Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

6. Мультиплікатор


Тепер ми можемо відповісти на перший з заданнихвопросов, а саме: чому зростання випуску продук-ції перевищує рівень 50 одиниць при зростанні інве-стіціонного попиту на цю величину? Відповідь полягаєв тому, що, коли фірми збільшують випуск про-дукції, реагуючи на збільшений попит, споживач-ський попит також зростає. Таким чином, на ріс25-11 сукупний попит зростає на отрезкемежду колишньої (?) І нової (? ') Точками рівноваги як тому, що зріс обсяг інвестіціонногоспроса, так і тому, що розширилися масштабиспроса на споживчі товари. Більш високійспрос на споживчі товари є результа-том збільшення виробництва і доходів, які всвою чергу викликані підвищенням інвестиційно-го попиту
Для відповіді на друге питання - чому пріроствипуска продукції становить саме 200, а не ка-кую -небудь іншу величину - ми вводимо понятіемультіплікатора
Про Мультиплікатор - це відношення вимірюв-вати рівноважного випуску, викликаного з-трансформаційних змін інвестиційного попиту, до величини не останньої.
У прикладі на рис 25-11 початкове Змінами інвестиціях склало 50, а остаточне вимірюв-ня в обсязі випуску - 200. Мультиплікатор, таким чином, дорівнює 4 (200/50). Розглянемо те-пер мультиплікатор більш докладно.
Мультиплікатор більше одиниці, оскільки лю-бій зміна інвестиційного попиту супро-ждается змінами масштабів попиту на споживацькі товари. Це дає нам підказку до поні-манію того, від чого залежить величина мультипліка-тора. Логічно припустити, що величина МУЛЬТІПОСТ-лікатора пов'язана з нормою граничної склонностік споживанню. У разі якщо гранична схильність до споживання велика, одна одиниця приро-ста інвестиційного попиту, що призводить до такомуже приросту обсягів випуску продукції і дохо-дів, викличе величезні зміни в споживач-ському попиті. Мультиплікатор буде великим. Якщож гранична схильність до споживання мала, Тода зміни в інвестиційному попиті і ви-пуску продукції спричинять лише незначну-тільні зміни в обсязі попиту на споживчі товари і, таким чином, величина муль-тіплікатора буде невеликий.
Виведемо точну формулу для мультіплікатораДля цього в табл. 25-3 пройдемо через серію кроків, подібних тим, які вже були зроблені в табл.25-Z Почнемо з приросту інвестиційного попиту, рівного одній одиниці Бачачи, що їхні товарні запа-си скорочуються, фірми на наступному, другому ша-ге нарощують випуск продукції на одну едініцу.Потребленіе відповідно зростає на 0,75, т. е навелічіну, рівну граничної схильності до потреб-лению, помноженої на приріст доходу (випуску).
На третьому кроці фірми збільшують випуск про-дукції на 0,75, щоб задовольнити більш високійспрос на споживчі товари, що виник навтором кроці. Це в свою чергу додатково по-вишает споживання на 0,56 (0,75 від повишеніядоходов на 0,75 на другому кроці), приводячи на чет-верти кроці до приросту випуску продукції на (0.75) 2, або 0,56. Рівень споживчого спросавновь зростає, і цей процес триває.
Щоб визначити величину мультиплікатора, складемо зміни у випуску продукції на каж-
ТАБЛИЦЯ 25-3. Розрахунок величини мультиплікатора
Зміна Y Зміна З Зміна I (0,75 х зміна Y) Крок I 0 0 1 Крок II 1 0,75 0 Крок III 0,75 (0,75) х (0,75) 0 Крок IV (0,75) 2=0,56 (0,75) х (0.75) 2 0 UIarV (0.75) 3 - 0,4219 (0,75) х (0.75) 3 0 Крок VI (0,75) 4 - 0,3164 (0,75) х (0.75) 4 0 будинок із кроків, представлених в таблиці. Додамо кполученной сумі обчислення, вироблені так-же для наступних кроків: сьомого, восьмого втт Сукупна зміна обсягу випуску продук-ції знаходиться за допомогою додавання елементовпервого стовпця табл. 25-3:
Мультиплікатор
1 + 0,75 + (С75) 2 +
+ (0.75) 3 + (0.75) 4 + ... (2)
Многоточие означає, що ми продовжуємо до беско-кінцівках підсумовування елементів тим же спосо-бом, який представлений в рівнянні (2). Висловлю-ня подібного типу може бути спрощене. Значен-ня суми всіх членів в рівнянні (2), включаючи ите з них, які не включені в рівняння явнимобразом і замість яких поставлені крапки, відо-стно:

