Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

1.6. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

Ефективність фінансового менеджменту організації значною мірою визначається використовуваної інформаційною базою і залежить від неї. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту являє собою сукупність інформаційних ресурсів організації, що використовуються в процесі прийняття управлінських рішень. У систему інформаційного забезпечення входять нормативно-правові акти, статистичні та довідкові дані, а також фінансова звітність організації. Інформаційне забезпечення організації формується за рахунок зовнішніх і внутрішніх джерел.

Система показників


Система показників формуються із зовнішніх джерел: 1. Макроекономічні показники - служать основою проведення аналізу та прогнозування умов зовнішнього середовища функціонування організації для прийняття стратегічних рішень у сфері фінансової діяльності. 2. Показники, що характеризують кон'юнктуру ринку. Система нормативних показників цієї групи служить для прийняття управлінських рішень в області формування портфеля довгострокових фінансових інвестицій, здійснення короткострокових фінансових вкладень і деяких інших аспектів фінансового менеджменту. 3. Показники, що характеризують діяльність контрагентів і конкурентів. Джерелом формування показників цієї групи служать публікації звітних матеріалів у пресі (за окремими видами господарюючих суб'єктів такі публікації є обов'язковими), відповідні рейтинги з основними результативними показниками діяльності (за банкам, страховим компаніям), а також платні бізнес-довідки, що надаються окремими інформаційними компаніями (отримання такої інформації має здійснюватися тільки легальними способами).
4. Нормативно-правові акти - враховуються в процесі підготовки фінансових рішень, пов'язаних з особливостями державного регулювання фінансової діяльності організації. Система внутрішньої інформації характеризує фінансовий стан організації в поточному часу. Система показників формуються з внутрішніх джерел: 1. Показники, що характеризують фінансовий стан і результати фінансової діяльності організації в цілому - застосовуються в процесі фінансового аналізу, планування, розробки фінансової стратегії і політики по основним аспектам фінансової діяльності. Формування системи показників цієї групи грунтується, насамперед, на даних фінансового обліку організації. 2. Показники, що характеризують фінансові результати діяльності окремих структурних підрозділів організації. Система цієї групи показників використовується для поточного та оперативного управління фінансовою діяльністю організації. Формування системи показників цієї групи грунтується, насамперед, на даних організовуваного в організації управлінського обліку. 3. Нормативно-планові показники, пов'язані з фінансовим розвитком організації. Ці показники використовуються в процесі поточного і оперативного контролю за ходом здійснення фінансової діяльності і формуються за такими двом блокам: - система нормативів, що регулюють фінансовий розвиток організації (нормативи співвідношення окремих видів активів і структури капіталу, нормативи питомої витрати фінансових ресурсів і витрат і т.
п.); - система планових показників фінансового розвитку організації. До складу показників цього блоку включається вся сукупність показників поточних і оперативних фінансових планів усіх видів. У системі інформаційного забезпечення особливу роль відіграє фінансова (бухгалтерська) звітність організації. Вона являє собою досить об'єктивну і достовірну інформаційну базу, за допомогою якої можна сформувати думку про майновий та фінансовий стан організації. Відповідно до чинного законодавства бухгалтерська звітність є відкритим джерелом інформації, а її склад та форми подання уніфіковані. Законодавством Російської Федерації регламентований наступний склад бухгалтерської звітності: - Бухгалтерський баланс (форма № 1), - Звіт про прибутки і збитки (форма № 2), - Звіт про зміни капіталу (форма № 3), - Звіт про рух грошових коштів (форма № 4), - Додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5), - Звіт про цільове використання отриманих коштів (форма № 6). Крім того, до складу річної звітності крім зазначених форм входять: - Пояснювальна записка, - Аудиторський висновок.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.6. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту "
 1. 1.2. Принципи організації фінансового менеджменту
  фінансового менеджменту можна віднести: Принципи фінансового менеджменту 1. Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку організації. Управлінські рішення в області фінансової діяльності в поточному періоді не повинні суперечити стратегічним цілям організації. 2. Адаптивність. Фінансової менеджмент покликаний враховувати зміни факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, кон'юнктури
 2. 1.1. Мета і завдання фінансового менеджменту
  забезпечення сталого розвитку та капіталізації (зростання ринкової вартості) організації. Ця мета нерозривно пов'язана з основною метою управління організацією в цілому і реалізується з нею в єдиних процедурах. Основні завдання, які покликаний вирішувати фінансовий менеджмент: Завдання фінансового менеджменту 1. Пошук джерел і способів фінансування бізнесу організації для забезпечення необхідного
 3. Ризик-менеджмент
  фінансовими відносинами, що виникають в процесі цього
 4. 7.1. Управління позаоборотними активами
  забезпечення своєчасного та ефективного оновлення складу необоротних активів. Послідовність розробки і прийняття управлінських рішень щодо забезпечення поновлення необоротних активів організації характеризується наступними основними
 5. Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005

