Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Падалкіна Л.С.. Світова економіка, 2007 - перейти до змісту підручника

8.2. Форми і наслідки міжнародної мі-грації капіталу


Міжнародна міграція капіталу - це рух капіталу між країнами, що включають експорт, імпорт капіталу і його функціонування за кордоном. Міграція капіталу перед-ставлять собою об'єктивний економічний процес, коли капітал покидає економіку однієї країни в цілях отримання вищого доходу в іншій країні.
Першою формою міжнародного співробітництва історично була міжнародна торгівля. Надалі економічні зв'язки між країнами розвивалися, і на світовому ринку стали торгувати не тільки товарами і послугами, але і капіталом. Експансія капіталу Первісна була спрямована промислово розвиненими країнами в економічно менш розвинені стра-ни, в тому числі колонії. Але поступово процеси міграції капіталу розросталися, і в даний час практично кожна країна одночасно є і експортером, і імпортером капіталу. З другої половини XX в. вивіз капіталу безперервно зростає. Експорт капіталу випереджає за темпами зростання як товарний експорт, так і ВВП промислово розвинених країн. Сьогодні ми можемо говорити про існування розвиненого міжнародного ринку капіталу, який є однією з основних рушійних сил глобалізації світової економіки.
Світовий ринок капіталу є частиною світового фінансового ринку і умовно поділяється на два ринки: ринок грошей і ринок капіталу.
На ринку грошей здійснюються операції з купівлі-продажу фінансових активів (валют, кредитів, позик, цінних паперів) терміновістю до одного року. Ринок грошей покликаний задовольняти поточну (короткострокову) потреба учасників ринку в кредитах і позиках для закупівлі това-рів і оплати послуг. Значну частину угод на грошовому ринку становлять спекулятивні угоди з купівлі-продажу валют.
Ринок капіталу орієнтований на більш довгострокові проекти з терміном здійснення ня від одного року.
Основними суб'єктами світового ринку капіталів є приватний бізнес, государ-ства, а також міжнародні фінансові організації (Світовий банк, МВФ та ін.)
Вплив міжнародного руху капіталу на світову економіку великий і постійно збільшується слідом за збільшенням масштабів міграції капіталу. Міжнародна міграція капіталу стимулює розвиток світової економіки, дозволяє перерозподілити обмежені економічні ресурси більш ефективно. Можна виділити наступні наслідки міграції капіталу для світової економіки в цілому:
- міграція капіталу відбувається в пошуках найбільш вигідних зон його вкладення, що дозволяє збільшити інвестиційну активність її суб'єктів і темпи зростання світової економіки;
- вона стимулює подальший розвиток міжнародного поділу праці і на цій ос-нове процеси міжнародної економічної кооперації;
- в результаті збільшення масштабів діяльності міжнародних корпорацій повели-чивается товарообмін між країнами, стимулюючи розвиток світової торгівлі;
- взаємне проникнення капіталу між країнами зміцнює процеси международ-ного співробітництва, певною мірою є гарантом взаємовигідності проводиться країнами зовнішньоекономічної політики.
Поряд з настільки очевидними вигодами міграції капіталу для розвитку світової еко-номіки можна виділити і негативні наслідки цього процесу.
Негативним впливом на розвиток світової економіки володіє міграція спекулятів-ного капіталу. Орієнтуючись на отримання прибутку від короткострокових спекулятивних операцій за обмінним курсом валют, чи спекуляцій на міжнародному фондовому ринку, спекулятивний капітал може підривати як діяльність окремих компаній, так і цілих країн і економіч-ських регіонів (провокуючи обвал фондового ринку, викликаючи сильні коливання курсів валют) . Такі переливи капіталу різко порушують рівновагу платіжних балансів і підсилюють неустой-чивость світової валютної системи.
Міжнародна міграція капіталу викликає неоднозначні наслідки для країн - експортерів та імпортерів капіталу.
