Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

17. СУКУПНИЙ ПОПИТ

У макроекономіці під сукупним попитом розуміються заплановані усіма макроекономічними суб'єктами сукупні витрати на придбання усіх кінцевих товарів і послуг, створених у національній економіці.
Відповідно до розподілу видатків між окремими секторами економіки у складі сукупного попиту виділяють такі основні елементи:
- споживчі витрати домогосподарств (С);
- інвестиційні витрати приватного сектора (/);
- державні закупівлі (б);
- чистий експорт (NX).
В результаті сукупний попит в цілому може бути представлений як сума вказаних витрат.
Велику частину сукупного попиту складають витрати населення на товари та послуги споживчого призначення, тобто елемент С, для стислості часто званий споживанням. Частка цього показника в національному доході країни досягає в Росії приблизно 50%, а в США - близько 67%.
Під інвестиційними витратами розуміється попит фірм і домогосподарств на інвестиційні товари. Фірми купують ці товари, щоб збільшити запас реального капіталу і відновити зношений капітал.
Придбання будинків і квартир теж є частиною інвестицій. Загальний обсяг інвестицій становить близько 15-20% ВНП країни.
Третій елемент сукупного попиту - державні закупівлі товарів і послуг. Він включає витрати урядових органів усіх рівнів на оплату послуг (наприклад, освіта, охорона здоров'я), придбання товарів та виплату заробітної плати державним чиновникам. Частка державних закупівель в загальному обсязі витрат на купівлю товарів і послуг залежить від ступеня участі держави в перерозподілі національного доходу країни, рівня ставок оподаткування і розмірів дефіциту державного бюджету. У Росії її величина становить близько 30% національного доходу країни.
Чистий експорт являє собою різницю між експортом (платежами іноземців за створювані в країні товари і послуги) і імпортом (витратами економічних суб'єктів даної країни на оплату товарів і послуг, вироблених за кордоном).
Існує ще три основних ефекту, здатних вплинути на зміну величини сукупного попиту:
- ефект процентної ставки.
При підвищенні рівня цін підвищується попит на гроші, а це при незмінному обсязі грошової маси в обігу обумовлює зростання процентної ставки, що в свою чергу знижує стимули для інвестиційних і споживчих витрат. При високих процентних ставках багато споживачів втрачають зацікавленість (або здатність) в отриманні кредитів для покупки автомобілів, меблів, нерухомості та інших товарів;
- ефект багатства полягає в тому, що збільшення рівня цін знижує реальну вартість багатьох фінансових активів, що приносять фіксований дохід (облігації, вклади). Відчувши себе біднішими через знецінення заощаджень, споживачі починають економити на покупках;
- ефект імпортних закупівель. Підвищення загального рівня цін в одній країні буде сприяти імпорту більшої кількості товарів в цю країну, і знизиться величина експорту. У результаті відбудеться скорочення чистого експорту, і отже, загальної величини сукупного попиту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17. СУКУПНИЙ ПОПИТ "
 1. Держава і сукупний попит
  сукупний попит. Їх велику вагу в ньому дозволяє державі впливати на весь сукупний попит: {foto150}, (27.1) де AD - сукупний попит; С - споживчий попит; I - інвестиційний попит (приватні інвестиції); G-попит держави (державні витрати); Х - чистий експорт. На сукупний попит уряд впливає також через податки: чим вище їх ставки, тим нижче
 2. 3. Сукупний попит
  совокупногодохода. Це загальне визначення справедливо і при введе-нии в аналіз держави і зовнішнього світу В нашейупрощенной моделі без держави і международ-ної торгівлі сукупний попит дорівнює сумі планованих споживчих витрат домашніх господарств і планованих інвестиційних расходовфірм, так, як це показано в рівнянні
 3. Контрольні питання
  сукупний попит і які його складові? 4. З чим пов'язана зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін? 5. Назвіть нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які фактори роблять на нього вплив? 7. Які варіанти можливі при порушенні рівноваги між сукупним попитом і пропозицією? 8. Що таке гранична схильність
 4. Запитання для самоперевірки
  сукупний попит і сукупна пропозиція в російській економіці? 2. Який вплив на сукупний попит і сукупна пропозиція роблять наступні фактори: скорочення експорту нафти внаслідок падіння виробництва; зниження світових цін на рідке паливо і кольорові метали? 3. Якщо ВВП збільшився на 4%, а сукупний дохід - на 2%, то до яких наслідків це повинно привести? Що
 5. Зазначте, що всі вимірюв-вати, виражені у відсотках, розраховані за методом середньої точки.
