Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Печенін. Економіка підприємства, 2013 - перейти до змісту підручника

8.4 Відтворення основних фондів

В умовах ринкових відносин політика в галузі відтворення основних фондів грає виключно важливу роль, бо саме вона визначає кількісне і качествен-ве стан основних фондів.
Ця політика повинна здійснюватися як на макро-так і на мікрорівні. Основне завдання відтворювальної політики на макрорівні полягає у створенні для всіх господарських суб'єктів сприятливих умов для простого і розширеного відтворення, придбання нової техніки, реконструкції та технічного переозброєння виробництва. Це завдання вирішується шляхом здійснення відповідної амортизаційної, інвестиційної та податкової політики.
Відтворення основних фондів - це безперервний процес їх оновлення шляхом при-набуття нових, реконструкції, технічного переозброєння, модернізації та капітального ремонту.
Основна мета відтворення основних фондів - забезпечення підприємств основними фондами в їх кількісному і якісному складі, а також підтримання їх в робочому стані.
У процесі відтворення основних фондів вирішуються такі завдання:
- відшкодування вибувають з різних причин основних фондів;
- збільшення маси основних фондів з метою розширення обсягу виробництва;
- вдосконалення видовий, технологічної та вікової структури основних фондів, тобто підвищення технічного рівня виробництва.
Процес відтворення основних фондів може здійснюватися за рахунок різних дже-рел. Основні засоби для відтворення основних фондів на підприємстві можуть по-ступати за наступними каналами:
- як внесок до статутного капіталу підприємства;
- в результаті капітальних вкладень;
- внаслідок безоплатної передачі;
- внаслідок оренди.

Кількісна характеристика відтворення основних фондів протягом року відображаючи-ється в балансі основних фондів за повною початкової вартості за такою форму-ле:Для більш детального аналізу процесу відтворення основних фондів можна викорис-заклику наступні показники: коефіцієнт оновлення основних фондів, коефіцієнт ви-буття основних фондів, фондоозброєність праці, технічна озброєність праці та ін:


Коефіцієнт приросту основних фондів (Кпр):
Перевищення величини Кобн над величиною Квиб свідчить про те, що йде процес оновлення і зниження фізичного зносу основних виробничих фондів.
Вибуття об'єкта основних засобів може мати місце у випадках:
- продажу;
- списання у разі морального і фізичного зносу;
- ліквідації при аваріях, стихійних лих та інших надзвичайних ситуаціях;
- передачі у вигляді внеску до статутного (складеного) капіталу інших організацій, пайовий фонд;
- передачі за договорами міни, дарування;
- передачі дочірньому (залежному) товариству від головної організації;
- нестачі і псування, виявлених при інвентаризації активів і зобов'язань;
- часткової ліквідації при виконанні робіт з реконструкції;
- в інших випадках.


Фондоозброєність праці (W):
Технічна озброєність праці (Wтех):

Технічна озброєність праці


Динаміка цих показників свідчить про ту відтворювальної політиці, яка проводиться на підприємстві.

