознаки навмисного чи фіктивного банкрутства;
- чи існує можливість відновлення платоспроможності;
3) складання реєстру вимог кредиторів і проведення перших зборів кредиторів.
Термін спостереження встановлений в межах 7 місяців рахуючи з дня надходження заяви про визнання боржника банкрутом до арбітражного суду. З матеріально-правової позиції наблюде-ня є процедурою банкрутства, а з процесуальної точки зору - етапом підготовки де-ла про банкрутство до розгляду по суті.
З моменту введення спостереження призупиняється стягнення з боржника за виконай-них документам, за винятком виданих на підставі вступили в законну силу до дати введення спостереження судових актів про стягнення:
- заборгованості по заробітній платі;
- виплати винагород за авторськими договорами;
- про витребування винагороди за авторськими договорами;
- відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю;
- відшкодування моральної шкоди.
Також забороняється задоволення вимог засновників (учасників, членів) должни-ка про виплати та видачі майна в натуральній формі у зв'язку з їх виходом зі складу заснував-телей (учасників, членів) даної організації. Не допускається виплата дивідендів і інших платежів по емісійних цінних паперів.
При введенні спостереження арбітражний суд призначає тимчасового керуючого. У залеж-ності від наявності або відсутності підходящої кандидатури тимчасовий керуючий може бути призначений безпосередньо з початком спостереження або протягом 5 днів з дня введення на-блюдения. Саме тимчасовий керуючий стає ключовою фігурою, яка забезпечує досягнення цілей спостереження. Він аналізує ситуацію, встановлює кредиторів, скликає їх на перші збори, надає арбітражному суду звіт про виконану роботу.
Призначення тимчасового керуючого не означає автоматичного відсторонення керівни-ка боржника. Він продовжує керувати фінансово-господарською діяльністю боржника, але вже під контролем тимчасового керуючого, погоджуючи з ним всі значні угоди (кілька взаємопов'язаних між собою угод):
- пов'язані з придбанням, відчуженням або можливістю відчуження майна должни -ка, балансова вартість якого складає більше 5% балансової вартості активів боржника на дату введення спостереження;
- пов'язані з отриманням і видачею позик (кредитів), видачею поручительств і гарантій, ус-тупкой прав вимоги, переведенням боргу, також з установою довірчого управління иму-суспільством боржника.
Тимчасовий керуючий має право звернутися до арбітражного суду з клопотанням про приня-тії додаткових заходів щодо забезпечення збереження майна боржника, в тому числі про забороняє-ті здійснювати без угоди тимчасового керуючого інші угоди боржника.
У разі, якщо керівник боржника своїми діями перешкоджає тимчасового керуючого виконувати його функції, за клопотанням останнього арбітражний суд може від-Країна керівника від виконання обов'язків.
Важливою функцією тимчасового керуючого є складання реєстру вимог кредиторів. У даному реєстрі зазначаються відомості про кожного з кредиторів, розмір його требо-ваний, черговості задоволення цієї вимоги.
Свої вимоги кредитори направляють одночасно до арбітражного суду, боржнику та тимчасового керуючого.
Скликає перше зібрання кредиторів керуючий на підставі даних реєстру ви-мог кредиторів, яке має відбутися не пізніше 10 днів до дати проведення засідання арбітражного суду.
Брати участь на даному зібранні вправі кредитори, чиї вимоги були заявлені в пре-справах місячного терміну після публікації тимчасового керуючого про введення спостереження і за результатами розгляду арбітражним судом внесені до реєстру кредиторів.
На перших зборах кредиторів основним питанням для обговорення є, звичайно, подальша юридична доля боржника. На цьому зібранні вирішуються питання про утворення і повноваження комітету кредиторів, обрання його членів, про вимоги до кандидатури арбітражних керуючого, виборі реєстроутримувача та визначенні саморегулівної організації, яка повинна представити до арбітражного суду кандидатури арбітражних керуючих для наступної процедури банкрутства.
Протокол першого зборів кредиторів складається у двох примірниках, один з яких залишається у тимчасового керуючого, а інший він представляє в арбітражний суд разом з отче-том про свою діяльність, відомостями про фінансовий стан боржника та пропозицією про мож-ливості або неможливості відновлення платоспроможності боржника.
На підставі рішення перших зборів кредиторів арбітражний суд розглядає справу про банкрутство по суті і приймає рішення про введення фінансового оздоровлення, зовнішнього управління, визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва або про затвердження мирової угоди та припинення провадження по справі про банкрутство.
Фінансове оздоровлення - нова для законодавства Російської Федерації процедура банкрутства, запроваджена Законом про банкрутство. Метою фінансового оздоровлення є відновлення платоспроможності боржника та погашення його заборгованості відповідно до затвердженого графіка. Це дозволяє віднести дану процедуру до числа реабілітаційних, що сприяють збереженню боржника.
