Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

10.2. Доходи від реалізації товарів в організаціях торгівлі та фактори, що впливають на їх величину


Доходи від реалізації товарів є основним видом доходів торговельних організацій. У загальних доходах торгівлі вони займають найвищий питома вага - більше 80%.
Як економічна категорія дохід від реалізації - це частина вартості товару, призначена для відшкодування витрат на реалізацію товарів, формування прибутку і виконання фінансових зобов'язань перед державою.
Як економічний показник дохід від реалізації - це сума всіх торговельних (роздрібних та оптових) надбавок, знижок від реалізації товарів і націнок на власну продукцію (сировину) і частина покупних товарів організацій громадського харчування.
Економічний зміст доходів від реалізації товарів обумовлено характером виконуваних торгівлею функцій з реалізації вироблених споживчих вартостей, що вимагають здійснення різних операцій технологічного характеру. Звідси випливає неоднорідність економічного змісту доходів торгівлі. Частина з них призначена для відшкодування витрат, пов'язаних зі зміною форм вартості, інша їх частина відображає вартість додаткового продукту, створеного продуктивною працею працівників торгівлі, зайнятих продовженням процесу виробництва в сфері обігу. Співвідношення цих частин визначається не тільки співвідношенням продуктивної праці в торгівлі, але й інших витрат при здійсненні різнорідних функцій торгівлі, а також частини доходу, переданого сферою матеріального виробництва для покриття чистих витрат обігу та отримання прибутку від чисто торговельних операцій.
На рівні галузі доходи від реалізації товарів приймають форму чистого доходу (чистої продукції), тобто новоствореної вартості, що включає заробітну плату і прибуток.
Відображаючи історично сформовану фінансову значимість не так виручки, скільки прирощення до вартості реалізованих товарів, діюча практика для організацій торгівлі передбачає особливий порядок формування доходів від реалізації. Якщо доходами від реалізації прийнято вважати виручку від реалізації товарів, то в торгівлі з цієї виручки слід виключити вартість реалізованих товарів. Згідно з формою № 2 «Звіт про фінансові результати», порядок заповнення якої викладений в Інструкції про порядок складання та подання бухгалтерської звітності, затвердженої постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 14.02.2008 № 19, визначення доходів від реалізації, що залишаються в розпорядженні організації торгівлі, показаний на малюнку 10.1:

Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (код рядка 010)

«-»
Податки і збори, що включаються до виручки від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (код рядка 011)

«=»
Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт , послуг (за вирахуванням податків і зборів, що включаються до виручки) (код рядка 020=стр.010-стр.011)

«-»
Сума державної підтримки (субсидій) на покриття різниці в цінах і тарифах (код рядка 021)

«-»
Собівартість реалізованих товарів, продукції, робіт, послуг (код рядка 030)

«=»
Валовий прибуток (код рядка 040=стр.020-стр.021-стр.030)


Малюнок 10.1 - Схема формування доходу від реалізації в торговельній організації
Різницю між показником статті «Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (за вирахуванням податків і зборів, що включаються до виручки (рядок 020) за винятком суми отриманої організацією державної допомоги на покриття різниці в цінах і тарифах (рядок 021) і показником статті «Собівартість реалізованих товарів, продукції, робіт, послуг» (стаття 030) відображає стаття «Валовий прибуток» (рядок 040). В економічній літературі щодо даного показника вживається також термін «валовий дохід».
Таким чином, на рівні організації торгівлі доходи від реалізації товарів - це різниця між грошовою виручкою від реалізації товарів за роздрібними (оптовим) цінами за мінусом податків і зборів (зборів) і їх купівельною вартістю.
Ця різниця являє собою суму реалізованих:
- торговельних надбавок (знижок) - у роздрібних торгових організаціях;
-оптових і постачальницько-збутових надбавок (знижок) - в оптових торгових організаціях;
-націнок на власну продукцію (сировину) і частина покупних товарів, а також торговельних надбавок (знижок) на покупні товари - в організаціях громадського харчування.
У розпорядженні торгових організацій залишається не весь дохід від реалізації товарів. З нього в 2008 році виробляються відрахування у вигляді збору до Республіканського фонду підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства і аграрної науки за ставкою 2%, сума якого включається в стр.011 форми № 2 «Звіт про прибутки і збитки».
Дохід від реалізації товарів вимірюється в абсолютному (грн.) і відносному (%%) виразах. Його показниками є сума і рівень.
Рівнем доходу від реалізації товарів називається відношення суми доходу від реалізації товарів до суми товарообігу, виражене у відсотках.

