Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Н.Є. Алексєєв. Актуальні проблеми економіки росії, 2010 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 9. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РОСІЇ


Макроекономічна категорія «економічна безпека» визначається як створювані державою умови, що гарантують недопущення господарству країни непоправного збитку від внутрішніх і зовнішніх економічних загроз. На рівні макроекономіки узагальнена та система порогових показників економічної безпеки країни. Сюди відносять: обсяг інвестицій (25%); частку нових видів продукції (6%); частку населення з доходами нижче прожиткового мінімуму (7%); витрати на наукові дослідження у валовому внутрішньому продукті (2%).
На мікроекономічному рівні економічна безпека розглядається, з одного боку, як запобігання витоку конфіденційної економічної інформації з фірми, здійснення економічних диверсій, з іншого боку, як процес налагодження механізмів надійного функціонування виробничої і комерційної діяльності на рівні підприємства . У зв'язку з цим на підприємствах можуть створюватися підрозділи служби безпеки, які повинні утворювати власну інформаційну базу.
Однією їх найбільш важливих проблем, що вирішуються службою безпеки, є проблема оцінки надійності ділового партнера. Для цих цілей можуть використовуватися як формальні, так і неформальні критерії, зокрема:
- кількість зірваних з вини підприємства угод;
- несвоєчасне і неякісне виконання умов договорів;
- кількість раніше судимих осіб у фірмі;
- умисне затягування ділових переговорів;
- пред'явлення до підприємства судових позовів;
- наявність великого боргу;
- нетривка позиція на ринку;
- нерегулярна й ненадійна поставка сировини і товарів;
-відсутність довіри споживачів;
- зіпсована репутація серед ділових кіл;
- результати експрес-аналізу фінансового стану підприємства.
З урахуванням результатів аналізу фінансових коефіцієнтів, що розраховуються по бухгалтерській звітності підприємства, компанії можуть класифікуватися за категоріями:
1-я категорія - компанії, у яких фінансові коефіцієнти всіх чотирьох груп (ліквідності, структури капіталу, рентабельності та оборотності) перевищують середньогалузеві значення відповідних коефіцієнтів. Ці компанії кваліфікуються як платоспроможні.
2-а категорія - компанії, у яких все коефіцієнти ліквідності і структура капіталу перевищують середньогалузеву норму, однак деякі з показників рентабельності та оборотності не досягають своєї середньогалузевої норми. Такі компанії слід визнати недостатньо привабливими і не володіють достатньо ефективним менеджментом.
3-тя категорія - підприємства, всі коефіцієнти ліквідності яких вище середньогалузевої норми, проте в кожному з коефіцієнтів структури капіталу, рентабельності та оборотності маються коефіцієнти, гірші, ніж відповідні середньогалузеві величини. Подібні підприємства можуть бути визначені в короткостроковому плані як платоспроможні та дієздатні, але недостатньо стійкі в перспективі.
4-а категорія - фірми, у яких коефіцієнт поточної ліквідності більше двох, але хоча б один з інших коефіцієнтів ліквідності не задовільний, при тому, що серед груп коефіцієнтів структури капіталу, рентабельності та оборотності маються коефіцієнти , гірші, ніж відповідні середньогалузеві величини. Такі компанії кваліфікуються як знаходяться під загрозою банкрутства.
5-а категорія - компанії, що мають коефіцієнт поточної ліквідності менше двох і одночасно характеризуються хоча б одним незадовільним (гірше середньогалузевих значень) коефіцієнтом в кожній з чотирьох груп фінансових коефіцієнтів. Ці компанії є банкрутами, навіть якщо їх банкрутство офіційно не оголошено.
Джерелами інформації для розрахунку середньогалузевих фінансових коефіцієнтів повинні бути публікуються в засобах масової інформації річні фінансові звіти.
Основні фінансові коефіцієнти, використовувані при аналізі спроможності та ділової надійності підприємства, розраховуються на основі прийнятого в Росії бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки.
Методики аналізу надійності та платоспроможності ділового партнера як елемента оцінки економічної безпеки повинні знайти застосування в практиці діяльності комерційних організацій з урахуванням їх статусу, галузевих особливостей, характеру взаємин з партнерами [15, с. 233-234].
