Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини, 2000 - перейти до змісту підручника

6.1. Передумови та умови формування світового ринку послуг


Світовий ринок послуг, що представляє собою сферу обміну між країнами послугами, є невід'ємною частиною міжнародних економічних відносин поряд з світовими ринками товарів, капіталу і робочої сили. Предметом обміну на цьому ринку є послуги, що виступають як результати найважливіших сфер людської діяльності: науки, техніки, виробництва і управління. Форми реалізації послуг на ринку досить різноманітні: від класичних ліцензійних угод та продажу машин і устаткування, вироблених за новою технологією, до укладення компенсаційних угод.
Основу ринку становить величезна і швидкозростаюча частина світового господарства - сфера послуг. Надання послуг - найбільш динамічна стаття зовнішньої торгівлі. У 90-і рр.. частка всіх видів послуг у ВВП розвинених країн досягла 70%. За даними МВФ, вартість наданих послуг в 1994 р. дорівнювала 1100 млрд дол, що складає близько 25% загальної величини експорту. У 1997 р. ця цифра збільшилася на 1/3 і склала 1500 млрд дол
Появі і розвитку ринку послуг логічно й історично передувало розвиток світового ринку товарів. Збільшення обсягів зовнішньої торгівлі, серйозна конкуренція това-ропроізводітелей призвели до появи нецінової конкуренції, що супроводжується продажем товарів з наданням певних послуг, таких, як транспортування, фрахт, страхування, банківські та фінансові послуги. Згодом ці послуги стали відокремлюватися, і потім сформувався самостійний ринок - ринок послуг, що розширюється за рахунок залучення в нього все нових послуг у сфері туризму, освіти, медицини. У сучасних умовах з розвитком науково-технічної революції все більшого значення набувають консалтингові, інженерно-будівельні послуги, ноу-хау. Розвиток транснаціональних корпорацій, витіснення дрібних і середніх фірм, нововведення в організації виробництва, маркетингу й розподілі товарів сприяють інтернаціоналізації банківських і страхових послуг, залученню до їх сферу бухгалтерських та інжинірингових послуг. Помітні зміни відбулися в організації торгівлі послугами у зв'язку з розвитком науково-технічного прогресу - підвищення наукоємності призвело до зростання вартості послуг в ціні товарів, змінився порядок укладання угод по послугах, збільшилася частка послуг у загальному обсязі торгівлі. Змінилася структура надання послуг. Зросла частка продуктивних і професійних послуг, для яких характерна висока ступінь централі-зації управління, фінансів, оперативного контролю та маркетингу.
В цілому основними стимулами зростання міжнародних послуг є:
- розвиток науково-технічного прогресу, впровадження нових технологій, яке створює необхідні умови для подальшого поглиблення спеціалізації економіки та посилення тенденції до соціалізації сфери послуг;
- довготривалий економічний підйом, який призвів до зростання доходів, що відповідно не могло не викликати додаткової потреби в ряді послуг, наприклад у галузі туризму;
- деіндустріалізація розвинених країн і трансформація їх національних господарств у так звані «економіки послуг». Розвиток промисловості, як відомо, призводить, по-перше, до вивільнення робочої сили, яка поглинається сферою послуг і відповідно розширюється, по-друге, до необхідності «виробничих» послуг, що дають можливості продавати товари спільно з послугами. Втрата лідируючих позицій і порівняльних конкурентних переваг основними промисловими країнами може надати негативний вплив на показники економічного зростання і рівень добробуту, тому й розширюється сфера послуг, яка доповнює розвиток і забезпечує за рахунок розширення їх обсягу зростання ВВП. Це стосується насамперед надання виробничих послуг, пов'язаних з виробництвом товарів (страхування, фінансові, транспортні послуги);
- перекваліфікація робочих місць, збільшує чисельність зайнятих у сфері послуг. За останні десять років середні темпи зростання зайнятих у сфері послуг становлять 5,7%, а до 2000 р. більшість американських промислових компаній значно скоротить чисельність свого середньої управлінської ланки і замінить їх незалежними консультантами. Це позначиться, по-перше, на витратах виробництва, зниження яких призведе до зростання конкурентоспроможності товарів, а, по-друге, - на зростанні консультаційних послуг;
- індиферентність до непоправних природних ресурсів і розвиток продуктивних сил за рахунок спеціалізації та кооперації виробництва продукції, що скорочує малоефективний експорт.

