Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 85 Економічний цикл: поняття, показники, типи, причини, чинники

Відповідь
У довготривалому періоді чітко проявляється тенденція постійного зростання економіки. Однак у короткочасному періоді її розвиток характеризується хвилями підйомів і спадів економічної кон'юнктури. Закономірності хвилеподібного характеру макроекономічної динаміки розглядаються як проблема економічного (ділового) циклу.
Економічний (діловий) цикл - коливання рівня економічної активності фактичного ВВП, при якому періоди підйому змінюються періодами спаду економіки; процес проходження ринкової економіки від однієї фази до наступної такої ж, наприклад від кризи до кризи.
Економічний цикл, з одного боку, відображає нерівномірність у розвитку економіки, а з іншого - є причиною і наслідком економічного розвитку, що дозволяє розглядати цикл як постійну динамічну характеристику, що визначає розвиток економіки.
Залежно від того, як коливається значення економічних показників у процесі економічного циклу, ці показники поділяються на:
- проциклічну (сукупний обсяг виробництва, завантаження виробничих потужностей, грошові агрегати, швидкість обігу грошей, короткострокові процентні ставки, загальний рівень цін, прибутку корпорацій). Перераховані параметри зростають у фазі підйому і скорочуються у фазі спаду;
- контрциклічні (рівень безробіття, кількість банкрутств, розміри виробничих запасів готової продукції). Названі параметри під час підйому скорочуються, а під час спаду збільшуються;
- ациклічні (обсяг експорту). Їх динаміка не пов'язана з якими або фазами економічного циклу.
Виділяють три типи економічних параметрів:
- випереджаючі, або провідні, - це параметри, які досягають максимуму (мінімуму) перед підйомом (спадом). До них відносяться: середня тривалість робочого тижня в промисловості; середнє число понаднормових годин; число новостворюваних ділових підприємств, число нових будівельних контрактів; зміни в запасах, індекси фондового ринку; прибутку корпорацій; зміна грошової маси.
- запізнілі, або відстаючі, які досягають максимуму (мінімуму) після початку підйому (спаду). У їх число входять: чисельність безробітних протягом більше 15 тижнів; витрати на нові підприємства і обладнання; питомі витрати на зарплату, середній рівень процентної ставки комерційних банків;
- збігаються, або відповідні, які змінюються одночасно і відповідно до змін економічної активності. До них відносяться ВВП (ВНП); рівень безробіття; продукція промисловості, особисті доходи; ціни виробників; процентні ставки центрального банку; заявки на рекламу.
Фази економічного (промислового) циклу. У класичному сенсі економічний цикл включає в себе чотири фази. Криза (спад, рецесія) характеризується:
- різким погіршенням всіх параметрів економічного розвитку (скороченням обсягів) виробництва;
- різким скороченням розмірів доходів;
- скороченням зайнятості;
- скороченням інвестицій;
- падінням цін;
- затоварюванням;
- частковим руйнуванням продуктивних сил (недовантаження виробничих потужностей, зростання безробіття, масове банкрутство, знецінення основного капіталу).
Депресія (стагнація) - нижча точка спаду характеризується: масовим безробіттям; низьким рівнем заробітної плати; низьким рівнем позичкового відсотка; тим, що виробництво і не росте, і не падає; скороченням товарних запасів; призупиненням падіння цін.
Пожвавлення (експансія), або фаза відновлення, характеризується:
- масовим оновленням основного капіталу;
- скороченням безробіття;
- зростанням заробітної плати;
- зростанням цін;
- зростанням процентних ставок;
- підвищенням попиту на предмети споживання.

Пожвавлення закінчується досягненням передкризового рівня по макроекономічним показником. Підйом (бум, пік) характеризується:
- зростанням темпів економічного зростання;
- значним перевищенням передкризового рівня виробництва;
- зростанням інвестицій, курсів акцій та інших цінних паперів, процентних ставок, цін, заробітної плати, прибутку;
- скороченням безробіття.
В даний час західна економічна теорія використовує агреговане поділ, виокремлюючи дві фази: рецесію і підйом. Під рецесією розуміються криза і депресія, під підйомом - пожвавлення і бум.
