Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

10.1. Поняття, значення і види доходів у торгівлі


У ринковій економіці економічну основу функціонування торговельних організацій складають доходи, які відіграють важливу роль в системі соціально-економічних відносин у суспільстві. У них відображаються як фінансові наслідки рішень в області державної цінової політики, стратегії і тактики ціноутворення організації, так і вплив кон'юнктури ринків, на яких здійснюють підприємницьку діяльність суб'єкти торгівлі.
Доходи слід розглядати як економічну категорію і як показник торгово-підприємницької діяльності.
Впровадження у вітчизняну практику принципів міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) призвело до трансформації поняття доходу. Відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку «Доходи організації», затвердженої Постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 26 грудня 2003 р. № 181, дохід - це економічна вигода в грошовій або натуральній формі, що враховується в разі можливості її оцінки в тій мірі, в якій цю вигоду можна оцінити. У свою чергу, економічна вигода представляє здатність майна сприяти притоку грошових коштів або інших активів, і зменшенню зобов'язань, що виражається в збільшенні капіталу.
Як економічна категорія доходи виконують ряд функцій:
1) відтворювальну; 2) регулюючу; 3) стимулюючу; 4) розподільчу; 5) оціночно-інформаційну.
Відтворювальна функція проявляється у забезпеченні постійного відновлення процесу реалізації товарів у господарській системі країни на розширеній основі в цілях кількісного, якісного та структурного вдосконалення національної економіки.
Регулююча функція визначає ступінь реалізації економічних інтересів як учасників сфери товарного обігу, так і суспільства в цілому.
Стимулююча функція полягає у формуванні економічної зацікавленості торговельних організацій у сталому розвитку, підвищенні якості реалізованих товарів, збільшенні попиту на них. Реалізація цієї функції забезпечується варіюванням в ціні надбавками, знижками, націнками, диференціацією ставок податкових платежів і т.д.
Розподільна функція полягає в розподілі і перерозподілі створюваних валового внутрішнього продукту (ВВП) і національного доходу (НД) між організаціями, галузями, регіонами, соціальними групами населення в результаті товарообміну.
Оціночно-інформаційна функція означає, що доходи використовуються торговельними суб'єктами для обліку і розрахунку звітних вартісних показників, розробки планів і прогнозів. Інформаційна складова проявляється в доведенні до всіх учасників руху товару відомостей про прибутковість різних секторів споживчого ринку.
Будучи важливим якісним показником діяльності організацій торгівлі, доходи відображають рівень господарювання, результати комерційної, фінансово-економічної роботи. Їх значення на мікрорівні полягає в наступному:
1) повинні беспечівает беззбитковість діяльності організації торгівлі на основі відшкодування витрат;
2) формують прибуток, необхідну для виробничого і соціального розвитку торгової організації шляхом реалізації принципів самоокупності та самофінансування;
3) є джерелом коштів для виконання фінансових зобов'язань організацій торгівлі перед державою.
На макрорівні соціально-економічне значення доходів виражається в тому, що вони:
1) є одним з важливих показників у загальній системі вартісних показників і важелів управління економікою;
2) відображають відносну частку торгівлі в сумі цін товарів народного споживання;
3) сприяють формуванню коштів державного та місцевого бюджетів, позабюджетних фондів за рахунок виплати податків, зборів (зборів).
Доходи є важливою умовою забезпечення конкурентоспроможності організації торгівлі на ринку, формування її позитивного іміджу, інвестиційної привабливості та інноваційної активності. З іншого боку, можливості організації в отриманні доходів залежать від раціональності та автоматизації торгово-технологічних процесів, ступеня використання наявного економічного потенціалу, структури здійснення витрат і т.д.
У вартісному вираженні доходи організації представляють собою суму грошових коштів, одержуваних організацією з різних джерел. Розмір отриманих доходів визначається виходячи з цін угоди. У разі отримання доходу в натуральній формі, його величина визначається виходячи з ринкових цін. Таким чином, величина доходів організації торгівлі, одержуваних від різних видів діяльності, є функцією від обсягу проведених відповідних операцій (торговельних, виробничих, посередницьких) (О) та рівня встановлених на них цін, тарифів (Ц) відповідно до договорів і контрактами за певний період часу:
Д=f (О, Ц).
Управління доходами у сфері товарного обігу обумовлюється реалізацією економічної стратегії в частині товарного та ресурсного забезпечення, фінансування торгової діяльності, мотивації торгового персоналу та оплати його праці, податкової, дивідендної, балансової, інвестиційної та інноваційної політик. Це зумовлює необхідність їх системної класифікації.
Як основний класифікаційної ознаки Інструкцією «Доходи організації» визнається вид діяльності, здійснення якої дозволило отримати дохід. За цією ознакою доходи поділяються на:
1) доходи за видами діяльності, які регламентуються статутом організації і поділяються відповідно до загальнодержавного класифікатора ОКРБ 005-2006 «Види економічної діяльності», затвердженим постановою Державного комітету по стандартизації Республіки Білорусь від 28 грудня 2006 р. № 65 (ОКЕД);
2) операційні доходи;
3) позареалізаційні доходи.
Таким чином, доходи торгової організації включають:
1) доходи від основної діяльності - реалізації товарів (Др). Сюди належать господарські операції з реалізації товарів, а також власної продукції громадського харчування, совершающиеся постійно і є предметом діяльності організації торгівлі. По галузях торговельної діяльності вони можуть бути: у роздрібній торгівлі, в оптовій торгівлі, в громадському харчуванні.
2) доходи від інших видів діяльності (Дд) - від реалізації готової продукції (напівфабрикатів, відходів) з причини власного виробництва, виконання робіт (наприклад, ремонтно-будівельних) на замовлення сторонніх споживачів, надання платних торгових (доставка товарів додому, розкрій тканин, складання та встановлення меблів, рекламно-інформаційні послуги) та інших (надання транспортних послуг автотранспортом організації торгівлі) послуг за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ) та інших обов'язкових платежів з виручки;
3) операційні доходи (До) - доходи від окремих операцій, що не відносяться до видів діяльності організації, без обліку грошових коштів та іншого майна, що не вважаються доходами організації. Операційні доходи за своїм характером і умовами отримання не є основним видом діяльності і їх надходження, як правило, носить нерегулярний характер. До них відносяться:
а) доходи від операцій з майном (після вирахування з них залишкової вартості основних засобів та податку на додану вартість): доходи, пов'язані з продажем окремих видів основних засобів; доходи за надання за плату в тимчасове користування активів організації, включаючи права, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інші види інтелектуальної власності; орендна плата за здачу в оренду (суборенду, лізинг) приміщень, обладнання тощо;
б) доходи від фінансових операцій: відсотки за зберігання коштів на рахунках банків; доходи за цінними паперами; суми до отримання дивідендів (відсотків) за облігаціями, депозитами; доходи від участі в статутних фондах інших організацій; доходи від спільної діяльності, відновлення резерву по сумнівних боргах і т.д.;
в) інші операційні доходи.
4) позареалізаційні доходи (Двн) - доходи, які не пов'язані з доходами, що включаються до виручки від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг) та іншого майна і не входять до складу операційних доходів. Це несистематические, непередбачені, що носять невиробничий характер доходи, а також доходи, яким не відповідають або відсутні відповідні витрати. До їх складу входять:
а) лишки товарно-матеріальних цінностей, виявлені під час інвентаризації;
б) списання кредиторської та депонентської заборгованості за закінченням строків позовної давності;
в) прибуток минулих років, виявлена у звітному році;
г) сума дооцінки активів;
д) доходи, пов'язані з передачею безоплатно належать організації основних засобів, нематеріальних активів, валютних цінностей, цінних паперів та інших активів;
е) штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів отримані, присуджені судом;
ж) позитивні курсові різниці;
з) надходження до відшкодування заподіяних організації збитків;
і) доходи, пов'язані з надзвичайними обставинами і ін
Таблиця 10.1 - Класифікація доходів організації торгівлі

