Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Короткострокова крива предложеніяфірми


Крива пропозиції фірми показує обсяг ви-пуску, який буде запропонований фірмою при всехвозможних значеннях ринкової ціни продукціі.Іспользуя результати, отримані в другому Параг-Рафі, ми легко зможемо обчислити майбутній об'емпредложенія абсолютно конкурентній фірмипрі будь-якої заданої ринковою ціною. Якщо, наприклад, ціна дорівнює P1, як на рис 9-4, то кріваяспроса фірми являє собою горізонтальнуюлінію, позначену D. Помічаючи, де ця лінія пе-ресекает криву граничних витрат, позначений-ную MC, ми знаходимо величину оптимального поло-жительность випуску Q1. Так як P1 вище средніхпеременних витрат AVC при даному обсязі ви-
пуску, то фірма максимізує прибуток, предлагаяQ1, а не закриваючись. Та ж двокрокова процедураможет бути використана для обчислення об'емапредложенія при будь-якій іншій ціні.
Далі, як ви пам'ятаєте із.гл. 8, крива предель-них витрат фірми перетинає криву її середовищ-них змінних витрат у точці, в якій се-ня змінні витрати мінімальні. При всехболее високих обсягах випуску граничні з-тримки вище середніх змінних витрат, асредніе змінні витрати вище свого міні-мального рівня - це ілюструє рис 9-4. Сле-послідовно, для будь-якої ціни (наприклад, для P1), що перевищує мінімальний рівень середніх змінних витрат, горизонтальна крива спросафірми перетинає криву її граничних іздержекв точці, в якій граничні витрати вищесередньої змінних витрат. З цього випливає, що саме в таких точках ціна вища середніх змінних витрат і фірмі варто проізводітьсвой оптимальний позитивний випуск. З дру-гой боку, якщо ціна нижче найменшого рівня
середніх змінних витрат фірми, то їй сліду-ет закритися.

Про Короткострокова крива пропозиції конку-рентної фірми показує обсяг випуску, який пропонуватиме фірма при каждомзначеніі піни, щоб максимізувати при-бувальщина. Короткострокова крива предложеніяфірми збігається з її кривої граничних з-держек для пен, що перевищують мінімальнийуровень середніх змінних витрат (AVC). Якщо ціна нижче мінімального рівня AVC, який називається короткостроковій ценойліквідаціі, то фірма закриється і обсяг еепредложенія буде нульовим.
Показана на рис 9-4 короткострокова крива-позиції фірми являє собою, таким обра-зом, потовщену частину її кривої середніх іздер-жек, лежачу вище її ціни припинення випуску, т. а вище мінімального рівня її середніх змінних витрат. Для цін, що перевищують ценупрекращенія випуску, обсяг пропозиції можетбить визначений за допомогою кривої граничних з-держек, як ми це вже продемонстрували. Есліриночная ціна нижча ціни припинення випуску, то фірма мінімізує свої втрати, сворачіваяпроізводство і нічого не випускаючи.
На рис 9-4 показана також ціна беззбитково-сти, рівна мінімальному рівню середніх сово-купно витрат. Якщо ринкова ціна дорівнює