 6. 1.3. Функції фінансового менеджменту
  забезпечення найбільш ефективного його використання. 2. Управління оборотними і необоротні активи - формування необхідного обсягу ресурсів організації, отриманих за рахунок інвестованого в них капіталу, здатних забезпечити отримання сталого доходу і зростання ринкової вартості організації, з урахуванням фактору часу та ліквідності. 3. Управління інвестиціями - визначення параметрів
 7. 1.4. Базові концепції фінансового менеджменту
  інформаційно не симетричний (тобто інформаційно непрозорий рівною мірою для всіх учасників ринку). Окремі учасники ринку можуть володіти певною інформацією недоступною іншим учасникам ринку. Це робить їх позицію більш конкурентною, а прийняте рішення - більш
 8. Міжнародні інформаційні агентства: автоматизований комп'ютерний технічний аналіз
  інформаційних системи. У першу чергу це - інформаційна організація Рейтер, що отримало широке розповсюдження завдяки якісній інформаційній базі і наявності дилінгу-вої системи, що дозволяє в режимі реального часу проводити операції на товарних і фінансових ринках. Менш поширені в Росії інформаційні системи Доу-Джонс Телерейт, Блумберг і Тенфор. Частково це пояснюється
 9. Тема 3. Фінансове планування в системі фінансового менеджменту
  фінансового
 10. Тема 2. Фінансовий аналіз в системі фінансового менеджменту
  фінансового
 11. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНЕ
  інформаційних умов функціонування системи, забезпечення необхідною інформацією, включення в систему засобів пошуку , одержання, зберігання, накопичення, передачі, обробки інформації, організація банків даних. Створення інформаційного забезпечення - неодмінна умова побудови і функціонування автоматизованих систем
 12. 18.1. ЩО ТАКЕ МЕНЕДЖМЕНТ? ЙОГО РІВНІ
  фінансів) з метою досягнення певних завдань за заздалегідь розробленим стратегічному плану з безперервним контролем результатів робіт. Менеджмент має три рівні: макрорівень? управління національною економікою, медіумуровень? управління окремою територією (регіону, міста, району і т. д.), мікрорівень? управління фірмою. На всіх рівнях управління менеджмент? процес прийняття
 13. 1.5. Фінансовий менеджмент як система управління
  забезпечення. Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту являє собою взаємопов'язану сукупність внутрішніх структурних служб і підрозділів організації, що забезпечують розробку і прийняття управлінських рішень по окремих аспектах її фінансової діяльності і несуть відповідальність за результати цих рішень. Основу організаційного забезпечення фінансового
 14. Тема 1. Фінансовий менеджмент в системі управління організацією
  менеджмент в системі управління
 15. Інформаційний ринок
  інформаційний ринок в прямому його функціональному призначенні зводиться до забезпечення господарських суб'єктів найрізноманітнішою інформацією короткострокового і середньострокового характеру. При розширювальному трактуванні інформаційного ринку в нього можна включити як одну із складових частин ринок науково-технічної продукції. Однак подібна інтеграція навряд чи принесла б користь, так як ринок
 16. ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ
  інформаційного забезпечення банків-учасників, дослідження питань міжнародного
 17. 3. Використання консультантів
  інформаційні технології та системи: використання комп'ютерів та інформаційних систем в управлінні; 7) управління проектом: рішення комплексу управлінських проблем, що виникають при створенні якого нового об'єкта, підрозділу, фірми, випуску нового товару і т.д.; 8) економіко-екологічні питання: дослідження екологічної обстановки, організація екологічних служб і т.д.
 18. БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНА
  інформаційної системи. Окремі сфери діяльності (системи державного управління, банки, інформаційні мережі тощо) вимагають спеціальних заходів забезпечення інформаційної безпеки і висувають особливі вимоги до надійності фукціонірованія відповідно до характеру і важливістю вирішуваних завдань. Досягається за рахунок реалізації комплексу заходів і засобів захисту, заснованих на
 19. МЕНЕДЖМЕНТ
  менеджменту - досягнення високої ефективності виробництва, кращого використання ресурсного потенціалу підприємства, фірми, компанії, 2) керівництво підприємства, фірми, керівний
© 2014-2021  epi.cc.ua