У самому ж кінці XX - початку XXI ст. відбулася істотна зміна найважливіших умов функціонування бізнесу. У ситуації, коли сьогодні на перший план висуваються процеси глобалізації та інтернаціоналізації всіх сторін господарського життя, на авансцену виходять проблеми загострення міжнародної конкуренції. Більшість країн світу не тільки прийняли закони про конкуренцію, а й створили спеціальні національні структури, які організовують роботу в цій сфері.
Однією з найважливіших рис конкуренції є її глобальний характер. Для підприємств більшості галузей і сфер економічної діяльності відстань перестає бути вирішальним фактором. Якщо раніше близькість компанії до ринків збуту, джерел або постачальникам найважливішої сировини або матеріалів була найважливішою конкурентною перевагою, то з появою новітніх інформаційних технологій все змінилося.
Сучасні ринки глобальні, тому компанії, великі і маленькі, ведуть глобальну конкуренцію. Та й поняття «великої» і «дрібною» фірми вже не настільки важливо, тому як покупці воліють купувати у тих, у кого вигідніше, і їм все одно, де знаходиться фірма і якого вона розміру.
Паралельно з глобалізацією компаній відбувається глобалізація ресурсів. Робоча сила безперешкодно мігрує між країнами. Капітал переміщається по світу з неймовірною швидкістю. Знання поширюються легко, секретів стає все менше, втаїти їх все важче.
Коли на ринках відчувається недостатність якого ресурсу, компанії аналізують ситуацію у фірмах-конкурентах і запозичують відсутні у них.
Змінилися умови ринку трансформують саме поняття конкуренції, виводячи його на новий, глобальний рівень і перетворюючи його в один з найголовніших механізмів регулювання відносин на світових ринках.
В таких умовах в найбільш виграшному положенні виявляються компанії з високою конкурентоспроможністю, які можуть забезпечити ефективне управління своєю ринковою діяльністю. В основному це характерно для підприємств розвинутих країн, а також для активно розвиваються азіатських підприємств. Росія, незважаючи на активний розвиток ринку, все ще не досягла тієї стадії, коли ринкові механізми працюють ефективно, а державні заходи застосовуються адекватно. Крім того, в умовах глобальної конкуренції російські підприємства практично всіх галузей змушені залишатися аутсайдерами, втративши в перехідні часи більшу частину потенціалу конкурентоспроможності.
Економіка нинішній Росії, придбавши деякі риси ринкової, зберегла і риси старої системи. Важелі управління монопольною економікою, яка забезпечує штучну інтеграцію головних економічних елементів, вже втрачені, а важелі ринкової економіки ще не створені. У підсумку, коло тих, хто може успішно вести бізнес, звужується.
Необхідно також позначити ще одну велику проблему - обмеження, накладені на конкуренцію на ринку робочої сили. У першу чергу це обмеження, які стримують її мобільність.
Можна зробити висновок про неоднозначність розвитку конкурентних відносин в економіці Росії. У спробі створити цивілізований ринок країна стикається з масою проблем, які в розвинених країнах вирішувалися еволюційним шляхом. У Росії основну надію поклали на можливість створення ринку з допомогою вироблених норм і правил. Чітке законодавство є передумовою ефективного функціо-нування ринку, проте, як показує практика, це аж ніяк не гарант успіху.
В даний час у більшості країн, що розвиваються, які утворилися на пострадянському просторі, почав формуватися «новий погляд» на конкуренцію:
- по-перше, зміцнилася впевненість у тому, що без конкуренції взагалі неможливо ефективне функціонування економіки;
- по-друге, в Росії намічаються перші спроби державного стимулювання та регулювання конкуренції;
- по-третє, конкуренція пробиває собі дорогу насилу, пре-долаючи інерцію старого командно-адміністративного механізму управління.
Для того щоб зняти або хоча б послабити ці перепони, треба виявити фактори, що заважають розгортанню конкуренції, якщо умови для неї вже дозріли. Аналіз фактичного стану справ у нашій країні може дозволити визначити «механізми тор-можения», які перешкоджають переходу до конкурентно-ринкових відносин.