Види економічних циклів. Сучасна економічна наука налічує велику кількість видів циклів. Об'єктивними підставами розмежування економічних циклів є:
- періодичність оновлення окремих частин капіталу;
- зміни, зумовлені оновленням елементів будівель, споруд;
- зміни, зумовлені демографічними процесами та сільським господарством.
Можна виділити наступні основні види економічних циклів.
Цикли Дж. Китчина (цикли запасів) - короткострокові коливання, тривалістю 2-4 роки, обумовлені життєвим циклом товару. Цей вид циклів Кітчин пов'язував із змінами світових запасів золота, Е. Хансен - з нерівномірністю відтворення оборотного капіталу, У. Мітчелл - із змінами грошового обігу.
Цикли К. Жюглара - середньострокові коливання тривалістю 7 11 років, пов'язані з періодичністю оновлення основного капіталу, з взаємодією грошово-кредитних чинників, викликаних діяльністю банків.
Цикли К. Маркса тривалістю 10 років пов'язані з періодичністю масового оновлення основного капіталу.
Цикли С. Кузнеця, або будівельні цикли, тривалістю 15-20 років пов'язані з періодичністю поновлення жител і деяких видів виробничих споруд. Пізніше ці цикли стали називати «довгі коливання».
Цикли Н.Д. Кондратьєва - цикли великий кон'юнктури тривалістю 48-55 років. Н. Д. Кондратьєв виявив їх на підставі аналізу статистичного матеріалу по економіці Великобританії, Франції, Німеччини та США з кінця XVIII по початок XX в.
Причини економічних циклів. У макроекономічній літературі немає загальновизнаної теорії економічного циклу, тому економісти різних напрямів економічної думки концентрують свою увагу на різних причинах економічних циклів.
С. Джевонс, А. Чижевський причину циклу пояснювали впливом на людей плям на сонці, мають десятирічний цикл. В. Парето, А. Пігу причину циклу вбачали в співвідношенні оптимізму і песимізму в економічній діяльності людей. Т. Мальтус, Ж. Сісмонді причину циклу пов'язували з недостатністю споживаного доходу порівняно з виробленим доходом. М. Туган Барановський, А. Шпітгоф вважали, що причина циклу полягає в перевищенні виробництва засобів виробництва над виробництвом предметів споживання. Е. Хансен, Р. Хоутрі вважали, що цикли обумовлені експансією і обмеженням банківського кредиту і рухом облікової ставки. Дж. Кейнс пов'язував цикли з надлишком заощаджень і нестачею інвестицій. К. Маркс виходив з того, що головна причина циклу - основне протиріччя капіталізму, що виражається в протиріччі між суспільним характером виробництва і приватнокапіталістичної формою привласнення результатів виробництва.
З точки зору визначення факторів економічних циклів виділяються три методологічних підходи.
Перший виходить з того, що цикли пов'язані із зовнішніми (екзогенними) факторами. Другий підхід пояснює цикли внутрішніми (ендогенними) факторами. Третій підхід визначає цикли синтезом зовнішніх і внутрішніх факторів.
Зовнішні фактори - це фактори, що знаходяться за межами даної економічної системи.
До них відносяться: динаміка населення, його міграція, науково-технічні відкриття, війни та інші політичні події, зміна цін на нафту, відкриття родовищ золота, відкриття нових земель і природних ресурсів, навіть плями на сонці і погода.
Внутрішні чинники - чинники, властиві даній економічній системі. До них відносяться споживання, інвестиції. Тому цей підхід у центр проблем економічних циклів висуває механізм мультиплікатора-акселератора, теорію попиту.
На думку багатьох економістів, зовнішні чинники - це виробники первинних імпульсів циклів, а внутрішні перетворюють дані імпульси в фазні коливання. Такий підхід найбільш перспективний. Вирішальну роль у виникненні економічних циклів відіграють споживчий та інвестиційний попит. При цьому якщо споживчий попит впливає на зміну циклічних коливань порівняно мляво, то інвестиційний попит виступає головною рушійною силою циклів.
Сучасна теорія економічних циклів представлена різними моделями. Виділимо основні.
Довгий час загальновизнаною була модель Артура Бернса і Уелс Клер Мітчелла, які спробували виділити загальне в механізмах розвитку ділових циклів у США за період з середини XIX до середини XX в. На їх думку, цикл ділової активності являє собою коливання (тимчасові відхилення) навколо зростаючого довгострокового тренда, тобто тенденції, визначальною довготривале відносно рівне постійний рух часового ряду випуску і зайнятості. На думку авторів, тренд - це результат дії факторів, що обумовлюють довгострокове економічне зростання (приріст трудових ресурсів, рівень заощаджень, технологічні зрушення та ін.)
