Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Олександр Володимирович Глічев. Якість, ефективність, моральність, 2009 - перейти до змісту підручника

11.2. Можливі шляхи поліпшення підготовки студентів вузів в області якості


На початку глави було звернуто увагу на те, що значна частка непорозумінь з якістю продукції виникає не з вини робітників, а з вини інженерного та управлінського персоналу. Цей факт призводить до думки про необхідність звернути особливу увагу на посилення підготовки цієї категорії людей, які працюють на підприємствах і в організаціях з проблематики якості. Слід прийняти як аксіому, що випускники вузів, які отримують базову освіту, повинні бути добре і всебічно озброєні найсучаснішими знаннями та навичками, без яких в нових економічних умовах не обійтися. У галузі забезпечення якості - це методика вивчення ринку, структура і динаміка потреб, конструкторська і технологічна підготовка виробництва нових виробів, забезпечення сталого випуску продукції високої якості, економіка якості, сервісне обслуговування виробів і багато іншого.
З ситуаціями, коли потрібно суттєво змінювати зміст навчального процесу і збільшувати чисельність фахівців, вища школа стикалася й раніше. Досить згадати, які заходи було вжито в 40-х-50-х роках ХХ ст. для термінової підготовки інженерів за реактивної техніці, радіоелектроніці, жароміцним, надлегким сплавам та іншим необхідним спеціальностями. Не всі, але ряд досягнень минулого досвіду слід використовувати.
Коли потрібно підсилити підготовку студентів, зазвичай ставиться питання про включення до навчальних планів додаткових дисциплін або про збільшення навчальних годин одній або декільком кафедрам за рахунок відповідного зменшення навчальних годин іншим кафедрам. Досвід свідчить, що такий спосіб вирішення завдання посилення викладання нових знань виключати не слід, але потрібно мати на увазі, що при цьому організаторам навчального процесу доводиться стикатися з безліччю методичних та організаційних труднощів, які заважають досягненню бажаного результату.
У випадку з якістю, нам думається, можна піти іншим шляхом. Треба виходити з відомого положення про те, що поряд з кількістю всі предмети і явища, створені природою або працею людини, об'єктивно володіють і якістю. Такий погляд на утримання викладаються в вузах дисциплін дозволяє більш чітко побачити, що практично в кожній з них викладаються ті чи інші проблеми, завдання або методи забезпечення або поліпшення якості продукції в цілому, її окремих елементів, процесів створення, виготовлення, використання.
Наша позиція полягає в тому, щоб у ході викладання кожної дисципліни, шляхом вмілої розстановки акцентів, зміни ракурсу, форми і послідовності викладу матеріалу підкреслювати, розкривати якісну сутність тих об'єктів, про які йде мова на даному етапі навчального процесу, в даній дисципліні.
При цьому потрібно не тільки розкривати якісну сторону змісту дисципліни, а й послідовно нарощувати знання в сфері якості, пов'язувати їх між собою.
З кожної групи дисциплін треба брати одну, дві, три і в кожній з цих дисциплін виділяти питання, які підкреслюють, акцентують, розкривають ті чи інші сторони якості в викладати предмети.
Так, в дисципліні «Філософія» можна акцентувати увагу студентів на таких аспектах, як погляди на категорію якості Аристотеля, Гегеля, Маркса, Бердяєва, Ільїна та представників сучасної філософії, розглянути роботи А. І. Ільїна про роль якості в долі Росії та ін У дисципліні «Правознавство» зупинитися на цілі, завдання та основних нормах законів Російської Федерації «Про захист прав споживачів», «Про технічне регулювання» та ін У дисципліну «Економіка виробництва» можна включити цілий ряд тем, пов'язаних з якістю, наприклад: «Висока якість продукції - гарантія економічної стійкості та конкурентоспроможності», «Програма, план підприємства щодо забезпечення та підвищення якості», «Склад і структура системи якості підприємства». Акцент на проблеми якості можна зробити і в математичних дисциплінах. Так, вивчаючи теорію ймовірностей, торкнутися методів, використовуваних для оцінки надійності, довговічності продукції і стійкості технологічних і виробничих процесів.
Якщо серйозно подумати, можна запропонувати безліч варіантів акцентування проблем якості в будь-якій дисципліні.
