Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

Термінологічний словник

Авізо - доручення на зарахування або списання коштів за рахунками в банку. Розрізняються авізо кредитові (гроші зараховуються) та дебетові (гроші списуються).
Авуар (податковий) - податковий кредит, відкритий будь-якому платнику податків (компанії або фізичній особі), яка отримує дивіденди, що розподіляються компаніями, які платять податок на фірми.
Акредитив - доручення банку про виплату певної суми фізичній або юридичній особі при виконанні зазначених в аккредитивном листі умов.
Активи підприємства - власність підприємства, відображена в активі балансу. В основному існують три види активів: 1) поточні активи, що складаються з грошового капіталу і засобів, які можуть бути швидко трансформовані в готівку гроші; 2) основний капітал з тривалим терміном служби, використовується підприємством при виробництві товарів і послуг; 3) інші активи, які включають нематеріальні активи, що не мають натурально-речової форми, але цінні для підприємства, капіталовкладення в інші компанії, довгострокові цінні папери, витрати майбутніх періодів і різні інші активи.
Акциз - вид непрямого податку, що стягується у ціні товарів. Акцизи були широко поширені вже в XIX столітті. Розвиток акцизного оподаткування призвело до появи універсального акцизу у вигляді податку з обороту, податку з продажів, податку на додану вартість. Розрізняють індивідуальні акцизи (за окремими видами і групами товарів) та універсальні (наприклад, податок на додану вартість).
Акціонерне товариство - компанія, що є юридичною особою, капітал якої складається з внесків пайовиків-акціонерів і засновників. Форма організації виробництва на основі залучення грошових коштів шляхом продажу акцій. Існують закриті та відкриті акціонерні товариства.
Акціонерний капітал - основний капітал акціонерного товариства, розмір якого визначається його статутом. Утворюється за рахунок позикових коштів та емісії (випуску) акцій.
Акція - цінний папір, що випускається акціонерним товариством, дає право його власнику, члену акціонерного товариства, брати участь в його управлінні і отримувати дивіденди з прибутку.
Акція іменна - акція із зазначенням її власника. Розповсюджується в порядку відкритої підписки. Може бути простою і привілейованої.
Акція звичайна - акція з нефіксованим дивідендом, розмір якого визначається загальними зборами акціонерів після сплати фіксованого відсотка власникам привілейованих акцій.
Акція на пред'явника - акція, що містить ім'я її власника. Може бути простою і привілейованої.
Акція привілейована - акція, дивіденд якій фіксується у вигляді твердого відсотка, що виплачується в першочерговому порядку незалежно від величини прибутку компанії. Ця акція не дає права голосу, її власник не бере участі в управлінні компанією.
Амністія (податкова) - комплекс заходів щодо погашення заборгованості з податкових та інших обов'язкових платежах платниками податків, а також звільнення від сплати штрафів і пені з сум добровільно сплачуваних ними платежів до бюджету та позабюджетні державні фонди.
Амортизаційні кошти - фінансові кошти, що виділяються спеціальним призначенням для збереження та відновлення основних фондів підприємства.
Амортизаційний фонд - грошові кошти, призначені для простого і розширеного відтворення основних фондів.
Амортизація - поступове перенесення вартості основних фондів на вироблені з їх допомогою продукти або послуги; цільове накопичення коштів та їх подальше застосування для відшкодування зношених основних фондів.
Оренда - майновий найм, заснований на договорі про надання майна в тимчасове користування за певну плату.
Аудиторський контроль - незалежний позавідомчий фінансовий контроль, що проводиться аудиторською фірмою, що має ліцензію на здійснення аудиторської діяльності. Основне завдання - встановлення достовірності, повноти і реальності бухгалтерської та фінансової звітності і дотримання фінансового законодавства.
Баланс - основний комплексний документ бухгалтерського обліку, що містить інформацію про склад і вартісній оцінці коштів підприємства (активів) та джерела їх покриття (пасив).
Балансовий прибуток - загальна сума прибутку підприємства за всіма видами діяльності, відображена в його балансі.
Банківський кредит - кредит, що видається у вигляді грошових позик господарським суб'єктам та іншим позичальникам.
Банкрутство - поняття, що означає розорення, відмова підприємства платити за своїми борговими зобов'язаннями через відсутність коштів. Як правило, призводить до закриття або примусової ліквідації підприємства, розпродажу майна для погашення всіх боргів.
Безготівковий грошовий оборот - частина грошового обороту, в якій рух грошей здійснюється у вигляді перерахувань по рахунках в кредитних установах і заліків взаємних вимог.
Бізнес-план - програма діяльності підприємства, план конкретних заходів по досягненню конкретних цілей його діяльності, що включає оцінку очікуваних витрат та доходів. Розробляється на основі маркетингових досліджень.
Біржовий курс - продажна ціна цінного паперу на фондовій біржі.
Бюджет - форма освіти і витрати фонду грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій держави та місцевого самоврядування.
Бюджетна класифікація РФ - угруповання доходів і видатків бюджетів всіх рівнів з присвоєнням об'єктам класифікації группіровочних кодів.
Бюджетна система Російської Федерації - заснована на економічних відносинах і державному устрої Російської Федерації, регульована нормами права сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів.
Бюджетна позика - бюджетні кошти, призначені іншому бюджету на поворотній, безоплатній або платній засадах на строк не більше шести місяців у межах фінансового року.
Бюджетне планування - централізований розподіл і перерозподіл вартості валового суспільного продукту і національного доходу між ланками бюджетної системи на основі загальнонаціональної соціально-економічної програми розвитку країни в процесі складання і виконання бюджетів та позабюджетних фондів різного рівня.
Бюджетне право - сукупність юридичних норм, що визначають основи бюджетного устрою країни і порядок складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів, що входять у бюджетну систему країни.
Бюджетне регулювання - перерозподіл коштів з метою забезпечення територіальним бюджетам мінімально необхідного рівня доходів, що спрямовуються на економічний та соціальний розвиток територій.
Бюджетний устрій - організація і принципи побудови бюджетної системи, її структура, взаємозв'язок між окремими ланками. Визначається державним пристроєм. В унітарних (єдиних, злитих) державах бюджетна система включає дві ланки: державний бюджет і численні місцеві бюджети, які своїми доходами і витратами не входять до державного бюджету. У федеративних державах бюджетна система включає три ланки: державний і федеральний бюджети, бюджети членів федерації.
Бюджетні асигнування - кошти бюджетів різних рівнів, що направляються на розвиток економіки, фінансування соціально-культурних заходів, оборони країни, утримання органів державної влади і управління.
