Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Падалкіна Л.С.. Світова економіка, 2007 - перейти до змісту підручника

5.3. Ціна на науково-технічну продукцію


В умовах зростання ролі науки і техніки в розвитку економіки формування ринку науково-технічної продукції зажадало введення особливостей при формуванні цін на цю продукцію.
До науково-технічної продукції відносяться закінчені наукові дослідження, про-проектні, конструкторські, технологічні роботи та послуги, виготовлені дослідні зразки і партії виробів (продукції).
Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду показує, що при визначенні ціни цієї продукції розробники використовують в основному три концепції: витратну, результативну та компромісну.
В основі витратної концепції лежить визначення ціни науково-технічної продук-ції через поточні витрати на її створення та обумовлену прибуток:
Ц=С + П,
де Ц - ціна науково-технічної продукції;
С - витрати на створення (витрати) науково-технічної продукції; П - прибуток.
Результативна концепція передбачає визначення ціни науково-технічного про-продукту як частини економічного ефекту:
Ц=К * Е,
де К - коефіцієнт, що визначає частку економічного ефекту, що включається в це-ну (що припадає на розробника); Е - економічний ефект.
Облік в ціні економічного ефекту має місце в загальносвітовій практиці. Прийнято, наприклад, що ціна ліцензії є похідною від ефекту і становить 30-50% його величини ни.
Згідно з компромісною концепції ціна науково-технічної продукції формує-ся з суми витрат на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи і прибутку, обчисленої у вигляді певного відсотка від економічного ефекту, очікуваного від нововведення:
Ц=С + К * Е,
де С - собівартість (витрати) науково-технічної продукції; К - коефіцієнт, визначали розмір прибутку в ціні; Е - економічний ефект.
Усі розглянуті концепції цін знаходять широке застосування у світовій практиці. Водночас різні країни віддають перевагу деяким з них.

Особливі труднощі виникають при визначенні ціни ліцензій на науково-технічну продукцію. Викликано це тим, що реальна вартість ліцензії може бути встановлена тільки в процесі експлуатації об'єкта ліцензії.
Ціна ліцензії визначається з урахуванням ряду факторів, а саме:
- вірогідною прибутку;
- витрат на створення технології;
- альтернативних витрат;
- витрат передачі технології (вони стосуються «неформалізованих знань», які зберігаються в голові працівника);
- цін на аналогічні технології у конкурентів;
- потенційних витрат самостійної розробки технології покупцем;
- витрат порушення патентних прав.
Ціна ліцензії має два основних види:
- роялті - періодичні відрахування від доходу покупця протягом періоду дії угоди.
У цьому випадку ціна ліцензії дорівнює:де Сr - ціна ліцензії;
V, - обсяг планованої продукції в i- м році;
Zi - ціна одиниці продукції в i-му році;
Ri - розмір роялті в i-му році;
i=1, 2, 3, ... (Т - 1) - термін дії ліцензійної угоди.
Середній рівень роялті становить 3-7%.
Дана форма винагороди присутній в 90% випадків укладення ліцензійної угоди;
- паушальні (одноразові) платежі, які встановлюються на основі екс-експертних оцінок. Вони можуть оплачуватися також передачею цінних паперів ліцензіата або зустрічей-ної передачею технічної документації. Як правило, ліцензіар отримує від 5 до 20% акцій. Дані платежі використовуються у разі, коли ліцензіар не має можливості контролювати ліцензіата, його фактичний прибуток.
Також мають місце комбіновані платежі, при яких початкові (пау-очманілі) платежі виплачуються в початковий період дії ліцензійного договору до на-чала комерційного використання об'єкта ліцензії.
Інша частина ліцензійного вознаграж-дення виплачується у вигляді роялті в процесі комерційного використання об'єкта ліцензії після закінчення кожного звітного періоду.
Початкові платежі в більшості випадків служать свого роду гарантією серйоз-ності намірів ліцензіата, що дуже важливо для вітчизняної практики торгівлі ліцензіями. Вони в той же час дозволяють окупити витрати на укладення ліцензійної угоди, на виготовлення технічної документації, інших матеріальних носіїв інформації про переданої технології (зразки, спеціальне обладнання, прилади), а також на виконання інших умов угоди, в певних випадках можуть заповнити видатки дослідження і розробку об'єкта ліцензії.
