Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Єфімова. Економіка для юристів, 1999 - перейти до змісту підручника

Контрольні питання і завдання


1. Яку залежність описує виробнича функція? Що таке изокванта? Як визначити економічно ефективний спосіб виробництва заданого обсягу продукції?
2. Існує чотири способи виробництва 10 одиниць продукції, кожному з яких відповідає різний поєднання необхідної кількості праці і капіталу.
Спосіб виробництва А Б В Г
Кількість праці, од. 9 червня 4 Березня
Кількість капіталу, од. 4 березня 8 червні
Який спосіб виробництва є ефективним, якщо ціна одиниці праці - 200 ден. од., а ціна одиниці капіталу - 400 ден. од.? Чому будуть рівні витрати на виробництво?
3. Що характеризують і як обчислюються сукупний, середній і граничний продукт? Фірма використовує два види ресурсів: змінний - праця і фіксований - капітал.
Кількість робітників, чол. 0 1 2 3 4 5 6
Сукупний продукт, од. 0 15 40 63 76 85 90
Розрахуйте середній і граничний продукт, побудуйте і проаналізуйте відповідні криві.
4. Що собою являють витрати виробництва? Який зв'язок між обмеженістю ресурсів і характером витрат виробництва? Що розуміється під економічними витратами виробництва? Поясніть, чим відрізняється економічний підхід до визначення величини витрат від бухгалтерського?
5. Поясніть поняття «внутрішні» і «зовнішні» витрати. Наведіть відповідні приклади. Дохід за строковими вкладами становить 30% річних. Чому рівні внутрішні витрати, якщо вкладник знімає з рахунку 25 тис. руб. для побудови дачі?
6. Що таке бухгалтерська і чиста економічна прибуток? Як вони співвідносяться між собою?
7. На підставі наведених нижче даних визначте зовнішні, внутрішні, бухгалтерські та економічні витрати виробництва, а також бухгалтерську і чистий прибуток (у тис. ден. Од):
Заробітна плата найманого персоналу 40,0
Можливий заробіток підприємця
на іншій фірмі 20,0
Виплата відсотків за кредит 10,0
Можливий дохід на власний капітал 5,0
Амортизація 15,0
Сировина і матеріали 20,0
Орендна плата, яку можна було б
отримати за приміщення фірми 30,0
Виручка від реалізації 200,0
8.
Що розуміється в економіці під короткостроковим і довгостроковим періодами? Що таке постійні та змінні витрати? Наведіть приклади. Якщо фірма не виробляє продукцію, чи є у неї витрати виробництва? Ви вирішили зайнятися візництвом - використовувати свої «Жигулі» як таксі. Що Ви віднесете до постійних і змінних витрат: витрати на бензин, на оплату гаража, витрати на установку протиугінною сигналізації, страховку, чохли для сидінь, витрати на щорічний техогляд?
9. Що таке середні витрати? Як обчислюються середні постійні, середні змінні і середні сукупні витрати? Що таке граничні витрати? Чому середні і граничні витрати спочатку падають, а потім зростають? Як взаємопов'язані функції середніх і граничних витрат? Зобразіть графічно криві середніх постійних, середніх змінних, середніх сукупних та граничних витрат. Коли граничні витрати дорівнюють середнім?
10. Обсяг випуску, од. 1 2 3 4 5 6
Середні змінні витрати 17 15 14 15 19 19
Постійні витрати фірми дорівнюють 24
Визначте середні постійні , середні змінні, середні сукупні і граничні витрати. Накресліть відповідні криві.
11. Чи існує в довгостроковому періоді поняття постійних витрат? Наведіть приклади того, як після закінчення певного часу постійні витрати можуть виявитися змінними.
12. Охарактеризуйте основні види ефекту масштабу. Якщо обсяг виробництва збільшився на 20%, а витрати виробництва зросли: а) на 20%, б) на 10%, в) на 30%, то який ефект масштабу має місце в кожному випадку?
13. Що таке сукупний дохід фірми і як він обчислюється? Що собою являють криві сукупного доходу конкурентної і неконкурентною фірм?
14. Як обчислюється середній дохід фірми? Як співвідносяться середній дохід фірми і ціна на її продукцію? Як виглядають криві середнього доходу конкурентної і неконкурентною фірм?
15. Що таке граничний дохід і як він обчислюється? Накресліть криві граничного доходу конкурентної і неконкурентною фірм. Як співвідносяться середній і граничний дохід конкурентної фірми і ринкова ціна? Поясніть, чому в умовах недосконалої конкуренції граничний прибуток менше ціни.

