Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 33 Перехідна економіка: поняття, риси

Відповідь
Перехідна економіка - перехідний стан від однієї економічної системи до іншої. У результаті такого переходу здійснюється принципове перетворення основ даної системи, які обумовлюють генезис і розвиток як нових рис перехідної економіки, так і її особливості.
Виділяють такі основні риси перехідної економіки:
1. Перехідній економіці належить створити базис нової економічної системи, в той час як минула економіка відтворювалася на своєму базисі. Термін «базис» в економічній теорії є ключовим і включає в себе:
| тип власності на засоби і продукти виробництва;
| форми господарських зв'язків;
| тип координації діяльності між суб'єктами економіки.
Зі створенням базису нової економіки завершується перехідний стан економічної системи, і вона перетворюється на нову якість.
2. Важливою рисою перехідної економіки є її багатоукладність. Під економічним укладом розуміється тип економічних відносин, що допускає одночасне співіснування в даній країні не тільки різних форм, але і типів власності. Таким чином, перехідна економіка характеризується наявністю старого і нового базису, а також співіснуванням різних типів регулювання господарських зв'язків між суб'єктами економіки.

3. Перехідній економіці властиво нестійкий розвиток, оскільки вчиняється постійна трансформація старих відносин в умовах відсутності нових інститутів і правил, в результаті чого відбувається конфлікт старих і нових економічних інтересів.
4. Перетворення в перехідній економіці займають досить тривалий період, що пояснюється низкою факторів:
| складністю і суперечливістю перетворень;
| природними факторами;
| неможливістю одноразово здійснити переворот технологічного базису, модифікацію економіки, сформувати нові економічні інститути.
У сучасній змішаній економіці держава повинна виконувати наступні функції:
1. Забезпечення інституційно-правової основи діяльності господарюючих суб'єктів (визначення прав і форм власності, умов укладення та виконання контрактів, взаємовідношення профспілок та наймачів, загальних засад зовнішньоекономічної діяльності тощо).
2. Усунення або компенсація негативних ефектів ринкової поведінки і задоволення потреб людей у суспільних благах, які ринок призвести не може: вирішення питань національної оборони, екології, освіти, науки, охорони здоров'я і т.п.
3. Проведення економічної політики, спрямованої на:
| підтримку нормального функціонування ринкового механізму;
| згладжування циклічних коливань;
| подолання наслідків економічних шоків;
| забезпечення передумов для довготривалого економічного зростання (особливо бюджетно-податкову, кредитно-грошову і структурну політику).

