Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Які обсяги міжнародної торгівлі?


Для вимірювання сукупного обсягу міжнародноїторгівлі ми можемо підсумувати експорт всехстран або імпорт всіх країн; результат буде тотже, оскільки те, що одна країна експортує, ка-кая-то друт країна повинна імпортувати. Снача-ла ми розглянемо торгівлю товарами, а потім-послугами.
ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМІ.В табл. 36-1 показаний об'еммірового експорту товарів в окремо взяті годив мільярдах доларів США у цінах 1980 р., а так-же для порівняння у відсотках до ВНП США.
Оскільки дані наведені в цінах 1980 р., то збільшення обсягу торгівлі, представлене втабл. 36-1, відображає збільшення фізичного обсягів по-ма реалізованих товарів. Таким чином, з 1950 г.об'ем реальної світової торгівлі товарами росочень швидко - в середньому на 5,5% щорічно. Дру-гой найважливіший момент - драматичне паденіеоб'ема світової торгівлі під час Великої де-прес 1930-х років.
Другий рядок табл. 36-1 показує, що в тече-
ТАБЛИЦЯ 36-1. Вартість світового експорту товаров1928 1935 1950 1970 1986
Світовий експорт,
млрл дол 1980 245 110 209 584 1581 Світовий експорт,
% від ВНП США 57,7 27,7 20,3 28,2 50,2
Джерело: League of Nations, Europe's Trade, Geneva, 1941; InternationalMonetary Fund, International financial Statistics Yearbook, 1986; GATT, International Trade, Geneva, 1985-86; National Income Accounts of theUnited States, 1928-1949; and Data Resources, Inc.
ТАБЛИЦЯ 36-2. Світова торгівля послугами, 1982 г.
ДругіеПеревозкі Туризм послуги Всього
У млрд. дол СШАВ% від ВНП США
126, 4 97,3 150,8 374,5
4,0 3,1 4,8 11,8
Джерело: Annual Report of the President of the United States on the TradeAgreements Program, 1984-85.
Ня останніх 50 років обсяг світової торгівлі това-рами зростав більш швидкими темпами, ніж економікаСША. Це пов'язано як зі зменшенням тарифів ідругіх бар'єрів у міжнародній торгівлі, так і сотносітельним зменшенням в цій торгівлі доліамеріканской економіки в порівнянні з іншими країнами.
ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ.
Статистика торгівлі услу-гами дуже убога. Коли, наприклад, амеріканскійдантіст видаляє зуб приїжджому англійцю, врядли ця послуга буде врахована як експорт. Та ж про-блема, тільки в більшому масштабі, спостерігається і вотношении фінансових послуг. Незважаючи на це, сто-ит подивитися на попередні оцінки міровойторговлі послугами, наведені в табл. 36-2, чтобиполучіть уявлення про головні групах послуг і
їх зразковою величиною. (У вікні 36-1 продолжаетсяобсужденіе теми послуг.)
ВІДКРИТІ ЕКОНОМІКИ. Після другої світовоївійни міжнародна торгівля стала грати все бо-леї значну роль в економічних сістемахбольшінства націй. Сьогодні більшість країн де-гавкають більше закупівель за кордоном і продають іност-ранним державам велику частку загального випу-ска продукції країни, ніж в 50-х і 60-х роках. Втабл. 36-3 наведені приклади значень частки ек-спорту в ВНП деяких країн. Світовий уровеньекспорта в 1985 р. становив приблизно 2 трлн. дол, або 18% сукупного світового ВНП.
Оскільки частка торгівлі у ВНП в цілому возра-стала, економісти кажуть, що більшість еконо-вів систем тепер є більш відкриті-ми, ніж в останні десятиліття, тобто на них всебільше вплив роблять події за граніцей.После другої світової війни взаімозавісімостьмежду країнами та економічними системами рез-ко зросла. Стан справ в інших країнах впливав-ет на наше повсякденне життя сильніше, ніж 20 летназад. Тепер у всіх країнах люди, ймовірно, гораз-до більше використовують продукти, вироблені закордоном, і продають товари, зроблені ними дляіностранцев, ніж 20 років тому.

Вікно 36-1. Баланс послуг
На рахунку послуг у платіжному балансі, составляющемчасть поточного платіжного балансу, відображаються всі по-ходження від продажу послуг нерезидентам і всі расходирезідентов на послуги, що надаються іноземцями. Втабл. 360-1 наведені рахунки послуг Сполучених штатових Мексики в 1985 р.
У 1985 р. Сполучені Штати мали положітельноесальдо рахунки послуг у розмірі 24,3 млрд дол, а Мексика
ТАБЛИЦЯ 360-1. Рахунки послуг: Сполучені Штатиі Мексика, 1985 г.
(в млрд. дол)
Сполучені Штати Мексика Туризм -92 1Д Транспорт та страхування -1,9 - 0,9 Ліцензійні платежі 7,9 NA Дохід від інвестицій 25,2 -8,5 Інші послуги 2,3 -0,3 Баланс послуг 24,3 -8,6 Примітка. NA - відсутні.
Джерело: Mexico, Development financing Strategy and Survey of Current
Business.
Мала дефіцит в 8,6 млрд. дол Відзначимо дві характер-ні риси цієї таблиці. По-перше, Сполучені Шта-ти є чистим одержувачем ліцензійних платі-жей. Це платежі за використання интеллектуальнойсобственности США, наприклад прав на видання книг, патентів або технології.