У російській економіці центральне місце займають підприємства сировинного сектора. Наукомісткі галузі російської промисловості в перехідних соціально-економічних умовах виявилися незатребуваними ринком в силу переважно оборонної спрямованості їх науково-технічного і виробничого потенціалу, що став надлишковим в зв'язку з різким скороченням витрат на оборону. Крім того, на результатах діяльності розглянутих галузей позначилося негативний післядія диспропорцій в структурі продукції і потужностей, посилене слабкими адаптаційними здібностями підприємств, вимушених за рахунок внутрішніх ресурсів містити дорогу науково-експериментальну базу. Радикальна зміна умов господарювання, фінансова криза, інфляція і відсутність навичок ефективного управління призвели до втрати контролю та різкого спаду наукових досліджень і виробництва.
Продовжує залишатися актуальною проблема раціонального використання військово-промислового потенціалу.
В останню чверть XX в. людство вступило в нову стадію свого розвитку - стадію побудови постіндустріального суспільства, яке є результатом яка відбувається у сучасному світі соціально-економічної революції. Відомо, що в основі кожної соціально-економічної революції лежать свої специфічні технології, виробничо-технологічні системи та виробничі відносини. Для постіндустріального суспільства цю роль грають, перш за все, інформаційні технології та комп'ютеризовані системи, високі виробничі технології, що є результатом нових фізико-технічних і хіміко-біологічних принципів, і засновані на них інноваційні технології, інноваційні системи та інноваційна організація різних сфер людської діяльності. Її кінцевим результатом має стати створення нової форми організації економіки - інноваційної.
Аналіз результатів дослідження з даної проблеми переконує в тому, що створення інноваційної економіки може бути інструментом для забезпечення зростання економіки Росії в першій половині XXI в.
Причинами переходу Росії до економіки з інтелектуальної складової можна назвати сформовані кон'юнктурні протиріччя на більшості ринків, а також неможливість забезпечити швидкий соціально-економічний прогрес.
У рішенні задач виходу країни з кризи, забезпечення динамічно сталого розвитку економіки першорядна роль, на думку багатьох експертів, належить інновацій, інноваційної діяльності. Вони здатні забезпечити безперервне оновлення технічної та технологічної бази виробництва, освоєння і випуск нової конкурентоспроможної продукції, здатної ефективно конкурувати при про-нення на світові ринки товарів і послуг.
Існує думка, що стратегічною метою розвитку інноваційної діяльності та формування інноваційної економіки в нашій країні на найближчі роки має бути комплексний розвиток вітчизняних виробництв до рівня їх конкурентоспроможності у світі. Необхідно відзначити, що в умовах переходу нашої країни до економіки з інтелектуальної складової кожне підприємство зіткнеться зі всезростаючої конкуренцією, особливо з боку національного великого бізнесу, а також транснаціональних корпорацій, які прагнуть захопити російський ринок.

До тих пір поки Росія не увійшла до СОТ, її внутрішній економічний простір все ще залишається під відносної захистом тарифів, обмежень та інших бар'єрів. Однак навіть вони не в силах стримати натиск з боку більш мобільних і адаптивних азіатських економік, захоплюючих економічні простори східній частині країни. Російські виробники виявляються безсилими перед настільки сильним суперником в силу багатьох обставин.
Крім загрози зі Сходу російським підприємствам все частіше доводиться стикатися з атаками західних конкурентів, які взялися активно захоплювати нові ринки, менш прибуткові, але перспективні за обсягами.
Регіональна політика Росії не дозволяє забезпечувати три найважливіші завдання, які на неї покладені:
1) територіальна справедливість;
2) економічна ефективність;
3) політична стабільність.
Російська регіональна політика в даний час не вирішує повною мірою жодної з перерахованих вище завдань, а найбільша проблема полягає в її очевидною економічної неефективності. На жаль, сьогодні регіональна політика не сприяє, а скоріше протидіє економічному зростанню в Росії.
