Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Показники рівня міжнародної спеціалізації отрасл

До основних показників рівня міжнародної спеціалізації галузі ставляться коефіцієнт спеціалізації галузі щодо експортної спеціалізації (Коесит) і експортна квота у виробництві галузі.
Коесит визначається за формулою
Ко=Ео / Ем,
де Ео - питома вага товару (сукупності товарів галузі) в експорті країни;
Ем - питома вага товару (товарів-аналогів) у світовому експорті.
За допомогою Коесит можна в першому наближенні визначити коло товарів і відповідно галузей, які є міжнародно-спеціалізованими для даної країни. Чим вище (більше одиниці) співвідношення на користь національної структури експорту по певному товару або групі товарів, тим більш явною є міжнародна спеціалізація відповідної галузі. Навпаки, чим нижче таке співвідношення (менше одиниці), тим менше підстав вважати відповідні товари та галузі міжнародно-спеціалізованими.

Експортна квота свідчить про те, в якій мірі національна промисловість, окремі її галузі орієнтуються на зовнішні ринки, і одночасно показує міру відірваності останніх від національного ринку. Збільшення експортної квоти у виробництві свідчить про інтенсифікацію міжнародних зв'язків промисловості в одному напрямку - до іноземних споживачів і про підвищення конкурентоспроможності міжнародно-спеціалізованої продукції.
Чим більшу частку в складі експортованої продукції міжнародно-спеціалізованих галузей займають вироби передових галузей обробної промисловості, тим більше прогресивний характер носить МСП країни, тим вище її реальний рівень. І навпаки, явна перевага в експорті продукції видобувних галузей, сільського господарства - свідчення зазвичай пасивної ролі країни в МРТ, відносної відсталості її МСП.
Інший аспект якісної сторони міжнародної спеціалізації виробництва пов'язаний з широтою номенклатури (асортименту) поставляються на зовнішні ринки товарів.
Швидке розширення номенклатури експорту є в цілому свідченням міжнародної деспеціалізації країни, і, навпаки, скорочення номенклатури робить більш чітким експортний профіль. Такий висновок, однак, є занадто загальним і потребує уточнень. Так, якщо розширення номенклатури експорту в цілому відбувається за рахунок міжнародно-спеціалізованих виробів і частка останніх у вивозі зростає, то фактично відбувається підвищення рівня міжнародної спеціалізації виробництва; розширення номенклатури за рахунок неспеціалізованих видів виробів викликає зворотні результати. Отже, розширення асортименту саме по собі ще не свідчить про погіршення МСП країни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Показники рівня міжнародної спеціалізації галузі "
 1. МРТ - основа міжнародного обміну
  міжнародного поділу праці (МРТ), яке знаходить вираження в стійкому виробництві певних товарів і послуг в окремих країнах понад внутрішніх потреб у розрахунку на міжнародний ринок і проявляється у відокремленні окремих видів трудової діяльності по територіях. МРТ грунтується на міжнародній спеціалізації, яка передбачає наявність просторового розриву або між
 2. 3. МІЖНАРОДНА спеціалізації та кооперування виробництва: СУТНІСТЬ, ФОРМИ, спрямованість розвитку
  міжнародна спеціалізація і кооперування (кооперація) виробництва (МСКП) - нерозривні і зумовлюють один одного суспільні явища, що мають складний і суперечливий характер. МРТ - ширша економічна категорія в порівнянні з міжнародним кооперуванням, що є головною формою прояву МРТ. У свою чергу, міжнародне кооперування грунтується на спеціалізації
 3. Активність у світовій торгівлі
  показники, що характеризують активність країни у світовій торгівлі: а) експортна квота, тобто відношення обсягу експортованих товарів і послуг до ВВП / ВНП; на рівні галузі - це питома вага всіх експортованих галуззю товарів і послуг в їх загальному обсязі; б) структура експорту, тобто співвідношення або питомі ваги експортованих товарів за видами і ступенем їх переробки. Структура експорту
 4. Показники міжнародної спеціалізації підсистем
  показників, серед яких часто використовуються два коефіцієнти по виробництву і по експорту. 1. Коефіцієнт спеціалізації виробництва - це частка галузі однієї країни чи групи країн у світовому випуску цієї галузі Ya Cy=, Yw де Су - коефіцієнт галузевої спеціалізації; Ya - обсяг
 5. Передумови міжнародної спеціалізації
  міжнародної спеціалізації є внутрішньодержавні поділ праці. Чим вище рівень розвитку продуктивних сил в країні, тим більше розвинена внутрішньокраїнні спеціалізація. Сильно розчленоване виробництво і тісна взаємозалежність між диференційованими елементами національного господарства створюють передумови для широкої участі країн у міжнародному поділі праці. Між внутрішньою і
 6. I.3.3. Кількісні показники характеристик основних форм міжнародного поділу праці - спеціалізації і кооперування
  показників, що характеризують основні форми. Економісти запропонували ряд таких показників: індексна оцінка, визначення МРТ через коефіцієнти, визначення рівня спеціалізації через питома вага експорту в загальному обсязі виробленої продукції, питома вага галузі в загальній вартості експорту, темпи зростання галузей спеціалізації в порівнянні з темпами зростання всієї промислової країни та ін Кожен
 7. Поняття поділу праці та спеціалізації
  міжнародний поділ праці. Розрізняють також поділ праці подетальное і повузлова, тобто виготовлення не готової до кінця продукту, а його елементів. У ході поділу праці працівники, підприємства та їх підрозділи, галузі, регіони, країни орієнтуються на виробництво обмеженого кола продуктів. Базована на поділі праці орієнтація виробників на виготовлення окремих
 8. Міжнародний поділ працю
  міжнародного поділу праці (що відбуваються насамперед під впливом НТР). Сам термін «міжнародний поділ праці», з одного боку, традиційно висловлює процес стихійного розподілу виробничих обов'язків між націями, спеціалізацію окремих країн на певних видах продукції. З іншого боку, виробничі обов'язки планомірно розподіляються всередині та між фірмами.
 9. Рівні розвитку МРТ
  міжнародному поділі праці. На неї впливають також природно-географічні фактори, відмінності в масштабах виробництва національних господарств, досягнутих рівнях і наявних можливостях внутрішньокраїнні поділу праці. Так, відносна вузькість внутрішніх ринків, обмежені можливості поділу праці в рамках національних господарств стимулювало малі країни та їх компанії до більш
 10. 12.2. Тенденції міжнародної спеціалізації в обробній промисловості
  міжнародної спеціалізації в обробній
 11. Питання 3 Міжнародний поділ праці
  міжнародного поділу праці: [3] 1) загальне (поділ країн на індустріальні, аграрні, сировинні), 2) приватне (пов'язано з експортом окремих товарів і послуг); 3) одиничне (виробництво окремих вузлів і деталей на підприємствах, залежних від ТНК). Відповідно до іншої класифікації, міжнародний поділ праці виявляється в 2 формах міжнародної спеціалізації виробництва (рис. I): [4]
 12. Основні форми міжнародного виробничого співробітництв
  міжнародної спеціалізації, як правило, відображає досить високий рівень розвитку міжнародних інтеграційних процесів і зв'язків між фірмами різних країн. Характерні ознаки виробничого співробітництва: | довгостроковість, стабільність і регулярність економічних відносин між партнерами; | наявність в якості безпосередніх суб'єктів виробничої кооперації промислових
© 2014-2022  epi.cc.ua