Для даної процедури ключовим є визначення джерел фінансування та терміну, протягом якого передбачається відновлення платоспроможності боржника. На ос-новании цих даних складається графік погашення заборгованості.
Фінансове оздоровлення вводиться арбітражним судом на строк не більше двох років.
Для проведення процедури фінансового оздоровлення арбітражний суд затверджує адміні-ністративного керуючого.
З введенням процедури фінансового оздоровлення Закон про банкрутство пов'язує наступ-ня правових наслідків, аналогічних наступаючим з введенням спостереження. Додатково можна виділити дві форми фінансового оздоровлення.
1. Скасовуються раніше вжиті заходи щодо забезпечення вимог кредиторів, у тому числі вве-денние з ініціативи тимчасового керуючого в ході спостереження.
2. Не нараховуються неустойки (штрафи, пені) та інші фінансові санкції за невиконання або неналежне виконання грошових зобов'язань та обов'язкових платежів, що виникли до дати введення фінансового оздоровлення.
Замість фінансових санкцій на вказану суму вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів нараховуються відсотки у розмірі ставки ре-фінансування, встановленої Центральним банком РФ на дату введення фінансового оздоровлення.
Під час процедури фінансового оздоровлення органи управління боржника продовжують здійснювати свої повноваження з обмеженнями, встановленими Законом про банкрутство. При цьому збори кредиторів, адміністративний керуючий або надали забезпечення особи у разі неналежного виконання керівником боржника плану фінансового оздоровлення або вчинення дій, що порушують права і законні інтереси кредиторів і надали забезпечення осіб, можуть звернутися до арбітражного суду з клопотанням про відсторонення керівника боржника від посади.
У ході проведення процедури фінансового оздоровлення боржник зобов'язаний отримати злагоди-се зборів або комітету кредиторів на вчинення правочину або декількох взаємопов'язаних угод з зацікавленим щодо боржника особою, а також:
- пов'язаних з придбанням, відчуженням або можливістю відчуження майна должни-ка, балансова вартість якого складає більше 5% балансової вартості активів должни-ка;
- спричиняють видачу позик (кредитів), видачу поручительств і гарантій , а також установа довірчого управління майном боржника.
З адміністративним керуючим повинні узгоджуватися угоди або кілька взаємо-мосвязанних угод, які:
- тягнуть збільшення кредиторської заборгованості боржника більш ніж на 5% суми вимог кредиторів, включених до реєстр вимог кредиторів;
- пов'язані з придбанням, відчуженням або можливістю відчуження майна боржника, за винятком реалізації майна в процесі звичайної господарської діяльності;
- тягнуть отримання позик (кредитів), поступку прав вимог, переведення боргу.
Адміністративний керуючий має право вимагати у керівника боржника забезпечення збереження майна і звертатися до арбітражного суду з клопотанням про вжиття додаткових заходів щодо забезпечення збереження майна боржника.
Згода зборів (комітету) кредиторів та осіб, які надали забезпечення, потрібно також для прийняття рішення про реорганізацію боржника.
Максимально жорсткий режим узгодження вводиться, якщо розмір грошових зобов'язань боржника, що виникли після введення фінансового оздоровлення, перевищить рівень в 20% від об-щей суми вимог кредиторів за реєстром. У цьому випадку всі наступні угоди, що тягнуть за собою виникнення нових зобов'язань боржника, будуть відбуватися виключно за згодою зборів (комітету) кредиторів.
Крім узгодження окремих угод, на адміністративного керуючого покладаються обов'язки щодо здійснення контролю за своєчасним виконанням 'боржником поточних вимог кредиторів, за ходом виконання плану фінансового оздоровлення і графіка погашення заборгованості, своєчасністю і повнотою перерахування грошових коштів на погашення вимог кредиторів. Адміністративний керуючий зобов'язаний надавати на розгляд зборам (комітету) кредиторів інформацію про хід виконання плану фінансового оздоровлення і графіка погашення заборгованості.
У боржника, а також осіб, які надали забезпечення, мається право дострокового удовле-творіння всіх вимог кредиторів, передбачених графіком погашення заборгованості. У цьому випадку боржник подає звіт про дострокове закінчення фінансового оздоровлення.
Якщо ж у ході здійснення фінансового оздоровлення буде виявлено неодноразове або істотне (більш ніж на 15 днів) порушення термінів задоволення вимог кредито-рів, установлених графіком заборгованості, або в суд не буде своєчасно представлено угоду про забезпечення зобов'язань боржника відповідно до графіка погашення за-боргованості, процедура фінансового оздоровлення підлягає достроковому припиненню з переходом до зовнішнього управління або конкурсного виробництва.
До закінчення встановленого строку фінансового оздоровлення боржник зобов'язаний нада-вити адміністративному керуючому звіт про результати проведення фінансового оздоровлення-ня.

