Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
П.В. Сергєєв. Світова економіка, 1999 - перейти до змісту підручника

СВІТОВА ТОРГІВЛЯ ЯК ФОРМА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Теорії міжнародної торгівлі. Динаміка і структура міжнародного обміну. Практика регулювання зовнішньоторговельних зв'язків.
Найважливішою рисою функціонування світової економіки протягом XX століття, і особливо в другій його половині, служить поступальний розвиток світогосподарських зв'язків.
Фахівці відзначають постійне наростання масштабів і диверсифікацію контактів між окремими державами, їх групами, національними та міжнародними організаціями, економічними блоками і угрупованнями і, нарешті, окремими фірмами, в господарській сфері. [Див Примітка.]
Необхідно мати на увазі, що розвиток і вдосконалення світогосподарських зв'язків являє собою досить складний, суперечливий процес. Його суть в тому, що рух до економічної незалежності і зміцненню окремих національних господарств у сучасних умовах веде неминуче до все зростаючої інтернаціоналізації господарського життя, підвищення ступеня відкритості національних економік та посилення їх взаємозалежності на основі подальшого поглиблення міжнародного поділу праці.
Таким чином, в якості предмета вивчення в даному випадку виступають міжнародні економічні відносини (МЕВ) і механізми їх здійснення.
Міжнародні економічні відносини являють собою складну, суперечливу систему господарських зв'язків як між окремими державами, їх регіональними та іншими об'єднаннями, так і між національними, міжнародними компаніями в рамках світового господарства.

Система стійких світогосподарських зв'язків за більш ніж столітню історію свого існування зазнала помітні зміни. Так, спочатку найбільш поширеним каналом їх здійснення була світова торгівля. Серед фахівців існують різні підходи до визначення початкового етапу становлення тієї чи іншої форми міжнародних економічних відносин. Проте широко визнається обставина, що основою для формування як самих стійких зв'язків, так і їх системи послужила поява великої машинної індустрії в західних країнах в XIX столітті. Згодом (в середині минулого століття) створення світового ринку означало закріплення сформованої системи міжнародного обміну, сприяло поступовому оформленню світового господарства. На сучасному етапі здійснюється подальша диверсифікація світогосподарських зв'язків, і насамперед у таких найважливіших сферах, як:
- міжнародна торгівля товарами і послугами;
- міжнародний рух капіталу;
- міжнародна міграція робочої сили.
Не викликає сумнівів, що на сучасному етапі міжнародна торгівля відіграє зростаючу роль у господарському розвитку країн, регіонів, всього світового співтовариства. Протягом повоєнного періоду вартісні обсяги світової торгівлі швидко збільшувалися, а їх середньорічні темпи зростання приблизно в 1,5 рази перевищували темпи зростання світового виробництва.
Внаслідок цього, з одного боку, зовнішня торгівля стала нині потужним фактором економічного зростання, а з іншого боку, відбулося помітне підвищення залежності країн від міжнародного товарообміну.

