Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Лобачова. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

12.4. Модель міжгалузевого балансу

Аналіз структури національної економіки. Розглянуті раніше моделі макроекономічної рівноваги розкривають найбільш суттєві умови збалансованості в національній економіці. У той же час вони недостатні для вирішення цілого ряду практичних завдань економічної політики держави. До однієї з таких завдань щодо забезпечення сталого зростання національного господарства належить аналіз структури економіки країни, перспектив її розвитку. Основні зміни в структурі національної економіки пов'язані насамперед з науково-технічним прогресом, розвитком і поглибленням суспільного розподілу праці.
<Останній третині XX в. в економічно розвинених країнах все більш виразно позначається перехід від домінування в економіці обраба-
I мвающіх галузей до випереджаючого розвитку сфери послуг. У результаті до кінця сторіччя частка цього сектора економіки в національному продукті н їхніх країн досягла 55-65%. Головним лімітуючим економічним ресурсом в постіндустріальній економіці стають знання та інформація. Засоби комп'ютерного зв'язку приходять на зміну традиційним формам комунікації. У цих умовах все більш значну роль в жономіческом і соціальному розвитку країни набувають освіту і павука. Перетворення останньої в безпосередню продуктивну силу надає їй якісно новий зміст. Одночасно зі стрімким розвитком «індустрії знань» і звуженням сфери матеріального виробництва в розвинених країнах відбулися істотні якісні зміни в реальному секторі економіки. Частка промислової продукції і частка зайнятих у цій галузі зростали в основному за рахунок скорочення частки продукції сільського господарства і частки зайнятих в ньому. І той же час в промисловості переважний розвиток отримали наукомісткі галузі: машинобудування, електротехнічна, хімічна
II ромишленності.
У той час як у країнах Західної Європи, Південно-Східної Азії, в ('ША почалося активне освоєння технологій постіндустріального типу, заснованих на досягненнях мікроелектроніки, біотехнології та інформатики, в економіці колишнього СРСР тривало використання (за рідкісним винятком) індустріальних і навіть доіндустріальних техно-/ югій. Проблеми ресурсозбереження, збільшення частки наукомісткої, високотехнологічної продукції вирішувалися дуже повільно. Сформувалися структурні перекоси в економіці, одним з яких стало все більше збільшення питомої ваги військово-промислового комплексу, включаючи наукову складову, на шкоду цивільного сектору економіки.
Зростаюче значення інвестицій в людський капітал, науку і сучасних умовах знайшло відображення в помітному збільшенні бюджетного фінансування освіти, професійної підготовки, НДДКР у розвинених країнах. Відповідно до розпорядження Президента РФ від 12 березня 2002 № 94-рп 20 березня було проведено спільне засідання Ради Безпеки РФ, президії Державної Ради РФ і Ради при Президентові РФ з науки і високих технологій з порядком денним «Про основи політики Російської Федерації в галузі розвитку науки і технологій на період до 2010 року і подальшу перспективу ». На ньому було прийнято рішення направити на розвиток науки до 4% бюджету, причому бюджетне фінансування має бути сконцентровано на стратегічних науково-технічних напрямках.
Для розвитку науки
в цілому однією з найважливіших проблем залишається визначення найбільш ефективних організаційних форм дослідницької діяльності НДІ, 70% яких належать державі.
У сучасній економіці робиться акцент на розвиток інноваційних процесів і високотехнологічних виробництв. Цьому передувало рішення структурних проблем російської економіки в попередні десятиліття. Якщо оцінювати структурні зміни в національній економіці, що відбулися в 1990-і рр.., з точки зору підвищення ефективності її функціонування, то слід визнати мінімальними досягнення макроекономічної політики держави в цій області.
Один із структурних перекосів в економіці Росії на початку реформ полягав у низькій питомій вазі (18%) сфери послуг в національному продукті. До кінця 1990-х рр.. частка цього сектора економіки склала близько 50% ВНП. Оцінюючи якість майже триразового зростання сфери послуг, необхідно зазначити наступне.