Ознака класифікації доходів Вид доходів
1. Характер отримання доходів 1. Дохід від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг) та власності організації

2. Доходи від використання власності й капіталу організації торгівлі.
2. Джерела формування 1. Доходи від торговельної діяльності та платних торговельних послуг

2. Доходи від виробничої діяльності

3. Доходи від посередницької діяльності

4. Доходи від інвестиційно-кредитної діяльності

5. Доходи від реалізації майнових та інтелектуальних прав

6. Надзвичайні доходи

6. Інші види доходів
3. Повнота і місце відображення доходів 1. Бухгалтерські доходи

2. Приховані доходи
4. Часовий фактор 1. Доходи звітного періоду

2. Доходи майбутніх періодів
5.Характер оподаткування 1.Налогооблагаемий дохід

2. Дохід, який не підлягає оподаткуванню
6. Рівень для формування прибутку 1. Дохід, достатній для формування прибутку

2. Дохід, не достатній для формування прибутку
7. Галузь торговельної діяльності 1. Доходи роздрібної торгівлі

2. Доходи оптової торгівлі

3. Доходи громадського харчування

Відповідно до Закону Республіки Білорусь «Про податки на доходи і прибуток» доходи, що підлягають оподаткуванню, діляться на доходи, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, товарів (робіт, послуг), і доходи від позареалізаційних операцій.
У статті 34 Податкового кодексу Республіки Білорусь «Доходи і джерела їх отримання» зазначено, що доходи платника можуть бути віднесені до доходів від джерел у Республіці Білорусь або до доходів від джерел за її межами.
Доходами організацій не вважаються:
1) суми податку на додану вартість (ПДВ), акцизів, податку з продажів, інших обов'язкових платежів, що надійшли у складі торгової виручки, операційних і позареалізаційних доходів;
2) суми задатків, авансів, передоплати за товари (продукцію, роботи, послуги) та вартість отриманого в заставу майна;
3) вклади інших організацій до статутного фонду;
4) суми, що надійшли від третіх осіб на користь комітента за договорами комісії або консигнації, довірителя за договорами доручення;
5) надходження майна , у тому числі грошових коштів, раніше переданих третім особам на умовах зворотності, в тому числі одержуваних як погашення раніше наданих позик.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Поняття, значення і види доходів в торгівлі "
 1. Тема 7 Теорія виробництва. Витрати виробництва, доходи і прибуток фірми
  Процес виробництва. Виробнича функція. Сукупний, середній і граничний продукт. Закон спадної віддачі. Економічні витрати виробництва. Внутрішні і зовнішні витрати. Витрати виробництва в короткостроковому періоді: види (загальні та середні) та їх динаміка. Поняття і значення граничних витрат. Дохід фірми: сукупний, середній, граничний. Зіставлення доходу і витрат.
 2. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  1. Предмет і основні цілі макроекономіки. 2. Методи макроекономічних досліджень. 3. Основні теоретичні концепції макроекономічного світу. 4. Макроекономічні моделі та їх види. 5. Модель кругових потоків. Макроекономічний кругообіг і відтворення економічних благ. 6. ВВП, ВНП, ВНД і сполучені показники. 7. Методи розрахунку ВВП. 8. Номінальний і реальний ВВП.
 3. Види факторних доходів
  Доходи від економічних ресурсів (факторів виробництва) називають факторними доходами. Власники факторів виробництва (економічних ресурсів) отримують такі види доходів: від природних ресурсів - ренту (земельну, гірську, плату за воду і т.д.); від трудових ресурсів - заробітну плату; від капіталу - відсоток (як дохід власників грошового капіталу) і прибуток (як дохід
 4. № 41. Роль ганзейского союзу у розвитку міжнародної торгівлі
    . У середині 16 століття для охорони та регламентації торгівлі була створена Ганза - міжнародна купецька гільдія, куди увійшло 150 торгових північноєвропейських міст. Ганзейська торгівля мала велике виробниче значення. Ганзейци не допускали до морської торгівлі купців, що не входять до складу їх союзу. Вони торгували переважно товарами важливого господарського значення, а не предметами
 5. Основні терміни і поняття
    Світова торгівля, зовнішня торгівля, зовнішньоторговельний оборот, експорт, імпорт, експортна, імпортна квота, експортний потенціал, абсолютні переваги, порівняльні переваги, протекціонізм, політика вільної торгівлі, тарифні бар'єри, мито, демпінг, нетарифні бар'єри, ліцензування, квотування, експортна
 6. Тематика курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка»
