Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Лобачова. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

7.5. Фірма (підприємство) як економічний агент

Модель споживчої поведінки, яка застосовується для характеристики процесу формування індивідуального попиту, що визначається насамперед особистими грошовими доходами, служить також підставою для формування попиту фірм на виробничі ресурси. Виробнича діяльність будь-якої фірми - це своєрідний перехрестя двох ринків: ринку кінцевої споживчої продукції і ринку ресурсів виробничого призначення з випуску цієї продукції. На споживчих ринках фірми виступають як постачальники готової продукції, а на ринках ресурсів - як покупці факторів виробництва для подальшого випуску споживчих благ. Фірма як економічний агент врівноважує два типи ринків, оскільки досить точно визначає оптимальну величину власної пропозиції споживчих товарів на споживчий ринок і оптимальну величину власного попиту на фактори виробництва. Головним інструментом визначення цих величин служать ринкові ціни: з одного боку, це ціни споживчих товарів на ринках готової продукції, а з іншого - ціни факторів виробництва на ринках ресурсів. Сукупний ринковий попит по кожному даному товару можна отримати агрегированием (узагальненням, підсумовуванням) індивідуальних кривих попиту на кожне благо. Для ілюстрації може бути використаний приклад трьох потребітелей1 з наступними індивідуальними функціями попиту: Q=12 - Р, Q "=16 - 4Р, Q '"=10 - 0,5 Р. Тоді сукупний попит матиме вигляд функції
{10 - ОДР при Р=12, ..., 20;
XQ={28 - 2Р при Р=4 , ..., 12; (7.8)
{44 - 6РпріР=0, ..., 4.
Проілюструємо це у вигляді графіка функції індивідуального, а також агрегованого ринкового попиту (див. рис. 7.9). Ринковий попит на кожне економічне благо формується в результаті горизонтального додавання кривих індивідуального попиту. Ринкова крива попиту має більш пологий вигляд і є більш еластичною, ніж криві індивідуального попиту. У реальній практиці сумарний ринковий попит на будь споживче благо чи ресурси залежить від числа покупців і рівня їх особистих грошових доходів. Відповідно грошові доходи споживачів, витрачені ними на купівлю готової продукції, пре-
1 Див: Гребенников П. Я., Леусский А. І., Тарасевич Л. С. Мікроекономіка. С. 98.
Н | шщаются в доходи фірм за умови рівноваги цін ринків готової продукції та цін ринків ресурсів.
Мо суті, модель функціонування ефективної фірми оказ-1иг | ги збігається з моделлю раціональної поведінки споживача. <* I (дство економічної поведінки обох агентів ринкової системи - покупця благ і фірми як виробника і продавця благ - проявля-| і і і моделях, що ілюструють, з одного боку, карту байдужості і
I in »джетную лінію споживача, а з іншого - виробничу функцію фірми.
При цьому і споживач, і ефективна фірма керуються ідентичними правилами. Ці правила, по-перше, відображають умови рлшювесія, тобто рівності граничних витрат (ресурсів) і ринкових ній придбаних благ: МС=Р. По-друге, і споживач, і фірма забезпечують собі умова максимізації вигод, якщо виявляться рівними граничні витрати (витрати), гранична корисність благ (для фірми - це дохід від їх продажу) та ринкові ціни, тобто МС=MR=Р.