Другий момент стосується доходів від інвестіцій.Вплоть до останнього часу Сполучені Штати б-ли чистим кредитором, які володіли великою кількісних-вом активів за кордоном, ніж активи іноземців в Со-єднанні Штатах. У результаті мали місце чістиепоступленія від інвестицій, які і забезпечували по-ложітельное сальдо за рахунком послуг. У Мексиці, навпаки, величина доходів від інвестицій негативна: Мексікавзяла борг у іноземців великі суми і влізла вдолг на суму 100 млрд. дол Процентні платежі тому боргом є статтею величезного дефіциту в ба-Лансі послуг. Криза, пов'язана із заборгованістю Мек-Сікі в 1980-х роках, був результатом труднощів, з ко-торимі ця країна зіткнулася, намагаючись погасити свойкрупний борг по процентних платежах за рахунок актив-ного сальдо торгового балансу і подальших позик.
До кінця 1985 р. Сполучені Штати також стали чи-стим боржником, тобто вони повинні іноземцям більше, ніж іноземці повинні резидентам США.
ТАБЛИЦЯ 36-3. Експорт у% до ВНП
1960 1985 Австралія 14,4 16,8 Бельгія 32,3 74,5 Німеччина 20,0 35,5 Індія 5,2 6,9 * Італія 12,9 23,7 * Японія 11,5 16,4 Мексика 10,6 20,8 * Марокко 26,4 21,9 * Нігерія 14,6 15,4 * Великобританія 20,0 28,8 Сполучені Штати 4,9 7,0 * 1983
Джерело International Money Fund, International. Financial Statistics
Yearbook 1986, and International Financial Statistics, May 1987.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Які обсяги міжнародної торгівлі? "
 1. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
  обсягу виробництва 32р + 45q. Таким чином, стає очевидним, що поділ праці є вигідним для всіх, хто бере в ньому участь. Співпраця більш обдарованого, більш здатного, працелюбнішої з менш обдарованим, менш здатним, менш працьовитим принесе користь обом. Виграш, що отримується від поділу праці, завжди обопільний. Закон освіти зв'язків допомагає пояснити
 2. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  обсягу виробництва знадобляться великі витрати. Величина зниження рівня життя залежатиме від дій Федеральної резервної системи. Якщо вона буде як і раніше працювати в режимі боротьби з інфляцією, не допускаючи зменшення безробіття, то зниження рівня життя буде значнішим, ніж якщо вона дозволить нинішнім безробітним і частково безробітним знову взятися за працю. У Японії різко
 3. Запитання для самоперевірки
  обсяг грошової маси в країні; г) зменшує обсяг грошової маси в країні; д) не впливає на обсяг грошової маси в країні. 11. Повна конвертованість національної валюти означає: а) можливість купівлі іноземної валюти без обмеження; б) можливість вільного вивозу і ввозу національної валюти; в) можливість вільного вивозу і ввозу іноземної валюти; г) можливість
 4. 3. Економічні погляди Д. Рікардо
  яка зв'язок механізму встановлення заробітної плати з проблемою накопичення? Найбезпосередніший. Збільшення заробітної плати та спровокований цим зростання народжуваності збільшує попит на продукти сільського господарства, головним чином на хліб. Отже, зростає його ціна і стає доцільним залучати в оборот землі гіршої якості, де витрати виробництва вище. Таким чином,
 5. ) а. Виходячи з наведеного газетного спільнота-ня, як ви думаєте, вище або нижче світова ціна на
  обсяг на амери-Канському та швейцарському ринках годин на від-присутність міжнародної торгівлі? б. Припустимо, що торговельні обмеження уп-разднени. Яка нова рівноважна ціна на світовому ринку годин? Як вона відрізняється від ціни на кожному ринку годин на відсутність торгівлі? в. Яка загальна кількість вироблених ча-сов в обох країнах при рівновазі ринку? Яка країна експортує годинник?
 6. Б. У довгостроковому періоді. в. В обох випадках. Поясніть свою відповідь. Завдання для самостійної
  який вплив їм-порту на обсяг випуску окремої фірми короткостроковому періоді? А на прибуток в короткострокові періоді? Проілюструйте свою відповідь
 7. § 58. Сутність економічних законів світового господарства
  яка їхня специфіка в порівнянні з законами, що діють в рамках однієї країни, групи розвинутих країн, або світового господарства? Щоб відповісти на це питання, необхідно з'ясувати сутність світового господарства. Світове господарство - це сукупність національних господарств та економічних взаємозв'язків між ними, або сукупність виробничих відносин, які функціонують на національному та
 8. Неортодоксальний монетаризм-Реальні проблеми
  які фактори, його зумовлюють. Серед них | Г) | .1 Лі названі: продуктивність праці, структура зайнятості, ус-[лопія міжнародної торгівлі і т.д., а також соціально-психологічні чинники, які визначають претензії людей, їх небажаних; нне визнати нову ситуацію і т . д. Більш широкий пЗдход до проблеми «природного» рівня без-'безробіттю свідчить про деяку модифікації
 9. § 1. ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА І ЕКОНОМІКА
  яка її роль у суспільстві. Економіка - така сфера діяльності людей, в якій створюється багатство для задоволення їх різноманітних потреб. Головна функція економіки Сучасній економікою прийнято називати національне господарство. Воно складається з різних галузей (промисловість, сільське господарство, будівництво, торгівля, транспорт та інші види господарської діяльності), куди
 10. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  обсяг виробництва благ. Тому при визначенні динаміки цін на продукцію монополій взагалі відсутня крива пропозиції. Ці організації маніпулюють (управляють) законом попиту: за своїм уподобанням впливають на ціну й обсяг попиту в своїх інтересах. Панівні на ринку фірми використовують в якості свого основного інструменту маніпулювання монопольну ціну. Монопольна ціна -
© 2014-2022  epi.cc.ua