де УДР - рівень доходу від реалізації товарів у%, Др - сума доходів від реалізації товарів або валового доходу, Т - обсяг товарообороту.
У роздрібній торгівлі рівень доходів від реалізації враховується, аналізується і планується по відношенню до роздрібного товарообігу без податку на додану вартість (ПДВ), податку з продажів і інших обов'язкових платежів, в оптовій торгівлі - по відношенню до оптового або складського товарообігу з участю в розрахунках, в громадському харчуванні - до загального (валового) товарообігу громадського харчування.
Рівень доходу від реалізації показує частку торгівлі в роздрібній ціні товару і характеризує рівень витрат, пов'язаних з реалізацією товарів та прибутку від цих операцій, тобто скільки рублів доходу отримано з кожних 100 р. проданих товарів.
Розмір рівня доходу від реалізації різний у окремих галузях торговельної діяльності, що зумовлено функціями, виконуваними кожною галуззю, і місцем галузі в галузевому поділі праці. Найбільший - в громадському харчуванні, найменший - в оптовій торгівлі.
Також відрізняється рівень доходу від реалізації товарів у торговельних організаціях однакового галузевого профілю, що залежить від структури товарообігу.
Програмою розвитку внутрішньої торгівлі Республіки Білорусь на 2006-2010 рр.. передбачається зростання рівня доходу від реалізації в роздрібній торгівлі з 17,2% у 2005 р. до 17,5% в 2010 р., в громадському харчуванні - з 31,6 до 31,7% відповідно.
Відносний розмір доходів може бути розрахований також ставленням їх суми до інших показників торгової діяльності. В умовах змін, що відбуваються певний економічний інтерес представляють показники рівня доходів, обчислені по відношенню до основних і оборотних засобів, середньооблікової чисельності працівників. Розраховується питома вага витрат на реалізацію товарів у загальній сумі доходів . У зарубіжній літературі для оцінки рівня торговельного доходу використовується показник «торгова маржа», який визначається діленням доходів на оборот товарів за закупівельною ціною і множенням результату на 100.
ПРИКЛАД. Товарообіг роздрібної торгової організації за звітний рік склав 14 750 млн р. податок на додану вартість та інші обов'язкові платежі визначені в сумі 1950 млн р.. Собівартість проданих товарів за даними бухгалтерської звітності склала 10 800 млн р..
Сума доходу від реалізації товарів дорівнює :
Др=14750 - 1950 - 10 800=2000 млн р..
Рівень доходу від реалізації дорівнює:
УДР=
В аналогічному порядку визначається сума доходів від реалізації організаціях оптової торгівлі та громадського харчування.
На дохід від реалізації товарів впливають зовнішні і внутрішні чинники.
До зовнішніх факторів належать:
- ступінь насиченості ринку товарною масою: збільшення ступеня насиченості споживчого ринку призводить до відносного зниження рівня цін, що, в свою чергу, веде до зменшення темпів зростання чистого доходу при нарощуванні обсягів реалізації товарів;
- купівельна спроможність споживачів: висока купівельна спроможність сприяє позитивній динаміці процесу реалізації товарів, а значить, призводить до зростання суми і рівня доходів від реалізації товарів;
- грошові доходи населення: збільшення (зниження) грошових доходів населення збільшує (зменшує) купівельну активність населення, і, відповідно, призводить до зростання (зниження) обсягів і товарообігу, і доходів торгівлі;
- рівень цін на товари, тарифів і ставок за послуги, цін на матеріальні ресурси: зростання або зниження цін і тарифів, як правило, викликає збільшення або зниження як виручки, так і доходу від реалізації;
- цінова, податкова та грошово-кредитна політики, що проводяться державою і регіоном: їх основні напрями визначаються законодавчими і нормативними правовими актами.
У даному випадку, виступаючи інструментом стримування загального рівня цін, інструментарій державного регулювання обумовлює підтримання необхідних макроекономічних пропорцій: між споживанням і накопиченням, нормою прибутку у сфері виробництва і товарного обігу;