Міжнародний ринок послуг розвивається більш швидкими темпами в порівнянні з ринком товарів. Для двухкратного зростання послуг треба було всього лише 7-8 років, а для подібного розширення ринку товарів - 15. Особливо швидко росте частка послуг, що надаються приватними фірмами, за цей період вона збільшилася в 2,5 рази. Загальний обсяг експортованих послуг в рамках світової торгівлі збільшився з 155 млрд дол в 1975 р. до 10 трлн долл.В 1982-1992 рр.. За післявоєнні десятиліття обсяг світової торгівлі товарами і послугами зріс в 30 разів. Частка економічно розвинених країн становить приблизно 80%. Якщо ж враховувати і обсяг торгівлі послугами нових індустріальних країн, то ця частка складе більше 85%. Питома вага експорту послуг в експорті товарів всієї світової системи на початку 90-х рр.. наблизився до 30% (див. табл. 6.1).
Таблиця 6.1
Динаміка світового експорту послуг
Експорт 1970 1975 1980 1985 1990 1997
Експорт, млрд дол

Експорт послуг / експорт товарів,%
72,8

25

119,4

24,5

242,5

22,3

396,1

23,1

770

20

1000

33


Послуги все сильніше впливають на зовнішню торгівлю товарами, особливо наукомісткими. Розширюється сфера залучення послуг для поставки товарів від аналізу товарних ринків і до технічного обслуговування проданих товарів. Приблизно 3/4 обсягу всіх послуг - послуги, пов'язані з науково-технічним і виробничим досвідом (торгівля ліцензіями, ноу-хау, інжинірингові, консалтингові та т.д.).
Але останнім часом розвиток сфери послуг втягає не так динамічно, як раніше. Темпи зростання послуг починають знижуватися, що пов'язано з певними факторами, зокрема:
- відсутні універсальні принципи та інструменти торгівлі, визнані і використовувані в товарній торгівлі - переміщення товарів до споживача вважається більш доцільною формою торгівлі, в сфері ж послуг це лише одна з форм торгівлі, причому не найбільша;
- широка конкуренція.
Для усунення таких обмежень в 1986р. в рамках «уругвайського раунду» було створено комітет з торгівлі послугами. У 1987 р. були обгрунтовані принципи і правила, що регулюють торгівлю послугами, а в 1990 р. - підготовлено проект Генеральної угоди про торгівлю послугами (ГАТС). Для останніх років характерна лібералізація міжнародної торгівлі послугами.
Аж до недавнього часу міжнародний ринок послуг був представлений дрібними і середніми фірмами. Сьогодні основними виробниками і споживачами послуг виступають ТНК. У сфері послуг розміщено 40% обсягу їх іноземних прямих інвестицій. Американські ТНК виробляють за кордоном послуг на суму, в два рази перевищує експорт послуг США, половина якого припадає на ТНК.
Географічний розподіл торгівлі послугами відрізняється крайньою нерівномірністю на користь розвинених держав з ринковою економікою, активне сальдо платіжних балансів яких виросло за останнє десятиліття практично в 7 разів. Таке збільшення пов'язане в першу чергу з розвитком факторних послуг. На світовому ринку послуг домінують вісім провідних країн, на які припадає 2/3 світового експорту послуг і понад 50% імпорту. Але розвиток послуг і в цих країнах нерівномірно. Частка першої п'ятірки країн перевищує 50% експорту послуг. При цьому на чотири країни - США, Великобританію, ФРН, Францію - припадає 44% світового експорту послуг. Для багатьох компаній з цих країн все більшого значення має виробництво послуг в їх закордонних філіях.
Для країн, що розвиваються характерно, як правило, наявність негативного сальдо у зовнішній торгівлі послугами, хоча деякі є великими їх експортерами, наприклад Південна Корея, що надає інжинірингові, консультаційні та будівельні послуги, Мексика - туризм, Сінгапур - фінансові послуги.
Східно-європейські країни досягли певних успіхів в експорті окремих послуг. Їх частка дорівнює 4%, а в експорті товарів становить 8%. Проте фахівці не сподіваються на швидкий розвиток експорту банківських, страхових, фрахтових, посередницьких послуг з Росії та України.
Багато ж країни володіють значними резервами для розвитку туризму, експорту транспортних і ряду інших сучасних послуг. Використанню цих резервів часто заважає низька якість надаваних послуг. У ряді країн слабо розвинені цілі галузі послуг. Крім цього, не можна не враховувати, що високий рівень розвитку послуг на Заході і чималі обмеження на імпорт послуг у розвинених країнах перешкоджають розширенню подібного експорту з країн СНД.
Найбільш загальні відомості про роль сфери послуг в економіці дає вивчення двох показників: частки зайнятих у сфері послуг у загальному обсязі зайнятих і частки у ВВП (див. табл. 6.2). У розвинених країнах частка зайнятих у сфері послуг становить в середньому 50%, причому в США та Японії 59% і 55% відповідно. За оцінками експертів, частка зайнятих в Японії до 2000 р. збільшиться до 67%. Однак цей показник не є точним, так як висока трудомісткість окремих видів послуг може створити хибне враження про значущість (частці) послуг для національної економіки. Крім того, на сьогоднішній день темпи зростання продуктивності праці в сфері послуг значно нижче, ніж у промисловості.
Таблиця 6.2
Показники ролі сфери послуг в економіці
Джерело: Послуги в системі світової торгівлі. - М., 1990. - С. 13.
Країни