По-перше, збільшення відбувалося на тлі значного падіння виробництва в реальному секторі економіки (обсяг промислового виробництва знизився більш ніж у два рази, сільськогосподарського - в 1, 6 рази). Поряд з цим відбулися негативні зміни в структурі базової галузі реального сектора - промисловості. У 1990-і рр.. відбулося помітне зниження частки обробної промисловості і в той же час збільшення частки її видобувного сектора.
По-друге, зростання питомої ваги сфери послуг був забезпечений насамперед прискореним розвитком торгівлі і фінансових послуг. Формування і розвиток банківської системи слід було б віднести до позитивних структурних змін за умови, що комерційні банки отримували прибуток переважно в результаті кредитування реального сектора, а не за рахунок участі в чисто спекулятивних операціях на фінансовому ринку. Водночас стан таких галузей сфери послуг, як наука, система державної освіти і професійної підготовки, за роки реформ значно погіршився.
По-третє, структурні перетворення в національній економіці супроводжувалися істотним зростанням інвестицій. У Росії темпи падіння капіталовкладень і оновлення основного капіталу перевищували темпи скорочення промислового виробництва. До 1997 р. інвестиції знизилися до рівня 10-15% у порівнянні з початком 1990-х рр.. За роки реформ обсяг інвестицій скорочувався в середньому на 13% на рік.
Модель міжгалузевого балансу. Однією з моделей макроекономічної рівноваги, яка може бути використана для прогнозування економічного зростання, аналізу структури національної економіки,
| Ффективность її функціонування, є модель міжгалузевого (ітанса. Розробка міжгалузевого балансу в розвинених країнах пов'язана - ім'ям лауреата Нобелівської премії (1973) В. В. Леонтьєва та запропонованої ним моделлю аналізу міжгалузевих зв'язків «витрати - випуск». 11ервий міжгалузевий баланс був опублікований в США в 1936 р. Модель міжгалузевого балансу (МОБ) охоплює весь процес відтворення, нюпочая виробництво, розподіл, обмін і споживання, відображає г ішмостную і натуральну форму ВНП. У моделі МОБ представлені неї основні характеристики макроекономіки: сфери та сектора, валовий іипуск , ВНП, проміжний продукт, кінцевий суспільний продукт, національний дохід, всі матеріальні потоки в національному господарстві, б'ем імпортно-експортних зв'язків.
Це дозволяє використовувати модель МОБ для аналізу макроекономічної рівноваги. Назва моделі В . І. Леонтьєва «витрати - випуск» пов'язане з двояким розглядом окремих галузей: з одного боку, як виразників сукупного попиту і покупців матеріальних благ і послуг, запропонованих іншими галузями (витрати), і, з іншого боку, як виразників сукупного перед-/ Южен і продавців матеріальних благ і послуг, наданих ними самими (випуск). Це дає можливість зв'язати модель міжгалузевого балансу з системою національних рахунків.
Міжгалузевий баланс Леонтьєва являє собою «шахову таблицю» структури валового національного продукту, в якій відображені основні матеріальні і вартісні потоки національного господарства. Причому число цих потоків не обмежено, все визначається обсягом інформації і можливістю обчислювальних засобів. У таблиці Леонтьєва відбиті витрати в кожній галузі і випуск продукції по окремих галузях. Дані таблиці дають інформацію про споживання проміжної продукції кожній галузі і її внесок у створення кінцевого суспільного продукту і національного доходу. Дані таблиці показують галузеву структуру споживання частини проміжного продукту, створюваного в конкретній галузі, а також її кінцевий продукт. Це дозволяє визначити натуральну і вартісну структуру валового національного продукту.
Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу національного продукту з розбивкою на кілька сот галузей складається в багатьох країнах світу, а також у міжнародних організаціях відповідно до системи національних рахунків, рекомендованою ООН. Переваги моделі міжгалузевого балансу дозволяють використовувати її як для аналізу поточного стану національної економіки, так і для розробки прогнозів її розвитку.