- норми торговельних надбавок (знижок), націнок громадського харчування: зі збільшенням і чи зменшенням їх розмірів пропорційно змінюється сума доходів від реалізації, і як наслідок, їх рівень;
- нормативи або ставки відрахувань від доходів: тут має місце зворотна залежність доходу, що залишається в розпорядженні організації торгівлі, від зростання (зниження) їх норм;
Внутрішні чинники включають фактори прямого і непрямого впливу. До першої групи відносяться:
- обсяг товарообігу: чим більше обсяг товарообігу, тим більша сума доходу від реалізації за рахунок реалізації більшої товарної маси за інших рівних умов;
- склад і асортиментна структура товарообігу: зміна складу і структури товарообігу може викликати і зменшення, і збільшення суми та рівня доходу від реалізації товарів, що визначається зміною співвідношення в загальному обсязі реалізації товарів з більш високою і низькою торговою надбавкою;
- рівень цін закупівлі товарів у постачальників: їх вплив грунтується на тому, що основою формування роздрібної ціни є або відпускна ціна підприємства (у разі придбання товарів у виробника) або оптова ціна (при закупівлі у посередників). Звідси можливо і абсолютна, і відносне зниження (збільшення) суми реалізованих торговельних надбавок і знижок за рахунок різниці в цінах, по яких купується товар;
- економічна обгрунтованість норм торгових надбавок: самостійність у встановленні торговельних надбавок (націнок) в сучасних умовах вимагає від торговельних організацій, з одного боку, не допустити втрат в обсязі доходу, а з іншого - зберегти ціни на конкурентоспроможному рівні;
- звенность руху товару: якщо збільшується частка поставки товарів через оптово-посередницькі ланки, то це призводить до зменшення суми доходу та зниження його рівня, тому доцільно використовувати поставки товарів по прямих зв'язках;
- вибір постачальника і умови поставки товарів: правильний вибір постачальника визначає прийнятні ціни поставки товарів, форму оплати, забезпечує гарантовану частоту і комплектність поставок, частку фасованих товарів, розміри уцінки, переоцінки і товарних втрат, тим самим сприяючи стабільності та прибутковості роботи організації торгівлі.
Друга група чинників включає:
- товарооборотність, методи продажу товарів, продуктивність праці, издержкоемкость. Ці фактори впливають на обсяг товарообігу, а через нього - і на величину доходів.
- кількість і якість наданих додаткових послуг при продажу товарів, зумовлені профілем організації торгівлі і професіоналізмом керівництва. Дохід від реалізації товарів, як показує практика, збільшується в середньому на 2% від надходжень за надані послуги. Проте слід мати на увазі , що непрямий вплив безкоштовно надаваних послуг і консультацій покупцям, виявляється значно вагомішим;
- організація торгово-технологічних процесів, використання досягнень маркетингу та науково-технічного прогресу, якість управління організацією торгівлі і торговельного обслуговування населення, застосовуваних ресурсів. Механізм впливу цих факторів на кількісні та якісні показники доходів опосередкований параметрами обсягу товарообігу.
Умови конкуренції на ринку споживчих товарів, рівень розвитку інфраструктури ринку, інфляція, політична та економічна стабільність у країні, демографічна ситуація і інші зовнішні міжгалузеві і народногосподарські чинники впливають не тільки на внутрішні умови утворення доходів організації торгівлі, а й на кінцеві фінансові результати діяльності галузей сфери товарного обігу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 10.2. Доходи від реалізації товарів в організаціях торгівлі та фактори, що впливають на їх величину "
 1. Пропозиція і величина пропозиції
