Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Єфімова. Економіка для юристів, 1999 - перейти до змісту підручника

Контрольні питання і завдання


1. Які фактори визначають вибір споживача? Що Ви розумієте під раціональним споживчою поведінкою?
2. У якому випадку споживач максимізує корисність згідно кардіналістіческой теорії?
3. Що характеризує крива байдужості? Що таке карта кривих байдужості? Яка крива байдужості відповідає більшій сукупної корисності - розташована далі або ближче до точки початку координат?
4. Що таке бюджетна лінія? За яких умов споживач максимізує корисність згідно ордіналістіческой концепції?
5. Наведені нижче дані характеризують криву байдужості:
одиниці товару А 16 грудня 8 Квітня
одиниці товару Б 8 червня 24 грудня
Накресліть криву байдужості , відкладаючи кількість товару А по вертикальній, а кількість товару Б по горизонтальній осях. Виходячи з того, що ціна товару А дорівнює 1,5 ден. од., ціна товару Б - 1 ден. од., а дохід дорівнює 24 ден. од., накресліть бюджетну лінію споживача. В якій комбінації купить раціональний споживач товари А і Б?
6. Що таке попит? Чим відрізняються поняття «попит» і «потреба»? Поясніть закон попиту. Чому крива попиту спадна?
У таблиці представлені дані про індивідуальний попиті трьох покупців на товар А. Знайдіть ринковий попит і відклавши на горизонтальній осі кількість продукту, на який пред'являється попит, а на вертикальній - ціну, накресліть криву попиту.
Ціна, ден. од. Індивідуальний попит, од. 1 2 3 11 0 0 2 8 1 3 4 5 2 8 8 4 4 10 10 2 6 12 16
7. Чим відрізняється рух по кривій попиту і зсув кривої попиту? Які фактори і як впливають на зміщення кривої попиту? Які товари називають взаємозамінними і взаємодоповнюючими? Наведіть відповідні приклади.
Розгляньте, як зміна ціни одного товару впливає на попит на інший товар. Як залежить попит на різні групи товарів від доходів споживачів?
8. Як буде зміщуватися крива попиту (вправо або вліво) в даних ситуаціях:
- товар вийшов з моди;
- ціна взаємозамінного товару підвищилася;
- ціна взаємодоповнюючих товару впала;
- дохід упав (попит на нормальний товар);
- очікується зниження цін;
- в країні зросла народжуваність.
9. Що характеризує еластичність попиту? Що таке еластичність попиту за ціною? Які види цінової еластичності Ви знаєте? Які фактори впливають на цінову еластичність попиту? Яка цінова еластичність попиту, якщо:
- попит зростає більше, ніж змінюється ціна;
- попит змінюється менше, ніж змінюється ціна;
- ціна постійна, а попит зростає;
- при будь-якій ціні попит постійний;
- попит і ціна змінюються однаково.
10. Що таке перехресна еластичність? Визначте коефіцієнт перехресної еластичності, якщо при ціні товару А, рівний 16 руб., Попит на товар В становить 540 од., А при ціні 24 руб. попит - 648 од. Які це товари - взаємозамінні або взаємодоповнюючі?
11. Що таке ринкова пропозиція? Який зв'язок між ціною і пропозицією? На підставі наведених даних накресліть криву пропозиції. Як змінюється пропозиція при зміні ціни?
Ціна, руб. 2 4 5 8 11
Обсяг пропозиції, од. 8 14 18 24 32
12. Перерахуйте фактори, які впливають на пропозицію товару. Поясніть, як і в якому напрямку впливає кожен фактор. Що означає рух по (уздовж) кривої пропозиції та її зсув вправо або вліво?
13.
Що таке «еластичність пропозиції»? Чому дорівнює коефіцієнт еластичності пропозиції? У якому випадку виручка від реалізації зростає більше (при зростанні ціни товару), якщо пропозиція еластично або невідповідно? Від яких факторів залежить ступінь еластичності пропозиції? Поясніть залежність між еластичністю пропозиції і тривалістю періоду, необхідного для зміни пропозиції.
14. Що таке ринкова рівновага, рівноважна ціна і рівноважний обсяг? На підставі даних п. 6 і 11 побудуйте на одному графіку криві ринкового попиту та пропозиції. Які рівноважна ціна і рівноважний обсяг? Якщо ціна складе 3 руб., Якою буде величина дефіциту? Якщо ціна підвищиться до 9 руб., Яким буде надлишок? Проаналізуйте на графіку ситуацію виникнення надлишку і дефіциту і механізм відновлення ринкової рівноваги.
15. Попит постійний. Як вплине на рівноважну ціну і рівноважний обсяг: а) скорочення числа фірм в галузі; б) зниження податку на прибуток? Проілюструйте свою відповідь графічно.