II третіх, залежно від цін та попиту на ринках і споживач, і фірма ки і ут орієнтуватися на рішення альтернативної задачі мінімізації ii грат (витрат), зіставляючи ціни і граничну корисність благ, тобто
МРа МРЬ
-Б ~=-Б-(7-9)
Зіставлення моделей економічної поведінки споживача і фірми пов'язане з абстракціями і припущеннями, наприклад, про досконалої конкуренції та інших обставин, які в реальному прак-гіке можуть чинити істотний вплив на механізм конкурентного ціноутворення. Порівняння моделей економічної поведінки настільки розрізняються агентів видається доречним, принаймні, для іиявленія загальних закономірностей у розвитку економічних явищ ринкової системи. Особливості цього поведінки простежуються через ліаліз процесів ціноутворення, в рамках яких:
> криві попиту споживачів висловлюють порівняльну граничну корисність для споживачів або порівняльні їхні уподобання тих, а не інших товарів;
> криві пропозиції благ фірмами в процесі конкуренції висловлюють сукупні граничні витрати виробництва і витрати виробництва на одиницю виробленого блага; витрати на одиницю блага зводяться фірмами до мінімуму у зв'язку з тим, що розширюється їх попит на фактори виробництва до тих пір, поки фізичні обсяги граничного продукту, виробленого за допомогою
цих факторів, не опиняться пропорційні цінами факторів свавілля ства. Іншими словами, криві витрат виробництва висловлюють відно шення випуску продукції, що визначається виробничою функцією фірми, до витрат факторів виробництва;
> сума фізичних обсягів граничних продуктів і доходів від їх продажу за всіма фірмам показує величину похідного попиту фірм на фактори виробництва;
> похідний попит на фактори виробництва, вступаючи у взаємодію з пропозицією цих факторів виробництва на ринках ресурсів, визначає їх ціни, виступаючі у формі ренти, орендної плати, відсотка, заробітної плати та ін;
> мотиви поведінки фірм - отримання прибутку та уникнення збитків - виступають в якості ведучої сили всього конкурентного процесу.
Перераховані процеси розгортаються в економіці одночасно як взаємозалежний процес, і встановити черговість або першість-якого з наведених положень неможливо.
Такий черговості не існує, оскільки це всього лише різні сторони одного і того ж складного процесу. Між ними можна тільки простежити причинно-наслідкові зв'язки, які, якби не існували в реальній дійсності, привели б до того, що ринкова економіка не тільки не була б рівноважної, але навряд чи могла б взагалі існувати. Може здатися невизначеним тільки одне питання: наскільки об'єктивно формується рівень споживчих цін, від чого залежать необхідні витрати кожного з факторів виробництва та обсяг випуску по кожному виду продукції? Довід про досконалої конкуренції та її механізмах, як і будь-який інший довід, буде містити достатньо абстрактні припущення, наприклад про відсутність монополій, динамічних технічних нововведень, державного втручання в економіку і ін Ці припущення, безумовно, порушують механізм конкурентного рівноваги, більше того, деякі з них здатні його взагалі зруйнувати. Проте присутність в економіці елементів, що обмежують конкурентний механізм попиту та пропозиції, не усуває незаперечності ефективного функціонування не абстрактної, а реально рівноважної ринкової системи в більшості економічно розвинених країн світу.
(?) КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
1. Яка еволюція трудової теорії вартості, особливості її розвитку марксизмом і маржиналізмом?
2. Що спільного і в чому відмінність трактувань споживчої поведінки карди-наліст і ордіналістамі?
I () б'ясніте і проиллюстрируйте на малюнку ефект заміщення і ефект - мчіч. | Чи мають місце подібні ефекти в діяльності конкурентоспроможної
- | <Н | lMI.lV
1 Наведіть доводи про взаємодію споживчих ринків і ринків> | м | »трон виробництва.
I »I ЛІТЕРАТУРА
I Норкуев Б. JI. Вартість, цінність і ціна. М., 1995. Л Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка : пров. з англ. М., 1992 .. 1Теорія споживчої поведінки та попиту / під ред. В. М. Гальперіна, t Мб., 1993.
Теорія фірми / під ред. В. М. Гальперіна. СПб., 1995. Г ». Економічна теорія / під ред. В. Д. Камаєва. М., 2002. (i. Лобачова Є. Н. Економіка. М., 2003.
