Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Міжнародне кооперування виробництв

Загальною об'єктивною основою міжнародного кооперування виробництва (МКП) є зростаючий рівень розвитку продуктивних сил, а отже, ступінь їх розчленування на галузі, виробництва, підприємства. За короткий історичний термін радикально перетворилася первинний осередок виробництва - підприємство, причому так, що це відбивається на всіх сторонах суспільного (а отже, і міжнародного) поділу праці. Все більш повне і послідовне виділення зі складу підприємств окремих стадій технологічного процесу, випуск складових частин кінцевого продукту і передача його «частковим» підприємствам знаменують собою новий якісний стрибок у поділі праці в промисловості. Це послужило небаченим стимулом для розвитку коопераційних процесів.
Змінився сам характер взаємодії між загальним, приватним і одиничним поділом праці. Нині останнє є «епіцентром» впливу, що викликає глибокі якісні зрушення у всьому суспільному розподілі праці як всередині країн, так і між ними. Виходячи за межі підприємств і перетворюючись в приватне поділ праці, одиничний поділ праці потужно стимулює його розвиток.
Під впливом цього процесу створюються не просто нові підрозділи суспільного виробництва, а цілі галузі та підгалузі з подетальної та технологічної спеціалізацією, кооперація яких з іншими секторами суспільного виробництва є невід'ємною рисою і умовою їх виробничої діяльності.

У результаті впливу НТР була створена матеріальна основа для широкого розвитку виробничого кооперування. НТР змінила і сам характер МКП, включивши в нього в якості найважливішого елемента науку. Таким чином, головна функція кооперації праці - служити засобом збільшення вироблених матеріальних благ при більш високій продуктивності праці - була доповнена іншою важливою функцією - реалізацією принципово нових завдань, які важко або неможливо вирішити без об'єднання зусиль виробників декількох країн.
Основні ознаки МКП:
| попереднє узгодження сторонами в договірному порядку умов спільної діяльності;
| координація господарської діяльності підприємств-партнерів з різних країн у визначеній, взаємоузгодженої сфері цієї діяльності;
| наявність в якості безпосередніх суб'єктів виробничого кооперування промислових підприємств (фірм) з різних країн;
| закріплення в договірному порядку в якості головних об'єктів кооперування готових виробів, компонентів і відповідної технології;
| розподіл між партнерами завдань у межах узгодженої програми, закріплення за ними виробничої спеціалізації виходячи з основних цілей коопераційних угод;
| безпосередній зв'язок здійснюваних партнерами взаємних або односторонніх поставок товарів з реалізацією виробничих програм в рамках кооперування.

