Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 87 Державне регулювання економіки: суб'єкти, об'єкти, цілі, методи

Відповідь
Державне регулювання економіки - система заходів законодавчого, виконавчого та контрольного характеру, здійснюваних правомочними державними установами та громадськими організаціями, націлена на підвищення ефективності виробництва і задоволення потреб суспільства.
Державне регулювання економіки має об'єктивну основу:
- усуспільнення виробництва як у межах національної економіки, так і в міжнародному масштабі;
- розвиток НТР, що вимагає величезних трудових і фінансових ресурсів, якими не володіють приватні підприємці;
- нездатність ринку вирішувати екологічні, соціальні проблеми;
- нездатність ринку забезпечити задоволення потреб в громадських товарах.
Ринок визначає рівноважну ціну, виробництво у багатьох сферах, в той час як держава регулює ринок за допомогою оподаткування, інвестицій, субсидій. При цьому важливі обидві сторони - ринок і держава.
Суб'єктами державного регулювання економіки є:
- носії;
- виразники;
- виконавці господарських інтересів.
До носіїв господарських інтересів належать соціальні групи, що відрізняються один від одного з позиції їх майнового стану, доходів та видів діяльності; при аналогічних доходах, за професіями, галузевим та регіональним інтересам.
Виразниками господарських інтересів є об'єднання носіїв економічних інтересів у різні союзи і асоціації: профспілки, союзи підприємців, фермерів, торговців, студентів, маклерів і т.д.
До виконавців господарських інтересів відносяться виконавчі органи господарських інтересів, організовані за підпорядкованості та включають органи влади, і центральний національний банк.

Об'єктами державного регулювання виступають сфери, галузі, райони, а також ситуації, явища й умови соціально економічного життя країни, де утворилися (або можуть утворитися) проблеми, які не можна вирішити автоматично або в найближчому майбутньому.
Основними видами об'єктів державного регулювання є: економічний цикл, зайнятість, нагромадження капіталу, ціни, грошовий обіг, платіжний баланс, наукові дослідження, навколишнє середовище, конкуренція, зовнішньоекономічні зв'язки та ін
Об'єкти різняться за рівнем розв'язуваних проблем: а) фірма; б) район; в) галузь; г) сфера виробництва; д) національна економіка; е) міжнародні відносини.
Цілями державного регулювання економіки виступають: а) економічна і соціальна стабільність - головна мета, б) опосередковують цілі для вирішення головної (первинні, вторинні, третинні і т.д.) - конкретні цілі.
У системі методів державного регулювання економіки центральне місце займають економічні методи, які включають в себе: а) методи прямого державного регулювання; б) методи непрямого державного регулювання.
Прямі методи виступають в наступних основних формах:
- цільове фінансування держави (дотації підприємствам, фінансування науково технічних, екологічних програм, фінансування соціальної сфери);
- державні закупівлі;
- функціонування державного сектора економіки. Непрямі методи виступають в наступних основних формах:
- грошово кредитні методи (облікова ставка, операції на відкритому ринку цінних паперів, встановлення норм обов'язкових резервів);
- бюджетно податкові методи (система оподаткування, встановлення податкових знижок, надання податкових пільг);
- прискорена амортизація (норми амортизації, порядок амортизаційних списань);
- зовнішньоекономічні методи (стимулювання експорту , кредитування експорту, обмеження або залучення іноземного капіталу).