Бюджетний процес - регламентована нормами права діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та учасників бюджетного процесу по складанню і розгляду проектів бюджетів, проектів бюджетів державних позабюджетних фондів, затвердження та виконання бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів, а також по контролю за їх виконанням.
Валова виручка - повна сума грошових надходжень від реалізації товарної продукції, робіт, послуг і матеріальних цінностей.
Валовий дохід - характеризує кінцевий результат діяльності підприємства і являє собою різницю між валовою виручкою і всіма витратами на виробництво і реалізацію продукції.
Валовий прибуток - частина валового доходу підприємства, яка залишається у нього після вирахування всіх обов'язкових витрат.
Валовий внутрішній продукт (ВВП) - узагальнюючий макроекономічний показник, що відображає сумарну ринкову вартість кінцевих продуктів і послуг, вироблених на території країни незалежно від національної приналежності функціонуючих у її народному господарстві юридичних і фізичних осіб за певний період часу . ВВП - модифікація іншого макроекономічного показника - валового національного продукту (ВНП), від якого відрізняється на величину сальдо розрахунків із зарубіжними країнами.
Валовий дохід - різниця між виручкою підприємства від реалізації продукції і матеріальними витратами на виробництво. Включає заробітну плату і прибуток або заробітну плату і чистий доход. Іншими словами, валовий дохід відрізняється від чистого доходу на величину заробітної плати.
Вексель - вид цінного паперу, письмове боргове зобов'язання встановленої форми, яка наділяє його власника (векселедержателя) беззастережним правом вимагати з векселедавця безумовної сплати вказаної суми грошей до певного терміну. Розрізняють простий і перекладний (тратта) векселя. Простий вексель виписує боржник, а перекладний, застосовуваний при кредитуванні зовнішньої торгівлі, - кредитор.
Венчурна фірма - комерційна науково-технічна фірма, що займається розробкою і впровадженням нових технологій і продукції з невизначеним заздалегідь доходом (ризикований внесок капіталу).
Венчурне фінансування - забезпечення фінансовими ресурсами інноваційної діяльності; фінансування науково-технічних досліджень.
Позабюджетні спеціальні фонди - грошові фонди, що мають строго цільове призначення. Їх мета полягає в розширенні соціальних послуг населенню, стимулювання розвитку відсталих галузей інфраструктури, забезпеченні додатковими ресурсами пріоритетних галузей економіки. Найважливіші соціальні фонди: Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд обов'язкового медичного страхування, Державний фонд зайнятості населення.
Зовнішній борг - зобов'язання, що виникають в іноземній валюті.
Внутрішній борг - зобов'язання, що виникають у валюті Російської Федерації.
Гарантійне зобов'язання, або доручення - форма забезпечення банківської позики.
Державне регулювання-законодавчо оформлена система зовнішнього впливу на підприємство.
Державне фінансування - метод безповоротного надання фінансових ресурсів суб'єктам господарювання за рахунок коштів бюджетних і позабюджетних фондів. За допомогою державного фінансування відбувається цілеспрямоване перерозподіл фінансових ресурсів між суб'єктами господарювання.
Державні доходи - грошові відносини з мобілізації фінансових ресурсів у розпорядження державних структур. Застосовуються три основні методи мобілізації державних доходів: податки, державні позики, емісія (паперово-грошова і кредитна).
Державні позики - економічні відносини між державою, з одного боку, і юридичними та фізичними особами - з іншого, при яких позичальником виступає держава.
Державні мінімальні соціальні стандарти - встановлені законодавством Російської Федерації мінімальні необхідні рівні гарантій соціального захисту, що забезпечують задоволення найважливіших потреб людини.
Державні витрати - грошові відносини, пов'язані з використанням централізованих і децентралізованих державних коштів на різні потреби держави. Фінансуються державні витрати в трьох формах: самофінансування, бюджетного фінансування, кредитного забезпечення.
Державні фінанси - сфера грошових відносин з приводу розподілу і перерозподілу вартості суспільного продукту і частини національного багатства, пов'язана з формуванням фінансових ресурсів у розпорядження держави та її підприємств та використанням державних коштів на витрати з розширення виробництва, задоволенню зростаючих соціально-культурних потреб членів суспільства, потреб оборони країни і державного управління. Державні фінанси функціонують на федеральному, регіональному та місцевому рівнях і включають бюджет, позабюджетні фонди, державний кредит, фінанси державних і муніципальних підприємств.
Державний бюджет - основний фінансовий план держави, що має силу закону; затверджується законодавчими органами влади - парламентами. У Росії затверджується Державною Думою і Радою Федерації, підписується Президентом РФ. Виражає економічні грошові відносини, що опосередковують процес утворення і використання централізованого фонду грошових коштів держави. Бюджет держави - основне знаряддя перерозподілу національного доходу.
Державний позабюджетний фонд - форма освіти і витрати коштів, утворених поза федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Російської Федерації.
Державний кредит - грошові відносини, що виникають у держави з юридичними і фізичними особами у зв'язку з мобілізацією тимчасово вільних грошових коштів у розпорядження органів державної влади та їх використанням на фінансування державних витрат. Основними формами державного кредиту є позики та казначейські позики.
  Державний або муніципальний позику - передача у власність Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації або муніципального утворення грошових коштів, які Російська Федерація, суб'єкт Російської Федерації чи муніципальне освіту зобов'язується повернути в тій же сумі зі сплатою відсотка (плати) на суму позики.
  Державний або муніципальний борг - зобов'язання, що виникають з державних або муніципальних позик, прийнятих на себе Російською Федерацією, суб'єктом Російської Федерації чи муніципальній освітою, гарантії за зобов'язаннями третіх осіб, інші зобов'язання, а також прийняті на себе Російською Федерацією, суб'єктом Російської Федерації чи муніципальній освітою зобов'язання третіх осіб.
  Державний фінансовий контроль - контроль з боку органів влади та управління РФ і суб'єктів РФ, а також спеціально створених контрольних органів (Рахункова палата РФ, Міністерство РФ з податків і зборів та ін.) за дотриманням законодавства у сфері державних бюджетів і позабюджетних фондів, податків, фінансової діяльності державних установ і підприємств, організацією грошових розрахунків, ведення обліку та звітності.
  Дебітор - особа, що одержала продукцію або послугу, але ще не оплатившее їх.
  Дебіторська заборгованість - рахунки до отримання суми, належної підприємству від покупців за товари та послуги, продані в кредит. У балансі підприємства записуються як поточні активи.