Розмір початкових платежів рекомендується встановлювати в межах до 25% від ціни ліцензії, визначеної у вигляді роялті. Для перекладу цієї ціни в комбіновані платежі рекомендується встановити розмір початкових платежів, а потім відповідно зменшити ставки роялті.
З метою стимулювання ліцензіата до використання винаходів у виробництві це-лесообразно в ліцензійних угодах при виплаті ліцензійного винагороди у вигляді роялті, в тому числі і за наявності початкових платежів, передбачати мінімальні гарантовані платежі. Їх рекомендується виплачувати після закінчення звітного періоду незалежно від результатів освоєння об'єкта ліцензії, обсягів виробництва і реалізації ліцензійної продукції з розрахунку, щоб сума первісних і мінімальних гарантованих платежів не перевищувала 75% сумарних платежів у вигляді роялті, диференціюючи цей розмір в залежності від видів ліцензійних договорів (при повній і виключної ліцензії - до 75%, при невиключної ліцензії - до 50%). Щорічні мінімальні гарантовані платежі фіксуються в тексті ліцензійного договору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.3. Ціна на науково-технічну продукцію "
 1. Г. Науково-технічні фактори
  науково-технічні зміни відбуваються в навколишньому регіональну економічну систему середовищі, як вони пов'язані з випускається в рамках регіону продукцією (надаються послугами)? 2. Які нові товари, послуги можуть і повинні пропонувати економічні суб'єкти, розташовані в регіоні, своїм споживачам з урахуванням науково-технічного
 2. Науково-технічний прогрес (технічний прогрес)
  наукові досягнення за останні два століття відбулися в технології виробництва продукції і особливо машин і устаткування. Англійський економіст, лауреат Нобелівської премії Джон Хікс запропонував ділити технічний прогрес на нейтральний, трудосберегающий і капіталосберегающій. Нейтральний технічний прогрес забезпечує одночасне підвищення продуктивності праці і капіталу. Трудосберегающий
 3. 1. Науково-технічні фактори
  науково-технічні досягнення, що можуть надати і надають вплив на діяльність економічних суб'єктів, розташованих в регіоні. 2. Нові товари або послуги, засновані на досягненнях НТР і пропоновані регіональними органами влади та економічними
 4. Стаття 6. Державна підтримка малого підприємництва
  науково-технічних розробок і технологій ... підтримка зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів малого підприємництва, включаючи сприяння розвитку їх торговельних, науково-технічних, виробничих, інформаційних зв'язків із зарубіжними державами; організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для малих
 5. § 3. Країни - лідери економічного прогресу
  науково-технічного та економічного прогресу. У підсумку світовий економічний простір перетворилося, образно кажучи, на своєрідний іподром, на якому «вершники» - передові в науково-технічному відношенні країни - на різних етапах розвитку науки і техніки займали по черзі перші місця. Розглянемо, які західні країни лідирували в цій гонці в XIX-XX ст. 1. Спочатку лідером стала
 6. Спільна науково-технічна політика
  науково-технічної діяльності на основі розробки і прийняття «рамкових комплексних програм». Всього їх три. Нині (з 1995 р. по 2000 р.) реалізується третій комплексна програма. Усі вони спрямовані на посилення конкурентоспроможності європейської промисловості в галузі новітніх технологій на світовому ринку на противагу США і Японії. В даний час науково-технічна політика зведена в ранг
 7. 14.3. Науково-технічний прогрес і економічне зростання
  науково-технічний прогрес, який зачіпає всі елементи продуктивних сил. Класичний економічний аналіз виходить з того, що в міру збільшення маси використовуваного капіталу норма прибутку знижується і її стійке зростання можливий тільки за рахунок впровадження нових технологій (Солоу). Він призводить до зміни технологічних систем, а зрушення в них викликають підвищення сукупної
 8. Ключові терміни
  технічний прогрес Винахід і нововведення Навчання в процесі праці Наукові дослідження та розробки (НДДКР) Патентна система Продуктивність праці Зниження продуктивності Гіпотеза
 9. Приклади розв'язання
  науково-технічний потенціал, в експорті переважає паливно-сировинна та енергетична складова, а в імпортних поставках - продовольство і предмети споживання. 3. Оскільки у нас в країні переважає експорт сировини та продукції паливно-енергетичного комплексу (80 - 90%); знижений на 50% зовнішній торговий оборот з країнами ближнього зарубіжжя; низька конкурентно здатність продукції;
 10. Роль ціни в економіці
  ціна впливає на попит і пропозицію. Отже, вона визначає поведінку покупців і продавців на ринку. У ринковій ціні в потенції закладено прояв інтересів продавців (відшкодування витрат і одержання прибутку), покупців (задоволення платоспроможної потреби) і торговців-посередників (відшкодування витрат на реалізацію товару та отримання торгового прибутку). Саме ціни,
 11. Які достоїнства і недоліки акціонерного капіталу?