Викладений підхід неодноразово обговорювалося з рядом керівників і викладачів різних вузів. Цій проблематиці було присвячено одне з загальних зборів Академії проблем якості. Принципові положення отримали розуміння і підтримку. Висловлювалася думка, що при відповідної методичної допомоги та організації деякого об'єму консультацій наявний склад викладачів вузів зможе успішно впоратися з подальшим посиленням підготовки майбутніх інженерів в області якості.
Освіта за розглянутою схемою має призвести до того, що у молодого фахівця буде цілеспрямовано формуватися переконання в об'єктивній необхідності високої якості продукції, послуг та організації виробництва. Підготовка студентів за такою схемою наскрізного навчання буде формувати стійкі знання в області якості стосовно до того виробництву, для роботи в якому готуються кадри технічної інтелігенції.
З урахуванням здійсненого обміну думками був опрацьований ряд методичних та організаційних питань. На базі Московського інституту (технологічного університету) стали і сплавів (МІСіС) була проведена робота, яка показала принципову можливість здійснення запропонованого підходу шляхом вичленування та диференціації проблем і завдань, пов'язаних з теорією і практикою забезпечення і управління якістю продукції, товарів і послуг, з дисциплін, передбачених чинним навчальним планом. Були внесені зміни в їх змістовну сутність.
Цей досвід показав, що введення схеми наскрізного освіти в області якості стикається з цілою низкою природних труднощів. Назвемо три головні.
1. Неготовність професорсько-викладацького складу вузів до усвідомлення об'єктивної необхідності докорінного поліпшення освіти майбутніх інженерів в області якості.
2. Психологічна «опірність» викладача, який не бажає піти на внесення доповнень і уточнень, пов'язаних з якістю, в викладала їм дисципліну.

3. Відсутність координації та методичної ув'язки зусиль викладачів всередині кафедр і між кафедрами, навіть при сприятливому ставленні до нововведень з боку окремих викладачів.
Однак при стійкій переконаності в необхідності посилення підготовки в області якості такі труднощі переборні. Головне, щоб робота була підтримана і спланована керівництвом вузу.
Як правило, перехід до наскрізного навчання студентів у сфері якості відбувається в два етапи. Приблизно два-три семестри (їх можна назвати підготовчими) колектив вузу «дозріває» в розумінні необхідності такого переходу. Наступні два-три семестри йде активна організаторська та методична робота.
Незважаючи на високий професіоналізм професорсько-викладацького складу МИСиС, при переході до системи безперервної підготовки студентів у сфері якості, з'ясувалося, що викладачі потребують допомоги. Їм необхідно ознайомлення з сучасною філософією якості, методами забезпечення якості, системами управління якістю, з методикою і практикою сертифікації, станом стандартизації та метрологічного забезпечення народного господарства і його галузей.
У МИСиС для надання допомоги викладачам були сплановані та проведені наступні групи заходів.
1. Семінари за наступними темами:
філософія якості;
система якості за МС ІСО серії 9000;
система якості освітніх послуг;
статистичні методи в управлінні якістю, у тому числі сім простих методів;
вимоги до системи якості постачальника (по ISO серії 9000);
система управління якістю навколишнього середовища (по ISO серії 14000);
конструкторські методи поліпшення якості продукції та послуг;
модель загального управління якістю (TQM);
критерії премій Уряду Російської Федерації у сфері якості;
методика самооцінки якості робіт і послуг;
акредитація випробувальних (у тому числі аналітичних) лабораторій (центрів);
оцінка відповідності якості продукції та послуг.
2. Розробка навчально-методичного забезпечення системи безперервної освіти.
3. Організація системи оперативного інформаційного забезпечення викладачів і студентів навчальною та методичною літературою.
4. Розробка системи контрольних заходів для перевірки засвоєння отриманих знань.
5. Розробка нормативно-методичного забезпечення системи якості самого вузу.
