Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003 - перейти до змісту підручника

§ 2.2. Створення, реорганізації та ліквідація організацій в будівництві

У Росії діє реєстраційний, а не дозвільний порядок створення організацій. Це означає, що отримувати на це будь-які або від кого-небудь дозволу і згоди не потрібно. Створення організації це діяльність власника або менеджера з оформлення необхідних документів та поданням їх до органів державної реєстрації.
Державна реєстрація індивідуального підприємця здійснюється реєструючим органом районної (міської) адміністрації за місцем постійної реєстрації (прописки) підприємця в день подання заяви за встановленою формою та документа про оплату реєстраційного збору (або в триденний термін з моменту отримання документа поштою).
Порядок реєстрації юридичних осіб. Засновники (учасники) подають до реєструючого органу заяву, статут, установчий договір, згода антимонопольного комітету, документ про оплату не менше 50% статутного капіталу, свідоцтво про оплату держмита.
Органи влади за місцем знаходження організації протягом трьох днів з моменту подачі документів або тридцяти днів з дати поштового відправлення приймають рішення про можливість реєстрації, видають тимчасове свідоцтво про реєстрацію і повідомляють дані про реєстрацію власникові реєстру юридичних осіб . Відмова в реєстрації допускається тільки при невідповідності установчих документів і складу містяться в них відомостей вимогам законодавства.
Після отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію організація в обов'язковому порядку стає на облік у податковій інспекції, пенсійному фонді, фондах страхової медицини і соціального страхування за місцем реєстрації. За поданням першотвору довідки податкового органу про постановку на облік організація відкриває в банку один розрахунковий поточний рахунок по основній діяльності. Вибір банку справа самої організації. Інші рахунки (валютний, позичковий, депозитний тощо) можуть бути відкриті в іншому банку (банках). Після відкриття рахунку в банку організація оплачує частину статутного капіталу (фонду), зазначену в рішенні про створення організації та договорі засновників. Факт оплати підтверджується довідкою банку. Частина статутного капіталу (фонду) вноситься протягом першого року діяльності. Контроль за внесенням частки, що залишилася статутного капіталу (фонду) здійснюється податковими органами. Довідка банку про оплату частини статутного капіталу (фонду) представляється до реєструючого органу не пізніше 30 днів після отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію. В іншому випадку реєстрація вважається недійсною. При дотриманні цих умов і термінів видається постійне свідоцтво про реєстрацію та організація починає функціонувати в повному обсязі.
Важливою задачею при створенні організації є вибір найбільш раціональної організаційно-правової форми, кожна з яких має ті чи інші особливості (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Порівняння організацій (на прикладі АТ і ТОВ) Ок
Ознаки Акціонерне суспільство Суспільство

з обмеженою

відповідальністю
1 2 3
Розподіл статутного капіталу Розділений на акції однакової номінальної вартості Розділений на частки певного розміру
Відповідальність учасників Учасники (акціонери) не відповідають за зобов'язаннями АТ, несуть ризик збитків у межах своїх вкладів (акцій) Те ж
Солідарна відповідальність Якщо вклад внесено не повністю, то акціонери несуть солідарну відповідальність у межах неоплаченої частини вкладу, пропорційно їх частини акцій «
Правове становище Регламентовано ЦК та законом «
Максимальне число учасників У ВАТ не обмежена, в ЗАТ - не більше 50 Не більше 50

ончаніе табл.
2.1

1 2 3
Мінімальна кількість учасників Не може мати єдиного засновника суспільство, що складається з однієї особи Те ж
Установчі документи Визначено законом

(установчий договір, статут)
«
Розмір статутного капіталу Мінімальний розмір:

для ВАТ-1000 МРОТ,

для ЗАТ-100 МРОТ
Не менш 100 МРОТ
Обмеження за акціями (частками) Частка привілейованих акцій не більше 25% від їх числа Чи не встановлюється
Органи управління Строго регламентовані законом: загальні збори, рада директорів (наглядова рада), правління, директор, ревізор Визначено в загальних рисах збори і виконавчий орган (колективний і одноособовий)
Публікація відомостей ОАО публікує відомості у відкритій пресі: річний звіт, бухгалтерський баланс, рахунок прибутків і збитків Публікація не потрібно
Перехід частки У ВАТ не регламентований,

в ЗАТ переважне право надано акціонерам цього АТ
Насамперед учасникам ТОВ, допускається передача третім особам, спадкоємцям за згодою інших учасників
Вихід учасника Незалежно від інших учасників Те ж
Реорганізація і ліквідація Добровільно - на підставі рішення загальних зборів або по суду «