    1. Основні проблеми і методи макроекономічних досліджень. 2. Макроекономічна політика в різних економічних системах. 3. Макроекономічна збалансованість на основі ринкових методів господарювання. 4. Національна економіка та її структура. 5. Макроекономічна ефективність. 6. Різноманіття форм власності - одна з важливих передумов ефективної макроекономічної
 7. Тема 14. Роль і значення митних зборів у податкових системах індустріально розвинених країн
    Введення 1. Економічна сутність митних зборів, сучасне значення в податкових системах індустріально розвинених країн. 2. Роль дії угоди з питань тарифів і торгівлі (ГАТТ) у зменшенні сучасного фіскального значення митних зборів. 3. Особливості справляння митних зборів на прикладі країн США Німеччині та Японії. Висновок Список використаних джерел Під
 8. № 42. Левантійська торгівля і її значення для країн Західної Європи
    . До 1204 г центром Левантійської торгівлі був Константинополь. Торгівля відбувалася між Заходом і Сходом через Левант. У 1202 г венеціанці частково фінансували 4-й хрестовий похід з умовою, що лицарі в першу чергу завоюють Константинополь. У 1204 г Константинополь упав і центром Левантійської торгівлі стала Венеція. Через Левант зі Сходу до Західної Європи йшли такі товари, як
 9. Тема 4 Теорія попиту та пропозиції
    Споживчий вибір і бюджетне стримування. Умова рівноваги споживача згідно кардіналістіческой теорії. Бюджетна лінія. Крива байдужості споживача. Карта кривих байдужості. Умова рівноваги споживача згідно ордіналістіческой теорії. Попит: поняття і чинники, що визначають попит. Еластичність попиту. Види еластичності і фактори, що впливають на неї. Пропозиція: поняття і
 10. Основні поняття
    - Часткове рівновага - Внутрішня передторгового ціна - Світова ціна - Изокоста - Крива обміну - Загальна рівновага - Умови торгівлі - Виграш від торгівлі - Втрати від торгівлі - Власник фактора виробництва - Експортно-орієнтоване зростання - імпортозамінних зростання - Збалансоване зростання - Незбалансований зростання - Ефект « розоряє зростання »- Теорема Рибчинського
 11. Основні поняття
    - Торговельна політика - Аргументи за вільну торгівлю - Аргументи на користь протекціонізму - «Друге краще» рішення проблеми - Фіскальна функція тарифу - Нестабільність експортної виручки - Підпорядкування торговельної політики стратегічним цілям економічної політики - Дуалізм економіки - Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) - Світова організація торгівлі (СОТ)
 12. Контрольні питання до розділу 1
    1. Як Ви розумієте таке твердження: «податкова система повинна успішно вирішувати фіскально-перераспределительную задачу»? 2. Розкрийте зміст наступного твердження: «податкова система повинна органічно зв'язуватися з принципом соціальної справедливості». 3. Вкажіть інші принципи функціонування податкових систем в розвинених країнах. 4. Назвіть основні напрямки уніфікації
 13. 79. ВИДИ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ
    Міжнародна торгівля є формою зв'язку між товаровиробниками різних країн, виникає на основі міжнародного поділу праці, і виражає їхню взаємну економічну залежність. У літературі часто дається наступне визначення: «Міжнародна торгівля являє собою процес купівлі і продажі, здійснюваний між покупцями, продавцями і посередниками в різних країнах».
 14. Тема 9 Основні макроекономічні показники
    . Характеристика цілей макроекономічного розвитку та їх співвідношення. Національний обсяг виробництва. Валовий національний продукт. Розрахунок валового національного продукту за витратами і за доходами. Номінальний і реальний ВНП. Дефлятор - ВНП. Система національних рахунків. Валовий національний продукт і суспільний добробут. Безробіття: поняття і види. Вимірювання безробіття. Природний
 15. Структура і основні товаропотоки світової торгівлі. Роль торгівлі послугами у міжнародному обміні
    Товарна структура світової торгівлі змінюється насамперед під впливом НТР і поглиблення міжнародного поділу праці. В даний час найбільше значення у світовій торгівлі має продукція обробної промисловості: на її частку припадає понад 3/4 світового товарообігу. Особливо швидко росте частка таких видів цієї продукції, як машини, обладнання та транспортні засоби,
 16. Питання для закріплення матеріалу
    1. Яка відмінність стандартної моделі зовнішньої торгівлі від розглянутих раніше? 2. Яким чином взаємодія попиту та пропозиції дозволяє країнам від внутрішніх передторгового цін перейти до світової ціни на рівноважному ринку одного товару? 3. Що нового привносить поняття «світова ціна» в аналіз взаємодії виробництва і споживання і до яких додаткових інструментів аналізу необхідно
 17. М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів, 2007

