Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. Основи економічних знань, 2006 - перейти до змісту підручника

5.2. Форми заробітної плати


Вибір форми оплати праці повністю залежить від набору трудових ресурсів у розрізі категорій працюючих, їх професійної підготовки та специфіки виду робіт. Формування штатного розкладу дозволяє визначити прийнятну форму оплату праці в рамках трудового Кодексу РФ.
По Трудовому Кодексу передбачаються дві основні форми заробітної плати працівників. Відрядна - оплата за кожну одиницю продукції або виконаний обсяг робіт, погодинна - оплата за відпрацьований час, але ні календарне, а нормативне, яке передбачається тарифною системою. Відрядну і почасову форми оплати праці можна представити у вигляді схеми (см.ріс.5.1.)

Рис. 5.1. Форми оплати праці
Існує цілий ряд умов, при яких доцільно застосовувати ту чи іншу форму оплати праці. Наприклад, розглянемо оплату праці працівникам охорони здоров'я на сучасному етапі.
Вибір системи оплати праці залежить від особливостей технологічного процесу, форм організації праці, вимог, що пред'являються до якості продукції, виконуваних послуг, стану нормування праці та обліку трудових витрат.
Відрядна оплата розраховується на основі кількості наданих медичних послуг та витрат часу на їх виконання. Залежно від способу організації праці (роботи) відрядна оплата праці буває індивідуальної та колективної (наприклад, в стоматологічній практиці, оплата лікаря-стоматолога буде залежати від кількості поставлених пломб, коронок і інших видів стоматологічної допомоги).
Індивідуальна оплата можлива на роботах, де праця кожного працівника підлягає точному обліку. Винагорода залежить від кількості виготовленої продукції (послуг) та відрядної розцінки на одиницю виробу (послуги).
Якщо надається послуга, зокрема медична, складається з декількох видів (частин), оплачується кожна частина за встановленою для неї розцінки.
При колективній відрядній оплаті праці винагорода кожного працівника залежить від результатів роботи бригади. При цьому розподіл колективного заробітку між окремими працівниками проводиться з урахуванням особистого внеску кожного в загальні результати праці колективу, найчастіше за допомогою коефіцієнта трудової участі (наприклад, приватний стоматологічний кабінет, в якому працюють хірург, терапевт та протезист).
Пряма відрядна: розцінка на одиницю виробу (послуги) розраховується шляхом ділення тарифної ставки розряду оплати праці медичного працівника на відповідну норму часу послуги.
Відрядно-прогресивна: на кожну перевиконану медичну послугу розцінка береться вище. Інакше кажучи, відрядно-прогресивна система поєднує пряму відрядну з виплатами за підвищеними розцінками в разі вироблення понад норм без зниження якості.
Відрядно-преміальна: крім прямої відрядної нараховуються премії за якість, обсяг і економію ресурсів.
Акордно-відрядна система встановлює оплату за весь обсяг роботи, а не за окрему операцію, та премії за скорочення термінів.
Побічно-відрядна оплата застосовується для стимулювання праці допоміжного персоналу, що обслуговує основний технологічний процес (наприклад, медсестри). Ставка допоміжного працівника множиться на середній відсоток виконання норм основних працівників, або перебуває шляхом множення побічно-відрядної розцінки на кількість медичних послуг, наданих основним працівником - лікарем.
Введення відрядної оплати праці в установах охорони здоров'я має на меті посилення зацікавленості працівників у зростанні продуктивності праці та підвищенні якості виконуваних робіт і проводиться керівником установи за погодженням з виборним профспілковим органом.
Відрядна оплата праці може вводитися в межах фонду оплати праці працівників, для яких вона застосовується. Отже, відрядна форма оплати праці може вводитися не в цілому по установі, а для окремих категорій (груп) працівників. Для медичних установ виділяють три категорії працюючого персоналу: *
безпосередні виробники медичних послуг (лікарі, середній медичний персонал тощо); *
адміністративно-управлінський персонал ; *
працівники неспісочного складу (виконують роботи за договорами).
Відрядні розцінки встановлюються виходячи з розрахунку середнього тарифного коефіцієнта по групі працівників, для яких встановлюється відрядна форма оплати праці.
Погодинна форма є основою заробітної плати працівників бюджетної сфери охорони здоров'я і розраховується виходячи з тарифної ставки за годину роботи чи окладу за пророблений час, врахована табелем. Вона поділяється на просту погодинну і почасово-преміальну системи.
Проста погодинна - розрахунок залежить від тарифної ставки або окладу і відпрацьованого часу. Є поширеною системою оплати праці для фахівців і службовців.
Почасово-преміальна: крім простої почасової (тарифної ставки) передбачається отримання премії у відсотках до окладу за досягнення певних кількісних і якісних показників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.2. Форми заробітної плати "
 1. Глава 11. Ринок робочої сили і заробітна плата
  форми і функції. Реальна заробітна плата, доходи населення і їх використання У процесі функціонування підприємств між власниками і безпосередніми виробниками формуються певні економічні відносини, встановлюється рівень оплати робочої сили, відповідні форми заробітної плати. Найважливішими суб'єктами таких відносин є профспілки і держава. Мета теми -
 2. Контрольні питання
  заробітної плати в ринковій економіці Росії, їх причини та шляхи подолання? 2. Які роль і методи державного регулювання заробітної плати (номінальної та реальної) в ринковій економіці? 3. У чому полягає значення і какови'методи індексації доходів? 4. Яку роль відіграють колективні договори в регулюванні заробітної