У разі якщо в ході фінансового оздоровлення вимоги кредиторів, включені до ре-ЄУТР вимог кредиторів, задоволені боржником, адміністративний керуючий со-ставлять висновок про виконання плану фінансового оздоровлення, графіка погашення за-боргованості і представляє його до арбітражного суду. Якщо вимоги кредиторів не задоволені на дату розгляду звіту боржника або зазначений звіт не представлений, адміністративний керуючий скликає збори кредиторів, яке уповноважене прийняти рішення про звертання-нии до арбітражного суду з клопотанням про введення зовнішнього управління або про визнання поса-ника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва.
За підсумками фінансового оздоровлення арбітражний суд може прийняти один із судових актів: 1) визначення про припинення провадження у справі про банкрутство у разі, якщо непога-шенная заборгованість відсутня і скарги кредиторів визнані необгрунтованими;
2) визначення про введення зовнішнього управління у разі наявності можливості восстано-вить платоспроможність боржника;
3) рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва у разі відсутності підстав для введення зовнішнього управління і за наявності ознак бан-крутство.
  Зовнішнє управління - ще одна реабілітаційна процедура банкрутства, яка вводиться з метою відновлення платоспроможності боржника. При цьому платоспроможність бу-дет вважатися відновленою за відсутності у боржника грошових зобов'язань і обов'язковий-них платежів, не виконаних більш ніж за три місяці з дати, коли вони повинні були бути ис-полнени. Інакше кажучи, завданням зовнішнього керуючого є вишукування можливості для того, щоб розрахуватися або провести реструктуризацію тих зобов'язань, виконання по кото-рим прострочено більш ніж на три місяці.
  Зовнішнє управління може бути також введено, якщо перший зборами кредиторів не прийнято рішення про застосування однієї з процедур банкрутства, а у арбітражного суду отсутст-вуют підстави для введення фінансового оздоровлення і є достатні підстави вважати, що платоспроможність може бути відновлена.
  Крім того, арбітражний суд може ввести зовнішнє управління за підсумками фінансового оздоровлення у випадках встановлення реальної можливості відновлення платоспроможності боржника, подачі до арбітражного суду відповідного клопотання зборів кредиторів.
  Зовнішнє управління вводиться на строк не більше ніж 18 місяців, який може бути про-дленія не більше ніж на 6 місяців; якщо до введення зовнішнього управління вводилася процедура фі-нансового оздоровлення, то сукупний строк фінансового оздоровлення та зовнішнього управління не може перевищувати двох років.
  Визначення арбітражного суду про введення зовнішнього управління підлягає негайному виконанню з можливістю подальшого оскарження в загальному порядку.
  З моменту введення зовнішнього управління починає діяти мораторій на удовлетво-ширення вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями та обов'язкових платежів, терміни ко-торих настали до введення даної процедури. Це правило поширюється як на добро-вільне виконання зобов'язань, так і на примусове стягнення за виконавчими доку-ментам.
  З введенням зовнішнього управління керівник боржника відсторонюється від посади і може бути звільнений у порядку, встановленому ст.278 ТК РФ. Управління справами боржника біля-гается на зовнішнього керуючого, призначуваного арбітражним судом. Саме це, власне, і дало назву цій процедурі банкрутства. Необхідно відзначити, що не тільки керівник втрачає свої повноваження, а й засновники (учасники, члени, акціонери) не вправі скористатись своїми повноваженнями з управління справами боржника на весь термін зовнішнього управління. Органи управління боржника, тимчасовий (адміністративний) керуючий протягом трьох днів з моменту призначення зовнішнього керуючого зобов'язані передати йому бухгалтерську та іншу документацію юридичної особи, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності. Відповідно зовнішній керуючий зобов'язаний прийняти у відання майно боржника і провести його інвентаризацію, а також виконувати функції з управління справами боржника, включаючи ведення бухгалтерського, фінансового, статистичного обліку та звітно-сті.
  У ході зовнішнього управління органи управління боржника вправі приймати рішення про звернення з клопотанням про продаж підприємства боржника, про заміщення активів боржника, про внесення змін до статуту товариства в частині збільшення статутного капіталу, про збільшення ус-тавного акціонерного капіталу акціонерного товариства шляхом розміщення додаткових звичайних акцій та інші необхідні для розміщення додаткових акцій боржника ре-ня.
  Так само як і тимчасовий керівник, зовнішній керуючий зобов'язаний вести реєстр требо-ваний кредиторів. Кредитори вправі пред'явити свої вимоги в будь-який момент під час зовнішнього управління. Їх обгрунтованість перевіряється арбітражним судом: або в судовому засіданні - за наявності заперечень за вимогами, або без виклику сторін - якщо у встановлений термін заперечення не будуть представлені до суду. Ухвала суду є підставою для внесення або невнесення вимог кредитора до реєстру вимог кредиторів і може бути оскаржене, що не зупиняє її виконання.