4. Здійснення активної і принциповою антимонопольної політики.
5. Підтримка стійкого соціального клімату в суспільстві за допомогою перерозподілу наявного доходу.
6. Проведення стабілізаційної політики держави, націленої на відновлення і підтримання макроекономічної рівноваги (зокрема, повної зайнятості, стабільного рівня цін). Розрізняють формальну і реальну стабілізацію. Формальна стабілізація - досягнення стійкого стану по одному макроекономічному індикатору (інфляція, безробіття, зміна валового внутрішнього доходу). Реальна стабілізація означає не тільки, наприклад, зниження безробіття, а й наявність умов економічного зростання. Перехід до реальної стабілізації передбачає необхідність в наростанні державного попиту, інвестицій, жорсткого контролю за цінами та доходами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 33 Перехідна економіка: поняття, риси "
 1. ТЕМА 1. Перехідна економіка: сутність, закономірно-сті, етапи
  перехідної економіки: джерела, елементи, місце в економіч-ської теорії. 2.Закономерності і етапи перехідної економіки. 3.Мета і завдання перехідної економіки. 4.Основние риси і протиріччя економіки перехідного періоду. 5.Історія реформування в Росії. Програмна анотація. Теорія перехідної економіки: місце в економічній теорії, сущ-ність, джерела, основні елементи.
 2. Контрольні питання
  перехідної економіки. Виділіть взаємозв'язки і суперечності між ними. 2. Які основні специфічні риси відносин, що визначають спосіб розподілу ресурсів і підтримання пропорцій у перехідній економіці? 3. У чому специфіка відносин власності та соціальних цілей в економіці перехідного
 3. Запитання для самоперевірки
  перехідної економіки? Які її основні закономірності, риси та завдання? 2. Охарактеризуйте різні концепції перехідної економіки. 3. Що таке власність як економічна і юридична категорії? Чим різняться привласнення (відчуження), володіння, користування, розпорядження? 4. Які форми власності ви знаєте? Охарактеризуйте їх переваги і недоліки. 5. Чим відрізняється
 4. Запитання для самоперевірки
  перехідної економіки? Які її основні закономірності, риси та завдання? 2. Охарактеризуйте різні концепції перехідної економіки. 3. Що таке власність як економічна і юридична категорії? Чим різняться привласнення (відчуження), володіння, користування, розпорядження? 4. Які форми власності ви знаєте? Охарактеризуйте їх переваги і недоліки. 5. Чим відрізняється
 5. Питання для самоперевірки
  перехідні стани в розвитку гро-ва? 2. Що таке перехідна економіка і за якими критеріями різняться типи перехідної економіки? 3. Які сутність, причини та етапи розвитку кризи адміністративно-командної системи в Радянському Союзі? 4. Чому на зміну адміністративно-командної системи повинна прийти саме ринкова система? 5. Які економічні та соціальні результати
 6. Основні риси перехідної економіки
  перехідної економіки обумовлює, з одного боку, особливий динамізм її розвитку і відповідний характер змін - незворотність, неповторяемость, а з іншого - зростання невизначеності розвитку перехідної економіки, варіантів формування нової системи; - по-друге, поява і функціонування особливих перехідних економічних форм, тобто змішання старого і нового. Перехідні форми
 7. Запитання до теми
  поняття «світовий ринок» і «світове господарство»? Обгрунтуйте свою точку зору. 4. Розкрийте основні риси окремих періодів розвитку світового господарства, попередньо виділивши їх. 5. Проаналізуйте основні концепції, що пояснюють розвиток світового
 8. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Перехідної економіки. 2. Необхідність державного втручання в перехідну економіку. 3. Цілі і функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду. 7. Державне регулювання ринку та його кордону:
 9. ТЕМА 7. Ринок капіталу та інвестиційні рішення в перехідній економіці
  перехідній економіці. 4.Соціально-економічна структура нагромадження у перехідній економіці. Програмна анотація. Методологія аналізу накопичення інвестування в умовах транс-формації господарської системи. Попит, пропозиція капіталу і інве-стіціонного політика підприємств у перехідній економіці. Дисконтована (поточна) вартість капітальних товарів. Раз-вітіе інвестиційних
 10. Запитання для самоперевірки
  перехідної економіки (від адміністративно-командної до ринкової)? 5. Які відмінні риси японської та південнокорейської моделей розвитку? Які елементи цих моделей можуть бути використані в Росії при створенні ринкової економіки? 6. У чому полягають специфічні особливості Росії в порівнянні з іншими країнами з перехідною економікою: а) висока частка військово-промислового комплексу в
 11. ТЕМА 4. Становлення ринку в РФ: мікроекономіче-ська теорія і практика її реалізації
  перехідній економіці. 3. Формування пропозиції та рівноважної ціни в перехідній еко-номіці. Програмна анотація. Ринок: структура, механізм функціонування та особливості ста-новлення в Росії. Критерії класифікації сегментів ринку. Переважно-ства і негативні сторони ринкової економіки. Особливості сучасних-ної ринкової економіки. Особливості сучасного етапу розвитку рин-ка в РФ.
 12. Глава 19. Особливості перехідної економіки Росії
  перехідному стані, в русі від централізованого господарства до системи сучасної ринкової економіки. Якщо спочатку переважала точка зору, що цей період займе лише роки, то тепер стає ясно, що такий перехід розтягнеться на десятиліття, а тому ще довго буде існувати своєрідна, так звана перехідна економічна система чи перехідна економіка. Аналізу цієї
 13. Глава 19. Особливості перехідної економіки Росії
  перехідному стані, в русі від централізованого господарства до системи сучасної ринкової економіки. Якщо спочатку переважала точка зору, що цей період займе лише роки, то тепер стає ясно, що такий перехід розтягнеться на десятиліття, а тому ще довго буде існувати своєрідна, так звана перехідна економічна система чи перехідна економіка. Аналізу цієї
 14. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  перехідній економіці. Ростов-на-Дону, 1996. 2. Гайгер Л. Макроекономічна теорія і перехідна економіка. М., 1996. Гол. 15. Пар 3. 3. Борисов Е.Ф. Економічна теорія. М., 1997. Гл.18. 4.Курс перехідної економіки. / Под ред. Абалкін А.І. М., 1997. Розділ 2. 5. Курс економічної теорії / За ред. Чепуріна М.Н., Кисельової Е.А. Кіров., 1994. Гл.24, пар. 4. 6. Основи теорії перехідної
 15. ТЕМА 2. Відносини власності та їх трансформа-ція в перехідній економіці
  перехідній економіці. 2.Економіческая роль, темпи та етапи приватизації в перехідній еко-номіці 3.Перспектіви розвитку приватної, державної, перехідних і корпоративному форм власності. 4.Дінаміка постприватизаційної структури акціонерного капіта-ла. Програмна анотація. Власність. Економічний та юридичний аспекти власне-сти. Форми реалізації власності.
 16. ЛІТЕРАТУРА
  перехідної економіки / / МЕіМО. 1994. № 12. РадаевВ.В. Концептуальні засади аналізу перехідної економіки / / Вісник Моск. ун-та. Сер. «Економія.». 1996. № 1. Реформи очима американських і російських учених / За ред. О.Т. Богомолова. М.: Изд-во «Російський економічний журнал», Фонд «За економічну грамотність», 1996. Економіка перехідного періоду / Под ред. В.В.Радаева, А.В.Бузгаліна. М.:
 17. О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002
  перехідної економіки, визначено результати інституційних перетворень відносин власності та форм підприємцям-тва. Структура роботи визначається послідовністю переходу від мікроекономічних проблем перехідної економіки до макроекономіки-ного і потім до аналізу зовнішньоекономічних аспектів. Розкривається роль і особливості державного регулювання перехідної еконо-міки.
 18. Поняття і сутність перехідного періоду
  перехідним періодом розуміється історично нетривалий термін (але не менше одного десятиліття), під час якого відбувається ліквідація або докорінне перетворення адміністративно-командної системи і формується основа ринкової системи. Нагадаємо, що поняття «основа економічної системи» (в даному випадку - ринкової) означає усталені і порівняно стабільні форми господарських зв'язків
© 2014-2022  epi.cc.ua