Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Крива сукупної пропозиції


Рівняння (4) описує ціну, за якою фірмиготови продавати свою продукцію, але воно не поки-показують, як змінюється ціна при зміні обсягіввиробництва Мабуть, із зростанням обсягів виробництва ціна, за якою фірми готові прода-вать продукцію, повинна збільшуватися. Прічінаетого полягає в наступному.
Якщо фірми хочуть збільшити обсяг виробляй-мій продукції, їм потрібно для цього більше тру-так, і тому вони змушені конкурувати з дру-шими фірмами на ринку праці за право найняти до виконавчих працівників. Так як кількість тру-так, в якому потребують фірми, збільшується, тоставкі зарплати зростають. Отже, збільшення обсягу виробництва і зайнятості увелічіваетспрос на працю, а це веде до зростання заробітної пла-ти, питомих витрат на оплату праці, а значить, іценів. І навпаки, скорочення випуску продукції ізанятості викликає простий на ринку праці. Робіт-ники не можуть знайти роботу, і в результаті на зар-плату виявляється тиск у бік її нижче-ня.
Описуване поведінку зарплати може битьнаглядно виражено у формулі: поточна зарплатаравна зарплаті попереднього періоду плюс по-правка на стан ринку праці.
Назвемо цю по-правку циклічним компонентом заробітноїплати. Цей термін відображає той факт, що, когданаблюдается безробіття, зарплата має тенден-цію падати щодо її попереднього рівня, Акогда на ринку праці спостерігається дефіцит, тобто
Фірми енергійно шукають додаткових працівни-ків, вона має тенденцію зростати:
Поточна зарплата циклічний
=попереднього + компонент (5) зарплата періоду зарплати
Циклічний компонент заробітної плати являють-ся головною причиною того, чому крива AS на ріс30-6 спрямована вгору. Викликаного безработіцейуменьшеніе зарплати знижує питомі іздержкіна оплату праці, а значить, знижує ціни. Збільшен-ня заробітної плати в результаті розширення ви-пуску продукції та зайнятості піднімає заработ-ную плату, витрати і ціни.
Про Внаслідок того, що ставка заробітноїплати зростає разом із зростанням обсягу вироб-ництва, крива сукупної пропозиції (AS) спрямована вверх3.
Надалі ми побачимо, що вплив грошової іфіскальной політики на економіку залежить какраз від того, який нахил кривої AS. Вона можетбить майже вертикальною або майже горизонталь-ної.
Фактичний вид цієї кривої залежить в основ-
3 Коефіцієнт т також може збільшуватися разом із зростанням обсягувиробництва, вносячи додатковий внесок у позитивний наклонкрівой AS.

Випуск продукції
РІС. 30-6. Сукупна пропозиція і сукупний попит.
Сукупна пропозиція, що відбиває взаємодії междуринкамі товарів і факторів виробництва, і сукупний попит, що відображає взаємодії між ринками товарів і грошей, визначають у сумі рівень цін і обсяг виробництва. При рівноваги в точці E усі ринки - товарів, грошей і чинників вироб-ництва - знаходяться в стані рівноваги
ном від того, в якій мірі зарплата реагує нарасшіреніе випуску продукції і зайнятості. Еслімалейшій підйом зайнятості викликає істотний-ве збільшення заробітної плати, а найменша без безробіттю служить причиною різкого падіння зар-плати, тоді крива AS буде майже вертикальною. Інавпаки, якщо зарплата ледь реагує на зраді-ня попиту на працю, то AS буде майже горизонталь-ної. Зупинимося тепер на цих висновках болееподробно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Крива сукупної пропозиції "
 1. Класична модель
  крива сукупної пропозиції (крива AS) вертикальна, відображає рівновагу в довгостроковому періоді і позначається LRAS (long-run aggregate supply) (рис . 3.2). Реальні ринки в класичній моделі можна представити таким чином (рис. 3.3): а) ринок праці. Оскільки в умовах досконалої конкуренції ресурси використовуються повністю (на рівні повної зайнятості), то крива пропозиції
 2. Кейнсіанська макроекономічна модель