16. Обсяг
випуску, од. 0 5 10 15 20 25 30 35
Ціна продукції
Конкурентної
фірми, ден. од. 20 20 20 20 20 20 20 20
Ціна продукції
неконкурентних
фірми, ден. од. 40 36 32 28 24 20 16 12
Розрахуйте сукупний, середній і граничний дохід для: а) конкурентної фірми; б) неконкурентною фірми. Накресліть на одному графіку сукупний дохід конкурентної фірми і неконкурентною фірми; на іншому - середній і граничний дохід також конкурентною і неконкурентною фірм. Проаналізуйте криві.
17. Чому обсяг виробництва є основним фактором, від якого залежить прибуток фірми? Фірми, що виробляють собі в збиток, повинні відразу закриватися. Чи вірно це?
18. Дайте відповідь на наступні питання:
Який має бути обсяг випуску, щоб фірма отримала максимальний прибуток?
Якщо крива сукупного доходу знаходиться нижче кривої сукупних витрат, який буде результат діяльності фірми?
Який буде результат діяльності фірми, якщо її сукупний дохід дорівнює сукупним витратам при цьому випуску продукції?
Що таке точка байдужості? При якому обсязі випуску вона досягається?
За яких умов фірма припинить виробництво?
19. Яке має бути співвідношення між MR і МС, якщо фірма прагне до максимізації прибутку? Чому при відхиленні обсягу виробництва від величини, що відповідає рівності граничних витрат граничному доходу, прибуток фірми зменшується? Як слід поводитися фірмі, що намагалася максимізувати прибуток, якщо граничний дохід більше (менше) граничних витрат?
20. Обсяг випуску, од. 0 1 2 3 4 5 6
Граничні
витрати, ден. од. 30 20 10 15 25 30
Граничний
дохід, ден. од. 30 30 30 30 30 30
На основі наведених даних накресліть криві граничного доходу та граничних витрат абсолютно конкурентної фірми.
Який обсяг виробництва буде оптимальним? Що відбудеться, якщо фірма збільшить або зменшить обсяг випуску на одиницю?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Контрольні питання і завдання "
 1. Контрольні питання і завдання
  1. Що вивчає економіка, які її основні функції? У чому полягає основна проблема економічної практики? 2. Що розуміється під економічною політикою і яка її зв'язок з економічною теорією? На досягнення яких цілей повинна бути спрямована економічна політика? 3. Які з наведених положень є позитивними, а які нормативними: а) приватизація повинна сприяти
 2. Контрольні питання і завдання
  питання економіки виникають у зв'язку з рідкістю (обмеженістю) ресурсів? 10. Що таке економічна система і які її основні ознаки? Охарактеризуйте коротко традиційну, ринкову, командну (планову) і змішану
 3. Контрольні питання і завдання
  контрольний пакет акцій? 12. Охарактеризуйте часткову приватну власність. У чому її переваги і недоліки? 13. Що собою являє державна власність? Як вона може виникати? Які форми державної власності існують в Росії? Що собою являє муніципальна власність? 14. У чому суть деформації загальнонародної власності, що сталася в Росії? Які
 4. Контрольні питання і завдання
  питання? 17. Накресліть схему ринкової організації економіки. Які господарюючі суб'єкти представлені на схемі, які функції вони виконують? Охарактеризуйте зовнішній і внутрішній контури кругообігу. Які слідства моделі кругообігу? 18. Якими перевагами володіє ринкова система в порівнянні з командної? Які негативні риси властиві ринковій економіці? 19. Які
 5. Контрольні питання і завдання
  1. Які фактори визначають вибір споживача? Що Ви розумієте під раціональним споживчою поведінкою? 2. У якому випадку споживач максимізує корисність згідно кардіналістіческой теорії? 3. Що характеризує крива байдужості? Що таке карта кривих байдужості? Яка крива байдужості відповідає більшій сукупної корисності - розташована далі або ближче до точки початку
 6. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке конкуренція, які її функції в ринковій економіці? Охарактеризуйте основні типи конкурентної поведінки. Наведіть відповідні приклади. Як можна згрупувати фірми, що функціонують на конкретному ринку, з точки зору їх участі в конкурентній боротьбі? 2. Які існують методи конкурентної боротьби? Які методи переважають в сучасних умовах? Що являє собою
 7. Контрольні питання і завдання
  питання: які критерії малого підприємства в Росії? Які воно має пільги? Як держава сприяє розвиткові малого підприємництва? 6. На підставі відповідних статей Цивільного кодексу Російської Федерації охарактеризуйте: - одноосібне (індивідуальне) підприємство. - різні форми товариств; - акціонерне товариство відкритого і закритого типу; - виробничий
 8. Контрольні питання і завдання
  питання про покупку ресурсів? Що таке граничний продукт ресурсу в грошовому вираженні та граничні витрати ресурсу? 3. За яких умов фірма мінімізує витрати виробництва певного обсягу випуску? За яких умов фірма максимізує прибуток? Фірма використовує у виробництві товару капітал (С) і праця (L), при цьому MPC=8, а MPL=20 од. Ціна капіталу=4 ден. од., ціна праці=10
 9. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке ВНП? Що не враховується у складі ВНП? Чим ВВП відрізняється від ВНП? 2. Що являють собою номінальний і реальний ВНП? Що характеризує дефлятор ВНП? Якщо номінальний ВНП 1995 дорівнює 1600 трлн. руб., дефлятор ВНП - 2,3 то чому дорівнює реальний ВНП 1995? 3. Що таке потенційний ВНП? Чому дорівнює дефіцит-ВНП? 4. Які існують способи розрахунку ВНП? Запишіть і поясніть
 10. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке сукупний попит? Під впливом яких чинників він формується? Чому крива сукупного попиту має спадний характер? Очікується подальше зростання цін, як це вплине на сукупний попит? 2. Що таке сукупна пропозиція? Накресліть криву сукупної пропозиції. З яких відрізків складається ця крива? Охарактеризуйте їх. 3. За яких умов досягається загальне ринкове
© 2014-2022  epi.cc.ua