Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

9.3. Сукупний попит і сукупна пропозиція

У сучасній економічній теорії макроекономічний аналіз рівноваги здійснюється за допомогою агрегування, або формування сукупних показників. Найважливішими агрегатами є реальний обсяг національного виробництва, який об'єднує рівноважні кількості товарів і послуг та рівень цін (агрегатні ціни) всієї сукупності товарів і послуг. Реальний обсяг виробництва звичайно характеризують за допомогою показників ВНП або НД. Однак для оцінки стану та перспектив розвитку економіки часто використовуються не абсолютні показники ВНП, а відносні - темпи приросту. Рівень цін також характеризується дефлятором ВНП або річним темпом приросту цін. Таким чином отримана система координат дає уявлення як про кількість матеріальних благ у суспільстві, так і про середню ціну (рівні цін) цих благ.
Сукупний попит (AD) являє собою модель, що показує різні обсяги товарів і послуг, тобто реальний обсяг національного виробництва, який споживачі, підприємства і уряд готові купити при будь-якому можливому рівні цін.
Сукупний попит являє собою суму всіх попитів на кінцеві товари і послуги, пропоновані на товарному ринку і може визначатися як ВНП, розрахований по потоку витрат. Будь-яка зміна витрат, складових сукупний попит, приводить в дію так званий мультиплікаційний процес, відтворений у перевищенні приросту національного доходу над збільшенням попиту. Коефіцієнт, що показує наскільки зросте рівноважний дохід при збільшенні сукупного попиту, називається мультиплікатором - K (лат. multiplico - множу).
Зміна складових елементів структури ВНП можна порівняти із зміною нецінових факторів сукупного попиту. Залежність між рівнем цін і реальним обсягом національного виробництва, на який пред'явлено попит, є зворотною, або негативною (схема 47).
Схема 47.
Графік сукупного попиту.

Графік сукупного попиту.


Це пояснюється дією цінових факторів сукупного попиту при незмінній грошовій масі, показаних в таблиці 22.
Таблиця 22.
Цінові фактори сукупного попиту.

Цінові фактори сукупного попиту


Нецінові фактори зміщують криву AD або вправо і вгору, коли сукупний попит збільшується, або вліво і вниз, коли він зменшується. Зміна цінових факторів графічно зображується рухом по кривій сукупного попиту.
Сукупна пропозиція (AS) є модель, що показує рівень реального обсягу виробництва при кожному можливому рівні цін.
Сукупна пропозиція може бути прирівняне до величини ВНП, розрахованого по потоку доходів. Серед факторів, що впливають на AS, виділяють ті, які викликають зміну пропозиції на ринку окремого товару: технологія виробництва, витрати і т. д., а також кількість і якість застосовуваних факторів виробництва. У цьому зв'язку крива сукупної пропозиції має висхідний вигляд. Цінові чинники, пов'язані з пропозицією на окремих ринках, показують рух по кривій сукупної пропозиції. Нецінові фактори, що змінюють витрати (ціни на ресурси, зростання продуктивності, державне регулювання), зміщують криву вправо і вниз при зменшенні витрат, і вліво і вгору - при їх збільшенні. Однак обрис кривої сукупного попиту було предметом гострих дискусій в економічній науці. В даний час прийнято вважати, що крива сукупної пропозиції умовно складається з трьох частин (відрізків). Така крива сукупного попиту показана на схемі 48.
Схема 48.
Графік кривої сукупного попиту.

Графік кривої сукупного попиту


Характеристика виділених ділянок кривої сукупної пропозиції відображена в таблиці 23.

Таблиця 23.
Особливості обриси кривої сукупної пропозиції.

Особливості обриси кривої сукупної пропозиції


При конкретизації форми кривої сукупної пропозиції, нове значення отримує проблема загальної економічної рівноваги. Умови, за яких це рівновага наступає, будуть різні, оскільки наслідки збільшення сукупного попиту залежать від того, на якому відрізку кривої сукупної пропозиції станеться перетин з нової кривої сукупного попиту.
Інша картина складається при зменшенні сукупного попиту. Модель взаємодії AD і AS (схема 49) показує, що на кейнсіанської відрізку реальний обсяг національного виробництва зменшиться, а рівень цін залишиться незмінним. На класичному відрізку ціни впадуть, а реальний обсяг національного виробництва залишиться на рівні повної зайнятості. На проміжному відрізку передбачається, що реальний обсяг національного виробництва і рівень цін зменшаться. Насправді зворотний рух від AD4 до AD3 може не відновити первинний рівновагу, принаймні за короткий період часу. Складність полягає в тому, що ціни як на товари, так і на ресурси стають «нерішучими», або негнучкими, і не виявляють тенденції до зниження. Це пояснюється насамперед тим, що в структурі цін в середньому до 75% займає заробітна плата, яка не може бути знижена через колективних договорів профспілок із підприємцями, існуванням законодавчо закріпленого мінімального рівня заробітної плати і т. д. Тому економічні показники, раз зрослі, не обов'язково знижуються до початкового рівня. Деякі економісти вбачають у такій тенденції ефект храповика, порівнюючи низьку еластичність цін при зменшенні сукупного попиту з механізмом, який дозволяє крутити колесо вперед, а не назад. Це означає, що зменшення сукупного попиту від AD4 до AD3 буде спостерігатися при збереженні високого рівня цін P2 і зниженні обсягу національного виробництва до рівня Q2. В результаті кейнсіанський відрізок кривої AS зрушиться від рівня цін р1 до рівня P2.
Схема 49.
Модель взаємодії AD і AS.

