Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Мстислав Платонович Афанасьєв. Основи бюджетної системи, 2009 - перейти до змісту підручника

Лекція 10 складанні проекту бюджету


Одним з етапів бюджетного процесу є складання проекту бюджету. Складанням проектів бюджету займається виконавча влада, потім вони виносяться на розгляд і затвердження Федеральними Зборами. Відповідно до Конституції Російської Федерації обов'язок складання проекту федерального бюджету закріплена за Урядом Росії. Регіональні та муніципальні бюджети розробляються відповідними органами виконавчої влади. Проект федерального бюджету і проекти бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації складаються і затверджуються строком на три роки - черговий фінансовий рік і плановий період.
Складання проекту федерального бюджету має починатися не пізніше ніж за 10 місяців до початку чергового фінансового року. Порядок і терміни складання проекту федерального бюджету, а також порядок роботи над документами і матеріалами, обов'язковими для подання одночасно з проектом федерального бюджету, визначаються Урядом Російської Федерації.
Уповноважений орган виконавчої влади організовує розробку прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий період шляхом уточнення параметрів планового періоду і додавання параметрів другого року планового періоду.
Розробка проектів бюджету здійснюється на підставі результатів попередніх прогнозів соціально-економічного розвитку Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень і галузей економіки. Складання проекту бюджету здійснюється виходячи з пріоритетів, визначених у бюджетному посланні Президента Російської Федерації Федеральних Зборів, в якому зазначаються основні пріоритети бюджетної та податкової політики на майбутній період. Бюджетне послання має спрямовуватися не пізніше березня року, що передує тому, на який складається даний проект бюджету. При складанні проекту бюджету до уваги приймаються результати прогнозу зведеного фінансового балансу по відповідній території та план розвитку державного або муніципального сектора економіки відповідної території на майбутній період.
На федеральному рівні безпосереднім складанням проекту бюджету займається Міністерство фінансів Російської Федерації, на регіональному та муніципальному рівні цей обов'язок покладається на відповідні фінансові органи суб'єктів Федерації і муніципальних утворень. Міністерство фінансів організовує розробку проекту федерального закону про федеральний бюджет.
Перший етап формування федерального бюджету - розробка федеральними органами виконавчої влади і вибір Урядом Російської Федерації плану-прогнозу функціонування економіки Російської Федерації на період не менше трьох років, що містить основні макроекономічні показники, що характеризують стан економіки. На підставі обраного плану-прогнозу функціонування російської економіки на черговий фінансовий рік і плановий період здійснюється розробка основних характеристик федерального бюджету та розподіл видатків федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період відповідно до функціональної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації та проектировок основних доходів і витрат федерального бюджету на середньострокову перспективу.
Другий етап формування федерального бюджету - розподіл федеральними органами виконавчої влади граничних обсягів бюджетного фінансування на черговий фінансовий рік і плановий період відповідно до функціональної та економічної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації і щодо одержувачів бюджетних коштів, а також розробка зазначеними органами пропозицій про проведення структурних і організаційних перетворень у галузях економіки і соціальній сфері, про скасування нормативних правових актів, виконання яких тягне витрачання бюджетних коштів, не забезпечене реальними джерелами фінансування в черговому фінансовому році і плановому періоді, про призупинення дії зазначених нормативних правових актів або про їх поетапне введення.
Одночасно уповноважений орган виконавчої влади формує перелік федеральних цільових програм, що підлягають фінансуванню з коштів федерального бюджету в черговому фінансовому році і плановому періоді, погоджує обсяги їх фінансування в майбутньому році і на середньострокову перспективу.
Процес складання проекту бюджету потребує певного інформаційному забезпеченні, тому з метою своєчасного і якісного складання проектів бюджетів фінансові органи мають право отримувати необхідні відомості від фінансових органів іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації, а також від інших державних органів, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб.

Прогноз соціально-економічного розвитку на черговий фінансовий рік і плановий період розробляється шляхом уточнення параметрів планового періоду і додавання параметрів другого року планового періоду. Крім того, проведення прогнозу в обов'язковому порядку має передувати складання проекту бюджету. У разі внесення змін до прогноз соціально-економічного розвитку в ході складання і розгляду проекту бюджету, основні характеристики проекту бюджету також повинні бути схильні відповідних змін.