II) Тіми РЕФЕРАТІВ
У Розвиток економічних категорій цінності, вартості і ціни> Особливості економічної поведінки споживачів і формування
- проса
V Фірма і споживач: модель економічної поведінки
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "7.5. Фірма (підприємство) як економічний агент"
Глава 8. Фірма як об'єкт мікроекономічного аналізу
 1. фірма (підприємство) . Це пояснюється тим, що в сучасній економіці саме підприємства (фірми) виробляють основну масу товарів та послуг, які задовольняють потреби людини. У цьому підручнику терміни «фірма» і «підприємство» розглядаються як синоніми, хоча на практиці це не завжди так. Наприклад , фірма може складатися з декількох підприємств, але тоді вони будуть виступати як
  1. Функції грошей
 2. фірма видає працівникам заробітну плату; в) підприємство підраховує ефективність нової техніки; г) підприємство погашає позику; д) фірма зберігає гроші на розрахунковому рахунку в
  Порядок стягнення та повернення ПДФО
 3. агентом з доходу платника податків суми податку підлягають поверненню податковим агентом по поданні платником податків відповідної заяви. Суми податку, не утримані з фізичних осіб або утримані податковими агентами не повністю, стягуються ними з фізичних осіб до повного погашення цими особами заборгованості з податку в порядку, передбаченому НК. Суми податку, не стягнені
  Г Л А В А 6 ПІДПРИЄМСТВО - ОСНОВНА ЛАНКА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
 4. фірма, предметом аналізу даної глави є само
  Глава Економічні агенти і власність
 5. економічні відносини в суспільстві. Учасниками цих відносин є різні економічні агенти - суб'єкти економічних відносин, які беруть участь у виробництві, розподілі, обміні і споживанні економічних
  2. Фірма. Витрати виробництва та їх види
 6. фірма »відноситься до числа найпоширеніших і популярних в країнах з різним рівнем економічного розвитку. Воно вживається і в життєвих ситуаціях, коли потрібно підкреслити стійкий, надійний, високоякісний, впливовий характер і репутацію діяльності. Та і в англійській мові firm означає твердий, надійний, наполегливий і т.д. Тому firm - фірма і firm - надійний є,
  1. Економічні агенти
 7. як зазначалося вище, економічна (господарська) діяльність є не що інше, як постійна робота з оцінки, порівняно, відбору альтернативних варіантів використання економічних ресурсів. У господарській діяльності беруть участь господарюючі суб'єкти, звані в економічній теорії економічними
  § 12.2. Податкові агенти та збирачі податків
 8. підприємства, учрежценія, організації, на які відповідно до законодавства покладено обов'язок утримувати суми податків з платників податків і перераховувати їх до бюджету, є збирачами податків. Таким чином, використовувані в даний час поняття «податковий агент» і «збирач податків» - це тотожні поняття, що позначають фактично одних і тих же осіб - підприємства,
  Лінія ціни горизонтальних, так як фірма є приймаючою ціну.