(?) КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
1. У чому полягає значення моделей макроекономічної рівноваги?
2. Які умови дії кейнсіанської моделі макроекономічної рівноваги?
3. У процесі регулювання економіки держава більш активно воздей ствует на сукупний попит або на сукупну пропозицію? Чому?
4. Які причини державного регулювання національної економіки?
5. Яка з моделей макроекономічної рівноваги має більше при Кладно значення?
Ш ЛІТЕРАТУРА
1. Макконнелл КБрю С. Економікс: принципи, проблеми, політика. М., 1995.
2.Дорнбуш р.у Фішер СШмалензі Р. Економіка. М., 1993 . Л.Агапова Г., Серьогіна С. Макроекономіка. М., 1997.
4. Курс економічної теорії / за ред. М. Чепуріна, Е. Кисельової. Кіров, 2002.
5. Сажина М.у Чибриков Г. Економічна теорія. М., 2001.
(Г) ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
> Основні макроекономічні пропорції
> Сукупний попит і сукупна пропозиція
> Класична теорія макроекономічної рівноваги
> Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги Модель міжгалузевого балансу і її прикладне значення
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "12.4. Модель міжгалузевого балансу"
Економічне зростання в моделі міжгалузевого балансу
 1. моделей економічного зростання є модель міжгалузевого балансу. Теоретичні основи міжгалузевого балансу розроблялися в СРСР в роки, що передували першій п'ятирічці, проте в оформленому вигляді вперше представлені американським економістом В. Леонтьєвим. Метод аналізу міжгалузевих зв'язків за допомогою таблиць шахового типу і з залученням апарату лінійної алгебри був застосований ним у 30-х
  13.6. Національне рахівництво: балансовий метод, метод системи національних рахунків
 2. модель міжгалузевого балансу розробив американський учений, виходець з Росії В. Леонтьєв. У сучасній Росії проблемами міжгалузевого балансу займаються такі видатні економісти , як Аганбегян, Бєлкін, Бор, Гран-берг, Шаталін та ін Широке поширення отримала модель В. Леонтьєва, яка називається «витрати-випуск». Це пов'язано з тим, що галузі національної економіки розглядаються
  6. Теорія «Міжгалузевого балансу»
 3. модель цього стану, що включає структурну взаємозв'язок всіх стадій виробничого процесу - виробництва, розподілу або обміну і звичайно споживання. Суть цього методу полягає в двоякому визначенні галузі економіки - як споживача і як виробника. Для визначення ступеня та характеру взаємозв'язку попиту та пропозиції на благо застосовується система технологічних коефіцієнтів
  Ключові терміни
 4. балансу Фінансування Корекція платіжного балансу Чисті закордонні активи Баланс руху капіталів Операції з офіційними резервами Інтервенція Платіжний баланс Криза платіжного
  § 6. ТАБЛИЦЯ «РЕСУРСИ І ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРІВ»
 5. моделей на перспективу з метою планування або перевірки збалансованості плану; для аналізу економіки , зокрема, для виявлення ролі окремих факторів (наприклад, залежності економіки від енергопостачання або від зміни цін на енергоносії). Схема МОБ зручна для аналізу впливу зміни цін на продукцію окремих галузей економіки, на витрати виробництва в цілому. МОБ широко
  ГЛАВА 8. МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС-ІНСТРУМЕНТ ВИВЧЕННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ ЗВ'ЯЗКІВ
 6. міжгалузевий баланс виробництва і використання товарів і послуг (МОБ). МОБ деталізує рахунки товарів і послуг, виробництва і утворення доходів, операцій з капіталом; відображає процеси, що відбуваються на нинішньому етапі розвитку економіки, дозволяє проводити системний рахунок основних показників СНР та аналіз взаємозв'язків між галузями економіки, виявляти головні економічні пропорції, вивчати
  2.4.3. Порівняльний аналітичний баланс