Паралельно з проектом бюджету формується середньостроковий фінансовий план суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) на основі середньострокового прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації, суб'єкта Федерації, муніципального освіти і містить дані про прогнозні можливостях бюджету щодо мобілізації доходів , залученню державних або муніципальних запозичень і фінансуванню основних витрат бюджету. Середньостроковий фінансовий план суб'єкта Федерації (муніципального утворення) розробляється шляхом уточнення параметрів зазначеного плану на плановий період і додавання параметрів на другий рік планового періоду. Проект середньострокового фінансового плану суб'єкта Федерації (муніципального утворення) затверджується вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Федерації (місцевою адміністрацією муніципального освіти) і подається у законодавчий (представницький) орган одночасно з проектом бюджету. Значення показників середньострокового фінансового плану та основних показників проекту відповідного бюджету повинні відповідати один одному. Затверджений середньостроковий фінансовий план суб'єкта Федерації (муніципального утворення) повинен містити наступні параметри:
- прогнозований загальний обсяг доходів і видатків відповідного бюджету та консолідованого бюджету суб'єкта Російської Федерації (муніципального району);
- обсяги бюджетних асигнувань по головних розпорядниках бюджетних коштів за розділами, підрозділами, цільовим статтям і видам витрат класифікації видатків бюджетів;
- розподіл в черговому фінансовому році і плановому періоді між муніципальними утвореннями дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних утворень;
- нормативи відрахувань від податкових доходів до місцевих бюджетів, що встановлюються (підлягають встановленню) законами суб'єкта Російської Федерації (муніципальними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень);
- дефіцит (профіцит) бюджету;
- верхня межа державного внутрішнього боргу суб'єкта Російської Федерації, верхня межа державного зовнішнього боргу суб'єкта Російської Федерації (за наявності такого), верхня межа муніципального боргу станом на 1 січня року, наступного за черговим фінансовим роком (черговим фінансовим роком і кожним роком планового періоду);
- прогнозований обсяг доходів, витрат і дефіциту (профіциту) територіального державного позабюджетного фонду.
Показники середньострокового фінансового плану суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) носять індикативний характер і можуть бути змінені при розробці та затвердженні середньострокового фінансового плану суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) на черговий фінансовий рік і плановий період.
Поряд з середньостроковим фінансовим планом суб'єкта Російської Федерації розробляється зведений фінансовий баланс Російської Федерації - документ, що характеризує обсяг і використання фінансових ресурсів Російської Федерації (валового національного наявного доходу) та секторів економіки. Порядок розробки зведеного фінансового балансу Російської Федерації визначається Урядом Російської Федерації. Зведений фінансовий баланс Російської Федерації складається з метою оцінки обсягів фінансових ресурсів при розробці прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації та проекту федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період і впливу федеральної політики у сфері економічного розвитку на показники прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації.
Однією із складових частин процесу складання проекту бюджету є розробка органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування довгострокових цільових програм, які в обов'язковому порядку підлягають затвердженню відповідним законодавчим (представницьким) органом або представницьким органом місцевого самоврядування.
Перелік таких програм розробляється органом виконавчої влади чи місцевого самоврядування виходячи з прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації та відповідній території.
Важливою умовою, що вимагає обов'язкового виконання в процесі розробки проекту бюджету, є складання цього проекту на основі чинного на той момент податкового законодавства. Дотримання виконання даної умови дозволить уникнути виникнення проблем в ході затвердження і подальшого виконання закону про бюджет. Зокрема, при складанні бюджету з урахуванням передбачуваних змін у податковому законодавстві можуть виникнути певні проблеми в разі відхилення цих поправок.
Бюджетним кодексом визначено склад показників, які подаються для розгляду та затвердження в проекті закону про бюджет. У число цих показників включаються основні характеристики бюджету, які розкривають відомості про загальний обсяг доходів і видатків бюджету, а також інформацію про наявність дефіциту або профіциту бюджету.
В обов'язковому порядку проект федерального закону про бюджет включає інформацію про прогнозовані доходи бюджету за групами, підгрупами і статтями класифікації доходів бюджетів Російської Федерації та нормативи розподілу доходів між бюджетами бюджетної системи Російської Федерації. Крім того, в ньому дається визначення наступних характеристик бюджету:
- витрати бюджету за розділами, підрозділами, цільовим статтям і видам витрат функціональної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації;
- обсяг нафтогазового трансферту;
- нормативна величина Резервного фонду;
- верхня межа державного внутрішнього і зовнішнього боргу Російської Федерації;
- розподіл бюджетних асигнувань по головних розпорядниках бюджетних коштів відповідно до відомчої структурою видатків відповідного бюджету;
- інші показники, визначені Бюджетним кодексом, законами суб'єктів Російської Федерації і правовими актами органів місцевого самоврядування про бюджетний устрій і бюджетний процес.
Відповідно до чинного законодавства в проекті бюджету мають бути визначені ліміти надання податкових кредитів, терміни надання яких виходять за рамки чергового фінансового року, основні характеристики державного та муніципального боргу, співвідношення між величиною прожиткового мінімуму та мінімальним розміром пенсії по старості, мінімальними розмірами стипендій, допомог та інших обов'язкових соціальних виплат.
Федеральний закон про бюджет є досить важливим документом, що безпосередньо впливає на розвиток як країни в цілому, так і окремих регіонів, муніципальних утворень і галузей на майбутній період, тому його розробка супроводжується паралельним складанням значної кількості документів і матеріалів, в число яких входить, зокрема, розглянутий вище прогноз соціально-економічного розвитку відповідної території, матеріали, що стосуються основних напрямів бюджетної та податкової політики відповідної території та прогноз зведеного фінансового балансу.