Реалізація певної відтворювальної політики на підприємстві в кінцевому підсумку призводить до кількісного та якісного зміни основних виробничих фондів підприємства.
Кількісне зміна характеризують такі показники, як зміна вартості (первісної, відновної) основних виробничих фондів; зміна ко-личества натуральних одиниць основних виробничих фондів (ОПФ). Збільшення цих показників характеризує зростання вартості майна підприємства, тобто необоротних активів.
Якісна зміна ОПФ характеризують такі показники: коефіцієнти фі-зического і морального зносу; коефіцієнти вибуття, введення і оновлення; фондовооружен-ність праці та технічна фондоозброєність праці; вікова структура ОПФ; частка активної частини ОПФ в їх загальної вартості; рівень механізації і автоматизації праці та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "8.4 Відтворення основних фондів"
 1. Сутність і види відтворення індивідуального капіталу
  відтворенням. Розрізняють просте і розширене відтворення індивідуального капіталу. Просте відтворення передбачає відновлення виробництва в незмінному розмірі. Розширене - в увеличивающемся розмірі (рис. 6.6). Рис. 6.6. Типи відтворення {foto43} Розглянемо закономірності кожного з
 2. § 5. ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ. ПРОБЛЕМА ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ
  відтворення основних фондів. Джерелом фінансування простого відтворення основних фондів повинен бути амортизаційний фонд - накопичені амортизаційні відрахування за період функціонування об'єкта. Однак при нестабільній економіці, зокрема, в періоди криз і депресій, що супроводжуються високими темпами інфляції, коли індексація не встигає за зростанням цін на засоби
 3. Питання 41. Показники стану, руху та використання основних фондів
  відтворення основних фондів. До показників стану основних фондів відносяться коефіцієнти зносу і придатності. Ці коефіцієнти можна розрахувати за станом як на початок, так і на кінець року. Коефіцієнт зносу основних фондів на початок року розраховується за формулою: {foto123} Станом на певну дату коефіцієнт зносу розраховується як відношення суми зносу основних
 4. Контрольні питання
  відтворення мінерально- сировинної бази. 6. Охарактеризуйте відрахування на відтворення мінерально-сировинної бази. 7. Визначте призначення екологічних фондів і назвіть джерела їх утворення. 8. Розкажіть про порядок визначення плати за забруднюючі скиди, викиди і розміщення твердих відходів (екологічний податок). 9. Охарактеризуйте динаміку фінансування по окремих розділах
 5. 6.3.2. Розширене відтворення індивідуального капіталу
  відтворення індивідуального капіталу, тобто відтворення в незмінному розмірі, при якому весь прибуток, отриманий підприємцем, витрачається їм на особисті потреби, характерно для нерозвиненого товарного виробництва. Розвинуте товарне виробництво передбачає розширене відтворення індивідуального
 6. 4. Фондова біржа і позабіржовий ринок
  основних типи фондового ринку: біржовий і
 7. § 3. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  відтворення. Залишкова вартість основних фондів - це первісна або відновна вартість за мінусом зносу, тобто нарахованої амортизації. Економічна оцінка основних фондів у зазначених видах використовується в практиці обліку, планування, прогнозування, розрахунків. Кожен вид економічної оцінки основних фондів має свої переваги і недоліки. За первинною
 8. Терміни і поняття
  основних фондів Вікова структура основних фондів Коефіцієнт вибуття основних фондів Коефіцієнт оновлення основних фондів Коефіцієнт зносу основних фондів Фондовіддача Капіталомісткість основного капіталу Амортизація основного капіталу Амортизаційні відрахування амортизаційний фонд Прискорена амортизація Матеріаломісткість Оцінка підприємства (фірми) Прибутковий підхід в
 9. Контрольні питання
  основні цілі створення позабюджетних фондів. 2. Перерахуйте державні позабюджетні фонди. 3. Назвіть основні джерела формування доходів державних позабюджетних фондів. 4. За якими органами закріплені функції контролю за виконанням бюджетів державних позабюджетних фондів? 5. Проаналізуйте роль кожного позабюджетного фонду у вітчизняній бюджетній
 10. Просте відтворення
  відтворення, поновлюваного, як зазначалося, в незмінному розмірі. При цьому прибуток, отриманий підприємцем, витрачається їм на особисті потреби, не йде на розширення або вдосконалення виробництва. Просте відтворення не характерно для розвиненої економіки. Не будучи орієнтоване на зростання виробництва, в сучасних умовах воно сприймається, з одного боку, як наукова
 11. 2. Порівняльний аналіз відтворення капіталу фірми
  відтворення. Яку роль відіграє фонд амортизації в простому і розширеному відтворенні на підприємстві? 2.3. Визначте, як удосконалювалися всі фактори виробництва під впливом науково-технічної
 12. Підрозділ IV. 1. Макроекономічне зростання і прогрес
  відтворення матеріальних благ здійснюється не заради самого виробництва. Воно ведеться заради покращення життя людей, створення сприятливих умов для відтворення населення. Причому зростання економіки є не тільки істотною умовою відтворення людей. Він сам залежить від такого відтворення. Адже мова йде про розвиток людського фактора всього процесу виробництва. У зв'язку з цим
 13. Інтелектуальний тренінг і практикум
  відтворення населення в країнах Заходу і в країнах, що розвиваються? 2.2. Чим сучасні умови і фактори відтворення населення в Росії відрізняються від умов відтворення населення в інших країнах? 3. Питання знавцям права Яку роль відіграє право в динаміці чисельності
 14. 3. Розширене відтворення
  відтворенні.
© 2014-2022  epi.cc.ua