Частка сектора послуг у ВНП Частка зайнятих у сфері послуг
приватні послуги темп зростання державні послуги темп зростання приватні послуги темп зростання державні послуги темп зростання
Великобританія 43 - 14 - 47 - 22 -
США 58 3,2 13 1,2 59 2,6 48 0,9
Франція 49 3,5 13 2,3 48 2,6 19 0,9
ФРН 47 4,9 12 4,7 41 0 , 4 16 2,2
Япони 56 4,5 9 3,8 55 2,4 7 1 , 1

Другий показник найбільш прийнятний, оскільки дозволяє точніше визначити роль сфери послуг. У повоєнний час частка послуг склала в розвинених країнах до 55% ВНП, а на промисловість припадає лише 26% ВНП. Однак і в цьому показнику є свої негативні сторони - неможливість порівняти ціни (вони різні на товари і послуги), послуги якісно непорівнянні з товарами.
Іноді для оцінки стану ринку послуг використовують співвідношення частки експорту та імпорту послуг в ВНП. При більш низькому значенні цього індексу послуги відіграють більшого значення для країни. Найнижчий рівень, такого індексу в Австралії, Бельгії, США, Іспанії, Франції, Сінгапурі, Великобританії, Швейцарії.
Міжнародний обмін послугами в умовах науково-технічної революції не є пасивним елементом міжнародних економічних відносин, а стає провідним позитивним моментом економічного зростання. Швидкість обміну інформацією, простота, надійність комунальних систем дають можливість налагодити оперативний зв'язок між великими біржами світу, між штаб-квартирами, надавати юридичні та фінансові послуги, консультації через комп'ютерну мережу, виконувати конструкторські та проектні роботи. Все це впливає на виробничий процес, тобто торгівля послугами важлива не тільки своїми зовнішньоекономічними аспектами, але і є одним із способів стратегічного відриву від конкурентів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.1. Передумови та умови формування світового ринку послуг "
 1. 3.2. Інтернаціоналізація обміну
  передумови формування світового господарства почали складатися в сфері обміну. Від мінової торгівлі розвиток ішов до локальних міжнародних ринків. У період промислової революції відбулося переростання локальних центрів міжгалузевої торгівлі в єдиний світовий
 2. Питання до заліку
  формування світового ринку і світового господарства? 6. У чому якісні відмінності світового господарства від світового ринку 7. Яка роль транснаціональних корпорацій у формуванні світового господарства? 8. Як розвивався процес інтеграції у світовій економіці? 9. Назвіть основні форми вивозу і функціонування капіталу за кордоном. 10. Перерахуйте особливості світового ринку позичкового капіталу.
 3. № 8. Геоекономічні передумови виникнення імперій
  формування феодальних відносин. 2. Становлення феодального суспільства. 3. Необхідність сильної одноосібної
 4. Висновки