Багато в чому роль і наслідки міжнародної міграції ка-питала залежать від форми його міграції.
Міграція капіталу здійснюється у двох формах: у формі підприємницького та позичкового капіталу (див. табл. 8.1).
Вивіз підприємницького капіталу здійснюється у вигляді інвестицій в еконо-міку зарубіжних країн з метою отримання прибутку. Вивіз позичкового капіталу спрямований на отримання позичкового відсотка від використання капіталу за кордоном.
Таблиця 8.1Відмінною особливістю прямих іноземних інвестицій (ПІІ) вважається те, що вони є реальними інвестиціями у фізичний капітал, тобто вкладаються безпосередньо у виробництво і дають можливість отримання прибутку та контролю над підприємством, приймаючим капітал. ПІІ здійснюються за допомогою:
- прямий купівлі підприємства;
- покупки голосуючого пакета акцій (10 і більше відсотків акціонерного капіталу), що дає право інвестору на управління підприємством;
- будівництва нового підприємства.
Як правило, прямі іноземні інвестиції носять довгостроковий характер, припускають використання довгострокової стратегії розвитку виробництва.
Мета портфельних інвестицій - отримання доходу від вкладення в цінні папери без можливості управління підприємством. До портфельних інвестицій відносять неголосуючі па-кети акцій (до 10% акціонерного капіталу), а також вкладення в облігації та інші види довго-вих цінних паперів. Вкладення портфельних інвесторів носять короткостроковий характер. У значній мірі портфельні інвестиції націлені не на отримання дивідендів, а на отримання доходу від продажу цінних паперів, тобто мають спекулятивний характер.
Позичкова форма міграції капіталу передбачає отримання власником капіталу доходу за кордоном у вигляді відсотка. При цьому власник капіталу може або вкласти гроші в закордонний банк і одержувати відсотки за вкладами, або, минаючи банківську сферу, віддати гроші в кредит за кордоном і отримувати відсотки за кредит. Видача грошей в кредит є більш доходної операцією, ніж розміщення грошей на банківському вкладі, але і набагато більш ризикованою.
Крім розміщення грошей на банківських депозитах за кордоном і комерційного кредитуванні, до позичкової формі міграції капіталу відносяться міждержавні урядові позики і кредити. Цілями цих запозичень є зменшення дефіциту державного бюджету країни і проведення структурної перебудови економіки. Країни, які вдаються до зовнішніх запозичень, формують таким чином зовнішній борг країни. При нарощуванні величини зовнішнього державного боргу велике значення має ефективність економіки країни. Так, промислово розвинені країни мають досить ефективну економіку і біль-шой досвід управління державним боргом. Тому вони практично безбоязно можуть здійснювати зовнішні запозичення для погашення дефіциту бюджету і структурної пере-будови під час економічних криз в розрахунку на те, що під час економічного підйому ефективність економіки виявиться достатньо високою для виплати основного боргу і відсот-ків по ньому.
Розвиваються і слаборозвиненим країнам слід більш обережно ставитися до зовн-ним запозиченнями, так як низька ефективність економіки може привести країну в «довго-ву яму», коли країна не має коштів виплачувати відсотки по кредиту в строк і для погашення-ня цієї заборгованості доводиться вдаватися до нових запозичень. Кредитори реагують на нестійке фінансове становище позичальника і зрослі ризики неповернення кредиту збільшенням величини відсотків по наступним кредитах. Таким чином, може виникнути порочне коло заборгованості, вийти з якого країні-боржнику дуже складно.
Характерною рисою сучасної світової економіки сьогодні є не стільки зростання масштабів світової торгівлі, скільки зростання масштабів міграції капіталу.
Так, за даними СОТ, в 1990-2000 рр.. середньорічний темп зростання експорту капіталу перевищував темп зростання міжнародної торгівлі товарами і послугами більш ніж в 2 рази.