  Девальвація - офіційне зниження курсу національної валюти по відношенню до іноземних валют.
  Грошова одиниця - встановлений у законодавчому порядку грошовий знак, що служить для порівняння і вираження цін усіх товарів і послуг, що є елементом грошової системи.
  Грошова маса - сукупність купівельних, платіжних і накопичених коштів, обслуговує економічні зв'язки і належить фізичним та юридичним особам, а також державі. Зміна грошової маси вимірюється грошовими агрегатами.
  Демпінг-практика, використовувана в міжнародній торгівлі, коли товар на експортному ринку продається за ціною нижче внутрішньої ціни даного ринку з метою придушення конкурентів.
  Інфраструктура - комплекс галузей господарства, обслуговуючих промислове (або яке-небудь інше) виробництво, а також населення. Включає транспорт, зв'язок, торгівлю, матеріально-технічне забезпечення, науку, освіту, охорону здоров'я.
  Іпотека - здача нерухомості, землі в заставу для отримання кредитної позички під заставу.
  Капітал - вартість, пускати в обіг для отримання прибутку.
  Капітал оборотний - частина капіталу, що спрямовується на формування оборотних коштів і повертає протягом одного виробничого циклу.
  Капітал основний - частина капіталу, спрямована на формування основних виробничих фондів і бере участь у виробництві тривалий час.
  Капітальне будівництво - процес створення та вдосконалення основних фондів шляхом будівництва нових, реконструкції, розширення, технічного переозброєння та модернізації діючих.
  Капітальні вкладення - витрати матеріальних, трудових і грошових ресурсів, спрямовані на відновлення і приріст основних фондів.
  Кліринг - система безготівкових розрахунків за товари, цінні папери та послуги. Заснований на заліку взаємних вимог і зобов'язань.
  Комерційний банк - кредитна організація, що має ліцензію на здійснення банківських операцій з метою отримання прибутку.
  Комерційний кредит - товарна форма кредиту, що виникає при відстрочці платежу, боргове зобов'язання, оформлене векселем.
  Комерційний розрахунок - метод ведення господарства, що полягає в порівняння в грошовій формі витрат і результатів діяльності; його метою є отримання максимального прибутку при мінімумі витрат. Комерційний розрахунок передбачає обов'язкове отримання прибутку і достатнього для продовження господарювання рівня рентабельності.
  Конверсія - переорієнтація підприємства на виробництво продукції принципово іншого типу.
  Конвертованість валют - здатність однієї валюти обмінюватися на іншу валюту. Конкурентоспроможність - здатність здійснювати свою діяльність в умовах ринкових відносин і отримувати при цьому прибуток, достатній для науково-технічного вдосконалення виробництва, стимулювання працівників і підтримки продукції на високому якісному рівні.
  Консолідований бюджет - зведення бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації на відповідній території.

  Контрольний пакет акцій - частка загальної вартості (кількості) акцій, що дозволяє їх власникам контролювати діяльність всього акціонерного товариства.
  Концерн - об'єднання самостійних підприємств різних галузей, пов'язаних спільними розробками, через систему участі, патентно-ліцензійних угод, фінансування, тісного виробничого співробітництва.
  Концесія - дозвіл однією державою іншим державам, їх фірмам і приватним особам проводити виробничо-експлуатаційну діяльність відповідно до концесійним договором. У договорі про концесію може передбачатися здача в експлуатацію державою за плату не тільки підприємств, але, головним чином, землі з правом видобутку корисних копалин.
  Непрямі податки - податки, що стягуються у вигляді надбавки до ціни товару.
  Короткострокові активи - готівка і активи, які найближчим часом можуть бути переведені в грошову форму або будуть використані в найближчому майбутньому, звичайно протягом року.
  Короткострокові зобов'язання - зобов'язання, термін погашення яких настає протягом короткого проміжку терміну, звичайно в межах одного року.
  Короткострокові фінансові вкладення - фінансові вкладення, розраховані на короткий період, високоліквідні цінні папери, у тому числі короткострокові казначейські зобов'язання держави, облігації, акції, тимчасова фінансова допомога іншим підприємствам, депозитні сертифікати, отримані короткострокові векселі.
  Кредит - рух позичкового капіталу, здійснюване на засадах забезпеченості, терміновості, зворотності і платності. Виконує функції перерозподілу коштів між господарськими суб'єктами; сприяє економії витрат обігу; прискорює концентрацію і централізацію капіталу й стимулює науково-технічний прогрес.
  Кредитна картка - іменний грошовий документ, випущений кредитною установою, що засвідчує наявність у цій установі рахунку клієнта і дає право на придбання товарів і послуг у роздрібній торговельній мережі без оплати готівкою.
  Кредитні гроші - гроші, породжені розвитком кредитних зв'язків і виражають відносини між кредиторами і позичальниками. До них відносяться векселі, банкноти, чеки, банківські кредитні картки.
  Кредитування - одна з форм фінансового забезпечення відтворювальних витрат, при якій витрати суб'єкта господарювання покриваються за рахунок банківських позик, наданих на засадах платності, терміновості і поворотності.
  Кредиторська заборгованість - заборгованість, що виникає при розрахунках з постачальниками; тимчасове використання в грошовому обороті підприємства коштів кредитора.
  Криза платоспроможності - взаємні неплатежі підприємств, викликані дефіцитом готівкової або безготівкової грошової маси.
  Купон - відрізний талон цінного паперу (акції, облігації), що дає його власнику право отримати у встановлений час певний дохід у вигляді відсотків і дивідендів.
  Курс акцій, облігацій та інших цінних паперів - ціна акції, інших цінних паперів на фондовій біржі. Курс прямо пропорційний розмірам дивіденду, відсотка і знаходиться в зворотній залежності від величини позичкового відсотка.
  Ліквідність активів - величина, зворотна часу, необхідному для перетворення їх в гроші. Чим менше часу знадобиться для перетворення активів у гроші, тим вони ликвиднее.
  Ліквідність балансу підприємства - ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань.
  Ліквідність підприємства - здатність суб'єкта господарювання в будь-який момент здійснювати необхідні витрати.
  Ліміт капітальних вкладень - граничний розмір капітальних вкладень на запланований введення в дію потужностей або на створення нормативних заділів капітального будівництва.
  Ліміт кредитування - гранична сума видачі кредиту або залишків заборгованості в плановому періоді.
  Ліцензія - спеціальний дозвіл юридичній особі уповноважених на те державних органів здійснювати конкретні, обумовлені законом господарські операції, включаючи зовнішньоторговельні (експортні та імпортні).