  Найбільш великі угоди (угоди з майном, балансова вартість якого перевищувала-ет 10% балансової вартості активів боржника на останню звітну дату) та угоди, стороною в яких є зацікавлені особи щодо зовнішнього керуючого або конкурсного кредитора, полягають зовнішнім керуючим тільки за згодою зборів комітету кредиторів, якщо інше не встановлено планом зовнішнього управління або Законом про банкрутство стосовно окремих випадків.
  Як і під час спостереження, при збільшенні заборгованості понад 20% в ході зовнішнього управління діяльність зовнішнього керуючого ставиться під більш жорсткий контроль: йдеться про необхідність узгодження всіх угод із зборами або комітетом кредиторів.
  Крім того, рішення, що тягнуть за собою збільшення витрат боржника, не передбачений-них планом зовнішнього управління, можуть бути прийняті зовнішнім керуючим тільки за згодою зборів (комітету) кредиторів.
  Для того щоб зовнішній керуючий мав можливість виправити негативні наслідки згубних для боржника рішень колишнього керівника, йому надаються особливі повноваження.
  Зовнішній керуючий має право відмовитися від виконання договорів боржника повністю або частково, якщо їх реалізація перешкоджає відновленню платоспроможності боржника або якщо їх виконання спричинить збитки для боржника в порівнянні з аналогічними угодами, що укладаються за таких же обставин.
  Свою діяльність щодо відновлення платоспроможності боржника зовнішній керуючий повинен здійснювати на підставі плану зовнішнього управління, який розробляє-ся зовнішнім керуючим протягом першого місяця з моменту свого призначення. Цей план під-лежить твердженням зборами кредиторів і надалі визначає всі найбільш важливим є-ні кроки зовнішнього керуючого, ліміти його витрат, правомочності на вчинення правочинів від імені боржника. У ньому мають бути передбачені конкретні заходи з відновлення пла-ності і зазначений необхідний для цього термін.
  Якщо раніше зборами кредиторів не було встановлено розмежування компетенції собра-ня кредиторів та комітету кредиторів за погодженням угод, то таке розмежування повинно бути вироблено в плані зовнішнього управління.
  При розгляді представленого зовнішнім керуючим для затвердження плану зовн-нього управління збори кредиторів може прийняти одне з таких рішень:
  1) про затвердження плану зовнішнього управління;
  2) про відхилення плану зовнішнього управління і зверненні до арбітражного суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва;
  3) про відхилення плану зовнішнього управління і скликання наступних зборів кредиторів для розгляду нового плану зовнішнього управління;
  4) про відхилення плану зовнішнього управління і відсторонення зовнішнього управляючого.
  Якщо протягом чотирьох місяців з дати введення зовнішнього управління до арбітражного суд не буде представлений затверджений зборами кредиторів план зовнішнього управління, чи не буде заявлено зазначених клопотань, арбітражний суд може прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва.
  Зовнішній керуючий зобов'язаний звітувати за вимогу зборів чи комітету кредиторів про час зовнішнього управління та реалізації заходів плану зовнішнього управління.
  Законом про банкрутство визначені і досить докладно регламентовані основні ме-ри з відновлення платоспроможності боржника. Велика частина з них була передбачена ще в Законі про банкрутство 1998 р. Це такі заходи, як перепрофілювання виробництва, за-криття нерентабельних виробництв, стягнення дебіторської заборгованості, продаж частини майна боржника, поступка прав вимоги боржника, виконання зобов'язань боржника власником майна боржника - унітарного підприємства або третьою особою (третіми особами), продаж підприємства боржника.
  Перелік заходів з відновлення платоспроможності боржника не є закритим, тобто допускається застосування і інших способів.
  Найбільш простим способом, який найчастіше використовується самостійно або в сукупності з вищевикладеними, є продаж частини майна боржника. Основне питання, яке доводиться при цьому вирішувати, - це визначення складу продаваного майна. З одного боку, воно повинно представляти достатню цінність і бути ліквідним, а з іншого - відсутність цього майна не повинно істотно утруднити чи тим більше зробити неможливим роботу підприємства.
  При задоволенні вимог кредиторів або надання боржнику грошових коштів грошові кошти вважаються наданими боржникові на умовах договору безпроцентної позики, термін якого визначено моментом запитання (але не раніше закінчення процедури зовнішнього управління).
  Збільшення статутного капіталу боржника за рахунок додаткових внесків учасників або проведення додаткової емісії акцій не відповідає положенням законодавства, що регламентує діяльність господарських товариств і функціонування ринку цінних паперів. Однак необхідно розглядати норми Закону про банкрутство як мають пріоритет перед іншими в силу спеціального характеру правового регулювання, здійснюваного ними, а також більш пізнього строку видання.
  У міру накопичення грошових коштів зовнішній керуючий звертається з клопотанням до арбітражного суду, який виносить ухвалу про проведення розрахунків з кредиторами визначеної черги і при необхідності в певній пропорції. Термін проведення таких розра-тов не може перевищувати двох місяців. Порушення зазначеного терміну або розміру виплати (про-порції) дає право кредитору вимагати нарахування відсотків на невиплачену суму в розмірі ставки рефінансування Центрального банку РФ.