Практично створення нової організації починається з освіти якоїсь ініціативної групи однодумців, очолюваної швидше за все майбутнім директором, яка оцінює господарську кон'юнктуру в своїй галузі і регіоні, вибирає перспективну сферу основної діяльності (нішу незадоволеного попиту), намічає коло потенційних учасників та засновників і веде з ними попередні переговори.
На неофіційному зборах майбутніх учасників з урахуванням вирішальних факторів (кількість учасників, їх загальна можливість створити мінімум статутного капіталу, інші фактори, перераховані в табл. 2.1) обговорюється і затверджується можлива і Найбільш ефективна організаційно-правова форма майбутньої організації.
Після рішення цього принципового питання ініціативна група починає оформлення всіх перерахованих вище документів, необхідних для реєстрації, починаючи з головного документа - статуту майбутньої організації. Вся ця чимала підготовча та організаторська робота вимагає витрат, які можуть проводитися за рахунок добровільних організаційних зборів майбутніх учасників по їх домовленості.
Реорганізація організацій. Вибрана колективом організаційно-правова форма не є незмінною на всі часи, змінюються інвестиційно-будівельна кон'юнктура і конкурентне середовище. Накопичення досвіду та фінансових ресурсів відкриває Можливості освоєння нових видів діяльності та будівництва колії складних об'єктів, для чого необхідна організація вищого рівня. Під впливом усіх цих обставин невелике ТОВ захоче перетворитися в ЗАТ або ВАТ, будь ЗАТ може прийти до висновку про необхідність залучення стороннього акціонерного капіталу, тобто про перетворення у ВАТ, і закон такі реорганізації допускає.
Рішення про це приймає вищий орган організацій згідно зі статутом загальні збори. Процедурно це може бути осуществленo одним із двох способів за вибором власника.

