Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
А. В. Довгялло. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

3.4 Моделі ринкової економі-ки

За останні століття розвитку людської цивілізації в рамках мі-ровой ринкової системи в різних країнах, насамперед у високораз-кручених, побудовані ефективні моделі ринкової економіки.
За ступенем ринкової «ліберальності» і «соціальності» можна умовах а-но виділити дві групи даних моделей: «англо-американську» і «Герма-но-японську».
Для типової моделі ліберальної, або частнокорпоратівной, еконо-міки характерні такі риси:
- абсолютне переважання приватної власності;
- законодавче забезпечення максимальної свободи суб'єктів ринку;
- обмеження сфери державного регулювання в основному проведенням макроекономічної політики;
- відносно невелика частка державного бюджету у ВВП і питомої ваги державних інвестицій та виплат по лінії соціального забезпечення в структурі державних расхо-дов;
- лібералізм в соціальній політиці, тобто оцінка проблеми бідності та нерівності з позицій індивідуального вибору (нерівність розглядається як стимул до підтримання конкуренції, а бід-ність - не як сфера турбот держави, а як проблема приватної благодійності).
У найбільш чистому вигляді дана модель представлена економікою США до Великої депресії, але і в даний час економічна система цієї країни є еталоном ліберальної моделі.
Типова модель соціально орієнтованої економіки відрізняється наступними параметрами:
- досить вагома частка державної власності (при раз-закрученому інституті приватної власності);
- здійснення макроекономічного регулювання на рівні не тільки грошово-кредитної і податково-бюджетної систем, а й інших сфер економіки (структурна, інвестиційна політика) і трудових відносин (регулювання зайнятості);
- підтримання конкурентних відносин в економіці, яке забезпе-чується засобами структурної політики і сприянням роз-тію малого та середнього бізнесу;
- висока частка державного бюджету у ВВП;
- розвинена система соціальної підтримки населення при провідній ролі в ній держави, витрати якого складають значитель-ную частину державного бюджету;
- високий рівень соціального захисту (податкова система забезпечують-кість вирівнювання доходів, пріоритет віддається колективістської початку, визнається обов'язок суспільства піклуватися про бідних верствах населення).

Найбільш повно сукупність цих якостей представлена в моделі соціального ринкового господарювання Німеччини та моделях еко-ного розвитку Швеції, Швейцарії, Японії.
Вибір моделі соціально орієнтованої ринкової економіки в якос-стве перспективної був здійснений в Основних напрямах соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 1996 - 2000 роки.
Характерними рисами білоруської моделі економіки є:
- сильна і ефективна державна влада;
- рівноправне функціонування приватного та державного сек-тора економіки;
- приватизація в Республіці Білорусь розглядається не як само-мета, а як засіб знайти зацікавленого інвестора, створити ефективного власника. Приватизація повинна здійснюватися у відповідності з інтересами всієї держави, галузі, підпри-ємства, працюючої людини;
- розвиток інтеграційних процесів з Росією та іншими країнами СНД;
- сильна соціальна політика. Соціальна політика Республіки Білорусь спрямована на підвищення суспільного добробуту, поліпшення якості та рівня життя населення, раціональне використання трудового потенціалу.
Білоруська національна модель економіки повинна забезпечують-вать:
- загальну соціальну орієнтацію суспільства, держави, еконо-чеський системи;
- побудова політичних та ідеологічних структур конститу-Онно закріпленого соціального демократичної правової дер-жави;
- формування розвиненого громадянського суспільства та само-врядування;
- пріоритетний розвиток людського потенціалу;
- вибір в якості стратегічного імперативу соціальної ориента-ції ринкової економіки;
- перехід на інноваційний ресурсозберігаючий тип воспроизвод-ства;
- підвищення ефективності виробництва і страновой конкуренто-спроможності;
- інтенсивне впровадження наукоємних високих технологій інфор-ційного суспільства;
- слідування екологічному імперативу.
Базові принципи білоруської моделі свідчать про те, що на-ша країна відкидає крайності і лібералізму, і командно-адміністративної економіки, вибирає власний шлях побудови бу-дущей економічної системи з сильною державою, ефективним ри-нічним механізмом і його соціальною орієнтацією.