Слід підкреслити, що спільна діяльність такого роду вимагає від учасників кооперації дотримання ритмічності і синхронізації випуску часткової і кінцевої продукції в узгоджених обсягах і асортименті, необхідної якості, причому в обумовлені терміни.
МКП у міру розвитку, залучення у свою орбіту суміжних процесів, придбання більш комплексного характеру отримало назву «міжнародне промислове співробітництво». Останнє ширше за своїм охопленням, ніж кооперування виробництва в промисловості, і включає різноманітні форми діяльності в галузі виробництва, прикладної науки, техніки, торгівлі, технічного обслуговування та ін Комплексність - найважливіша риса міжнародного промислового співробітництва.
Класифікація МКП прямо залежить від методологічних принципів, що складають його основу. Можна досліджувати коопераційні зв'язки всесвітнього масштабу або їх прояви у внутрігалузевому або міжгалузевому розрізі. Зв'язки можна розглядати на галузевому та фірмовому рівнях. Існують і інші підходи (табл. 2).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Міжнародне кооперування виробництв "
 1. 3. МІЖНАРОДНА спеціалізації та кооперування виробництва: СУТНІСТЬ, ФОРМИ, спрямованість розвитку
  міжнародна спеціалізація і кооперування (кооперація) виробництва (МСКП) - нерозривні і зумовлюють один одного суспільні явища, що мають складний і суперечливий характер. МРТ - ширша економічна категорія в порівнянні з міжнародним кооперуванням, що є головною формою прояву МРТ. У свою чергу, міжнародне кооперування грунтується на спеціалізації
 2. Глава 2. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  міжнародного поділу праці і подальшим його поглибленням. Міжнародний поділ праці носить об'єктивний характер, і в безпосередній-ної зв'язку з ним, як його наслідок розвиваються викликані ним економічні процеси. Насамперед це процес транснаціоналізації виробництва, що виражається в міжнародній спеціа-лізації і кооперуванні виробництва і знайшов своє втілення у створенні
 3. Відкритість національних економі
  міжнародних виробничо-інвестиційних комплексів, ініціаторами створення яких найчастіше є ТНК. Для них внутрифирменное поділ праці вийшло за національні межі і, по суті, перетворилося на міжнародне. На цій основі підвищується ступінь відкритості національних економік. Відкрита економіка формується на основі більш повного включення країни в світогосподарські зв'язки.
 4. § 1. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ
  кооперованих зв'язків між ними для складання, остаточного виготовлення готового продукту, гідного до самостійного споживання. Це породжує кооперування виробництва як вираження усуспільнення праці. Кооперування, таким чином, з'являється як наслідок, породження, похідне спеціалізації виробництва. На деякому етапі розвитку спеціалізації, концентрації та кооперування під
 5. Основні форми міжнародного виробничого співробітництв
  міжнародної спеціалізації, як правило, відображає досить високий рівень розвитку міжнародних інтеграційних процесів і зв'язків між фірмами різних країн. Характерні ознаки виробничого співробітництва: | довгостроковість, стабільність і регулярність економічних відносин між партнерами; | наявність в якості безпосередніх суб'єктів виробничої кооперації промислових
 6. Розділ IV ЕКОНОМІКА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  міжнародних економічних відносин. Світове господарство - це багаторівнева, глобальна економічна система, що представляє собою сукупність національних господарств окремих країн, що беруть участь у міжнародному поділі праці та пов'язаних системою міжнародних економічних відносин. Міжнародний поділ праці (МРТ) - це стійка спеціалізація окремих країн на виробництві
 7. § 2. Кооперування ВИРОБНИЦТВА ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
  кооперування відрізняється особливими техніко-економічними умовами взаємозв'язків, що обумовлено спільним виробництвом певного продукту. Ця форма зв'язку між самостійними суб'єктами ринку, самостійними підприємствами. Кооперування з економічної суті - це породження, похідна від спеціалізації виробництва. Спеціалізація виробництва логічно веде до створення
 8. Загальна характеристика
  міжнародні морські перевезення, і більше 550 т / км - без їх урахування. Різко зростає мобільність людей. У 1900 р. в США середній громадянин пересувався на 698 км в рік в основному на роботу. У 80-ті роки пересування людини з урахуванням всіх видів транспорту досягло 19,2 тис. км на рік, збільшившись з початку століття майже в 27,5 рази. У Західній Європі дані показники менше в півтора-два рази. Усі
 9. 2.1. Об'єктивні передумови процесу ін-тернаціоналізаціі в сучасному світі
  міжнародного поділу праці зазнають зворотний вплив мінливого світового господарства. У сучасних умовах змінюється зміст МРТ між трьома групами країн у світовому господарстві. Індустріальні країни спеціалізуються на випуску наукоємної машино-технічної продукції, включаючи озброєння, на наданні бізнес-послуг високої якості, але одночасно є і великими
 10. Глава 22. Міжнародні економічні відносини і їх структура
  міжнародних економічних відносин та особливості їх регулювання на національному та інтернаціональному
 11. Рівні розвитку МРТ
  міжнародному поділі праці . На неї впливають також природно-географічні фактори, відмінності в масштабах виробництва національних господарств, досягнутих рівнях і наявних можливостях внутрішньокраїнні поділу праці. Так, відносна вузькість внутрішніх ринків, обмежені можливості поділу праці в рамках національних господарств стимулювало малі країни та їх компанії до більш
 12. 1. РОЛЬ І МІСЦЕ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН В СИСТЕМІ світогосподарських зв'язків
  міжнародного виробничого і науково-технічного співробітництва зумовило важливу роль договорів між сторонами в цій області: міжнародне кооперування вимагає чіткого закріплення зобов'язань сторін, визначення на договірній основі системи економічних заходів і санкцій, що забезпечують їх виконання. Нові можливості договірної практики пов'язані із створенням і діяльністю
 13. I.3.2. Основні форми міжнародного поділу праці
  міжнародного поділу праці: спеціалізація і кооперування. Як відомо, міжнародний поділ праці робить великий вплив на розвиток національних економік, тобто тут створюються галузі міжнародної спеціалізації, які, крім задоволення потреб свого населення, значну частину виробленої продукції відправляють на світовий ринок. Інакше, міжнародна
 14. 1. Сутність світового господарства. Інтеграція та інтернаціоналізація
  міжнародним розподілом праці, торгово-виробничими, фінансовими та науково-технічними зв'язками. Світове господарство - це не просто сума окремих національних господарств (своєрідних «клаптиків»), що мають контракт один з одним, а якісно нове утворення, яке функціонує на основі взаємодії окремих національних господарств у різних формах ринкової діяльності на макро-
© 2014-2022  epi.cc.ua