Сам термін «зовнішня торгівля» має на увазі обмін тієї чи іншої країни з іншими країнами, який включає оплачувані експорт (вивезення) та імпорт (ввезення) товарів і послуг.
Відповідно до сучасної класифікації, підрозділ зовнішньоторговельної діяльності за принципом індивідуальній спеціалізації здійснюється наступним чином: обмін готовою продукцією, машинами та обладнанням, сировиною, послугами.
При цьому «міжнародна торгівля» являє собою сукупний товарообіг між усіма її учасниками. Співвідношення між експортом та імпортом становить торговий баланс. Статистичні видання ООН публікують дані по динаміці обсягу міжнародної торгівлі як сукупної вартості експорту всіх країн світу. [Див Словник основних понять.]
Цілком природно, що розвиток світової торгівлі спирається на вигоду, принесену нею беруть участь у ній країнам. Теорія міжнародної торгівлі дає уявлення про те, що знаходиться в основі цього виграшу від зовнішньої торгівлі або чим визначаються напрямки зовнішньоторговельних потоків. Міжнародна торгівля служить інструментом, за допомогою якого країни, розвиваючи свою спеціалізацію, можуть підвищувати продуктивність наявних ресурсів і таким чином збільшувати обсяг вироблених ними товарів і послуг, підвищувати рівень добробуту населення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СВІТОВА ТОРГІВЛЯ ЯК ФОРМА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН "
 1. Глава 34. Світова торгівля
  торгівля є найбільш поширеною формою міжнародних відносин. Значний інтерес представляє вивчення як закономірностей розвитку міжнародної торгівлі, так і теорій, що обгрунтовують принципи оптимального участі національних економік у міжнародному
 2. Зміст світової торгівлі
  світова) торгівля являє собою процес купівлі -продажу товарів і послуг, здійснюваний між покупцями, продавцями і посередниками в різних країнах. Вельми часто під міжнародною торгівлею розуміють тільки торгівлю товарами. Міжнародна торгівля включає експорт і імпорт товарів, сума яких називається товарообігом, а співвідношення між ними - торговим балансом. У статистичних
 3. 11.2. Міжнародні торговельні відносини
  світової торгівлі, необхідно вивчити закономірності розвитку останньої і знати теорії, обгрунтовують принципи участі національних економік у міжнародному
 4. Міжнародні економічні відносини і їх форми
  світову) торгівлю товарами і послугами. Переміщення факторів виробництва лежить в основі таких форм міжнародних економічних відносин, як міжнародний рух капіталу, міжнародна міграція робочої сили, міжнародна торгівля знаннями (міжнародна передача технології). Що стосується інших факторів виробництва, крім капіталу, праці та знань (технології), то природні ресурси
 5. Глава 3. СВІТОВИЙ РИНОК І РУХ ТОВАРІВ
  світового виробництва припадають 16% зростання обсягу світової торгівлі. І історично, і логічно інтернаціоналізація господарського життя почалася зі сфери товарного обігу. І, незважаючи на те, що в сучасних умовах провідною формою міжнародних економічних відносин є не вивіз товарів, а зарубіжне інвестування-вання, за своїми масштабами і функціями міжнародна торгівля зберігає
 6. Запитання для повторення
  світовій торгівлі? 3. Яка структура міжнародної торгівлі? 4. У чому сутність теорій міжнародної торгівлі. 5. Що являє собою платіжний баланс? 6. Що являє собою торгова політика? 7. Перерахуйте основні інструменти торговельної політики. 8. Що краще: свобода торгівлі або
 7. 1. Національні та світова валютні системи
  світова валютна система. Міжнародні розрахунки - це розрахунки між державами, організаціями, фірмами та громадянами, які перебувають на території різних країн. У сфері міжнародних розрахунків виникають дві базові проблеми: а) як встановлювати і регулювати співвідношення обміну національної грошової одиниці з іноземними; б) як вирішувати проблеми незбалансованості розрахунків національної
 8. Г Л А В А 16 МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
  мирование світового господарства почалося з розвитком світової торгівлі. Торгівля товарами була першою формою міжнародних економічних відносин. На домашинного стадії виробництва торгівля базувалася на відмінностях у природно-кліматичних умовах країн, їх географічному положенні, наявності тих чи інших ресурсів, носила епізодичний характер і грала невелику роль в економіці окремої країни.
 9. Глава 22. Міжнародні економічні відносини і їх структура
  торгівля? особливості її розвитку в сучасних умовах. Міжнародний рух капіталу. 'Міжнародна міграція робочої сили та міграційна політика. Міжнародна економічна інтеграція Мета теми - розкрити сутність і механізм дії основних форм міжнародних економічних відносин та особливості їх регулювання на національному та інтернаціональному
 10. Основні етапи у розвитку світової торгівлі та її динаміка в сучасних умовах
  світова торгівля сягає значних масштабів і набуває характеру стійких міжнародних товарно-грошових відносин на межі XVIII і XIX ст. Потужним імпульсом цього процесу послужило створення в ряді країн (Англії, Голландії та ін.) машинного виробництва, орієнтованого не тільки на внутрішній, але і на зовнішній ринок. До кінця XIX - початку XX вв. склався світової (всесвітній) ринок. В
© 2014-2022  epi.cc.ua