  Не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну зовнішнього управління або не пізніше ніж через три тижні з моменту виникнення підстав для його дострокового припинення зовнішній керуючий зобов'язаний скликати збори кредиторів. При цьому він повинен надати можливість кредиторам завчасно ознайомитися із звітом про результати зовнішнього управління. Одночасно з цим вноситься пропозиція про подальші дії щодо боржника. Це може бути: припинення зовнішнього управління у зв'язку з відновленням платоспроможності боржника або, навпаки, продовження встановленого терміну зовнішнього управління; укладення мирової угоди або визнання боржника банкрутом і відкриття конкурсного виробництва.
  На засіданні зборів кредиторів приймається одне з названих рішень, на підставі якого вони звертаються до арбітражного суду з відповідним клопотанням. Якщо збори кредиторів не прийме жодного з рішень або таке рішення не буде представлено в арбітражний суд протягом місяця з дня закінчення встановленого терміну зовнішнього управління, суд приймає рішення про визнання боржника банкрутом.

  Конкурсне виробництво - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника, визнаний-ному банкрутом, з метою пропорційного задоволення вимог кредиторів.
  Конкурсне виробництво - це єдина процедура банкрутства, кінцевим результатом якої має бути ліквідація підприємства-боржника. Підставою для виконання цієї процедури є рішення арбітражного суду про визнання боржника банкрутом.
  Конкурсне виробництво по суті являє собою процедуру ліквідації несо-самостійній організації шляхом консолідації майна боржника (конкурсної маси) і після-дме розподілу між кредиторами грошових коштів, виручених від його продажу. Оп-ределение в законодавчому порядку конкретних правил проведення конкурсного виробництва, формування конкурсної маси і черговості її розподілу створює умови для охорони сторін від неправомірних дій у відношенні один одного в конфліктних умовах.
  Для управління справами визнаного банкрутом боржника, в тому числі розпорядження його майном, а також проведення інших заходів конкурсного виробництва арбітражний суд призначає конкурсного керуючого. При цьому керівник боржника відсторонюється від вико-нання своїх функцій, якщо раніше такого відсторонення вироблено не було, і засновники (учас-ники, акціонери, члени, власник майна унітарного підприємства-боржника) боржника втрачають майже всі свої повноваження, за винятком можливості вирішення окремих питань (про укладення великих угод та ін.)
  Статус конкурсного керуючого під час провадження у справі про неспроможність (бан-крутство) досить високий і дозволяє йому для досягнення зазначених цілей, зокрема:
  - проводити інвентаризацію та оцінку майна боржника із залученням у необхідних випадках незалежного оцінювача, вживати заходів щодо забезпечення його збереження, а також спрямовані на пошук, виявлення та повернення майна боржника, що знаходиться у третіх осіб;
  - пред'являти до третіх осіб, що мають заборгованість перед боржником, вимоги про її взи-Скан;
  - заявляти в установленому порядку заперечення щодо вимог кредиторів, пред'яв-лених до боржника, вести реєстр вимог кредиторів, скликати збори кредиторів, перед-ставлять необхідну інформацію до суду і кредиторам, оскаржити в суді неправомірні рішен-ня зборів кредиторів;
  - заявляти відмову від виконання договорів боржника, вимоги про визнання недійсними-ми угод боржника у випадках, встановлених Законом про банкрутство.
  Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття конкурсного виробництва під-лежить обов'язковому опублікуванню в офіційному виданні, визначеному Урядом РФ. Дата цієї публікації є точкою відліку для двомісячного терміну, протягом якого кредитори повинні заявити свої вимоги (направити їх конкурсному керуючому і в суд), для того щоб дані вимоги могли бути згодом, на підставі визначення арбітражного суду, внесені до реєстру вимог кредиторів. Після закінчення зазначеного терміну реєстр вимог кредиторів вважається закритим, а вимоги, заявлені після цього, задовольняються з майна, що залишилося після задоволення вимог, заявлених у термін.
  З моменту відкриття конкурсного виробництва строк виконання всіх грошових зобов'язань, а також відстрочених обов'язкових платежів боржника вважається що настав. Для задоволення своїх вимог всі кредитори повинні заявити їх.
  Конкурсний керуючий формує конкурсну масу, для чого розшукує майно боржника, витребує дебіторську заборгованість (борги), пред'являє позови про визнання недійсними угоди боржника, а також здійснює інші дії. Виручені кошти зараховуються на основний рахунок боржника. Всі інші рахунки боржника в банках закриваються, а залишки коштів також перераховуються на цей основний рахунок. Саме з основного рахунку боржника оплачуються всі витрати, пов'язані із здійсненням конкурсного виробництва.
  Після того як завершується формування конкурсної маси і принаймні накапли-ється достатньо грошових коштів, щоб задовольнити вимоги кредиторів першої черги-ді, конкурсний керуючий переходить до розрахунків з кредиторами.