Росія протягом багатьох століть вела освоєння своїх територій з Заходу на Схід. І ще в середині XX в. відставання (у соціально-економічному відношенні) Сибіру і Далекого Сходу не крив серйозного ризику і загроз в державному масштабі.
  З тих пір ситуація кардинально змінилася - перш за все, завдяки ривку країн Південно-Східної Азії та Китаю в економічному розвитку. Як виглядає сьогодні економічна карта Азіатського континенту? На Сході Росії - економічна стагнація, інвестиційний криза і міграційний відтік, тоді як у країнах Південно-Східної Азії та Китаї - потужний стабільний ріст економіки та інвестицій, який супроводжується постійним приростом населення. Для Росії бурхливе зростання цих країн означає, по-перше, набір колосальних нереалізованих можливостей розвитку, пов'язаних з великими і перспективними ринками Китаю і країн Південно-Східної Азії, по-друге, це реальна загроза економічному суверенітету і територіальної цілісності РФ.
  В даний час розробляються програми щодо реалізації великих приватно-державних інвестиційних проектів в Сибіру і на Далекому Сході, щоб створити інфраструктурну і індустріальну базу для стабільного економічного зростання на цій території. Орієнтація цих проектів - не тільки сировинний сектор, а й переробні галузі економіки.
  Необхідно відзначити, що, незважаючи на активну позицію політиків, партій і уряду, самі господарюючі суб'єкти повинні прийняти на себе більшу частку відповідальності при вирішенні задачі економічного зростання і протидії загрозам за кордону. Крім тих пропозицій, що активно обговорюються на вищому рівні, необхідна реалізація більш локальних рішень, які в сумі зможуть принести видимий ефект, співвідноситься з пріоритетами розвитку країни.
  Перш ніж протидіяти закордонним конкурентам, які проводять політику торгово-економічної експансії на території Росії, необхідно подбати про збір точної інформації про них, про особливості їх діяльності, можливості та наміри, стратегіях і сферах інтересів.
  Інструментом, що дозволяє здійснити процес збору, обробки та аналізу інформації про зарубіжні конкурентах, є стратегічний конкурентний аналіз, який розширює рамки аналізу конкуренції з галузевого рівня до міжнаціонального, коли під конкурентами розуміються вже не окремі компанії, а цілі сектори національних та регіональних економік різних країн.
  Мета стратегічного конкурентного аналізу полягає у виконанні сукупності аналітичних операцій за оцінкою, діагностиці та прогнозуванню зміни індивідуальних характеристик реальних і потенційних конкурентів в середньостроковій і довгостроковій перспективі для вироблення сукупності альтернативних стратегій розвитку базової фірми.
  В якості конкурентів базової фірми розглядаються не окремі підприємства, а відповідні сектора національних та регіональних економік, структурні одиниці яких у майбутньому за певних умов можуть скласти конкуренцію нашому підприємству. Конкурентна розвідка як інформаційна база для виконання аналізу в цьому випадку грунтується на відомостях про намічених загальнонаціональних стратегіях розвитку і вироблених національних пріоритетах і, крім того, на оцінках і прогнозах перспектив економічного розвитку тієї чи іншої країни або цілих регіонів світу, виконаних незалежними організаціями.
  В якості основного методу аналізу може розглядатися система моніторингу та прогнозування розвитку основних конкурентів, а також безперервної коригування параметрів альтернативних стратегій розвитку базової фірми, застосовуючи сукупність спеціально розроблених кластерів факторів. При цьому чинники диференціюються за походженням, ступенем значущості - найбільш значущі, досить значущі, менш значущі - і універсальності дії.
  Крім організації збору інформації за допомогою специфічних методів особлива увага приділяється аналізу та інтерпретації отриманої інформації.
  Для максимально повного розкриття потенціалу стратегічного конкурентного аналізу надзвичайно важливо, щоб його проведенням на постійній основі займалися висококваліфіковані фахівці, що володіють навичками конкурентної розвідки і здатні адекватно оцінювати результати.
  Ефективне проведення процедури стратегічного конкурентного аналізу дозволить підприємству розуміти, які загрози з боку конкурентів таяться ззовні, і бути готовим до зміни співвідношення сил на національному та світовому ринках [15, с. 22-26].