 18. Контрольні питання
    1. Що таке бюджетно-податкова (фіскальна) політика? 2. Які види фіскальної політики ви знаєте? 3. Як діє податковий мультиплікатор? 4. Що таке автоматичний (вбудований) стабілізатор? 5. Що таке державний бюджет? 6. Які елементи входять до бюджетної системи держави? 7. Які види доходів і витрат бюджету ви знаєте? 8. Дайте визначення податкової системи.
 19. Висновки
    1. Більш реалістичний підхід до встановлення причин виникнення порівняльної переваги, джерела появи виграшу і з'ясування питання про те, хто і чому залишається в програші і який баланс виграшу і програшу, вимагає включення до аналіз попиту і його взаємодії з пропозицією. 2. Аналіз взаємодії попиту і пропозиції показує, яким чином торговельні партнери в умовах
 20. 2. Витрати виробництва в короткостроковому і довгостроковому періодах
    На облік витрат виробництва істотний вплив надає чинник часу - той період, за який відбувається оцінка як здійснених витрат, так і отриманих результатів. Тому, виходячи з урахування фактора часу, витрати виробництва необхідно аналізувати окремо в коротко-і довгостроковому періодах. Застосування цих понять не повинно асоціюватися зі строго визначеними проміжками
© 2014-2022  epi.cc.ua