  Розрахунки з кредиторами проводяться почергово відповідно до реєстру вимог кредиторів. При цьому вимоги кожної черги можуть бути задоволені тільки після повного задоволення всіх вимог кредиторів попередньої черги. Коли розрахунки дійдуть до черги, в якій грошових коштів не буде вистачати для задоволення вимог усіх кредиторів даної черги, залишок конкурсної маси буде розподілений між ними пропорційно сумам їхніх вимог. Відповідно до Закону про банкрутство можна виділити три групи черговості задоволення вимог кредиторів, умовно іменуються: позачергові, чергові, послеочередние.
  1. Поза чергою покриваються:
  - судові витрати, у тому числі витрати на опублікування інформаційного повідомлення;
  - витрати, пов'язані з виплатою винагороди арбітражному керуючому, реестродержа-телю;
  - поточні комунальні та експлуатаційні платежі, необхідні для здійснення діяль-ності боржника;
  - вимоги кредиторів за зобов'язаннями боржника, що виникли раніше в ході провадження у справі про банкрутство до визнання боржника банкрутом, а також вимоги кредиторів щодо денеж-ним зобов'язаннями, що виникли в ході конкурсного виробництва;
  - заборгованість з оплати праці, що виникла в ході провадження у справі про банкрутство;
  - інші пов'язані з проведенням конкурсного виробництва витрати (наприклад, на проведення незалежної оцінки майна боржника, що підлягає продажу).
  2. Черговість задоволення вимог кредиторів встановлена в п.4 ст.134 Закону про банкрутство. Незважаючи на наявність позачергової групи платежів, черговість задоволення вимог кредиторів починає обчислюватися саме з першої черги даної групи.
  У першу чергу задовольняються вимоги громадян, перед якими боржник несе відповідальність за заподіяння шкоди життю і здоров'ю. Дані вимоги зазвичай обчислюються у вигляді обов'язку боржника щомісяця виплачувати певну компенсацію. Тому у зв'язку з ліквідацією боржника визначається розмір суми, яку необхідно капіталізувати шляхом складання відповідних почасових платежів, що підлягають виплаті громадянину до досягнення нею віку 70 років, але не менш ніж за 10 років. У цій же черзі виплачується компенсація моральної шкоди.
  У другу чергу проводяться розрахунки з виплати вихідної допомоги та оплати праці з особами, які працюють за трудовим договором, і з виплати винагород за авторськими дого-злодіям.
  Кредитори першої та другої черги мають ряд пільг при задоволенні їх вимог. Зокрема, якщо кредитори даних черг запізняться з пред'явленням своїх вимог до закриття реєстру, але пред'являть їх до завершення всіх розрахунків з іншими кредиторами, розрахунки з кредиторами наступних черг призупиняються для задоволення зазначених вимог. Якщо ж на момент пред'явлення запізнилися вимог здійснюватимуться розрахунки з кредиторами цієї ж черги, то дані вимоги будуть задоволені з залишився майна переважно перед кредиторами інших черг.
  3. Задовольняються вимоги інших кредиторів. У даній черзі можна виділити три підчерги («черга всередині черги»).
  У «третього першого» чергу задовольняються вимоги за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна боржника. Вони підлягають переважному перед вимогами інших кредиторів даної черги задоволенню за рахунок коштів, отриманих від продажу предмета застави. Отже, якщо сума виручених коштів перевищує розмір заборгованості такого кредитора, він отримає переважне задоволення, що дозволяє поставити його в особливу підчерги перед іншими кредиторами. Якщо ж даних коштів буде недостатньо для пів-ного погашення заборгованості, що залишилася частина вимог підлягає задоволенню поряд з вимогами інших кредиторів третьої черги. З урахуванням рівних прав при голосуванні на зборах кредиторів кредитора за забезпеченими заставою вимог можна віднести до числа привілейованих кредиторів.
  У «третього друга» чергу задовольняються вимоги інших кредиторів, крім зазначених вище (в основному це вимоги конкурсних кредиторів та уповноважених органів), в сумі основного боргу та відсотків, що, але без штрафних санкцій.
  У «третьому» чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування збитків у формі УПУ-щенной вигоди, стягненню неустойки (штрафів, пені) та інших фінансових санкцій.
  При завершенні всіх розрахунків боржника з кредиторами конкурсний керуючий перед-ставлять до арбітражного суду звіт про свою діяльність, що включає докладну інформацію про формування конкурсної маси, вимогах кредиторів, проведених в ході конкурсного виробництва заходах. Після розгляду зазначених документів арбітражний суд виносить ухвалу про завершення конкурсного виробництва.
  Протягом 5 днів після цього конкурсний управляючий представляє вказане визначенні-ня суду в орган, який зареєстрував дане юридична особа.