Модель взаємодії AD і AS


Проблема, пов'язана з формою кривої сукупної пропозиції має не тільки теоретичне, а й практичне значення. Наприклад, ряд російських економістів (Е. Гайдар, Б. Федоров) стверджували, що виходом з кризи для вітчизняної економіки мало стати заморожування попиту. Такий підхід грунтувався на класичній концепції, що зв'язує попит не зі зміною обсягів виробництва, а з рівнем цін. Прихильники кейнсіанського підходу, навпаки, виступали за стимулювання попиту і заохочення обсягів виробництва. Однак обидві ці концепції не враховували всіх особливостей російської економіки, які були проаналізовані академіком Л. Абалкін і отримали назву «парадоксу макроаналізу». Його суть в тому, що замість звичної картини, коли під впливом зростання цін попит скорочується, а пропозиція зростає, складається зовсім інша: криві сукупного попиту і сукупної пропозиції ведуть себе однозначно, рухаються в одному напрямку. На графіку це виглядає таким чином, що криві AD і AS не перетинаються (схема 50).
Схема 50.
Парадокс макроаналізу.

Парадокс макроаналізу


Таке положення пояснюється виникненням інфляційної моделі споживчого попиту при якій обмежується споживання багатьох цінних продуктів харчування і багатьох предметів особистого вжитку, але купуються речі, щоб врятувати знецінюються гроші . В умовах фінансової нестабільності і триваючої інфляції рівновагу порушено, зв'язок між сукупним попитом і пропозицією розірвана.
Тому потрібен певний час і кардинальні зміни в господарській ситуації, щоб вільні ціни спонукали виробництво до розширення і вдосконалення.
Модель взаємодії сукупного попиту та сукупної пропозиції також може бути використана і для пояснення економічної сутності шоків - відхилення обсягу випуску і зайнятості від потенційного рівня. Шоки з боку попиту можуть виникати, наприклад, внаслідок різкої зміни пропозиції грошей або швидкості їх обігу, різких коливань інвестиційного попиту і т. д. Шоки пропозиції можуть бути пов'язані з різкими стрибками цін на ресурси (цінові шоки, наприклад, нафтовий шок), зі стихійними лихами, що приводять до втрати частини ресурсів економіки і можливого зменшення потенціалу, посиленням активності профспілок, зміною в законодавстві. Поява шоків в економіці сприяє активізації стабілізаційної політики держави, спрямованої на відновлення рівноважного обсягу виробництва і зайнятості на колишньому рівні. Загальні характеристики макроекономічної стабілізації носять універсальний характер. Однак в умовах країн з перехідною економікою вони набувають специфічні риси. Це визначається зв'язком макроекономічної стабілізації з подоланням системної кризи, що має особливу глибину і гостроту. Тому макроекономічна стабілізація в умовах перехідної економіки представляє собою не просто набір певних економічних заходів і - через їх посередництво - балансування ряду макроекономічних показників, а одночасно і формування нової системи економічних відносин. У цьому сенсі вона носить не тільки функціональний, але і трансформаційний характер, а значить, є важливим елементом системних перетворень в економіці.
У цьому зв'язку природно згадати широковідомий в термодинаміки закон Ле Шательє, який у наш час П. Самуельсон переніс на економічні системи (закон Самуельсона - Лешательє). Відповідно до нього всяка система, яка має зовнішній вплив, протидіє йому, прагнучи зберегти свій колишній стан. Як показує аналіз, проведений А. Варшавським, можна виділити кілька основних зовнішніх факторів, що викликають дестабілізацію в російській економіці:
- лібералізація цін і непродумана приватизація, що супроводжувалися перетіканням коштів з первинного і вторинного секторів економіки в третинний (кредитно-фінансова сфера, послуги, торгівля);
- висока вартість кредиту для підприємств реального сектора економіки;
- низька ефективність банківської сфери, діючої на основі фінансових пірамід ;
- відтік капіталу за кордон;
- надмірно високий для підприємств реального сектора рівень оподаткування;
- значна роль держави у формуванні заборгованості.