 9. Фірма є приймаючою ціну. Іншими словами, ціна не зави-сит від обсягу продукції, який фірма збирається виробити. Ціна і дохід MC2 P=MRi=MR2 MCi 0 Qi QMAX Q2 Кількість глава 14. Фірми на конкурентних ринках 301 Для знаходження максимизирующего прибуток обсягу випуску ми використовуємо рис. 14.1. Припустимо, обсяг випуску фірми дорівнює Q1. При цьому обсязі виробниц-ства
  Терміни і поняття
 10. фірма) Життєвий цикл підприємства (фірми) Конкурентні переваги Повне товариство Товариство на вірі Товариство з обмеженою відповідальністю Акціонерне товариство Виробничий кооператив Унітарна підприємство Споживчий кооператив Громадські та релігійні організації (об'єднання) Фонд Індивідуальний підприємець Конкурентоспроможність фірми Модель
  Прибуток фірми
 11. фірма одночасно оцінює, який мінімально допустимий для неї рівень прибутку в довгостроковому періоді. Якщо прибуток систематично тримається нижче цього рівня, то власники фірми будуть прагнути піти з цього бізнесу і вкласти свій капітал в іншу справу. Подібний мінімально допустимий для фірми рівень прибутку називається нормальним прибутком. Економічна теорія розглядає нормальну
  Поняття економічних агентів і їх основні види
 12. підприємства (фірми) і держава (органи державного управління, державні установи), а також некомерційні організації. Це саме загальне, кілька умовний розподіл. Відмінна риса економічних агентів - прийняття та реалізація самостійних рішень у сфері господарської діяльності. Положення і роль кожного економічного агента визначається його ставленням до факторів
  Тема 13 Інші податки та збори, що стягуються з юридичних осіб
 13. як відповідна податковій ставці відсоткова частка податкової бази. Сума податку включається платником податків у ціну товару (роботи, послуги), пропоновану до оплати покупцеві (замовникові, відправнику). Податок підлягає сплаті за місцем здійснення операцій з реалізації товарів (робіт, послуг), що підлягають оподаткуванню згідно з Податковим кодексом. У разі, якщо відповідно до
  Запитання для самоперевірки
 14. підприємств роздрібної торгівлі у вашому регіоні? А для сільськогосподарських
  Особливості обчислення податку податковими агентами. Порядок і строки сплати податку податковими агентами
 15. як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження кожного свого відокремленого підрозділу. Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, визначається виходячи із суми доходу, що підлягає оподаткуванню, що нараховується і виплачується працівникам цих відокремлених підрозділів. Утримана податковим агентом з доходів фізичних осіб, в
   Усунення подвійного оподаткування
 16.  як в РФ, так і за її межами. При визначенні податкової бази витрати, зроблені російською організацією у зв'язку з отриманням доходів від джерел за межами РФ, віднімаються в порядку і розмірах, встановлених НК. Суми податку, сплачені відповідно до законодавства іноземних держав російською організацією, зараховуються при сплаті цією організацією податку в РФ. При
   7.3. Доходи підприємства
 17.  фірма, ціна являє собою або постійну величину, на яку фірма не може впливати (фірма - ценополучателем), або величину змінну, на яку фірма може вплинути (фірма - ценоделатель). Звідси: дохід фірми, що функціонує на ринку досконалої конкуренції, цілком залежить від обраного нею обсягу виробництва і змінюється пропорційно зміні випуску продукції, в той же
   Глава 6. Виробництво і фірма. Витрати, виручка і прибуток
 18.  підприємства (фірми) на ринку, формування індивідуальної пропозиції, його структуру, динаміку, взаємозв'язок з цінами. У створення цієї теорії значний внесок внесли представники і класичної, і неокласичної шкіл економічної
   Глава 6. Виробництво і фірма. Витрати, виручка і прибуток
 19.  підприємства (фірми) на ринку, формування індивідуальної пропозиції, його структуру, динаміку, взаємозв'язок з цінами. У створення цієї теорії значний внесок внесли представники і класичної, і неокласичної шкіл економічної
   10.3. Витрати фірми в короткому і тривалому періодах
 20.  фірма має можливість протягом декількох років побудувати нові заводи або, навпаки, закрити старі. Тому витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому періоді є змінними. Оскільки багато витрати є постійними у короткостроковому періоді, але змінними в довгостроковому, криві витрат фірми в довгостроковому періоді відрізняються від кривих витрат
  фирма имеет возможность в течение нескольких лет построить новые заводы или, наоборот, закрыть старые. Поэтому издержки, связанные с производственными мощностями предприятий, в долгосрочном периоде являются переменными. Поскольку многие издержки являются постоянными в краткосрочном периоде, но переменными в долгосрочном, кривые издержек фирмы в долгосрочном периоде отличаются от кривых издержек
© 2014-2022  epi.cc.ua