(3)
Мультиплікатор=
Це формула мультиплікатора для випадку, представ-ленного в табл. 25-3, в якому гранична схильність до споживання дорівнює 0,75. Схожа формулапріменяется для будь-якої величини предельнойсклонності до споживання. Таким чином, обоб-щенная формула для мультиплікатора запісиваетсяследующім чином:

(4)
Мультиплікатор=
При MPC, яка в табл . 25-3 дорівнює 0,75, МУЛЬТІПОСТ-лікатор, таким чином, дорівнює 4 [1 / (1 - 0,75)].
Ми можемо перевірити формулу для мультипліка-тора за допомогою іншого прикладу. На цей разпредположім, що MPC становить 0,5. На рис 25-12уровень інвестицій спочатку дорівнює 250, а за-тим виростає до 300. У відповідності з рівнянням (4) дохід повинен в 2 рази [1 / (1 - 0,5)] превисітьвелічіну приросту інвестицій і, отже, со-ставити 100 одиниць. Дивлячись на рис 25-12, можна про-назовні, що так і сталося, оскільки пріростінвестіцій викликав збільшення доходів з 500 в точ-ке E до 600 в точці F.
Наше припущення про те, що величина муль-тіплікатора тим більше, чим вище рівень пре-слушною схильності до споживання, подтверждаетсяуравненіем (4).
Наприклад, якщо MPC дорівнює 0,5, томультіплікатор дорівнює 2. Якщо MPC дорівнює 0,75, муль-тіплікатор дорівнює 4. При MPC, рівний 2/3, муль-тіплікатор становить лише 3.