У державному регулюванні економіки використовуються адміністративні методи, основними формами яких є:
- антимонопольні заходи (попередження монопольної змови, примусове розукрупнення, контроль за функціонуванням домінуючих виробників);
- запровадження обов'язкових стандартів (екологічні, санітарні, соціальні стандарти);
- визначення мінімально допустимих параметрів життя населення (гарантований мінімум заробітної плати, допомоги по безробіттю).
Держава організує діяльність державного сектора, який функціонує на основі державної власності, яка, в свою чергу, формується трьома шляхами:
- націоналізацією (з виплатою вартості капітальних активів);
- будівництвом за рахунок коштів державного бюджету нових підприємств;
- покупкою державою акцій приватних підприємств і створенням змішаних підприємств. Останній шлях в даний час є переважаючим.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 87 Державне регулювання економіки: суб'єкти, об'єкти, цілі, методи "
 1. Контрольні питання
  державне регулювання економіки? 3. Які цілі і завдання державного регулювання економіки? 4. Які функції держави в ринковій економіці? 5. Що включають в себе адміністративні методи регулювання? 6. Які види економічної політики належать до державного регулювання із застосуванням економічних засобів? 7. У чому сутність прогнозування та
 2. 43. Поняття державного регулювання економіки
  державного регулювання економіки, наприклад, в області нерентабельного для ринку виробництва суспільних благ. Потреба у державному регулюванні національної економіки також викликана низкою галузевих і загальногосподарських криз, масовим безробіттям, порушеннями в грошовому обігу, потребою в регулюванні інфляції. Можливість здійснити державне регулювання
 3. Стаття 6. Методи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій
  регулювання природних монополій можуть застосовуватися такі методи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій ...: цінове регулювання, здійснюване за допомогою визначення (встановлення) цін (тарифів) або їх граничного рівня; визначення споживачів, що підлягають обов'язковому обслуговуванню ... з урахуванням необхідності захисту прав і законних інтересів громадян,
 4. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Державного втручання в перехідну економіку. 3. Цілі і функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду. 7. Державне регулювання ринку та його кордону: податки, до-тації, фіксовані ціни.
 5. Стаття 10. Функції органів регулювання природних монополій
  державні регулювання і контроль; визначають методи регулювання, передбачені цим законом, стосовно до конкретного суб'єкта природної монополії; контролюють в межах своєї компетенції дотримання вимог цього Закону; вносять у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства про природні
 6. 3. Об'єкти і напрямки державного регулювання економіки
  регулювання.
 7. Контрольні питання
  державного регулювання в країнах з розвиненою ринковою економікою в останній чверті XX в.? 2. У чому полягають сутність та основні напрямки реформи державної влади в Росії? 3. Які основні завдання державного регулювання в умовах перехідної
 8. Стаття 13. Методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
  державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності шляхом втручання і встановлення різних обмежень органами державної влади Російської
 9. Контрольні питання
  питань державного
 10. Стаття 11. Повноваження органів регулювання природних монополій
  регулювання природних монополій вправі: приймати обов'язкові для суб'єктів природних монополій рішення про введення, про зміну або про припинення регулювання, застосуванні методів регулювання, передбачених цим Законом, в тому числі про встановлення цін
 11. Керована підсистема
  державної, економічної (виробничої) сферах. Об'єкт управління достатньою мірою повинен бути структурований, тому що від цього багато в чому залежить ефективність функціонування системи. Структура об'єкта управління повністю залежить від того, наскільки складно явище (діяльність), що потребує в управлінні, а також від поставленої перед системою мети. Тому вона практично завжди
 12. Координація
  регулювання. Функція регулювання спрямована на підтримку динамічної рівноваги системи в ході забезпечення її життєдіяльності. Вона сприяє адаптированию системи до постійно мінливих ситуацій, попередження та усунення відхилень від запланованих заходів. Регулювання покликане надати діяльності нормальний хід. Регулювання необхідно відрізняти від функції
 13. Глава 17. Державне регулювання економіки
  державного регулювання економіки. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією. Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція Мета теми - розкрити сутність національного ринку і його структуру, визначити найважливіші важелі і механізм встановлення його рівноваги, а також простежити еволюцію економічної думки щодо
 14. Контрольні питання
  державного регулювання заробітної плати (номінальної та реальної) в ринковій економіці? 3. У чому полягає значення і какови'методи індексації доходів? 4. Яку роль відіграють колективні договори в регулюванні заробітної
 15. 2.12.5. Фінансова політика
  державний бюджет. Елементами фінансової політики є й інші її форми. Кредитна політика регулює пропозицію і попит на кредит. Її проводять центральні банки за допомогою багатьох заходів, в тому числі регулюванням резервної та облікової ставок. Грошова (монетаристської) політика полягає в регулюванні грошового обігу в країні. Торгова політика та ін також має значення. В.
 16. Контрольні питання
  економіці і в чому сутність кожного з них? 2. Що є предметом, а що об'єктами макроекономіки? 3. Які основні цілі макроекономічної політики? 4. Що таке національна економіка і які її основні цілі? 5. Що таке світове господарство? 6. Які основні напрямки теоретичної думки в економічній науці та їх характерні риси? 7. Які основні макроекономічні
 17. Правові методи управління
  регулюванням. Для розкриття сутності даної групи методів необхідно позначити механізм правового регулювання. Він являє собою сукупність правових засобів впливу на всі елементи управління, їх зв'язки і взаємини. Цей комплекс правових засобів може включати в себе правові норми, правовідносини, а також правові акти, що містять ці норми і відносини. Механізм
 18. 55. Управління об'єктами нерухомості
  державних структур і професійних об'єднань, спрямована на створення нормативної бази, контроль над дотриманням суб'єктами ринку нерухомого майна встановлених правил і норм - це зовнішнє управління нерухомістю. Діяльність суб'єкта ринку нерухомості, заснована на застосуванні власних нормативних документів (статут, кодекс, правила, договору, положення тощо) - це
 19. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  державного економічного регулювання економіки? 2. Які основні засоби державного регулювання економіки та державного економічного регулювання економіки? 3. Охарактеризуйте механізм податкового регулювання економіки. 4. Які засоби використовує державу з метою державного стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок?
 20. 4.2.3. Державна і муніципальна власність
  державної власності є Російська Федерація і суб'єкти Російської Федерації, а муніципальної власності муніципальні освіти. Чинне законодавство сприйняло множинність суб'єктів державної власності, а також її поділу на два рівня: федеральної власності і власності суб'єкта Російської Федерації. Нині визначено
© 2014-2022  epi.cc.ua