Досвід МИСиС підтвердив, що за такою схемою можливо суттєво посилити підготовку студентів у рамках базової освіти практично в будь-якому вузі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.2. Можливі шляхи поліпшення підготовки студентів вузів в області якості "
 1. Міжнародна діяльність в освіті
  можлива. Міжнародне визнання навчальних курсів і дипломів про вищу освіту необхідно також у зв'язку з наміченою тенденцією збільшення попиту на фахівців рівня магістра та доктора філософії. Саме їм часто надається державна фінансова підтримка. Тому, розширюючи сферу міжнародних освітніх зв'язків, доцільно вже сьогодні готувати умови для задоволення
 2. У чому полягає роль держави у забезпеченні зайнятості працівників?
  Шляхи підвищення ефективності політики зайнятості. З середини 1990-х рр.. пріоритетним тут стало поліпшення системи працевлаштування. Показники цього покращення: а) підвищення питомої ваги тих, хто знайшов заняття через державну службу зайнятості, і б) активізація зусиль самих безробітних з пошуку нового місця роботи. У сучасних умовах державі доводиться вирішувати все зростаючу по
 3. ГЛАВА 14. ВИЩА ОСВІТА ЯК НЕОБХІДНА ЛАНКА В РЕФОРМУВАННІ РОСІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
  можливостей особистості існують такі форми отримання освіти: в освітньому закладі у формі очної, очно-заочній (вечірньої), заочної; у формі сімейного освіти, самоосвіти, екстернату . Допускається поєднання різних форм отримання освіти. Освітні установи за своїми організаційно-правовими формами можуть бути державними, муніципальними,
 4. 34.3. Розвиток економіки СРСР в 50-80-ті роки
  можливість розкритися талантам народів, що населяли країну. Прийняті державою заходи в галузі освіти дозволили за короткий термін підготувати фахівців для галузей народного господарства. Тисячі вчених, конструкторів, десятки тисяч інженерів, агрономів, лікарів, педагогів вийшли з робочої, селянської та міщанської середовища, всіх народів і народностей багатонаціональної країни. Незважаючи на
 5. 3. Людська праця як засіб
  можливостей людської енергії і життєвих процесів, які людина не використовує для досягнення зовнішніх цілей, відмінних від простого перебігу цих процесів і від тієї фізіологічної ролі, яку вони відіграють у біологічному підтримці його життєвої структури , не є працею; це просто життя. Людина працює, якщо використовує свої сили і здібності як засіб для усунення
 6. 2. Світогляд і ідеологія
  можливо, привести їх у систему, тобто у всеосяжний каркас знання, то можемо говорити про нього як про світогляд. Світогляд як теорія є поясненням всього, а як керівництво до дії думкою щодо найкращого засобу усунення занепокоєння в тій мірі, наскільки це можливо. Таким чином, світогляд, з одного боку, є поясненням всіх явищ, а з іншого боку,
 7. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  можливо. Оскільки процеси, у яких обсяг випуску на одиницю витрат нижче, були обрані тільки за рахунок того, що характеризувалися більш коротким періодом виробництва, то якщо хтось бажає звернутися до методів виробництва, у яких обсяг випуску на одиницю витрат вище, він повинен подовжити виробничий період. Але, з іншого боку, не кожне напрямок, обраний для використання
 8. 4.5. Кредитний консалтинг
  можливість відвідати серйозний освітній курс? І яка частина отриманих ними знань реально застосовується сьогодні в повсякденній управлінській практиці? При роботі ж з консультантами - незалежно від того, в режимі якого саме консультування, - знання безпосередньо втілюються в практичній діяльності, або, навпаки, купуються в процесі вирішення конкретних завдань. У будь-якому
 9. Лекція 7-я. Пізні роботи основоположників марксизму
  можливість ка-піталісту платити менше робітникові, т. к. капіталіст буде ви-читати із заробітної плати робітника ту частину, яку йому довелося б платити за квартирну плату, за пересування і т . д. Таким чином виходить, що по суті у капіталістів з'являється можливість знижувати заробітну плату робітників, скорочувати витрати виробництва. Енгельс писав: «вся при-бувальщина
 10. Глосарій
  можливих поєднань покупок товарів, сума витрат на які визначена Бюджетний федералізм (міжбюджетні відносини) - відносини між бюджетами різних рівнів В Валовий внутрішній продукт (ВВП) - додана вартість всього обсягу товарів і послуг у всіх сферах економіки країни незалежно від національної належності підприємств, розташованих на території даної країни Валовий дохід
© 2014-2022  epi.cc.ua