  На підставі поданих документів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб вноситься запис про ліквідацію боржника. З цього моменту повноваження конкурсного керуючого припиняються, конкурсне виробництво вважається завершеним, а боржник - ліквідованим.
  Мирова угода - процедура банкрутства, застосовуваний на будь-якій стадії розглянуто-ня справи про банкрутство з метою припинення провадження у справі про банкрутство шляхом досяг-ня угоди про банкрутство між боржником і кредиторами.
  Головне завдання цієї процедури - погасити конфлікт між боржником і кредиторами, що виник внаслідок невиконання першим своїх зобов'язань. Вирішення цього завдання можливе, тільки якщо обидві сторони готові піти на поступки один одному. Для більшості учасників громадянського обороту припинення провадження у справі про банкрутство розглядається як Безус-ловного поліпшення фінансового стану боржника. Дійсно, кредитори не підуть на поступки, якщо фінансове становище боржника безперспективно. При цьому пом'якшення їх требо-ваний може дозволити відновити нормальний порядок розрахунків.
  За своєю формою мирову угоду являє собою цивільно-правовий договір, що укладається в простій письмовій формі, підлягає затвердженню арбітражним судом.
  З боку боржника рішення про укладення мирової угоди можуть брати керівник (виконуючий обов'язки керівника), зовнішній керуючий або конкурсний керуючий. Проте ні тимчасовий, ні адміністративний керуючі таким правом не наділені. Більше того, положення мирової угоди навіть не узгоджуються з ними.
  З боку кредиторів рішення приймається зборами кредиторів, більшістю голо-сов від загального числа конкурсних кредиторів та уповноважених органів. При цьому необхідно, щоб всі кредитори за зобов'язаннями, забезпеченими заставою, проголосували за дане злагоди-шення.
  Для затвердження мирової угоди необхідно, щоб заборгованість за вимогами кредиторів першої та другої черги була вже погашена.
  У мировій угоді повинні міститися положення про розміри, порядок і строки ис-нання зобов'язань боржника в грошовій формі.
  Затвердження мирової угоди арбітражним судом тягне припинення провадження у справі про банкрутство боржника і скасовує всі обмеження, що накладаються на задоволення вимог кредиторів, за винятком тих, які кредитори взяли на себе самі, підписавши мирову угоду. З цього ж моменту припиняються повноваження арбітражного управляюще-го, який, втім, виконує обов'язки керівника боржника до моменту призначення (з-брания) керівника уповноваженим органом боржника.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "14.3 Процедура банкрутства на основі антикрило-базисної законодавства"
 1. Неабиякі пристрасті
    процедури банкрутства, немає і інвестицій. Ця логіка має і прямий наслідок: ступінь захисту кредиторів в економіці - читай, ефективність закону про банкрутство - відчутно позначається і на далеких від банкрутства фірмах, які кредити повертають вчасно, - а саме через ставку відсотка. У ситуації, яку ми часто спостерігаємо в Росії, коли ніхто не хоче нікому давати в борг (або, іншими
 2. Питання 2 Права та обов'язки платників податків
    процедурі банкрутства вимоги про сплату обов'язкових платежів і за грошовими зобов'язаннями за своєю природою належать до повноважень виконавчої влади. Встановлюючи у відповідності зі ст. 71 (п. "г", "о"), 76 (ч. 1) і 114 (п. "е", "ж" ч. 1) Конституції РФ порядок організації та діяльності федеральних органів виконавчої влади, законодавець має право покласти повноваження за пред'явленням
 3. Урок № 19. У ринковій економіці банкрутства необхідні
    процедури
 4. Формування правової основи ринкової економіки
    процедури відкриття фірм або реєстрації юридичних осіб, злиття, поглинання і банкрутство підприємств); г) підтримка конкурентного середовища. У перехідний період можуть діяти особливі правові норми і засновані на них заходи економічної політики держави (наприклад, приватизація, демонополізація і
 5. 14.2 Основні фактори банкрутства
    процедура банкрутства. У першу чергу це відноситься до арбітражних керівників. Тому не випадково у Федеральному законі «Про неспроможність (банкрутство)» чітко прописані вимоги, що пред'являються до арбітражних керівників. Арбітражним керуючим може бути громадянин РФ, який відповідає слідую-щим вимогам: - зареєстрований як індивідуального підприємця; - має
 6. 46 БАНКРУТСТВО: ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРИЧИНИ, ПРОЦЕС
    банкрутства, здійснення досудової санації, або спостереження, або зовнішнього управління не забезпечує необхідного рівня платоспроможності підприємства (організації). Для визначення ознак банкрутства підприємства-боржника приймаються в розрахунок обсяг грошових зобов'язань разом із заборгованістю за перекладені товари, завершення роботи та надані послуги, суми позик з урахуванням відсотків,
 7. Чи варто очікувати хвилі злиттів і поглинань, банкрутств на регіональному рівні під тиском кризи?