Дія цих факторів призвело, зокрема, до порушення звичайних залежностей у фінансовій системі. У нормальній ринковій економіці неплатежі, внутрішня і іноземна валюта є чистими субститутами. Однак у російській економіці між ними діють інші зв'язки. Перехід до бартеру і грошовим суррогатам супроводжувався зростанням неплатежів. Це дозволяло компенсувати зниження ВВП під дією зовнішніх факторів, а також сповільнити темпи інфляції. Іншими словами, бартер, неплатежі та грошові сурогати в умовах хронічної кризи сприяють виживанню російських підприємств і збереженню соціальної інфраструктури. Такий стан вимагає особливої стабілізаційної політики з боку держави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.3. Сукупний попит і сукупна пропозиція "
 1. 2.2. Сукупна пропозиція
  сукупного випуску, який виробники готові продати при кожному значенні рівня цін. Крива сукупної пропозиції (рис. 2.2): а) у короткостроковому періоді (при фіксованих цінах) являє собою пряму, паралельну осі Y, б) в довгостроковому періоді (при гнучких цінах) являє собою пряму, паралельну осі Р, що відсікає на осі Y відрізок , рівний потенційному ВВП. {Foto20}
 2. Контрольні питання
  сукупний попит і які його складові? 4. З чим пов'язана зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін? 5. Назвіть нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які фактори роблять на нього вплив? 7. Які варіанти можливі при порушенні рівноваги між сукупним попитом і пропозицією? 8. Що таке гранична схильність
 3. Зсув кривої попиту
  сукупного попиту. Як видно з рис. 26.4, наслідки збільшення сукупного попиту залежать від того, на якому відрізку кривої сукупної пропозиції - кейнсианском (а), проміжному (б) або класичному (в) - перебуває економіка. Рис. 26.4. Зсув кривої сукупного попиту
 4. Запитання для самоперевірки
  сукупний попит і сукупна пропозиція в російській економіці? 2. Який вплив на сукупний попит і сукупна пропозиція роблять наступні фактори: скорочення експорту нафти внаслідок падіння виробництва; зниження світових цін на рідке паливо і кольорові метали? 3. Якщо ВВП збільшився на 4%, а сукупний дохід - на 2%, то до яких наслідків це повинно привести? Що
 5. 15.2. Теорії макроекономічної рівноваги
  сукупного попиту та сукупної пропозиції дає точку загальної економічної рівноваги (точка М на рис. 15.1). При цьому більш високі ціни створюють стимули до збільшення сукупної пропозиції (розширенню виробництва) і одночасно знижують рівень сукупного попиту. {Foto50} Загальна економічна рівновага На ринках окремих товарів точка перетину кривих сукупного попиту та сукупної
 6. Лекція 14 Тема: СПОЖИВАННЯ. ЗАОЩАДЖЕННЯ. ІНВЕСТИЦІЇ. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ, ЙОГО ТИПИ, ТЕМПИ І МОДЕЛІ
  сукупності, які називаються агрегатами. Вона досліджує не окремі ціни, а сукупну ціну, яка називається рівнем цін. Метою її аналізу є знаходження умов, за яких настає загальна економічна рівновага системи (ОЕРС). ОЕРС - це стан економіки, при якому суспільне виробництво (сукупна пропозиція) збалансоване з громадським споживанням (сукупний
 7. 28.4. РІВНОВАГА: РЕАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА І РІВЕНЬ ЦІН
    сукупного попиту та сукупної пропозиції визначає рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва (рис. 28.3). Рис. 28.3. Рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва {foto68} З рис. 28.3а видно, що криві сукупного попиту і сукупної пропозиції перетинаються на проміжному відрізку; зміна рівня цін виключає
 8. Ключові терміни
    сукупного попиту Реальна грошова маса Питомі витрати Питомі витрати на робочу силу Продуктивність праці Націнка Крива сукупної пропозиції Негативний шок пропозиції Політика, що впливає на пропозицію Кейнсіанська крива пропозиції Класична модель Рухливість зарплати і цін Потенційний обсяг виробництва
 9. Держава і сукупний попит
    сукупний попит. Їх велику вагу в ньому дозволяє державі впливати на весь сукупний попит: {foto150}, (27.1) де AD - сукупний попит; С - споживчий попит; I - інвестиційний попит (приватні інвестиції); G-попит держави (державні витрати); Х - чистий експорт. На сукупний попит уряд впливає також через податки: чим вище їх ставки, тим нижче
 10. Основні терміни і поняття
    сукупна пропозиція, горизонтальний, проміжний, вертикальний відрізки кривої пропозиції, ефект «храповика», стагфляція, функція споживання, функція заощаджень, середня схильність до споживання і до заощадження, гранична схильність до споживання і до заощадження, інвестиційний попит, мультиплікативний ефект, інвестиційний мультиплікатор, макроекономічну рівновагу для приватного сектора
© 2014-2022  epi.cc.ua