Надалі вчені (Р. Уолкс, Е. Прескотт, Д. Кемпбелл, Г. Менк'ю) висунули ідею, згідно з якою коливання випуску формуються під впливом постійних шоків, а не в результаті тимчасових відхилень від довготривалого тренда. Вони вважають, що якщо під впливом випадкового шоку випуск збільшиться в даному році, то і тренд буде вище протягом ряду наступних років, що свідчить про тимчасову стійкості наслідків випадкових впливів на випуск.
Для дослідження ділових циклів використовують два основних підходи: детерминистический і стохастичний, які по-різному пояснюють причини виникнення циклів.
Згідно детерміністичних підходу, причиною циклів є передбачувані чинники, оскільки коливання ділової активності стають стійкою закономірністю макроекономічної динаміки. Центральним джерелом макроекономічної динаміки є лаги, які носять систематичний характер, оскільки економічні суб'єкти реагують на зміну умов з деякою затримкою (лагом).
В основі стохастичних циклів лежить механізм «імпульс - поширення», який являє собою процес перетворення випадкових шоків в часі. Шоки (поштовхи) або імпульси породжують цикли різної тривалості та амплітуди. Розрізняють три типи шоків: а) шоки пропозиції, б) шоки в попиті приватного сектора; в) політичні шоки.
Шоки пропозиції - коливання світових цін на сировину; природні катаклізми; найважливіші винаходи і відкриття.
Шоки в попиті приватного сектора - зміни інвестиційних або споживчих витрат, викликані змінами в очікуваннях економічних суб'єктів (настрій підприємців або споживачів).
Політичні шоки виникають в результаті застосування заходів макроекономічної політики (зміни в пропозиції грошей, фіскальної та валютної політики).
Згідно стохастическому підходу в теорії циклів, цикли є наслідком випадкових, але повторюваних екзогенних шоків, що викликають коливання ділової активності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 85 Економічний цикл: поняття, показники, типи, причини, чинники "
 1. Контрольні питання
  економічний цикл? 2. Які показники економічних циклів ви знаєте? 3. Які основні типи економічних циклів? 4. Що таке криза? 5. Які існують фази економічного циклу? 6. У чому сутність довгохвильових циклів М. Кондратьєва? 7. Що таке інфляція і які основні її причини? 8. Які види інфляції та інфляційних очікувань ви знаєте? 9. Які наслідки інфляції?
 2. Контрольні питання і завдання
  економічне зростання? Якими показниками він характеризується? Які типи економічного зростання Ви знаєте? 2. Які фактори впливають на економічне зростання? Розгляньте роль факторів пропозиції в економічному зростанні. Охарактеризуйте модель Кобба-Дугласа. 3. Розгляньте кейнсіанську модель економічного зростання. Що в ній визначає економічне зростання? Яка різниця між автономними і похідними
 3. Тема 13 Економічне зростання і циклічність економічного розвитку
  економічних циклів. Характеристика фаз циклу. Причини циклічності і види циклів. «Довгі хвилі» Н.Д. Кондратьєва. Антициклическая діяльність держави та політика економічного
 4. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  економічних досліджень. 3. Основні теоретичні концепції макроекономічного світу. 4. Макроекономічні моделі та їх види. 5. Модель кругових потоків. Макроекономічний кругообіг і відтворення економічних благ. 6. ВВП, ВНП, ВНД і сполучені показники. 7. Методи розрахунку ВВП. 8. Номінальний і реальний ВВП. 9. Показники рівня добробуту та багатства країни.