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Тема 9. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РОСІЇ"
 1. Тема 50. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ І ПОДАТКИ
    економічна активність населення буде стримуватися. На початку 80-х рр.. XX в. А. Лаффер, що був тоді радник президента Р. Рейгана, встановив, що зростання ставок збільшує надходження податків у скарбницю лише до певної межі, після нього населення йде в тіньову економіку, вважаючи за краще взагалі не платити податки. Ця ситуація в економічній теорії описується за допомогою кривої Лаффера (рис.
 2. 4.6. Додаткова інформація
    тематики. Поруч стоять лапки можуть бути двох видів - "..." і «...» (лапки та ялинки). Правильно: "слова« слова »" або «слова" слова "». Неправильно: «слова» «і" слова "слова". Ці помилки є навіть у назвах великих фірм і деяких статтях і книжках. 2. Якщо наприкінці пропозиції є інформація в дужках, крапка ставиться після дужок, не ставиться перед дужками і всередині перед
 3. Визначення економічного зростання
    економічного зростання. Пол економічним зростанням прийнято розуміти збільшення обсягів створених за певний період товарів і послуг (збільшення потенційного і реального ВНП), зростання економічної могутності країни. Якщо розглянути динаміку обсягу національного виробництва в системі вільного ринку за тривалий період, то графічно ця динаміка може бути представлена у вигляді зростаючої
 4. Форми власності
    економічного розвитку суспільства в цілому, оптимізувати структуру національної економіки за критерієм досягнення найвищої ефективності, орієнтованої в кінцевому рахунку на людину. Водночас незалежно від економічного і соціального ладу державна власність у більшості випадків функціонує з меншою ефективністю, ніж інші форми. З одного боку, це пов'язано з
 5. Тема 8. ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
    тема заходів держави з регулювання господарства. Методологічна функція виражається в тому, що економічна теорія є теоретичним фундаментом для цілої групи наук: - галузевих (економіка будівництва, промисловості, сільського господарства і т. д.); - функціональних (бухгалтерський облік, фінанси, маркетинг та ін.); - міжгалузевих (статистика, економетрика, економічна історія,
 6. Тема 57. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТОК
    економічного зростання. Під економічним зростанням розуміється стабільне збільшення продуктивної сили економіки протягом тривалого періоду часу. Економічне зростання вимірюється двома взаємопов'язаними способами: 1. Збільшенням реального валового національного продукту (ВНП) за певний період (рік). 2. Збільшенням реального ВНП на душу населення за певний період (рік). Для
 7. Тема 58. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
    тема, вовлекающая національні економіки в єдині для всіх господарські процеси за допомогою міжнародного поділу праці. Воно виникло на основі міжкраїнових економічних зв'язків і відносин, які спочатку проявилися у сфері зовнішньої торгівлі, а потім поширилися на виробничу сферу, наукові дослідження і розробки, міграцію робочої сили, використання фінансових
 8. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
    тематичних методів, що використовуються в економічних дослідженнях. Володимира Карповича Дмитрієва (1868-1913) вважають одним з найбільш яскравих представників математичної школи в політичній економії. Він залишив порівняно мало публікацій, але вони відрізняються багатством творчих ідей, новизною і значущістю розробок. Вперше в літературі Дмитрієв запропонував спосіб визначення повних витрат
 9. Висновки
    економічному аналізі головним об'єктом є фірма. Це пояснюється тим, що в сучасній економіці підприємства (фірми) виробляють основну масу товарів і послуг. Функціонування фірм забезпечують підприємці. Підприємницькі здібності - це економічний ресурс, до складу якого слід включати насамперед підприємців, підприємницьку інфраструктуру, а також
 10. Показники рівня економічного розвитку
    тема показників, серед яких виділяються, перш за все, наступні: - загальний обсяг реального ВВП; - ВВП / В НП на душу населення; - галузева структура економіки; - виробництво основних видів продукції на душу населення; - рівень і якість життя населення; - показники економічної ефективності. Якщо обсяг реального ВВП характеризує головним образів економічний потенціал
© 2014-2022  epi.cc.ua