  товару не змінюється, тоді як відбувається зміна кількості пропонованого товару під впливом цінового фактора (наприклад, рух по кривій пропозиції П? від точки А до точки Б). Можна сказати, що пропозиція виражає функціональну залежність між ціною і величиною пропозиції, тоді як величина пропозиції - це кількісна визначеність. Обсяг пропозиції змінюється під
 2. Тема 4 Теорія попиту та пропозиції
    фактори, що визначають попит. Еластичність попиту. Види еластичності і фактори, що впливають на неї. Пропозиція: поняття і чинники, що визначають пропозицію. Еластичність пропозиції та фактори, що впливають на неї. Ринкова рівновага і ринкова ціна. Порушення ринкової рівноваги. Види ринкового
 3. 2.1. Фактори, що впливають на вартість нерухомості
    товару або послуг, що знаходить на ринку платоспроможних покупців. Найбільший потенційний попит - на ринку житла. 2. Корисність - здатність майна задовольняти деякі потреби людини. Корисність спонукає бажання придбати певну річ. Корисність житла - комфортність проживання. Для інвестора, який діє на ринку нерухомості, найбільшою корисністю володітиме
 4. Платники податків
    реалізація підакцизних товарів, таких як автомобілі легкові і мотоцикли, автомобільний бензин, дизельне паливо, моторні масла і природний газ. Реалізація продуктів харчування і напоїв, у тому числі алкогольних, в барах, ресторанах, кафе та інших точках громадського харчування також не належить до роздрібної торгівлі. Вищенаведене визначення роздрібної торгівлі дещо відрізняється від
 5. Платники податків
    доході від реалізації товарів (робіт, послуг) таких організацій і індивідуальних підприємців частка доходу від реалізації виробленої ними сільськогосподарської продукції, включаючи продукцію її первинної переробки, вироблену ними із сільськогосподарської сировини власного виробництва, становить не менше 70%. Доходи від реалізації визначаються у порядку, передбаченому статтею 249 НК,
 6. 6. Культурні фактори
    фактори, що впливають на споживання випускається в регіоні продукції або послуги, що надаються, а також зворотний вплив і вплив. 2. Передбачувані зміни в культурному середовищі в регіоні, країні та світі в коротко-, середньо-і довгостроковій перспективі. 3. Основні заходи, спрямовані на мінімізацію негативних наслідків змін у культурній
 7. Спеціальні режими оподаткування
    дохід від реалізації, який визначається відповідно до НК РФ, не перевищив: 1) 11 млн руб. (Без урахування податку на додану вартість); 2) 15 млн руб. (Без урахування податку на додану вартість); 3) 15 млн руб. (З урахуванням податку на додану вартість). 59. Об'єктом оподаткування при спрощеній системі оподаткування визнаються: 1) доходи або доходи, зменшені на величину
 8. Тест до теми 6
    доходу споживача відстав від зростання цін, г) з приводу динаміки вартості життя нічого певного сказати не можна. 2. Якщо для товару А величина попиту зростає разом із зростанням ціни, то товар А є: а) товаром Гіффена, б) товаром нижчої якості, в) звичайним товаром, г) вірно а) і б). 3. Рівновага виробника визначається законом: а) рівності попиту та пропозиції, б) максимізації
 9. Глава 14 Темпи і пропорції світового економічного зростання
    доходу; К - капітал, L - праця; Т - технологія; А - інші фактори, що впливають на обсяг виробництва. У різні періоди, в різних підсистемах один з елементів може виступати основним джерелом зростання. Ривок у зростанні спочатку може грунтуватися на сировинних факторах і направлятися торгівлею. Пізніше технологія та нововведення можуть стати основним засобом економічного зростання. У
 10. 7. ПОПИТ І ВИЗНАЧАЮТЬ ЙОГО ФАКТОРИ
    доходу. Виділяють два види факторів, що впливають на попит: 1) цінові - це залежність величини попиту від ціни на даний товар; 2) нецінові - це фактори, вплив яких не пов'язане з ціною товарів. Розглянемо нецінові фактори більш докладно: - смаки і переваги споживачів, що відображають таку характеристику споживача, як індивідуальність. Вплив цього фактора важко
© 2014-2021  epi.cc.ua