  Науково-технічний прогрес; + з'єднує загальний і особистий економічний інтерес. Великі АТ можуть більш успішно, ніж більшість дрібних підприємств, змагатися з конкурентами на національному ринку і в міжнародній торгівлі. На їх частку припадає переважна сума витрат на наукові дослідження та дослідно-конструкторські розробки, що дозволяє їм лідирувати в нецінової конкуренції і покращувати
 12. Роль ціни в економіці
  ціна впливає на попит і пропозиція. Отже, вона визначає поведінку покупців і продавців на ринку. У ринковій ціні в потенції закладено прояв інтересів продавців (відшкодування витрат і одержання прибутку), покупців (задоволення платоспроможної потреби) і торговців-посередників 112 Глава 4. Ринок. Попит та пропозиція (відшкодування витрат на реалізацію товару і
 13. § 3. Підвищення ефективності накопичення на основі науково-технічного прогресу
  науково-технічного
 14. Зовнішньоторговельний баланс
  науково-технічного обміну. Західноєвропейські компанії закуповують в США понад половину зарубіжних науково-технічних новинок. Цьому сприяє наявність в розглянутому об'єднанні численних дочірніх компаній і філій американських ТНК. Відсутність єдиної ліцензійної політики західно -європейських країн призводить до розширення зв'язків місцевих компаній з американськими і японськими, а не з
 15. Глава 17 Загальна характеристика промислово розвинених країн
  науково-технічного потенціалу світу. Господарський розвиток країн Заходу, їх внутрішньоекономічна і зовнішньоекономічна політика зумовлюють основні напрямки науково-технічних зрушень і структурної перебудови в світовому господарстві, стан світового
 16. РЕЗЮМЕ
  науково-технічних відносин між державами, принцип економічної недискримінації, принцип свободи вибору форм організації зовнішньоекономічних свищів, принцип невід'ємного суверенітету держав над їх природними та іншими ресурсами і їх економічною діяльністю, а також принципи найбільшого сприяння та національного режиму. У міжнародній торговельній практиці між
 17. Стаття 4. Об'єкти іноземних інвестицій
  науково-технічну продукцію; права на інтелектуальні цінності; майнові
 18. Що є науково-технічної та економічної основою сучасного виробництва?
  наукової революції, яка могла докорінно змінити технічну базу індустрії. Такий перехід був здійснений починаючи з 40-50-х р. XX в. і отримав назву «науково-технічна революція». Саме ця революція і становить сутність третього стадії виробництва. Про науково-технічної революції було коротко сказано у розділі 1 підручника. Тут ми розглянемо її більш грунтовно. Насамперед
 19. Монополія і ефективність
  ціна - вище, ніж в умовах досконалої конкуренції. Це призводить до того, що ресурси товариства використовуються не в повному обсязі, і при цьому частина продукції, необхідна суспільству, не виробляється. Кількість випущеної продукції не доходить до точки, відповідної мінімальним середнім валовим витратам, внаслідок чого виробництво здійснюється ні з мінімально можливими при даному рівні
 20. Терміни і поняття
  технічний прогрес Високі галузі Інтелектуальний продукт Інтелектуальна
© 2014-2022  epi.cc.ua