Про +200400500600 800 1000
Доходи, випуск продукції
РІС. 25-1Z Мультиплікатор. Інвестиційний попит возра-стає з 250 до 300 одиниць. При MPC на рівні 0,5 мультипліка-тор дорівнює 2. Таким чином, при зростанні інвестіціонногоспроса на 50 рівноважний випуск продукції збільшиться на 100.Рісунок показує, що випуск продукції збільшиться іменнона 100, з 500 у точці E до 600 в точці E '
МУЛЬТИПЛІКАТОР І ГРАНИЧНА СХИЛ- ПЕКА до заощаджень (MPS). Формула длямультіплікатора, наведена в рівнянні (4), мо-же бути записана інакше Ми знаємо, що каждийдополнітельний долар доходів у якийсь частірасходуется на споживання, а залишок сберегается.Следовательно, сума граничної схильності до по-требления і граничної схильності до заощаджень- ям повинна дорівнювати одиниці, або UPC + UPS=1.Вираженіе (1 - UPC) в рівнянні (4), таким обра-зом, можна замінити на UPS Наприклад, при UPC, рівний 0,75, (1 - 0,75) дорівнює 0,25, що і составляетвелічіну UPS. Звідси ми можемо вважати, що муль-тіплікатор дорівнює величині 1/UPS.
З цього виразу для мультиплікатора ми ві-дим, що мультиплікатор тим менше, ніж большеUPS. Джерелом збільшення мультиплікатора є-ється приріст споживання, який має місце, коли випуск продукції збільшується. Якщо величи-на UPS значна, будь-який даний приріст випускупродукції не набагато збільшує споживання, і, таким чином, величина мультиплікатора мала.
СИММЕТРИЯ. При виведенні формули Мультипла-катор ми вибрали як приклад приріст ін-вестиционного витрат. Яким був би наш аналіз, розглядай ми скорочення, а не приріст планованих інвестиційних витрат? Якщо при UPCна рівні 0,75 приріст інвестицій, рівний 50,
призводить до зростання рівня рівноважних доходів на200 одиниць, то чи означає це, що скорочення інвестицій-стіцій на ту ж суму викличе скорочення дохо-дов на 200 дол? Відповідь буде ствердною. Фор-мула мультиплікатора в рівній мірі вірна какдля приросту, так і для скорочення інвестицій-ного попиту. У цьому вам слід упевнитися са-мостійно, проаналізувавши випадок сокращеніяінвестіцій на 100 одиниць.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Мультиплікатор "
 1. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  мультиплікатора-акселератора). Коли підвищується попит, заводи прискорюють виробництво. Оскільки продажі ростуть, всі фірми, пов'язані з ланцюгом поставок, вирішують розширити свій асортимент готових або виготовлених виробів. Кожна фірма замовляє більше відповідних продуктів або компонент. Щоб задовольнити попит, заводи ще більш прискорюють виробництво. Коли попит на проміжну і
 2. Створення грошей комерційними банками. Банківський мультиплікатор
  мультиплікатора: multбанк=1 / rr. Ще одна його назва - мультиплікатор депозитного розширення (депозитний мультиплікатор). Всі ці терміни означають одне і те ж, а саме: якщо збільшуються депозити комерційних банків, то грошова маса збільшується в більшому ступені, тобто М=D? mult банк. Наприклад, в США банківський мультиплікатор дорівнює 2,7. Банківський мультиплікатор
 3. Цілі та інструменти монетарної політики
  мультиплікатор. Фактичний обсяг грошової маси є результатом операцій комерційних банків з приймання депозитів і видачі кредитів. Зростання пропозиції грошей відповідає стимулюючої, а стиснення грошової маси - стримуючої монетарної політики. До інструментів монетарної політики, що дає можливість центральному банку контролювати величину грошової маси, відносяться: 1) зміна норми
 4. Вплив інструментів фіскальної політики на сукупний попит
  мультиплікатора. Розглянемо, як впливають на економіку державні закупівлі. Припустимо, що держава додатково закупило товарів або послуг на 100 дол (підвищив заробітну плату чиновнику чи вчителю або купило додаткове обладнання для свого підприємства або початок будувати автостраду і т. п.), тобто? G=100 дол Продавець товару або послуги отримав додатковий дохід на цю
 5. Кейнсианство
  мультиплікатора, загальна теорія зайнятості, гранична ефективність капіталу і норми відсотка. У сучасному кейнсианстве домінують дві тенденції: американська, пов'язана з іменами ряду економістів США, та європейська, пов'язана насамперед з дослідженнями французьких економістів. У числі американських послідовників вчення Дж. Кейнса найчастіше згадуються Е. Хансен, С. Харріс, Дж.М. Кларк і
 6. Мультиплікатор та акселератор
  мультиплікатора. Дослівно мультиплікатор означає «множник». Суть ефекту мультиплікатора в ринковій системі господарства полягає в наступному: збільшення інвестицій призводить до збільшення національного доходу суспільства, причому на величину більшу, ніж первісний ріст інвестицій. Висловлюючись образно, як камінь, кинутий у воду, викликають кола на воді, так і інвестиції, «кинуті» в економіку,
 7. Висновки
  мультиплікатора. У теорії Кейнса мультиплікатор (множник) А MPS Ефект мультиплікатора показує взаємозв'язок між збільшенням інвестування та зростанням рівня економічної активності в одному і тому ж році. Ефект акселератора полягає в тому, що масштаби інвестування в поточному (?) Році залежать від збільшення ВНП в попередньому (f-1) порівняно з роком (? -2), Тоді /,=A (Yf, - Y: _.)
 8. Терміни і поняття
  Загальна економічна рівновага Ідеальне і реальне рівновагу національної економіки Сукупний попит. Криві сукупного попиту Сукупна пропозиція. Криві сукупної пропозиції Модель Л. Вальраса Система лінійних рівнянь В. Леонтьєва Модель Дж. фон Неймана Модель Д. Патінкіна Ефективний попит Сталий стан кейнсіанського загальної рівноваги Рівноважні і
 9. Запитання для самоперевірки
  мультиплікатора показує: а) зміна доходу при збільшенні інвестицій, б) зміна доходу при зниженні інвестицій; в) зміну доходу при незмінній величині інвестицій; г) зміна доходу при зміні
 10. Типи фіскальної політики
  мультиплікатора. Друга складова фіскальної політики - зміна державних витрат. Державні витрати роблять на сукупний попит вплив, аналогічне інвестиціям, і, подібно до інвестицій, володіють мультиплікаційним ефектом (див. докладніше гол. 14). В основі бюджетної політики держави можуть лежати різні концепції: концепція щорічно балансируемого бюджету; концепція
© 2014-2022  epi.cc.ua