 7. баланс характеризує як структуру звітної бухгалтерської форми, так і динаміку окремих її показників. Він систематизує її попередні розрахунки. Всі показники порівняльного аналітичного балансу можна розбити на три групи: - статті балансу в абсолютному вираженні на початок і кінець року ; - показники структури балансу на початок і кінець року, - динаміка статей балансу в
  § 2. ПЕРЕДУМОВИ комбінування виробництва У ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ
 8. міжгалузевої концентрації. 7. Міжгалузева інтеграція , що дозволяє створення міжгалузевого комбінування на ширшій
  Терміни і поняття
 9. баланс Резиденти Нерезиденти Чиста міжнародна інвестиційна позиція країни Поточні операції Поточний платіжний баланс (баланс за поточними операціями) Підсумковий баланс (баланс офіційних розрахунків) Міжнародна інвестиційна позиція країни Еластіціонний підхід Абсорбційний підхід Монетаристский
  2.4.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
 10. баланс служить індикатором для оцінки фінансового стану підприємства. Разом балансу носить назву валюти балансу і дає орієнтовну суму коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Для загальної оцінки фінансового стану підприємства складають ущільнений баланс, у якому об'єднують у групи однорідні статті. При цьому скорочується число статей балансу, що підвищує його
   1.2.6. РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ
 11.  моделі (схеми) відтворення суспільного капіталу. Ці математичні моделі показують функціонування ринку і умови реалізації товарів. Далі цю версію математичного аналізу відтворення капіталу продовжив В.І. Ленін виділенням шести ступенів становлення ринку взагалі і капіталу, зокрема, законів їх розвитку [см. 68, Т.1, с.67-122]. Одночасно розроблялися й інші версії
   Питання для закріплення матеріалу
 12.  моделі зростаючої віддачі від масштабів виробництва? 5. Які два типи економії виникають внаслідок розширення масштабів виробництва і як вони впливають на структуру ринку? 6. Поясніть, у чому суть внутрішньої економії і за яких умов вона виникає. 7. Що являє собою модель монополістичної конкуренції? 8. Як взаємопов'язані зовнішня торгівля і модель монополістичної
   4. Галузева і міжгалузева структура національної економіки
 13.  модель цього стану, що включає структурну взаємозв'язок всіх стадій виробничого процесу - виробництва, розподілу або обміну та кінцевого споживання. Суть цього методу полягає в двоякому визначенні галузі економіки - як споживача і як виробника. Для визначення ступеня та характеру взаємозв'язку попиту та пропозиції на благо застосовується система технологічних
   Система національних рахунків (СНР)
 14.  модель міжгалузевого балансу В. Леонтьєва «витрати - випуск», в) аналіз руху (потоків) фінансових коштів, що відображає зустрічний рух матеріальних благ і послуг. Практичною реалізацією даної концепції є система національних рахунків, тобто конкретна статистична система, що базується на комплексі спеціальних балансів, в яких виражені рівноважні стану сукупності
   Питання для закріплення матеріалу
 15.  баланс, які його розділи і стандартні компоненти? Хто є резидентом і нерезидентом за російським законодавством? 3. Які критерії занесення операцій на дебет або кредит платіжного балансу? j ~ 4 ~ | Яка взаємозв'язок між рахунком поточних операцій, розташовуваним доходом країни та її заощадженнями? 5. Які операції заносяться на статтю «Доходи»? 6. Які операції проводяться
  баланс, каковы его разделы и стандартные компоненты? Кто является резидентом и нерезидентом по российскому законодательству? 3. Каковы критерии занесения операций на дебет или кредит платежного баланса? j~4~| Какова взаимосвязь между счетом текущих операций, располагаемым доходом страны и ее сбережениями? 5. Какие операции заносятся на статью «Доходы»? 6. Какие операции проводятся
© 2014-2022  epi.cc.ua