 5. Основні терміни і поняття
  економічний цикл, криза, депресія, пожвавлення, підйом, «довгі хвилі» М. Кондратьєва, середньострокові
 6. Фази циклу
  економічний цикл у його класичному варіанті. Виділяють чотири фази циклу: 1) спад; 2) депресію; 3) пожвавлення; 4) підйом. Графічно можна представити наступну парадигму економічного циклу (рис. 11.1). Рис.11.1. Економічний цикл {foto84} Вихідною фазою циклу є спад, або криза, в деяких джерелах використовується термін "рецесія". Разом з тим всі три поняття мають
 7. 5.1. Циклічність економічного розвитку
    економічної активності національних господарюючих суб'єктів, що відбивається через зміну темпів економічного зростання, рівня цін і розмірів безробіття. Іншими словами, цикл - це рух національної економіки від одного стану макроекономічної рівноваги до іншого. Економічний цикл включає в себе ряд послідовно змінюють один одного фаз економічної активності, що виражають
 8. Глава 12. Економічне зростання
    економічного зростання 12.2. Типи економічного зростання 12.3. Моделі економічного зростання, сучасні проблеми та тенденції 12.4. Інвестиційний процес у сучасній Росії Ключ до розвитку заснований на чотирьох головних чинниках: населення, природні ресурси, капиталообразование і техніка. Пол Самуельсон Одним з найважливіших напрямків макроекономічного регулювання є економічний
 9. Контрольні питання до розділу 1
    економічними показниками можна судити про рівень розвитку податкових систем? 6. Назвіть відомі Вам типи податкової політики. 7. Охарактеризуйте «політику розумних податків». 8. Назвіть відомі Вам моделі податкових систем. Який показник закладений в основу такого поділу? 9. Охарактеризуйте англосаксонську модель оподаткування. 10. Охарактеризуйте евроконтінентальную модель
 10. 1. Причини циклічності і типи циклів
    економічних явищ, була помічена ще в першій половині XIX в. Вивчаючи причини надвиробництва, кризи, економісти звернули увагу на хвилеподібно-циклічні коливання в динаміці капіталістичного
 11. Контрольні питання
    економічне зростання? 2. Які типи економічного зростання ви знаєте і чим вони різняться? 3. Які фактори виробництва лежать в основі економічного зростання? 4. За допомогою яких показників вимірюється динаміка економічного зростання? 5. Які моделі економічного зростання ви знаєте і яка їх сутність? 6. У чому полягають переваги і недоліки економічного зростання? 7. Який механізм
 12. Запитання і завдання для самоконтролю
    економічних криз). 2. Дайте характеристику основних фаз економічного циклу. 3. Який механізм дії основних важелів антициклічного регулювання економіки в різних фазах циклу? 4. Які причини фінансової кризи кінця 90-х рр..? 5. У чому сутність, причини і форми прояву структурних криз в економіці? 6. Які основні типи циклічних коливань і що є
 13. Ключові терміни
    цикл (цикл ділової активності) Громадські блага Приватні блага «Хто їде безкоштовно» (те. що користується благами безкоштовно) Зовнішній ефект Інформаційні проблеми Монополія Влада ринку Нагальні (що забезпечують гідне існування) блага Суспільний вибір Парадокс голосування Змова Сконцентровані інтереси
 14. Терміни і поняття
    цикл Економічна структура Структурні кризи Галузева структура Відтворювальна
 15. Терміни і поняття
    економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання)
 16. Терміни і поняття
    економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання)
 17. Причини циклічності
    економічний цикл зовнішніми причинами, виникненням плям на Сонці, які ведуть до неврожаю і загальному економічному спаду (У. Джевонс, В. Вернадський); війнами, революціями та іншими політичними потрясіннями; освоєнням нових територій і пов'язаної з цим міграцією населення, коливаннями чисельності населення земної кулі; потужними проривами в технології, що дозволяє докорінно змінити
 18. Причини циклічності
    економічний цикл зовнішніми причинами, виникненням плям на Сонці, які ведуть до неврожаю і загальному економічному спаду (У. Джевонс, В. Вернадський); війнами, революціями та іншими політичними потрясіннями; освоєнням нових територій і пов'язаної з цим міграцією населення, коливаннями чисельності населення земної кулі; потужними проривами в технології, що дозволяє докорінно змінити
 19. Глава 11. Нестабільність макроекономічного розвитку
    економічної кон'юнктури: причини, характерні чер-ти 11.2. Антикризове регулювання Люди вже давно шукають статистичний показник (або групу показників), який незмінно виявляв би поворот вниз за строго певне число місяців до того, як такий же поворот випробує вся економіка. Подібний "ведучий індикатор" був би неоціненним засобом передбачення; однак знайти такий досконалий
© 2014-2022  epi.cc.ua