  Сукупна виручка, - грошової суми, сплаченої покупцями і отриманої продавцями товару. На будь-якому ринку сово-купно виручка дорівнює PxQ: ціні товару, помноженої на кількість проданого товару. Графічно сукупна виручка (рис. 5.2) представлена прямокутником під кривою попиту, висота якого дорівнює P, а довжина - Q. Площа прямокутників-ка, що розраховується як PxQ, дорівнює сукупної
 6. Лекція 14 Тема: СПОЖИВАННЯ. ЗАОЩАДЖЕННЯ. ІНВЕСТИЦІЇ. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ, ЙОГО ТИПИ, ТЕМПИ І МОДЕЛІ
  сукупності, які називаються агрегатами. Вона досліджує не окремі ціни, а сукупну ціну, яка називається рівнем цін. Метою її аналізу є знаходження умов, за яких настає загальна економічна рівновага системи (ОЕРС). ОЕРС - це стан економіки, при якому суспільне виробництво (сукупна пропозиція) збалансоване з громадським споживанням (сукупний
 7. 15.2. Теорії макроекономічної рівноваги
  сукупного попиту та сукупної пропозиції дає точку загальної економічної рівноваги (точка М на рис. 15.1). При цьому більш високі ціни створюють стимули до збільшення сукупної пропозиції (розширенню виробництва) і одночасно знижують рівень сукупного попиту. {foto50} Загальна економічна рівновага На ринках окремих товарів точка перетину кривих сукупного попиту та сукупного
 8. 28.4. РІВНОВАГА: РЕАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА І РІВЕНЬ ЦІН
  сукупного попиту та сукупної пропозиції визначає рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва (рис. 28.3). Рис . 28.3. Рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва {foto68} З рис. 28.3а видно, що криві сукупного попиту і сукупної пропозиції перетинаються на проміжному відрізку; зміна рівня цін виключає
 9. 2.1. Сукупний попит
  сукупного випуску, на який пред'являється попит при кожному значенні рівня цін. Складові частини сукупного попиту: - споживчий попит домашніх господарств (С); - інвестиційний попит підприємців (I); - державні закупівлі товарів і послуг (G); - чистий експорт (NX). Графічне зображення сукупного попиту представлено на рис. 2.1 - крива AD. {foto15} Рис.2.1.
 10. Зростання ціни веде до зростання вироб-ведення P і Q, оскільки зменшення Q відносно менше, ніж
  сукупної виручки. Наприклад, якщо ціна на товар зросла з $ 4 до $ 5, обсяг попиту зменшується з 50 до 20 одиниць, а сукупна виручка скорочується з $ 200 до $ 100. Так як попит еластичний, зменшення обсягів по-ма попиту настільки велике, що перекриває збільшення ціни. Тобто збільшення ціни веде до зменшення твори PHQ, тому що зменшення Q що-до більше, ніж збільшення P.
 11. Основні терміни і поняття
  сукупна пропозиція, горизонтальний, проміжний, вертикальний відрізки кривої пропозиції, ефект «храповика», стагфляція, функція споживання, функція заощаджень, середня схильність до споживання і до заощадження , гранична схильність до споживання і до заощадження, інвестиційний попит, мультиплікативний ефект, інвестиційний мультиплікатор, макроекономічну рівновагу для приватного сектора
 12. Ключові терміни
  сукупного попиту Небажане або незаплановане інвестування в запаси Мультиплікатор Парадокс
 13. Питання для самоперевірки
  сукупного попиту в моделі AD-AS має спадний ха-рактер? 8. Як форма кривої сукупної пропозиції відбиває розходження між кейнсианским, проміжним і класичним відрізками? 9. Які нецінові фактори вплинуть на сукупний попит і сукупність-ве пропозицію? Що при цьому відбудеться: рух по кривих або зсув самих кривих? 10. Яким ефектом економісти пояснюють негнучкість
 14. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  сукупної пропозиції. Рівновага: реальний рівень виробництва і рівень цін. Порушення рівноваги. Ефект «храповика». Стагфляція. Сукупні витрати. Споживання і заощадження. Крива споживання. Показники, що характеризують споживання і заощадження . Споживання і національний обсяг виробництва. Інвестиції. Попит на інвестиції та фактори, що його визначають. Інвестиції і національний обсяг
© 2014-2022  epi.cc.ua