  Медичне страхування - форма соціального захисту інтересів населення в охороні здоров'я; пов'язано з компенсацією витрат громадян з медичного обслуговування та інших витрат з підтримки здоров'я.
  Медичне страхування - форма соціального захисту інтересів населення в охороні здоров'я. Гарантує громадянам отримання медичної допомоги при виникненні страхового випадку. Проводиться у двох формах - обов'язковій і добровільній.
  Місцеві податки і збори - податки і збори, що встановлюються представницькими органами місцевого самоврядування самостійно відповідно до федеральними законами.
  Місцеві фінанси - сукупність грошових коштів, що формуються і використовуваних для вирішення питань місцевого значення.
  Місцевий бюджет - бюджет муніципального освіти, формування, затвердження і виконання якого здійснюють органи місцевого управління.
  Накладні витрати - витрати на господарське обслуговування виробництва й управління підприємством, які є додатковими до основних витрат і поряд з ними включаються у витрати виробництва.
  Готівково-грошовий обіг - рух готівки в сфері обігу і виконання ними двох функцій: засобів обігу та засобів платежу. Податок - обов'язковий внесок платника до бюджету і позабюджетні фонди у визначених законом розмірах та у встановлені терміни. Висловлює грошові відносини, які складалися у держави з юридичними і фізичними особами у зв'язку з перерозподілом національного доходу і мобілізацією фінансових ресурсів у бюджетні та позабюджетні фонди держави.
  Податкова система - сукупність різних видів податків, у побудові та методах обчислення яких реалізуються певні принципи. Складається з прямих і непрямих податків; прямі встановлюються безпосередньо на дохід або майно платника податків, другий включаються у вигляді надбавки до ціни товару (тарифу на послугу) і оплачуються споживачем. У складі непрямих податків виділяють: акцизи, фіскальні монополії, мита.
  Податкові канікули - певний період часу, протягом якого платнику надається пільга у вигляді звільнення від сплати податку.
  Податкові пільги - повне або часткове звільнення платників податків від сплати податку відповідно до чинного законодавства.
  Податковий контроль - спеціалізований контроль з боку державних органів за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків та інших обов'язкових платежів юридичними і фізичними особами.
  Податковий кредит - одна з податкових пільг, що складається у відстроченні справляння податку.
  Номінал-номінальна або основна вартість (на відміну від ринкової вартості), зазначена на акції, облігації, векселі, купоні, банкноті або іншому інструменті.
  Номінальна вартість акції - частка в акціонерному капіталі компанії, позначена на лицьовій стороні акції.
  Норма амортизації - відсоток від вартості основного капіталу, який щорічно включається в собівартість виробленої продукції (послуг).
  Забезпеченість кредиту - види і форми гарантованих зобов'язань позичальника перед кредитором (банком) з відшкодування суми позикових коштів (кредиту) у випадках їх можливого неповернення позичальником.
  Облігації-цінні папери, що приносять дохід у формі відсотка. Випускаються державними органами для покриття бюджетного дефіциту і акціонерними товариствами з метою мобілізації капіталу. На відміну від акцій на облігаціях вказано термін їх погашення.
  Облігації державних позик - коротко-і довгострокові цінні папери, що випускаються Міністерством фінансів РФ для залучення коштів інвесторів і виконання державою своїх функцій.
  Облігації ощадної позики - державні цінні папери, що випускаються для залучення коштів інвесторів, але призначені в основному для розміщення серед населення.
  Оборотні кошти - грошові кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обігу. Оборотні виробничі фонди представлені такими активами, як сировину, матеріали, паливо, тара, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів та ін; фонди обігу - товарами (на складі і у відвантаженні) і коштами (в касі підприємства, на його розрахунковому рахунку і інших рахунках, у розрахунках).
  Оборотний капітал - частка капіталу підприємства, вкладена у поточні активи, фактично всі оборотні кошти. Чистий оборотний капітал являє собою різницю між поточними активами і поточними (короткостроковими) зобов'язаннями.
  Обслуговування боргу - виплата відсотків і погашення основної суми боргу за певний звітний період.
  Окупність капітальних вкладень - показник ефективності капітальних вкладень, що визначаються як відношення капітальних вкладень до економічного ефекту, одержуваному від їх використання в процесі виробництва.
  Оперативне управління - управління майном підприємства, фінансованого власником.
  Оплата праці - форма грошового або натурального винагороди працівників.
  Оптова (відпускна) ціна - оптова ціна підприємства або ціна виробника продукції, за якою товари реалізуються іншим підприємствам та організаціям.
  Опціон-право покупки або продажу акцій за фіксованою ціною протягом встановленого терміну.
  Основні невиробничі фонди - предмети тривалого користування, обслуговуючі в суспільстві невиробниче споживання. До них відносяться житлові будівлі, поліклініки, клуби, санаторії, стадіони і т. п., що знаходяться на балансі підприємства.
  Основні виробничі фонди - засоби праці (будівлі, споруди, машини та обладнання, транспортні засоби тощо), за допомогою яких виготовляється продукція. Вони служать тривалий термін, зберігають в процесі виробництва свою натуральну форму і переносять свою вартість на готовий продукт частинами, у міру зносу. Поповнюються за рахунок капітальних вкладень.
  Основні засоби - грошові кошти, інвестовані в основні фонди виробничого та невиробничого призначення.
  Залишкова вартість - різниця між первісною вартістю основних засобів і сумою внеску, сума, яку підприємство розраховує отримати від продажу активів (основного капіталу) наприкінці корисного терміну їх служби.
  Відстрочений платіж-частина узгодженої ціни, яка буде виплачена в заздалегідь встановлений час у майбутньому.
  Офшор - обмежені території, в яких діють особливо пільгові економічні умови. Так само, як і «податкові гавані», є різновидом вільних економічних зон.
  Оцінка фондів - вартісне вираження фондів, що використовується в бухгалтерській звітності.
  Черговість платежів - встановлена послідовність списання коштів з рахунку підприємства за наявності декількох строкових та прострочених платежів і недостатності коштів для їх повного погашення.
  Пенсія-гарантована щомісячна виплата грошових сум для матеріального забезпечення громадян у зв'язку зі старістю, інвалідністю, вислугою років і смертю годувальника.
  Перекладний вексель (тратта) - письмове розпорядження однієї особи (векселедавця) іншій особі (платнику) про виплату на вимогу або на певну дату зазначеної у векселі суми грошей третій особі (бенефіціару) або пред'явнику даного векселя.