  передумови, створення необхідної інституційного середовища. 5. Економічна діяльність пов'язана з невизначеністю і ризиком. Невизначеність вибору обумовлюється неповнотою і неточністю інформації, Неминучістю помилок в процесі прогнозування. Не існує «патентованих» рецептів зниження ризику. Підвищенню надійності вибору можуть служити Диверсифікація розміщення коштів, всебічна
 5. Передумови міжнародної спеціалізації
    передумови для широкої участі країн у міжнародному поділі праці. Між внутрішньою і міжнародною спеціалізацією не існує повної тотожності. Високий рівень спеціалізації виробництва всередині однієї країни не завжди означає велику ступінь участі цієї країни в міжнародному поділі праці, що багато в чому визначається обсягом внутрішніх
 6. ТЕМА 6. Ринок праці та особливості його становлення в перехідній економіці
    мирование інститутів ринку праці в перехідній економіці: проблеми і протиріччя 6. Інфляція і безробіття 7. Державна політика на ринку праці. Програмна анотація. Економіко-теоретичні моделі ринку праці. Попит на працю для окремої фірми в короткостроковому і довгостроковому періодах. Галузевий попит на працю. Індивідуальну пропозицію праці як вибір працівника між працею і
 7. Особливості фінансового ринку Росії
    передумови для виходу на російський фінансовий ринок корпоративних емітентів. Відбулася також переоцінка ролі фінансового ринку. Він вже не розглядається як локомотива подальшого розвитку економіки в цілому. Більш того, стає все очевидніше, що саме розвиток реального сектора економіки, перехід виробників до переважного використання грошових форм розрахунків повинні стати
 8. № 31. Передумови та економічні наслідки Великих географічних відкриттів
    світової торгівлі став Антверпен. Збільшився обсяг торгівлі, в результаті чого з'явилися товарні біржі. 3. Народження колоніальної системи. 4. Великі географічні відкриття прискорили розкладання феодалізму і перехід до капіталізму в Європейських
 9. Питання для повторення
    світового ринку? 2. Яке визначення світового господарства? 3. У чому відмінність світового господарства від світового ринку? 4. Які риси характеризують світове господарство? 5. Яка структура світового господарства? 6. Які суб'єкти світового господарства? 7. Які країни можна віднести до центру, а які до периферії? 8. У чому сутність нової моделі розвитку промислово розвинених країн? 9. Які риси
 10. Контрольні питання
    формування федерації? 3. Що включає в себе економічний механізм федералізму і чим він відрізняється від економічного механізму взагалі? 4. Які основні структурні елементи економічного механізму федералізму? 5. Яка роль внутрішнього ринку Росії в зміцненні федеративної держави? 6. Що перешкоджає формуванню внутрішнього ринку
© 2014-2022  epi.cc.ua