16. Пропозиція постійно. Як вплине на ціну рівноваги і рівноважний обсяг: а) збільшення доходу; б) підвищення цін на бензин? Проілюструйте відповідь графічно.
17. Попит підвищується (скорочується) більше, ніж скорочується (збільшується) пропозицію. Як це вплине на рівноважну ціну і рівноважний обсяг?
18. Що означає миттєве, короткострокове і довгострокове рівновагу? При якому виді рівноваги (миттєвому, короткостроковому або довгостроковому) ціна буде найвища (низька)? Що таке «нормальна» ринкова ціна?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Контрольні питання і завдання "
 1. Контрольні питання і завдання
  1. Що вивчає економіка, які її основні функції? У чому полягає основна проблема економічної практики? 2. Що розуміється під економічною політикою і яка її зв'язок з економічною теорією? На досягнення яких цілей повинна бути спрямована економічна політика? 3. Які з наведених положень є позитивними, а які нормативними: а) приватизація повинна сприяти
 2. Контрольні питання і завдання
  питання економіки виникають у зв'язку з рідкістю (обмеженістю) ресурсів? 10. Що таке економічна система і які її основні ознаки? Охарактеризуйте коротко традиційну, ринкову, командну (планову) і змішану
 3. Контрольні питання і завдання
  контрольний пакет акцій? 12. Охарактеризуйте часткову приватну власність. У чому її переваги і недоліки? 13. Що собою являє державна власність? Як вона може виникати? Які форми державної власності існують в Росії? Що собою являє муніципальна власність? 14. У чому суть деформації загальнонародної власності, що сталася в Росії? Які
 4. Контрольні питання і завдання
  питання? 17. Накресліть схему ринкової організації економіки. Які господарюючі суб'єкти представлені на схемі, які функції вони виконують? Охарактеризуйте зовнішній і внутрішній контури кругообігу. Які слідства моделі кругообігу? 18. Якими перевагами володіє ринкова система в порівнянні з командної? Які негативні риси властиві ринковій економіці? 19. Які
 5. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке конкуренція, які її функції в ринковій економіці? Охарактеризуйте основні типи конкурентної поведінки. Наведіть відповідні приклади. Як можна згрупувати фірми, що функціонують на конкретному ринку, з точки зору їх участі в конкурентній боротьбі? 2. Які існують методи конкурентної боротьби? Які методи переважають в сучасних умовах? Що являє собою
 6. Контрольні питання і завдання
  питання: які критерії малого підприємства в Росії? Які воно має пільги? Як держава сприяє розвиткові малого підприємництва? 6. На підставі відповідних статей Цивільного кодексу Російської Федерації охарактеризуйте: - одноосібне (індивідуальне) підприємство. - різні форми товариств; - акціонерне товариство відкритого і закритого типу; - виробничий
 7. Контрольні питання і завдання
  питання: Який має бути обсяг випуску, щоб фірма отримала максимальний прибуток ? Якщо крива сукупного доходу знаходиться нижче кривої сукупних витрат, який буде результат діяльності фірми? Який буде результат діяльності фірми, якщо її сукупний дохід дорівнює сукупним витратам при цьому випуску продукції? Що таке точка байдужості? При якому обсязі випуску вона
 8. Контрольні питання і завдання
  питання про покупку ресурсів? Що таке граничний продукт ресурсу в грошовому вираженні та граничні витрати ресурсу? 3. За яких умов фірма мінімізує витрати виробництва певного обсягу випуску? За яких умов фірма максимізує прибуток? Фірма використовує у виробництві товару капітал (С) і праця (L), при цьому MPC=8, а MPL=20 од. Ціна капіталу=4 ден. од., ціна праці=10
 9. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке ВНП? Що не враховується у складі ВНП? Чим ВВП відрізняється від ВНП? 2. Що являють собою номінальний і реальний ВНП? Що характеризує дефлятор ВНП? Якщо номінальний ВНП 1995 дорівнює 1600 трлн. руб., дефлятор ВНП - 2,3 то чому дорівнює реальний ВНП 1995? 3. Що таке потенційний ВНП? Чому дорівнює дефіцит-ВНП? 4. Які існують способи розрахунку ВНП? Запишіть і поясніть
 10. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке сукупний попит? Під впливом яких чинників він формується? Чому крива сукупного попиту має спадний характер? Очікується подальше зростання цін, як це вплине на сукупний попит? 2. Що таке сукупна пропозиція? Накресліть криву сукупної пропозиції. З яких відрізків складається ця крива? Охарактеризуйте їх. 3. За яких умов досягається загальне ринкове
© 2014-2022  epi.cc.ua