  Перемикання капіталу - припинення фінансування в одній сфері діяльності та відкриття фінансування нових сфер діяльності.
  Переоцінка фондів - зміна вартісної оцінки фондів під впливом цінових та інших факторів, що визначають умови відтворення.
  Перестрахування - особлива форма страхування, що дозволяє розподілити великі ризики між багатьма страховими організаціями.
  Період окупності - час, необхідний для того, щоб сума, інвестована в той чи інший проект, повністю повернулася за рахунок коштів, отриманих в результаті основної діяльності по даному проекту.
  Планування - процес, що забезпечує збалансоване взаємодію окремих видів ресурсів у рамках обраного об'єкта управління, що встановлює пропорції і темпи зростання.
  Платіжне доручення - розрахунковий документ, що виписується платником, що містить вказівку банку про перерахування певної грошової суми з рахунку платника на рахунок отримувача; застосовується в розрахунках за товарними і нетоварними операціями, авансовими платежами.
  Платіжна вимога - розрахунковий документ, що виписується постачальником, що містить вказівку банку отримати належну йому грошову суму від платника на підставі відповідних документів, що свідчать про здійснені операції.
  Платіжна вимога-доручення - розрахунковий документ, що виписується постачальником, що містить вимогу до покупця оплатити на підставі направлених в обслуговуючий банк платника розрахункових і відвантажувальних документів вартість поставленої за договором продукції, виконаних робіт, наданих послуг.
  Платіжний баланс - співвідношення платежів, здійснених країною за кордоном, і надходжень, отриманих нею з-за кордону за певний період часу (місяць, квартал, півріччя, рік). Включає торговельний баланс, що відображає співвідношення вартості експорту та імпорту товарів країни за відповідний період, баланс послуг і некомерційних платежів. У сукупності вони утворюють платіжний баланс по поточних операціях. Загальний платіжний баланс країни утворює платіжний баланс по поточних операціях і баланс руху капіталів і кредиторів, а також рух золотих і валютних резервів. Загальне сальдо платіжного балансу Росії за останні роки є негативним, що пояснюється негативним сальдо по балансу руху капіталів і кредитів між країнами.
  Платіжний оборот - сукупність всіх грошових платежів в економіці країни.
  Підряд - договір, за яким одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконувати конкретну роботу за завданням другої сторони (замовника).
  Портфель - сукупність цінних паперів, якими на конкретну дату володіє підприємство; результат фінансових вкладень.
  Портфель цінних паперів - вкладення в цінні папери різного виду, різного терміну дії і різної ліквідності, керовані як єдине ціле.
  Посібник - регулярна або одноразова грошова виплата, що надається громадянам країни у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами, при народженні дитини, по догляду за дитиною та ін
  Мито - один з видів непрямих податків.
  Преференція-пільга чи надання особливого податкового режиму для групи господарюючих суб'єктів, що дозволяє їм протягом зазначеного часу не нести частину податкових зобов'язань.
  Прибуток - кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства; визначається як різниця між виручкою і витратами.
  Приватизація - процес зміни відносин власності при передачі державного підприємства в інші форми власності, в тому числі в колективну, акціонерну і приватну.
  Привілейована акція - акція, що дає власнику переважні права порівняно з тримачем звичайної акції на отримання дивідендів відразу після виплати відсотків по облігаціях і позиках. Зазвичай має обмежений фіксований розмір дивідендів і не має права голосу.
  Принципи кредитування - терміновість, платність, зворотність і матеріальна забезпеченість кредиту.
  Продуктивна потужність - максимально можливий випуск продукції при найбільш повному і раціональному використанні основних виробничих і оборотних фондів, а також фінансових ресурсів.
  Простий вексель - безумовне грошове зобов'язання встановленої законом форми, що видається банком (векселедавцем) фізичній або юридичній особі (векселедержателю), надає останньому право вимагати від позичальника сплати до певного терміну суми грошей, зазначеної у векселі.
  Проспект емісії - документ, що містить необхідну інформацію про випуск цінних паперів, що підлягають реєстрації у встановленому порядку.
  Профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатками.
  Роздержавлення - переклад державної власності в інші її форми. Якщо роздержавлення виражається в придбанні громадянами у приватну власність державних і муніципальних підприємств, а також у створенні акціонерного товариства, то це - приватизація.
  Видатки бюджету - економічні відносини, пов'язані з розподілом фонду коштів держави і його використанням за галузевим, відомчому, цільовим і територіальним призначенням. Включаються витрати на фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів (освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення), оборону країни, утримання органів управління та правоохоронних органів, витрати за державним внутрішнім боргом, витрати на надання фінансової підтримки територіям та ін
  Розрахунковий рахунок - рахунок, що відкривається банками юридичним особам для зберігання коштів і здійснення розрахунків.
  Регулювання економіки - цілеспрямована зміна темпів розвитку народного господарства та окремих його структурних підрозділів на основі перерозподілу фінансових ресурсів.
  Регулюючі доходи - федеральні і регіональні податки та інші платежі, за якими федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації встановлюються нормативи відрахувань (у відсотках) до місцевих бюджетів на майбутній фінансовий рік.
  Резервний фонд - цільовий джерело, створюваний за рахунок регулярних відрахувань з прибутку підприємства. Ці засоби повинні перебувати в високоліквідних активах.
  Рекламація - претензія, що пред'являється покупцем продавцю у зв'язку з невідповідністю якості та / або кількості поставленого товару умовам контракту.
  Рентабельність - один з основних вартісних показників ефективності виробництва. Вона характеризує рівень віддачі витрат вкладених у процес виробництва та реалізації продукції, робіт і послуг.

  Реструктуризація зовнішнього боргу - продовження термінів погашення боргу та виплати по ньому відсотків.
  Реструктуризація фіскальної заборгованості - визначення сумарної заборгованості до бюджету, визначення термінів її погашення, контроль і дотримання в цей період обов'язкових термінів сплати поточних платежів до бюджетів та позабюджетні фонди.
  Розпис бюджету - основний оперативний план розподілу доходів-витрат по підрозділах бюджетної класифікації, в якому проставляються терміни надходження податків та інших платежів і витрачання бюджетних коштів протягом року.
  Ринкова вартість - сума, яку можна отримати при продажі активів (власності) на ринку.
  Самострахування - сукупність заходів, спрямованих на запобігання ризиків, створення резервних фондів матеріальних і фінансових ресурсів та ін
  Самофінансування - один з методів фінансового забезпечення відтворювальних витрат, заснований на використанні суб'єктами господарювання власних фінансових ресурсів. При недостатності власних коштів підприємства використовують фінансові ресурси, залучені на основі випуску цінних паперів.