При першому способі загальні збори колективу фіксує необхідність перетворення, визначає нову організаційно-правову форму і доручає правлінню розробити новий статут і установчий договір, необхідні для перереєстрації організації в новій якості.
При другому способі стара організація ліквідується. Якщо нова організаційно-правова форма і нові плани організації вимагають серйозних структурних перетворень (ліквідація одних та створення інших підрозділів) і значних кадрових переміщень, то може бути прийнято рішення про ліквідацію даної організації та створенні повий за повною процедурою, з можливим залученням нових учасників, створенням нового статуту та статутного капіталу, установчих документів та нової реєстрації.
Можливість та порядок таких реорганізацій доцільно зафіксувати заздалегідь в статуті кожної організації.
Ліквідація організацій. Ліквідація означає припинення прав і обов'язків без переходу їх до інших осіб. Організація може бути ліквідована у зв'язку із закінченням строку, за рішенням суду, за фактом визнання її реєстрації недійсною, здійснення діяльності без ліцензії або у зв'язку з неодноразовими і грубими порушеннями законів (Податкового кодексу, Трудового кодексу, Закону про охорону навколишнього середовища, Цивільного кодексу) . При визнанні комерційної організації банкрутом вона може бути ліквідована за рішенням суду або добровільно.
Ліквідація організації здійснюється ліквідаційною комісією, яка призначається засновниками (учасниками) організації або органом, який прийняв рішення про ліквідацію, за погодженням з органом, що здійснює державну реєстрацію. При цьому встановлюються порядок і строки ліквідації. Ліквідаційна комісія повідомляє про ліквідацію організації, порядок і строки заяви вимог кредиторів, вживає заходів до виявлення кредиторів і одержанню дебіторської заборгованості. Після закінчення терміну подання вимог ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс, що затверджується органами, що прийняли рішення про ліквідацію. При недостатності коштів для задоволення кредиторів здійснюється продаж майна з публічних торгів.
Після затвердження проміжного балансу починаються виплати кредиторам у такій послідовності:
- виплати громадянам у вигляді компенсації за нанесення шкоди їх життю і здоров'ю але вини цієї організації;
- оплата праці та вихідної допомоги;
- погашення кредитів за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна ліквідованої організації;
- погашення заборгованості з обов'язкових платежів до бюджет і позабюджетні фонди:
- задоволення вимог усіх інших кредиторів. При недостатності коштів для задоволення вимог
кредиторів черговий черги борги перед ними погашаються пропорційно наявним засобам. Невиплачені борги вважаються погашеними. Залишилося майно розподіляється між засновниками (учасниками) відповідно до статуту організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2.2. Створення, реорганізації та ліквідація організацій в будівництві "
 1. Стаття 17. Державний контроль за створенням, реорганізацією, ліквідацією комерційних організацій та їх об'єднань
  створенням, злиттям і приєднанням об'єднань комерційних організацій (союзів або асоціацій); злиттям і приєднанням комерційних організацій, якщо сума їх активів по останньому балансу перевищує 100 тисяч мінімальних розмірів оплати
 2. 51 РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ, ФОРМИ
  створення однієї або декількох організацій. Їм передається частина прав і обов'язків реорганізується організації, однак без припинення останньої. Передача прав та обов'язків проводиться відповідно з оформленням розподільчого балансу. Організація може перетворюватися в комерційну організацію іншої організаційно-правової форми. При реорганізації організації затверджуються загальними зборами
 3. 21 НЕКОМЕРЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
  створена. Рішення про створення некомерційної організації приймається її засновниками. Засновниками залежно від організаційно-правової форми некомерційні організації мають право виступати громадяни та юридичні особи. Число засновників не обмежено. Місцезнаходження некомерційної організації визначається місцем її державної реєстрації. З моменту реєстрації вона є юридичною особою.
 4. Стаття 11. Завдання та функції федерального антимонопольного органу
  створення, реорганізації та ліквідації господарюючих
 5. 3. Символи статусу
  створення умов для тісної взаємодії різних груп сприяють ліквідації бар'єрів між різними категоріями персоналу. В організації формується сприятливий психологічний клімат, який орієнтує на співпрацю, а не на ієрархічне підпорядкування одних працівників іншим. Всі ці три компоненти соціальної підсистеми забезпечують набагато сприятливіші умови для
 6. Частина V. Програма реорганізації: уряд
  реорганізації:
 7. 23 громадських та релігійних організацій, ФОНДИ
  реорганізації, ліквідації релігійних організацій регулюються Законом України «Про релігійні об'єднання ». Фондом є не має членства некомерційна організація, яка заснована громадянами і (або) юридичними особами на основі добровільних майнових внесків, своїми цілями мають соціальні, благодійні, а також культурні, освітні або інші суспільно корисні цілі.
 8. Стаття 103. Управління в акціонерному товаристві
  реорганізації або ліквідації
 9. § 4. БУДІВНИЦТВО
  створення основних фондів, які є найбільш значною частиною загального обсягу інвестицій. У статистиці капітального будівництва вони охоплюють вартість таких видів робіт і витрат: будівельні роботи; роботи з монтажу обладнання; витрати на обладнання, інструмент, інвентар, передбачені в кошторисах на будівництво; витрати на машини та обладнання, що не входять до кошторисів на
 10. Колективні підприємства
  створення таких підприємств, проте в даний час в Державній Думі обговорюється проект закону з цього питання. На Заході, включаючи США, навпаки, створюються сприятливі економічні та правові передумови для стимулювання трансформації приватних підприємств у так звані народні підприємства шляхом поширення на пільгових умовах акцій серед їх працівників, і перш за все
 11. 57. ЦІЛІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
    створення ефективного механізму управління підприємством; використання підприємством ринкових механізмів залучення фінансових коштів. У рамках цих завдань рекомендується виконати наступні заходи щодо ряду напрямків в галузі управління фінансами: ринкова оцінка активів; реструктуризація заборгованості по платежах до бюджету; розробка програми заходів з ліквідації заборгованості з виплати
 12. Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО
    створення Секції комплексних промислових проектів. Головна функція цього нового підрозділу полягає в розробці, координації та контролі за здійсненням окремих великомасштабних технічних проектів, якими займаються кілька відділень ЮНІДО. Ця секція відповідальна за розробку й керівництво спільними програмами технічного співробітництва з Продовольчою і сільськогосподарською
 13. Питання 53. Статистика будівництва Діяльність будівництва як галузі економіки спрямована на створення нових, розширення, реконструкцію та відновлення діючих основних фондів. Кінцева продукція будівництва визначається як будівлі, споруди та інші об'єкти виробничого та невиробничого призначення, підготовлені для експлуатації.
    організацій, що здійснюють будівельні, монтажні та інші роботи підрядним та господарським способом; 2) організацій, що здійснюють капітальний ремонт будівель і споруд, ремонт і будівництво жител на замовлення населення; 3) організацій, що здійснюють експлуатаційне буріння; 4) проектно-вишукувальних організацій; 5) організацій, що здійснюють господарське управління
 14. Перенесення збитків на майбутнє
    реорганізації платник податків-правонаступник має право зменшувати податкову базу в порядку і на умовах, які передбачені цією статтею, на суму збитків, отриманих реорганізовуване організаціями до моменту
 15. § 2.5. Інновації в механізмі управління в будівництві
    створення системи управління, орієнтованої на кінцевий продукт житловий будинок (квартиру). Організація, яка має намір вийти на ринок з продажем квартир, змушена взяти на себе всі функції, раніше розподілені по замовникам, забудовникам і субпідрядникам, стати девелоперської організацією. З'являються нові функції, зумовлені пошуком місць забудови, інвесторів, рекламою готових квартир,
 16. II.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003

 17. Тема 7 Економічний розвиток СРСР
    організація управління промисловістю. Кредитна реформа. Податкова реформа. Економічні реформи 50-60-х років та їх результати. Пошуки шляхів удосконалення управління промисловістю і будівництвом. Удосконалення господарського механізму. Заходи з підйому сільського господарства. Господарська реформа 1965 пошуки шляхів удосконалення господарського
© 2014-2022  epi.cc.ua