Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 86 Економічне зростання: поняття, показники, типи, фактори, результати

Відповідь
Економічне зростання характеризують як:
- збільшення виробничих потужностей;
- збільшення реального обсягу продукції (ВНП);
- збільшення реального обсягу продукції на душу населення.
У вітчизняній економічній літературі під економічним зростанням розуміється кількісне і якісне вдосконалення суспільного продукту і факторів його виробництва.
Економічне зростання, розрахований в порівнянних цінах, відображає реальне економічне зростання, а розрахований у поточних цінах - номінальний економічне зростання.
В якості основних показників вимірювання економічного зростання використовуються:
- коефіцієнт зростання - відношення показника досліджуваного періоду до показника базисного періоду;
- темп росту - коефіцієнт зростання, помножений на 100%;
- темп приросту - темп зростання мінус 100%.
Виділяють два типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний.
Екстенсивний тип здійснюється за допомогою використання додаткових ресурсів, не змінюючи при цьому середню продуктивність праці. Екстенсивний тип економічного зростання передбачає збільшення застосування факторів виробництва на колишній технічній основі (зростання чисельності працівників, наростання інвестицій, споживаного сировини, стабільна структура виробництва тощо).
Інтенсивний тип пов'язаний з використанням більш продуктивних факторів виробництва і технології, тобто відбувається не за рахунок збільшення обсягів витрат ресурсів, а за допомогою підвищення їх ефективності.
Інтенсивний тип економічного зростання означає якісне вдосконалення факторів виробництва, більш ефективне їх використання, впровадження досягнень науки, техніки, технології, підвищення якості праці, продукції і виробництва.
У реальній господарській практиці немає суто екстенсивного і чисто інтенсивного типу, оскільки вони переплітаються. Тому говорять про переважно екстенсивному і переважно інтенсивному типі економічного зростання в залежності від частки тих чи інших факторів, що зумовили це зростання.
Процес економічного зростання включає в себе взаємодію його чинників. У макроекономіці виділяють три групи факторів економічного зростання:
- фактори пропозиції (наявність людських ресурсів, природних ресурсів, основного капіталу, рівень технології);
- фактори попиту (рівень цін, споживчі витрати, інвестиційні витрати, державні витрати, чистий обсяг експорту);
- фактори розподілу (раціональність і повнота залучення ресурсів у процес виробництва, ефективність використання втягуються в економічний оборот ресурсів).
Вирішальне значення для економічного зростання мають фактори пропозиції. Загальне уявлення про взаємодію названих трьох груп факторів економічного зростання ілюструє крива виробничих можливостей.
При регулюванні економічного зростання існують різні економічні моделі, серед яких виділяють:
- неокейнсианская модель (модель Е. Домара і Р. Харрода);
- неокласичну модель (модель Р.
Солоу).
Динаміка економічного розвитку виражається в темпах економічного зростання. Який же економічне зростання слід вважати рівноважним, тобто стійким?
Під стійким розуміється рівноважний економічне зростання, який є умовою досягнення економікою довгострокового економічного рівноваги.
Динамізм економічного розвитку виражається в темпах економічного зростання. Довгострокове динамічна рівновага - це такий розвиток економіки, при якому в кожний період зростаючі обсяги сукупного попиту та сукупної пропозиції рівні один одному при повній зайнятості.
Таким чином, передбачається, що в умовах сталого економічного зростання вся продукція реалізована, а попит на продукцію повністю задоволений і при цьому використані всі виробничі ресурси країни: праця і капітал. Якщо вкладень в капітал виявиться недостатньо, то в результаті, не здійсниться заміна зношеного обладнання та відбудеться спад виробництва, відхилення економіки від рівноважних траєкторій, але при цьому вступають у дію ендогенні механізми, здатні гарантувати повернення економіки в стан рівноваги.