  Санація підприємства - сукупність заходів з оздоровлення фінансового стану підприємства і запобігання банкрутства.
  Ощадний банк - кредитно-фінансова установа, призначена для акумуляції заощаджень населення і засобів підприємств та їх ефективного розміщення для отримання прибутку.
  Вільна ринкова економіка - така економічна система, в якій розподіл ресурсів визначається не державою, а рішеннями, прийнятими на рівні окремих підприємців або підприємства.
  Вільний ринок - ринок, на якому державне регулювання не робить ніякого впливу на співвідношення попиту та пропозиції.
  Собівартість продукції - сумарні витрати на виробництво і реалізацію продукції.
  Секвестр - пропорційне зниження державних витрат за всіма статтями бюджету (крім захищених) протягом часу, що залишився до кінця року.
  Система цін - сукупність різних видів цін (оптових, закупівельних, роздрібних та ін.), що знаходяться в тісному взаємозв'язку і взаємозалежності.
  Кошторис - фінансовий документ, що містить інформацію про освіту та витрачання коштів відповідно до їх цільового призначення.
  Кошторис витрат і доходів - фінансовий план установи (організації), що здійснює некомерційну діяльність.
  Кошторисна фінансування - метод покриття витрат установ і організацій відповідно до затвердженого кошторису.
  Змішане (командитне) товариство - організаційно-правова форма комерційної організації, заснована на договорі між учасниками, які є повними товаришами і коммандітістов.
  Власність - правовідносини, що виникають з приводу володіння, користування і розпорядження майном.
  Власні доходи територіальних бюджетів - регіональні і місцеві податки і збори, відрахування від податків вищестоящих бюджетів, передані в регіональні та місцеві бюджети на постійній основі у твердо фіксованій частці.
  Соціальне забезпечення - система розподільних відносин, у процесі яких за рахунок частини національного доходу утворюються і використовуються громадські фонди грошових коштів для матеріального забезпечення громадян у старості, по інвалідності, з нагоди втрати годувальника та в інших випадках, встановлених законом.
  Соціальне страхування - система економічних відносин, за допомогою яких формуються і витрачаються фонди грошових коштів, призначених для матеріального забезпечення непрацездатних.
  Засоби за взаємними розрахунками - суми, що надходять до місцевих бюджетів або передаються з місцевих бюджетів до бюджетів суб'єктів Російської Федерації у зв'язку із змінами у доходах і видатках місцевих бюджетів, що виникають в результаті рішень, прийнятих органами державної влади і не врахованих при затвердженні відповідних бюджетів;
  Субвенція - бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації або юридичній особі на безоплатній і безповоротній основах на здійснення певних цільових видатків;
  Субсидія - бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації, фізичній або юридичній особі на умовах часткового фінансування цільових витрат;
  Позичковий відсоток - ціна кредитних коштів на ринку позикових капіталів за їх споживчі властивості - приносити користувачеві кредитом (позичальником) дохід (прибуток).
  Стагнація - стан економіки, що характеризується застоєм господарської діяльності протягом досить тривалого періоду часу.
  Стагфляція - стан народного господарства країни, що характеризується одночасним переплетінням затяжного ослаблення економічної активності (стагнація) з інфляцією.
  Страхування - система особливих, перерозподільних відносин, що виникають між учасниками страхового фонду у зв'язку з його освітою за рахунок цільових грошових внесків і використанням на відшкодування збитку суб'єкта господарювання та надання допомоги громадянам (або їх сім'ям) при настанні страхових випадків в їх житті (досягнення певного віку , втрата працездатності, смерті і т. д.). Розрізняють: майнове страхування, об'єктом якого виступають різні матеріальні цінності; особисте страхування, основою якого є події в житті фізичних осіб; страхування відповідальності, предметом якого служать можливі зобов'язання страхувальника щодо відшкодування збитків (шкоди) третім особам; страхування підприємницьких ризиків, де об'єктом вважається ризик неотримання прибутку або освіти збитку.
  Страхова сума - величина грошових коштів, на яку фактично застраховані майно, життя і здоров'я громадян.
  Страхове відшкодування - сума, що виплачується страховиком за майновому страхуванню і страхуванню відповідальності в покриття збитку при настанні страхового випадку.
  Страховий тариф - виражена в рублях і копійках ставка платежів по страхуванню з одиниці страхової суми за певний період.
  Мита - податки, що стягуються при ввезенні, вивезенні і провезенні товарів через територію даної держави. Використовуються наступні ставки митних зборів: адвалорні - визначаються у відсотках до митної вартості товарів; специфічні - встановлюються у твердій сумі за одиницю товару; комбіновані - поєднують елементи адвалорних та специфічних митних зборів.
  Тариф - різновид ціни, плата, що стягується організацією з підприємств, організацій та населення за послуги (побутові, комунальні, транспортні та ін.)
  Поточні витрати - витрати, що виникли в процесі виробництва продукції і надання послуг для одержання прибутку і віднесені до даного звітного року.
  Поточний фінансовий менеджмент - сфера діяльності, націлена на поточне фінансове забезпечення підприємництва; форма управління процесом формування та використання фондів грошових коштів, здійснення поточних платежів і розрахунків.
  Територіальні бюджети - сукупність бюджетів республік, що входять до складу РФ, країв, областей, національних округів, районів, міст, селищ, сільських поселень.
  Територіальні позабюджетні фонди - сукупність грошових коштів, мобілізованих регіональними та місцевими органами влади для фінансування заходів з економічного і соціального розвитку територій.
  Територіальні фінанси - система економічних відносин, за допомогою яких розподіляється і перерозподіляється національний дохід на економічний і соціальний розвиток територій. Це сукупність грошових коштів, що у розпорядженні регіональних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
  Територіальний зведений фінансовий баланс - система фінансових показників, що характеризують створення і використання фінансових ресурсів на території за певний період.
  Товарна біржа - спеціально організований ринок, де продаються і купуються масові товари. На товарній біржі можуть укладатися як угоди спот (поставка наявного товару негайно або в дуже короткі терміни), так і угоди на поставку в певному місці і до певного терміну в майбутньому (форвардні контракти), а також ф'ючерсні контракти.
  Торгова націнка - частина роздрібної ціни товару, що забезпечує відшкодування поточних витрат і одержання прибутку роздрібними торговельними підприємствами.