Обсяг випуску
РІС. 9-4. Короткострокова крива пропозиції фірми.
Короткострокова функція пропозиції фірми представляє з-бій частина кривої граничних витрат, розташованої вишекрівой AVC Ця частина кривої JVtC показана жирною лінією
ціною беззбитковості, то ціна дорівнює середнім сово- купно витратам і, отже, фірма як разявляется беззбиткової, що не має ні прибутку, ні збитків в економічному сенсі. При більшевисоку цінах вона отримує позитивні при-чи; при більш низьких цінах вона несе втрати вкраткосрочном періоді.
Так як середні сукупність-ні витрати перевищують середні змінні з-тримки при всіх обсягах випуску (внаслідок по-постійних витрат), то ціна беззбитковості всегдавише ціни припинення випуску. Якщо ціна про-дукції знаходиться між ціною припинення випу-ска і ціною беззбитковості, то фірма буде вироб-водити свій оптимальний позитивний випуск вкраткосрочном періоді, навіть незважаючи на те, чтоона не покриває повністю всіх своїх іздержек.Но в довгостроковому періоді фірма буде змушена- на зменшити свої середні сукупні витрати припинити свою діяльність.
Крива короткострокової пропозиції фірми яв-ляется висхідній з тієї ж самої причини, що ікрівая її граничних витрат, оскільки ці двекрівие збігаються. Як ми обговорювали в гол. 8, криві граничних витрат є восходящімівследствіе спадної віддачі. Вище некоторогооб'ема випуску кількість праці та інших змін-них факторів, яке фірма змушена вико-ти для збільшення випуску продукції на додат-Передачі одиницю, збільшується в міру роставипуска продукції в силу того, що кількість ма-шин, обладнання та інших постійних факторів, що використовуються у виробництві, не може бути збіль-чено в короткостроковому періоді. Чим сильніше дей-ствие спадної віддачі, тим крутіше крива запропонованого-вання фірми. Навпаки, якщо спадна отдачаслаба, то крива пропозиції буде майже горизонтальній. Таким чином, існує тісний связьмежду виробничими умовами, іздержкаміі рішеннями про обсяг пропозиції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Короткострокова крива предложеніяфірми "
 1. Глосарій
  короткостроковій перспективі зафіксірова-ни Крива сукупної пропозиції є горизонталь-ної, в результаті чого реальний ВНП повністю определяетсяуровнем сукупного попиту. КЛАСИЧНА МОДЕЛЬ. Classical model. Модель ринкатруда та сукупної пропозиції, в якій абсолютна гинув-кістка рівня зарплати та цін має своїм результатом посто-янную ситуацію повної зайнятості. При цьому крива
 2. Сукупна пропозиція
  короткостроковому періоді пряма: чим вище рівень цін, тобто чим за вищими цінами виробники можуть продати свою продукцію, тим величина сукупного пропозиції більше. Це означає, що можна побудувати криву сукупної пропозиції (криву AS), кожна точка якої показує величину сукупної пропозиції при кожному даному рівні цін. Таким чином, цінові фактори (загальний рівень цін)
 3. Кейнсіанська макроекономічна модель
  короткостроковому періоді, то і кейнсіанська модель описує поведінку економіки в короткостроковому періоді («short-run»). Кейнс не вважав за потрібне заглядати далеко в майбутнє, вивчати поведінку економіки в довгостроковому періоді, дотепно зауваживши, що «в довгостроковому періоді ми всі небіжчики». У короткостроковому періоді крива сукупної пропозиції SRAS (short-run aggregate supply), якщо в економіці
 4. Інфляція та її показники
  короткостроковому періоді (оскільки відповідно до сучасних уявлень крива сукупної пропозиції має позитивний нахил), і в довгостроковому періоді (якому відповідає вертикальна крива сукупної пропозиції) (рис. 6.2). При цьому в короткостроковому періоді (рис. 6.2, а) інфляція (зростання рівня цін від Р 1 до Р 2) поєднується із зростанням реального випуску (від Y 1 до Y 2). В
 5. Величина і характер зміни попиту
  короткостроковий (короткий) і довгостроковий (тривалий) ринковий періоди. У найкоротшому періоді всі фактори виробництва постійні, в короткостроковому деякі фактори (сировина, робоча сила тощо) є змінними, в довгостроковому - всі фактори змінні (включаючи виробничі потужності, число фірм в галузі і т.д.). В умовах найкоротшого ринкового періоду підвищення (зниження) попиту призводить
 6. Модифікацією виробничої функції є изокванта
  короткостроковий період (протягом якого виробничі фактори залишаються фіксованими) і довгостроковий період (відрізок часу, достатній для внесення змін в усі фактори
 7. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  короткостроковому періоді може перебувати в стані стійкої рівноваги при неповній зайнятості, що означає можливість існування вимушеної безробіття; - основні параметри зайнятості (фактичний рівень зайнятості та безробіття, попит на працю і рівень реальної заробітної плати) встановлюються не на ринку праці, а визначаються розміром ефективного попиту на ринку товарів і послуг;
 8. Висновки
  короткострокова, повторна і застійна, кон'юнктурна. 6. Причини безробіття різні економічні школи бачать у наступному: перевищення темпів зростання населення над темпами зростання виробництва (Т. Мальтус), потребами капіталу (К. Маркс), розміром ефективного попиту на ринку товарів і послуг (Дж. Кейнс), динамікою реальної заробітної плати та інфляції (монетаристи) і т.д. 7.
 9. Сукупний попит і сукупна пропозиція
  короткострокову криві сукупної пропозиції. У довгостроковому періоді всі ціни як на товари, так і на ресурси є гнучкими і змінюються в одній і тій же пропорції, а в короткостроковому або всі ціни, або ціни на працю такою гнучкістю не володіють. Можливі чотири види кривої сукупної пропозиції (рис. 14.2): 1) довгострокова крива сукупної пропозиції; 2) короткострокова крива при
 10. Кейнсіанська теорія попиту на гроші
  короткостроковими цінними паперами, облігаціями та акціями корпорацій і т.п. 2. Сучасна теорія відкидає поділ попиту на гроші на підставі трансакційних, спекулятивних мотивів і мотиву обережності. Процентна ставка проявляється як попит на гроші, але лише внаслідок того, що норма відсотка являє собою альтернативну вартість зберігання грошей. 3. Сучасна теорія
© 2014-2022  epi.cc.ua