Запитання для повторення і самоконтролю
1 Назвіть рівні й елементи економічної системи.
2 Які типи економічних систем були виділені К. Марксом з позицій при-пріоритету форм власності?
3 Які види економічних систем були виділені У. Ростоу за рівнем тех-технологічного розвитку?
4 Які ознаки були покладені в основу типологізації економічних систем Б. Гильдебрандом і К. Бюхер?
5 Які основні способи координації господарського життя виділяє сучас-менная економічна теорія?
6 Як визначається власність в економічній теорії?
7 Назвіть основні типи і види власності. Які типи і форми собст-ності існують в Республіці Білорусь?
8 Які основні напрямки роздержавлення?
9 Назвіть основні цілі приватизації. Які особливості приватизації в Республіці Білорусь?
10 Назвіть основні умови і причини виникнення ринку.
11 Охарактеризуйте існуючі типи ринкових структур. У чому полягають їх основні риси?
12 На які основні групи прийнято поділяти суб'єктів ринкового гос-подарства?
13 Назвіть суспільно важливі функції ринку.
14 Вкажіть негативні сторони ринку і виділіть основні економічні функції держави в ринковій економіці.
15 Назвіть основні риси ліберальної і соціально орієнтованої моделі економіки. Яка модель ринкової економіки була обрана в якості перспек-тивної в Республіці Білорусь?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.4 Моделі ринкової економі-ки "
 1. Запитання для закріплення матеріалу
  моделі зростаючої віддачі від масштабів виробництва? 5. Які два типи економії виникають внаслідок розширення масштабів виробництва і як вони впливають на структуру ринку? 6. Поясніть, у чому суть внутрішньої економії і за яких умов вона виникає. 7. Що являє собою модель монополістичної конкуренції? 8. Як взаємопов'язані зовнішня торгівля і модель монополістичної
 2. Практичні завдання
  модель кругових потоків за участю держави для відкритої економіки. 2. Продумайте і позначте на графіку, які частини моделі кругових потоків пов'язані з потоками продуктів і грошових коштів при економі-чеських процесах і видах діяльності, які ви здійснювали протягом останніх
 3. Глава 6. Ринкова рівновага і механізм його досягнення
  моделі та теорії ринкової рівноваги. Мета теми - розкрити найбільш важливі закони функціонування і розвитку ринкової системи, їх відображення в економічних поглядах представників різних напрямів політичної
 4. 3. Економія часу
  економити, як економить інші рідкісні фактори. Економія часу носить специфічний характер через унікальність і незворотності часовій послідовності. Важливість цих обставин виявляється в кожному розділі теорії діяльності. У цьому відношенні необхідно підкреслити наступне. Економія часу не залежить від економії економічних товарів і послуг. Навіть у країні достатку людей
 5. ЛІТЕРАТУРА
  економічній науці. СПб.: Економічна школа, 1998. Гол. 4. Автономов В.С. Політична економія перехідного періоду / / Світова економіка і міжнародні відносини. 1996. № 9. Маir D., Мiller А.О. (Еds.) А Мdern Guide to Economic Thought. Aldershot,
 6. Однофакторна модель ринкового попиту
  модель індивідуального попиту передбачає наявність на ринку одного товару і одного покупця. Оскільки ж на ринку покупців багато, то треба перейти до ринкового попиту, який є сумою (сукупністю) індивідуальних попитів на товар. Графічно це показують різному (дод.
 7. Основні поняття
  економії від масштабу виробництва, або ефект зростаючого масштабу - Середні витрати - Постійні витрати - Граничні витрати - Розширення галузі - Зовнішня економія - Досконала конкуренція - Внутрішня економія - Недосконала конкуренція - Диференційований продукт - Монополістична конкуренція - Граничний дохід - Демпінг Антидемпінгові заходи Зворотний
 8. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  модель): пастка або шлях в майбутнє? ? М.: Економічна демократія, 1994, с. 16. 46 В. Кудров. Югославський «ринковий» соціалізм: крах закономірний. - «Питання еко-номіки», 2001,
 9. Висновки з моделі Вальраса
  моделі Вальраса, - взаємопов'язаність і взаємозумовленість усіх цін як регулюючого інструменту, причому не тільки на ринку товарів, а й на всіх ринках. Ціни на споживчі товари встановлюються у взаємозв'язку і взаємодії з цінами на фактори виробництва, ціни на робочу силу - з урахуванням і під впливом цін на продукти і т.д. Рівноважні ціни встановлюються в результаті
 10. У точності так само як ми аналізуємо окремий ринок, розглядаючи положен-ня кривих попиту та пропозиції, ми
  моделі сукупного попиту і сукупної пропозиції, представлений-ної на рис. 31.2. На вертикальній осі відкладаються значення загального рівня цін в економіці, на горизонтальній осі - загальна кількість товарів і послуг. Крива сукупного попиту показує обсяг товарів і послуг, який домашні господарства, фірми і уряд бажали б придбати при кожному даному рівні цін, крива
 11. 27. ПРОБЛЕМИ І ТЕОРІЇ перехідною економікою
  моделі та економічні реформи. Спори про шляхи виходу з трансформаційної кризи. Проблема стабілізації фінансів і
 12. Лозаннська школа
  модель народного господарства, відому під назвою «Система загальної економічної рівноваги». Іноді її називають схемою відтворення. У цій моделі: 1) сформульовані основні умови відповідності попиту та пропозиції товарів; 2) через систему рівнянь кількісно описана взаємозв'язок між основними економічними показниками виробництва та обміну. Модель Вальраса виходить з умов
© 2014-2022  epi.cc.ua