  Трансферна ціна - оптова ціна, обслуговуюча оборот товарів і послуг всередині даного підприємства або фірми; за цією ціною здійснюються розрахунки за сировину, матеріали, напівфабрикати і послуги.
  Трансферні платежі - передавальні платежі, одна з форм перерозподілу державних бюджетних коштів.
  Трастові (довірчі) операції - пов'язані з відносинами за дорученням: управління спадщиною, виконання операцій за дорученням і в зв'язку з опікою, агентські послуги.
  Статут - офіційний документ, що підтверджує законність створення компанії, що містить характер і правила її діяльності, основи взаємовідносин між членами і т. п.
  Облікова ставка - норма відсотка, що стягується Центральним банком при наданні позик комерційним банкам.
  Установчі документи - документи, що служать підставою для установи новостворюваного підприємства, компанії, акціонерного товариства та їх реєстрації в установленому порядку.
  Факторинг - різновид торгово-комісійних операцій, поєднаних з кредитуванням оборотного капіталу клієнта.
  Федералізм (бюджетний) - законодавчо приймається норма рівноправних (партнерських) відносин між федеральним центром і суб'єктами РФ при формуванні доходів бюджетів усіх рівнів за рахунок оптимального поєднання їх податкового потенціалу, виконуваних фінансово-господарських, соціальних функцій і наявних суспільно необхідних потреб.
  Фінансова інформація - система фінансових показників, призначених для прийняття рішення, і розрахована на конкретних користувачів. Фінансова звітність - сукупність документів, що містять інформацію про фінансові показники.
  Фінансова політика - діяльність держави, підприємства щодо цілеспрямованого використання фінансів. Зміст фінансової політики включає: вироблення концепцій розвитку фінансів, визначення основних напрямів їх використання та розробку заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей.
  Фінансова система - термін, що вживається для позначення різних за своєю суттю понять: а) сукупність сфер і ланок фінансових відносин, взаємопов'язаних між собою. У цьому значенні фінансова система країни включає три великі сфери: фінанси підприємств, установ, організацій; страхування; державні фінанси. Кожна з них складається з ланок, б) сукупність фінансових установ країни, до яких відносяться фінансові органи та всі структурні підрозділи Державної податкової служби.
  Фінансова стратегія - комплекс заходів, спрямованих на досягнення перспективних фінансових цілей.
  Фінансово-промислова група - група підприємств, установ, кредитних організацій (включаючи банки) та інвестиційних інститутів, що об'єднали свої капітали в добровільному порядку або консолідували пакети своїх акцій.
  Фінансове забезпечення відтворювального процесу - покриття витрат за рахунок фінансових ресурсів, акумульованих суб'єктами господарювання і державою. Здійснюється в трьох формах: самофінансування, кредитування і державного фінансування.
  Фінансове планування - планування фінансових ресурсів та фондів грошових коштів.
  Фінансовий стан підприємства - забезпеченість або незабезпеченість підприємства грошовими коштами для забезпечення його господарської діяльності.
  Фінансові коефіцієнти - відносні показники фінансового стану підприємства, які виражають відносини одних абсолютних фінансових показників до інших.
  Фінансові результати - процес отримання фінансових ресурсів, пов'язаний з виробництвом і реалізацією товарів, операціями на ринку капіталів.
  Фінансові ресурси - грошові доходи, нагромадження і надходження, що формуються в руках суб'єктів господарювання і держави і призначені на цілі розширеного відтворення, матеріальне стимулювання працюючих, задоволення соціальних потреб, потреб оборони та державного управління. Є матеріальними носіями фінансових відносин. Використовуються у фондовій і нефондовій формах.
  Фінансові фонди - грошові фонди, що формуються за рахунок фінансових ресурсів. Призначення фінансових фондів полягає в підготовці умов, що забезпечують задоволення постійно мінливих суспільних потреб.
  Фінансовий апарат - органи, які здійснюють управління фінансами. До них відносяться вищі законодавчі органи влади - Федеральні Збори і його дві палати - Державна Дума і Рада Федерації, Міністерство фінансів РФ і його органи на місцях, Міністерство РФ з податків і зборів, Федеральна служба податкової поліції, Державний митний комітет РФ, фінансові відділи і управління на підприємствах різних форм власності, які здійснюють функції оперативного управління фінансами.
  Фінансовий контроль - елемент системи управління фінансами, особлива сфера вартісного контролю за фінансовою діяльністю усіх економічних суб'єктів (держави, територіальних адміністративних утворень, підприємств та організацій), дотриманням фінансово-господарського законодавства, доцільністю виробничих витрат, економічною ефективністю фінансово-господарських операцій.
  Фінансовий лізинг - характеризується тривалим терміном контракту (від 5 до 10 років) і амортизацією всієї або більшої частини вартості обладнання. Фактично фінансовий лізинг являє собою форму довгострокового кредитування.
  Фінансовий менеджмент - процес управління грошовим оборотом, формуванням та використанням фінансових ресурсів підприємств. Це також система форм, методів і прийомів, за допомогою якої здійснюється управління грошовим оборотом і фінансовими ресурсами.
  Фінансовий механізм - сукупність форм організації фінансових відносин, методів (способів) формування та використання фінансових ресурсів, що застосовуються суспільством з метою створення сприятливих умов для економічного і соціального розвитку суспільства. У відповідності зі структурою фінансової системи фінансовий механізм підрозділяється на фінансовий механізм підприємств (організацій, установ), страховий механізм, бюджетний механізм і т. д. У кожному з них згідно функціональному призначенню можна виділити такі ланки: мобілізацію фінансових ресурсів, фінансування, стимулювання та ін .
  Фінансовий звіт - звіт, що дає інформацію про фінансове становище підприємства, про його доходи, витрати і чистого прибутку, використанні фінансових ресурсів на певний період часу.
  Фінансовий ринок - ринок, на якому звертаються капітали і кредити. Фінансовий ринок поділяється на ринок короткострокового капіталу і ринок довгострокового позичкового капіталу.
  Фінанси - система економічних відносин, у процесі яких відбуваються формування, розподіл і використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів з метою виконання функцій і завдань держави і забезпечення умов розширення відтворення, задоволення соціальних потреб суспільства.
  Фонд відшкодування - цільовий джерело фінансування простого відтворення.
  Фонд накопичення - цільовий джерело фінансування розширеного відтворення, використання якого збільшує активи підприємства.
  Фонд оплати праці - цільове джерело фінансування витрат на оплату праці, виплату премій, винагород, що відносяться на собівартість.