 3. Податки та доходи населення
  заробітної плати реально розташовувані грошові доходи населення зросли істотно менше. Їх приріст склав за січень-вересень всього 6,0%. Зростання реальної нарахованої заробітної плати приховує за собою знову виниклі тенденції зростання заборгованості з виплати заробітної плати. Так, заборгованість із заробітної плати, суттєво знизилася в 2000 р., в 2001 р. дала деяке зростання через
 4. Тема 8 Ринки ресурсів і формування факторних доходів
  заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Ринок праці та його особливості. Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції. Вплив профспілок на рівень заробітної плати. Проблеми заробітної плати в сучасній Росії. Ринок природних ресурсів та його особливості. Рівновага на ринку землі. Земельна рента. Ціна землі. Відсоток як ціна капіталу. Номінальний і
 5. Таблиця 18.
  Заробітної плати визначається як щорічна зміна заробітної плати на одного співробітника в промисловості з 1980 по 1991 р. Глава 18. Ринки факторів виробництва 401 ної плати на 2,1%. Це означає, що сучасні робітники не мають основа-ний розраховувати на такий же швидкий ріст рівня життя, який довелося пережити їх батькам. Уповільнення темпів зростання
 6. Чим різняться номінальні і реальні доходи?
  Заробітної плати. Так, при інфляції величина винагороди за працю отримує подвійне вимір: 1) номінальна (від лат. Nominalis - іменний) заробітна плата, яка відповідає названій на контракті сумі грошей, належної працівнику за його працю; 2) реальна (від лат. Realis - речовий) оплата праці, яка виражається в кількості і якості засобів існування та послуг, які
 7. Тема 27. ЗАРОБІТНА ПЛАТА І ЗАЙНЯТІСТЬ
  форми зарплати. Ця форма заробітної плати застосовується там, де можна повністю врахувати результати праці працівників. Вона стимулює роль продуктивності та інтенсивності праці, створює мотивацію до змагальності, де переможець отримує більш високу зарплату. На основі названих форм зарплати формуються різні системи оплати праці: - почасово-преміальна; - відрядно-преміальна;
 8. 9.1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу праці та заробітної плати
  форми № 1-т та № 1-працю; - звіт про виконання кошторису витрат форми № 2; - звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентам форми № 3-2; - звіт лікувально-профілактичного закладу за рік форми № 30; - штатний розпис; - тарифікаційні списки; - матеріали табельного обліку і руху кадрів; »штатні нормативи; - регістри бухгалтерського обліку з нарахування заробітної
 9. Чи можливо оцінити роль здібностей, старанності і випадку у визначенні розміру заробітної плати? Важко сказати, так
  заробітної плати? Важко сказати, так як кількісна їх оцінка зесьма проблематична. Однак непрямі дані свідчать про їх біль-Частина 6. Теорія ринку праці шом значенні. Коли фахівці з економіки праці аналізують рівень до-ходів працівників, вони досліджують залежність заробітної плати від змінних, які легко виміряти, - кількість років навчання, досвід роботи з
 10. Чому роботодавці встановлюють високу заробітну плату? На перший погляд така поведінка здається нелогічним, оскільки призводить
  заробітну плату? На перший погляд така поведінка здається нелогічним, оскільки призводить до підвищення собівартості продукції. Зазвичай ми очікуємо від фірм прагнення максімізі-ровать доходи і підтримувати заробітну плату на мінімально можливому рів-ні. Новизна підходу, що використовується теорією ефективної заробітної плати, полягає в тому, що її збільшення може виявитися вигідним для
 11. У Південній Кореї, Гонконгу та Сінгапурі зростання продуктивності праці випереджав зростання заробітної плати.
  Заробітної плати. У Мексиці, Аргентині та Ірані темпи зниження заробітної плати перевищували темпи зниження продуктивності. США опинилися десь посередині: за міжнародними стандартами зростання продуктивності праці і зростання заробітної плати виявилися на середньому рівні. Чому темпи зростання продуктивності і заробітної плати в різних стра-нах настільки різні? Для повної відповіді на це
 12. 2. Практикум
  заробітної плати? 2.2. Чим може бути привабливий працю крім його оплати? 2.3. Чи завжди зростання заробітної плати веде до збільшення витрат виробництва? 3. Економіка вищої освіти: чи вигідно отримувати вищу освіту? На підставі відомих вам фактичних даних постарайтеся визначити, наскільки вигідно отримувати вищу освіту, зіставивши витрати за час навчання в
 13. Теорія фонду заробітної плати
  заробітної плати. Ця теорія використовувалася для пояснення заробітної плати як ринкової (короткострокової) ціни праці, на відміну від природної ціни праці, яку «класики» прив'язували до прожиткового мінімуму, посилаючись на те що тривале відхилення рівня зарплати від такого мінімуму буде компенсуватися через динаміку народонаселення: за рахунок збільшення смертності - при зарплаті нижче
 14. 6.2. Державне регулювання заробітної плати
  заробітної
 15. § 1. Сутність і величина заробітної плати
  заробітної
 16. Економісти, займаю-щіеся вивченням результатів діяльності профспілок, встановили, що їх
  заробітної плати, перевищує рівноважний рівень, попит на робочу силу знижується, а її пропозицію і безробіття збільшуються. Положення робітників, які мають роботу, поліпшується, а втратили роботу - погіршується. Діяльність профспілок нерідко розглядається в ка-честве причини конфліктів між різними групами робітників - інсайдера-ми, зайнятими на підприємстві і користуються
© 2014-2022  epi.cc.ua