Однак питання про можливість такої рівноваги й механізми його забезпечують залишається відкритим. Однозначної відповіді на це питання не існує. Неокласична і неокейнсианская школи виходять з різних передумов при побудові моделей економічного зростання і отримують різні висновки щодо стійкості рівноважного зростання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 86 Економічне зростання: поняття, показники, типи, фактори, результати "
 1. Тема 13 Економічне зростання і циклічність економічного розвитку
  економічних циклів. Характеристика фаз циклу. Причини циклічності і види циклів. «Довгі хвилі» Н.Д. Кондратьєва. Антициклическая діяльність держави та політика економічного
 2. Глава 12. Економічне зростання
  економічного зростання 12.2. Типи економічного зростання 12.3. Моделі економічного зростання, сучасні проблеми та тенденції 12.4. Інвестиційний процес у сучасній Росії Ключ до розвитку заснований на чотирьох головних чинниках: населення, природні ресурси, капиталообразование і техніка. Пол Самуельсон Одним з найважливіших напрямків макроекономічного регулювання є економічний
 3. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  економічних досліджень. 3. Основні теоретичні концепції макроекономічного світу. 4. Макроекономічні моделі та їх види. 5. Модель кругових потоків. Макроекономічний кругообіг і відтворення економічних благ. 6. ВВП, ВНП, ВНД і сполучені показники. 7. Методи розрахунку ВВП. 8. Номінальний і реальний ВВП. 9. Показники рівня добробуту та багатства країни.
 4. Контрольні питання
  економічне зростання? 2. Які типи економічного зростання ви знаєте і чим вони різняться? 3. Які фактори виробництва лежать в основі економічного зростання? 4. За допомогою яких показників вимірюється динаміка економічного зростання? 5. Які моделі економічного зростання ви знаєте і яка їх сутність? 6. У чому полягають переваги і недоліки економічного зростання? 7. Який механізм
 5. Терміни і поняття
  економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання)
 6. Терміни і поняття
  економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген- на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання)
 7. Контрольні питання і завдання
  економічне зростання? Якими показниками він характеризується? Які типи економічного зростання Ви знаєте? 2. Які фактори впливають на економічне зростання? Розгляньте роль факторів пропозиції в економічному зростанні. Охарактеризуйте модель Кобба-Дугласа. 3. Розгляньте кейнсіанську модель економічного зростання. Що в ній визначає економічне зростання? Яка різниця між автономними і похідними
 8. Тематика курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка»
  економічних досліджень. 2. Макроекономічна політика в різних економічних системах. 3. Макроекономічна збалансованість на основі ринкових методів господарювання. 4. Національна економіка та її структура. 5. Макроекономічна ефективність. 6. Різноманіття форм власності - одна з важливих передумов ефективної макроекономічної політики. 7. Макроекономічне
 9. Контрольні питання до розділу 1
  економічними показниками можна судити про рівень розвитку податкових систем? 6. Назвіть відомі Вам типи податкової політики. 7. Охарактеризуйте «політику розумних податків». 8. Назвіть відомі Вам моделі податкових систем. Який показник закладений в основу такого поділу? 9. Охарактеризуйте англосаксонську модель оподаткування. 10. Охарактеризуйте евроконтінентальную модель
 10. 2. Знайдіть вірну відповідь
  питання: А. Хто і як веде господарську діяльність, пов'язану з ефективним використанням виробничих факторів? Б. Кому і в якій формі дістаються результати господарювання? В. У яких формах і яким чином ведеться господарська діяльність? Г. Хто і як управляє
 11. 29. Поняття економічного зростання і розвитку національної економіки
  економічного зростання. Економічне зростання - це реальне збільшення обсягів і масштабів створених за чітко визначений проміжок часу матеріальних і нематеріальних благ, якісне посилення економічного потенціалу національної економіки та її позиції у світовій економіці. Економічне зростання за своєю суттю пов'язаний з кількісним збільшенням обсягів виробленого блага в рамках
 12. Запитання для самоперевірки
  економічним зростанням і ніж зростання відрізняється від економічного розвитку? 2. Охарактеризуйте фактори і показники економічного зростання. 3. Які моделі економічного зростання ви знаєте, в чому їх відмінність? 4. Розрахуйте темпи зростання ВНП, якщо він становив 300 тис. ден. од. і збільшився з минулого року на 15 тис. ден. одиниць. 5. Економічне зростання вимірюється як: а) збільшення реального
 13. Запитання для самоперевірки
  економічним зростанням і ніж зростання відрізняється від економічного розвитку? 2. Охарактеризуйте фактори і показники економічного зростання. 3. Які моделі економічного зростання ви знаєте, в чому їх відмінність? 4. Розрахуйте темпи зростання ВНП, якщо він становив 300 тис. ден. од. і збільшився з минулого року на 15 тис. ден. одиниць. 5. Економічне зростання вимірюється як: а) збільшення реального
© 2014-2022  epi.cc.ua