  Фондоозброєність - показник оснащеності основними виробничими фондами (розмір основних виробничих фондів у розрахунку на одного працівника або робітника підприємства).
  Фондомісткість - показник, зворотний фондовіддачі. Обчислюється як відношення вартості основних виробничих фондів до обсягу виробничої продукції.
  Ф'ючерс - терміновий контакт, термінова угода.
  Холдингова компанія - акціонерна компанія, що використовує свій капітал для придбання контрольних пакетів акцій інших компаній з метою управління, керівництва ними та отримання дивідендів.
  Цінні папери - грошові документи, що свідчать про надання позики (облігації) або придбанні власником цінного паперу права на частину майна (акція). За економічним змістом цінні папери представляють довгострокові зобов'язання емітента виплачувати власникові цінного паперу дохід у вигляді дивіденду або фіксованих відсотків. Бувають двох типів: пайові (акції) і боргові (облігації).
  Чек - вид цінного паперу, грошовий документ суворо встановленої форми, що містить наказ власника рахунку (чекодавця) про виплату певній особі або пред'явнику чека (чекодержателю) зазначеної в ньому суми.
  Економічний інструмент - економічна категорія, свідомо, цілеспрямовано використовувана в інтересах суб'єктів господарювання та держави. Може чинити на суспільне виробництво кількісне і якісне вплив.
  Економічний стимул - економічний важіль, за допомогою якого вдається впливати на матеріальні інтереси суб'єктів господарювання. Вплив на матеріальні інтереси відбувається через форми організації фінансових відносин.
  Юридична особа - підприємство, яке на ролі суб'єкта громадянства, у тому числі господарських прав та обов'язків, що має самостійний баланс, гербову печатку і розрахунковий рахунок у банку, що діє на підставі статуту або положення і яке відповідає у разі банкрутства належним йому майном.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Термінологічний словник"
 1. ЛІТЕРАТУРА
    словник-довідник. М., "М.О.", 1996. 3. Основи зовнішньоекономічних знань. Словник-довідник. М., "Вища школа", 1990. 4. Овчинников К. Що може ООН в економіці? МЖN9, 1991, стор
 2. ЛІТЕРАТУРА
    словник-довідник. - М.: МО, 1996. 3. Буглай В. Б., Ливенцев Н. Н. Міжнародні економічні відносини. - М.: Вища школа, 1996. 4. Левшин Ф. М. Світовий ринок: кон'юнктура, ціни і маркетинг. - М.: МО,
 3. ЛІТЕРАТУРА
    словник-довідник., М., "М.О.", 1996 2. Левшин Ф.М. Світовий ринок: кон'юнктура, ціни і маркетинг. М., "М.О.", 1993. 3. Казаков А.П., Мінаєва Н.В. Економіка. М., ЦІПККАП, 1996. 4. Основи зовнішньоекономічних знаній.Словарь-довідник. М., Вища школа, 1990. 5. Інфляція: ціноутворення і грошовий обращеніе.М., ІСЕМВ РАН, 1994. 6. "Про митний тариф". Закон РФ від 16.04.1993 р., розділ
 4. ЛІТЕРАТУРА
    словник-довідник. М., "М.О.", 1996. 3. Буглай В.Б.. Ливенцев М.М. Міжнародні економічні відносини. М., "Вища школа", 1996. 4. Левшин Ф.М. Зовнішньоторговельні ціни. М., Зовнішторгвидав, 1990. 5. Соціально-економічний розвиток Росії в 1995 р. М., Держкомстат,
 5. Словник економічних категорій
    словникового складу, лексики і т.п. як елемент економічної освіти. В даний час видано багато економічних словників, які можуть бути використані як основа для концептуального пізнання економіки. Багато навчальні посібники містять у собі словники основних термінів. Тривалі пошуки категоріального складу економічних наук дозволяють стверджувати наступне: для
 6. ЛІТЕРАТУРА
    словник-довідник. М., МО., 1996, с. 102. 2. Зовнішньоекономічний бюлетень., 1996, N 1. 3. Правила ринку., М., МО.,
 7. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 1
    словнику, у фінансово-кредитному енциклопедичному словнику, С. Г. Пепеляєвим, Ю. В. Крохіна, І. І. Кучеровим, В. Г. Панскова, В. П. Худолєєва, С. В. Баруліна та іншими вченими. 4. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці проаналізуйте за критичних позицій різні трактування поняття «податкова політика», дані у Великому економічному словнику, у фінансово-кредитному
 8. ЛІТЕРАТУРА
    словник-довідник., с. 64,180. 4. Д.Д.Деніелс, Лі X. Радеба. Міжнародний бізнес., С. 140 -
 9. Про «вартості» і «цінності»: термінологічне відступ
    термінологічного розмежування «цінностей» і «вартостей». Воно відобразило важливий смисловий відтінок, пов'язаний з економічними цінностями. Разом з тим «розведення» двох понять вело до забуття спільності між ними сприяло тому, що «вартість» взагалі перестала багатьма сприйматися як ціннісна категорія. У сучасній економічній літературі відбувається повернення до терміну «цінність».
 10. Про «вартості» і «цінності»: термінологічне відступ
    термінологічного розмежування «цінностей» і «вартостей». Воно відобразило важливий смисловий відтінок, пов'язаний з економічними цінностями. Разом з тим «розведення» двох понять вело до забуття спільності між ними, сприяло тому, що «вартість» взагалі перестала багатьма сприйматися як ціннісна категорія. У сучасній економічній літературі відбувається повернення до терміну «цінність».
 11. ЛІТЕРАТУРА
    словник-довідник, с. 81. 2. Цивільний кодекс Російської Федерації. М., "Російська газета", 1994р., Жовтень. 3. Зовнішньоекономічний бюлетень, 1996, N 2. 4. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Док / CONF, 97/18.An. 1. 5. Інкотермс. Див Збірник матеріалів з підприємництва та зовнішньоекономічної діяльності, Вип. 1, М., 1991,
 12. ЛІТЕРАТУРА
    словник-довідник (за ред. В. Є. Рибалкіна, М.,
 13. ЛІТЕРАТУРА
    словник-довідник. - М.: МО, 1996. 2. Буглай В. Б., Ливенцев Н. Н. Міжнародні економічні відносини. - М.: ФиС, 1996,, с. 25. 3. Щетинін В. Д. Міжнародні економічні відносини / Курс лекцій. - М, 1996, с.
 14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
    словник. СПб.,
 15. Рекомендована література
    словник. СПб.,
© 2014-2022  epi.cc.ua