  крива інвестицій I і нова крива заощаджень S 2 не мають точки перетину у першому квадраті. Значить, рівноважну ставку відсотка (Rе) слід шукати на іншому, а саме - грошовому ринку (за співвідношенням попиту на гроші МD та пропозиції грошей МS) (рис. 3.5). 4. Оскільки на всіх ринках ціни жорсткі, то рівновага ринків встановлюється не на рівні повної зайнятості ресурсів. Так, на ринку
 3. Інфляція та її показники
  крива сукупної пропозиції має позитивний нахил), і в довгостроковому періоді (якому відповідає вертикальна крива сукупної пропозиції) (рис. 6.2). При цьому в короткостроковому періоді (рис. 6.2, а) інфляція (зростання рівня цін від Р 1 до Р 2) поєднується із зростанням реального випуску (від Y 1 до Y 2). У довгостроковому періоді (рис. 6.2, б) реальний випуск не змінюється і знаходиться на своєму
 4. Сукупний попит і сукупна пропозиція
  крива функції сукупного попиту має позитивний нахил (рис . 14.1, б). У сучасній економічній теорії найбільшого поширення набуло теоретичне обгрунтування спадної залежності величини сукупного попиту від рівня цін (див. рис. 14.1, а), яке базується на характеристиці трьох ефектів в економіці, що викликаються зміною загального рівня цін: - ефект процентної ставки
 5. Тема 45. Сукупного попиту та сукупної ПРОПОЗИЦІЯ
  крива AS приймає вертикальний вигляд, так як в тривалому періоді слідом за зростанням товарних цін працівники завжди вимагають підвищення зарплати, а слідом за зростанням прибутку йде зростання витрат. У цих умовах обсяг пропозиції обмежується технічними можливостями виробництва і не може збільшуватися довільно. 3. Графічна інтерпретація взаємодії сукупних попиту та пропозиції.
 6. Тема 56. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  крива сукупної пропозиції на ринку прийме вертикальний вигляд (рис. 56.1). У цьому випадку збільшення попиту на гроші викличе зростання процентної ставки (ціни грошей), що негативно позначиться на інвестиційній активності підприємницького сектора. Подібна грошова політика Центрального банку носить назву жорсткої монетарної політики з притаманною їй «дорогими» грошима. Якщо в країні
 7. Згадаймо, що класична діхо-томия є поділ економічних показників на
  крива, показую-щая кількість товарів і послуг, яке домашні господарства, фірми і уряд ба-чи б придбати при кожному даному рівні цін. Крива сукупної пропозиції - крива, що відображає обсяг товарів і послуг, вироблених і реалізованих фірмами при кожному даному рівні цін. Рис. 31.2 сукупний попит і сукупна ПРОПОЗИЦІЯ Економісти викорис-товують модель
 8. У точності так само як ми аналізуємо окремий ринок, розглядаючи положен-ня кривих попиту та пропозиції, ми
  крива сукупної пропозиції - кількість товарів і послуг, яке фір-ми виробляють і продають при кожному даному рівні цін. Відповідно до цієї моделі взаємодія рівня цін і обсягу випуску продукції в кінцевому підсумку призводить до встановлення рівноваги сукупного попиту і сукупної пропозиції. Може здатися привабливим розглядати модель сукупного попиту та сукупної пропозиції
 9. Можливі причини зрушень кривої сукупного попиту Негативний нахил кривої сукупного попиту означає, що зниження
  крива сукупного попиту зміщується вліво. - Комп'ютерна промисловість пропонує нове сімейство комп'ютерів з підвищеною швидкодією, а безліч фірм приймають рі-684 Частина 12 Економічні коливання в короткостроковому періоді ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Перелічіть і поясни-ті причини від'ємного нахилу кривої сукупного попиту. Наведіть приклад події, яка
 10. У довгостроковому періоді крива сукупного запропонованого-вання вертикальна, в той час як в короткостроковому періоді вона
  крива сукупного запропонованого-вання вертикальна, в той час як в короткостроковому періоді вона має позитивний нахил. Для того щоб розібратися в короткострокових еконо-вів коливаннях і відмінностях поведінки економіки в короткостроковому пери-оді від її функціонування на тривалих відрізках часу, ми повинні досліджувати як довгострокову, так і короткострокову криві сукупного-позиції.
© 2014-2022  epi.cc.ua