Складання проекту бюджету також супроводжується розробкою:
- прогнозу консолідованого бюджету відповідної території;
- адресної інвестиційної програми;
- плану розвитку державного або муніципального сектора економіки;
- структури державного або муніципального боргу та програми внутрішніх та зовнішніх запозичень, передбачених для покриття дефіциту бюджету і т. д.;
- програми надання державних або муніципальних гарантій і т. д.
Одночасно з складанням проекту бюджету проводиться оцінка втрат бюджету від наданих податкових пільг і оцінка очікуваного виконання бюджету за поточний фінансовий рік.
Складання проекту бюджету здійснюється виходячи з основних макроекономічних показників, до числа яких входить обсяг валового внутрішнього продукту, темп зростання валового внутрішнього продукту та рівень інфляції.
Стадія складання проекту бюджету є досить важливою для бюджетного процесу, так як вона багато в чому визначає ефективність подальших стадій бюджетного процесу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Лекція 10 Складання проекту бюджету "
 1. Лекція 2 ОСНОВИ РОСІЙСЬКОЇ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ І БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ
    складання і виконання бюджетів, складання бюджетної звітності, що забезпечує порівнянність показників бюджетів бюджетної системи Російської Федерації. В даний час діяв раніше Федеральний закон від 15 серпня 1996 р. № 115-ФЗ «Про бюджетної класифікації Російської Федерації» втратив чинність З 1 січня 2008 Г. Основи бюджетної класифікації закладені в Бюджетному кодексі. При
 2. Лекція 4 ВИТРАТИ БЮДЖЕТУ
    складанні, розгляді та виконанні бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації. При цьому самі витратні зобов'язання виникають відповідно до законодавчо закріпленими повноваженнями як обов'язок надати для реалізації таких повноважень кошти відповідного бюджету. Витратні зобов'язання не включаються до закону про бюджет, разом з тим бюджет є
 3. Лекція 7 МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ І КОНЦЕПЦІЇ ЇХ РЕФОРМУВАННЯ
    складанні та виконанні всіх бюджетів бюджетної системи Російської Федерації.
 4. Лекція 9 УЧАСНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ
    складання проекту бюджету (проекту бюджету та середньострокового фінансового плану); - внесення бюджету з необхідними документами і матеріалами на затвердження законодавчого (представницького) органу, представницького органу місцевого самоврядування; - виконання бюджету, в тому числі збір доходів бюджету; - управління державним, муніципальним боргом ; - відомчий контроль за
 5. Лекція 12 ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ
    складання та ведення зведеної бюджетного розпису встановлює відповідний фінансовий орган. Затверджені показники зведеної бюджетного розпису повинні відповідати закону (рішенню) про бюджет. Затверджені показники зведеної бюджетного розпису за видатками доводяться до головних розпорядників бюджетних коштів до початку чергового фінансового року, за винятком випадків, передбачених
 6. Лекція 13 ВИКОНАННЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ. ЗВІТ І ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
    складених платіжних та інших документів, необхідних для вчинення витрати, вимогам Бюджетного кодексу, затвердженими кошторисами доходів і видатків бюджетних установ і доведеним лімітам бюджетних зобов'язань, попередньої безпосередньому витрачанню бюджетних коштів федерального бюджету. Термін проведення такої перевірки обмежений трьома днями з моменту надання відповідних
 7. Лекція 14 Казначейської системи виконання бюджету
    складання та ведення касового плану виконання федерального бюджету; - доводить до головних адміністраторів джерел фінансування дефіциту федерального бюджету представлені Міністерством фінансів Російської Федерації бюджетні асигнування; - доводить до розпорядників та одержувачів коштів федерального бюджету розподілені головними розпорядниками (розпорядниками) коштів
 8. Лекція 15 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
    складання і розгляду проектів бюджетів, затвердження бюджетів, виконання та контролю за виконанням бюджетів бюджетної системи Російської Федерації визнається порушенням бюджетного законодавства Російської Федерації, яке тягне застосування до порушника заходів примусу. До порушників бюджетного законодавства можуть бути застосовані такі заходи: - попередження про неналежне
 9. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
    проекті програми СПА, опублікованій в кінці 1957 Ця установка знайшла своє відображення також і в брошурі X. Гейтскелла «Соціалізм і націоналізація» (1956), в якій автор виступає з критикою націоналізації, про-веденной урядом Еттлі в 1945-1951 рр.. Гейтскелл намагається представити справу таким чином, ніби лейбористи провели націоналізацію в народних інтересах, але переконалися,
 10. Поняття державного бюджету
    складання і розгляду проектів бюджетів, а також по контролю за їх виконанням називається бюджетним процесом. Державний бюджет завжди являє собою компроміс між основними соціально-економічними групами в країні. Це компроміс між загальнодержавними і приватними інтересами громадян з приводу оподаткування доходів і власності, між центром і регіонами - з приводу
© 2014-2022  epi.cc.ua