Інвестиційний капітал в сучасних умовах вільно перетікає в ті країни і регіони, де прибутковість інвестицій вище, в свою чергу сприяючи подальшому розвитку світового фінансового ринку. Долі окремих країн і регіонів безпосередньо пов'язані з станом світового фінансового ринку. Значні коливання курсів валют і цінних паперів можуть стати причиною фінансового краху не тільки окремих компаній, а й цілих країн.
Основні потоки капіталу переміщуються в сучасному світі між промислово розвиненими країнами. Так, у 2000 р. на частку промислово розвинених країн припадав 81% сумарного вивозу капіталу.
Найбільшим донором і одночасно реципієнтом капіталу є США, за ними йдуть Великобританія, Німеччина, Канада, країни Бенілюксу та Швейцарія.
Починаючи з 80-х рр.. відбувається активізація міграції капіталу між швидко розви-вающимися «новими індустріальними країнами», а також між ними і промислово розви-тими країнами. На сьогоднішній день основний потік інвестицій промислово розвинених країн у що розвиваються сконцентрований в 10-15 країнах Азії і Латинської Америки. Значних успіхів у залученні ПІІ домоглися Китай і Індія, проводячи активну політику залучення ПІІ.
Серед сучасних тенденцій вивезення капіталу слід відзначити зростаючу частку підприємницької форми руху капіталу в загальному обсязі руху капіталу. У русі підприємницького капіталу найбільший обсяг складають портфельні інвестиції, хоча частка ПІІ з часом зростає.
Особливістю сучасної міграції капіталу можна назвати також збільшення обсягів по-ма інвестування з боку ТНК. Розширюючись, транснаціональні корпорації створюють навколо себе виробничу інфраструктуру, викликаючи таким чином зростання ПІІ в супутнє про-ництво.
Починаючи з 50-х рр.. XX в. спостерігається послідовна переорієнтація ПІІ з доби-вающей на обробну промисловість, а з 80-х рр.., спостерігається випереджаюче зростання інве-стіцій в сферу послуг порівняно з інвестиціями як у видобувну, так і в обробну промисловість.
Важливим фактором активізації міжнародного руху капіталу, починаючи з послід-ній третини XX в., Є лібералізація умов міграції капіталу, властивої як розвиненим країнам, так і, ще більшою мірою, країнам, що розвиваються, зацікавленим у припливі капіталу в національну економіку.
Процесу лібералізації умов міграції капіталу сприяє діяльність між-народного інтеграційних утворень, таких як ЄС, НАФТА, АСЕАН, АТЕС та ін У рамках міжнародних інтеграційних утворень відбуваються координація позицій країн-учасниць в інвестиційній сфері, уніфікація інвестиційних стандартів і контроль дотримання міжнародного права у сфері інвестування. Європейський союз, піднявшись на найвищу на сьогодні щабель інтеграційного об'єднання, утворив наднаціональні інститути регулювання економіки і проводить єдину інвестиційну політику всередині регіону.