    банкрутств може не відбутися, але ситуація залишається на грані. Великі банки будуть виживати за рахунок менших банків. У 2009 році банківський сектор Росії опиниться в дуже важкому становищі. Ті, хто розраховує на виправлення ситуації у банків помиляються. Великим банкам влада допомагатиме, інші стануть поглинатися і
 8. Роль банків у реструктуризації реального сектора
    процедур ліквідації та банкрутства обмежували можливості фінансового сектора «витягувати» реальний. Саме це протиріччя інтересів комерційних банків, котрі скупили в цілях контролю на чекових аукціонах і за гроші пакети акцій низки великих російських компаній, і самих цих компаній (в особі менеджменту) послужило причиною багатьох конфліктів у Росії. Так, відомо тривале протистояння
 9. ЕВОЛЮЦІЯ РОСІЙСЬКИХ БАНКРУТСТВ
    процедуру банкрутства для відбирання власності. За старим законом арбітражні судді при призначенні зовнішнього керуючого лише перевіряли відповідність запропонованого кандидата формальним вимогам. Закон 2002 року забрав у кредиторів це право. Тепер призначений судом арбітражний керуючий був «зобов'язаний діяти сумлінно і розумно в інтересах боржника, кредиторів і суспільства». Закон 1998
 10. 14.1 Сутність банкрутства та антикризового управ-ління
    процедури банкрутства та оздоровлення підприємств прозорим, ринковим, а значить - несприйнятливим до корупції ». Необхідно розрізняти два поняття: управління підприємством і антикризове управління підприємством. Під управлінням підприємством розуміється комплекс заходів, що розробляються і здійснюються менеджерами з метою забезпечення фінансової стійкості, максимізації прибутку і зростання
 11. Контрольні питання
    процедура санкціонування витрат федерального бюджету? Перерахуйте основні складові процедури санкціонування. 3. На підставі чого виробляється формування лімітів бюджетних зобов'язань? Хто затверджує зазначені ліміти? 4. Які етапи включає процес фінансування витрат бюджету? 5. Який порядок задоволення вимог, що пред'являються до рахунку, прийнятий в даний час?
 12.  ГЛАВА 7. Організація бюджетних процедур
    процедур
 13. Але якщо людина, маю- щий медичний страховий поліс, бажає напів- чить додаткову процедуру,
    процедуру, він повинен заплатити тільки $ 20. Решта $ 80 доплачу-кість страхова компанія. (Страхова компанія компенсує $ 80 із страхових внесків каждо-го її клієнта.) А. Накресліть криву попиту на ринку медицин-ських послуг. (На графіку на горизонтальній осі має бути представлено кількість ме-медичних процедур.) Покажіть кількість необхідних процедур, якщо витрати проведе-
 14. ІНСТИТУТИ І РОСТ
    процедура займає в середньому від 3 до 5 років і коштує 18-20 відсотків вартості будинку. Не дивно, що кредити на купівлю будинків складають 52 відсотки ВВП в Англії і 5,5 відсотка ВВП в Італії - чим простіше кредитору реалізувати заставу, тим більше кредитів дається в економіці. У 1973 році в США комісія, що займалася розробкою і поліпшенням законодавства про банкрутство, рекомендувала внести в нього
 15. Тема 25 Організація податкового контролю в індустріально розвинених країнах
    процедури проведення основної форми податкового контролю - податкових перевірок на прикладі податкового законодавства США, Німеччини та Франції. Особливу увагу необхідно приділити застосовуваним за кордоном методам відбору платників податків для проведення податкового контролю. У третьому питанні необхідно розглянути критерії віднесення того чи іншого протиправного діяння до розряду податкових
 16. 6.3.2. Бюджети суб'єктів Російської Федерації.
    процедурою та побудови федерального бюджету, однак існують певні відмінності, пов'язані з різним правовим регулюванням бюджетного механізму регіонів - кожен суб'єкт Федерації має своє бюджетне законодавство (комплекс нормативних актів). Тим регіонах, в яких середньодушовий дохід по бюджету за попередній рік нижче, ніж в цілому по Росії, і у яких власних доходів і
 17. § 9.10. Податковий оклад. Сплата податку до відповідного бюджету як необхідна умова
    основних, оскільки у кожного податку є конкретний одержувач - бюджет відповідного рівня. Крім того, з ст.2 і 11 Закону про основи податкової системи прямо випливає, що бюджет є основний елемент правильної сплати податку. Таким чином, у разі сплати податку не в той бюджет, який передбачений законодавством, навіть при точній сумі сплати цього податку податкові органи
 18. 5.2. Підстави для виникнення, зміни та припинення податкового обов'язку
    основою податкового обов'язку є законодавство про податки і збори: обов'язок по сплаті податку або збору виникає, змінюється і припиняється за наявності підстав, встановлених НК РФ або іншим актом законодавства про податки і збори. Обов'язок зі сплати конкретного податку або збору покладається на платника податків і платника збору з моменту виникнення встановлених
© 2014-2022  epi.cc.ua