Країни, що розвиваються прагнуть залучити світові потоки ПІІ на свої національні ринки. Відбувається жорстка конкуренція країн, що розвиваються за потоки ПІІ. У цих умовах характерною рисою інвестиційної політики країн стає державна підтримка ПІІ - так звана політика «відкритих дверей», стимулююча приплив прямих іноземних інвестицій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.2. Форми і наслідки міжнародної мі-грації капіталу "
 1. Тема 15 Міжнародне переміщення факторів виробництва
  форми міжнародного руху капіталу. Масштаби, динаміка і основні напрямки світової міграції капіталу. Інвестиційний клімат. Росія на світовому ринку капіталів. Закон Російської Федерації «Про іноземні інвестиції в РСФСР». Міжнародна міграція робочої сили: причини, форми, наслідки. Державне регулювання міждержавногопереміщення робочої сили. Міграція праці в сучасній
 2. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  форми? 5. Назвіть основні закономірності та особливості вивозу капіталу в сучасних умовах. 6. У чому полягає сутність міжнародної міграції робочої сили і які її основні риси? 7. Які основні важелі державного та наддержавного регулювання міграції робочої сили? 8. Дайте характеристику найбільш розвинутої форми міжнародної економічної міграції. 9. Які
 3. Запитання для повторення
  форми вивозу капіталу Ви знаєте? 2. Чому будь-яка держава зацікавлена в припливі іноземних інвестицій, аніж позичкового капіталу? 3. Що таке інвестиційний клімат. Які елементи він включає? 4. Чому імпорт капіталу може бути не тільки формою міжнародного співробітництва, а й чинником загострення економічних протиріч між державами? 5. Від яких факторів буде
 4. 1. Поняття і форми міжнародного руху капіталу. Масштаби, динаміка та географія цього процесу
  форми міжнародного руху капіталу. Масштаби, динаміка та географія цього
 5. Запитання до теми
  форми врегулювання кризи заборгованості застосовувалися розвиненими і країнами, що розвиваються? 4. Які соціально-економічні наслідки врегулювання боргової кризи? 5. Чи існує зараз криза міжнародної
 6. Контрольні питання
  форми міжнародних відносин? 3. Які основні етапи розвитку світового господарства? 4. У чому полягає інтернаціоналізація господарського життя? 5. У чому полягає діяльність ТНК? 6. Що таке глобалізація? 7. Що таке відкрита і закрита економіка? 8. Що являє собою світова торгівля і які основні етапи її розвитку? 9. Як здійснюється ціноутворення на світовому
 7. Запитання для самоперевірки
    наслідки міжнародної міграції робочої сили? 7. Які соціально-економічні наслідки еміграції з Російської федерації? 8. Що на практиці означає для Росії масова імміграція (репатріація) російськомовних
 8. Глава 22. Міжнародні економічні відносини і їх структура
    міжнародних економічних відносин та особливості їх регулювання на національному та інтернаціональному
 9. 3. МІЖНАРОДНА спеціалізації та кооперування виробництва: СУТНІСТЬ, ФОРМИ, спрямованість розвитку
    форми. Діалектика взаємозв'язків поділу, спеціалізації та кооперації праці постає в їх взаємообумовленості. У межах коопераційного процесу поділ праці постає як форма кооперації праці. Саме в цьому зв'язку К. Маркс зазначав, що «поділ праці вже саме по собі є особливий вид
 10. Питання до заліку
    форми вивозу і функціонування капіталу за кордоном. 10. Перерахуйте особливості світового ринку позичкового капіталу. 11. Яка структура і функції світового ринку капіталів? 12. Які наслідки міжнародного руху капіталу? 13. Яке місце Росії на світовому ринку капіталів? 14. Що собою являє міграція робочої сили? 15. Які особливості світового ринку робочої сили?
 11. Лекція 21 Тема: МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ. ТЕОРІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
    форми міжнародних економічних відносин; - міжнародні валютні відносини; - теорія
 12. 2. Теорії міжнародного руху капіталу
    міжнародного руху капіталу; до них же можна віднести і марксистську
 13. Основні поняття
    капіталу - Інвестиційний клімат - Державний капітал - Позики - Позики - Допомога - Приватний капітал - Ресурси міжурядових організацій - Прямі закордонні інвестиції - Портфельні інвестиції - Міжнародний кредит - міжчасового рівновагу між поточним і майбутнім споживанням - міжчасового торгівля - міжчасового порівняльні переваги - Транскордонні
 14. Сутність і форми руху капіталу
    міжнародного руху капіталу відбиває різні сторони цього процесу. Капітал вивозиться, ввозиться і функціонує за кордоном у таких формах. 1. У формі приватного або державного капіталу в залежності від того, вивозиться він приватними або державними організаціями і компаніями. Рух капіталу по лінії міжнародних організацій часто виділяється в самостійну форму. За
© 2014-2021  epi.cc.ua