Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
П.Ю. Смирнов. Світова економіка. Шпаргалки, 2009 - перейти до змісту підручника

63. Фактори, що впливають на валютний курс: платіжний баланс, процентні ставки, ступінь довіри до валюти


Стан платіжного балансу надає безпосередній вплив на динаміку валютного курсу. Активний платіжний баланс сприяє підвищенню курсу національної валюти, оскільки збільшується попит на неї з боку іноземних боржників. Пасивний платіжний баланс породжує тенденцію до зниження курсу національної валюти, так як боржники продають її на іноземну валюту для погашення своїх зовнішніх зобов'язань. Нестабільність платіжного балансу призводить до стрибкоподібної зміни попиту на відповідні валюти та їх пропозиція. У сучасних умовах зріс вплив міжнародного руху капіталів на платіжний баланс і, отже, на валютний курс.
Вплив різниці процентних ставок в різних країнах на валютний курс пояснюється двома основними обставинами.
По-перше, зміна процентних ставок у країні впливає за інших рівних умов на міжнародний рух капіталів, насамперед короткострокових. Підвищення процентної ставки стимулює приплив іноземних капіталів, а її зниження заохочує відплив капіталів, у тому числі національних, за кордон. Рух капіталів, особливо спекулятивних «гарячих» грошей, посилює нестабільність платіжних балансів.
По-друге, процентні ставки впливають на операції валютних ринків та ринків позикових капіталів. При проведенні операцій банки приймають до уваги різницю процентних ставок на національному та світовому ринках капіталів з метою отримання прибутків. Вони воліють отримувати дешевші кредити на іноземному ринку позикових капіталів, де ставки нижче, і розміщувати іноземну валюту на національному кредитному ринку, якщо на ньому процентні ставки вищі.

Ступінь довіри до валюти на національному та світових ринках визначається станом економіки та політичною обстановкою в країні, що надають вплив на валютний курс. На курс валюти можуть вплинути не тільки дані про темпи економічного зростання, інфляції, рівень купівельної спроможності валюти, співвідношення попиту та пропозиції валюти, а й перспективи їх динаміки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 63. Фактори, що впливають на валютний курс: платіжний баланс, процентні ставки, ступінь довіри до валюти "
 1. Тест
  факторами: а) купівельною спроможністю грошової одиниці; б) темпами інфляції; в) станом платіжного балансу; г) рівнем процентної ставки; д) ступенем довіри до валюти на світових валютних ринках; е) усі попередні відповіді вірні? 2. Якщо курс одиниці іноземної валюти виражається в національній валюті, то це: а) пряме котирування; б) девізний курс; в) крос-курс?
 2. Основні поняття
  фактори - Фактори позаекономічного характеру Рівноважний валютний курс Знецінення валюти Подорожчання валюти Прибутковість валютного активу Умови паритету процентних ставок Очікуваний курс Рівновага на валютному ринку Темп знецінення валюти Покритий паритет процентних ставок Непокритий паритет процентних ставок Реальні грошові запаси Реальна пропозиція грошей Рівноважна процентна ставка
 3. 61. Фактори, що впливають на валютний курс
  факторів. Багатофакторність валютного курсу відбиває його зв'язок з іншими економічними категоріями - вартістю, ціною, грошима, відсотком, платіжним балансом і т. д. Формування валютного курсу - це складний процес, обумовлений взаємозв'язком національної та світової економіки та політики. Тому при прогнозуванні валютного курсу враховуються різні курсоутворюючої фактори та їх
 4. Глава 10 ВАЛЮТНИЙ КУРС
  факторів, взаємодія яких і формує валютний курс. Серед безлічі чинників, які визначають валютний курс, зазвичай виділяють фундаментальні (економічні) чинники і фактори позаекономічного характеру. Фундаментальні чинники визначаються макроекономічними показниками, такими, як динаміка ВВП, темпи інфляції, стан платіжного балансу і його головної частини - рахунку поточних
 5. Тема 16 Міжнародна валютна система
  валютна система : етапи розвитку та характеристика сучасного стану. Валютна оборотність. Валютний ринок і валютний курс. Фактори, що визначають валютний курс. Валютна політика та її інструменти. Платіжний баланс: основні статті та структура. Валютна система Росії: проблеми і перспективи розвитку. Закон Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль».
 6. Терміни і поняття
  валютна система Національна валютна система Міжнародні розрахунки Резервні валюти Золотий (золотомонетний) стандарт Золотовалютний стандарт (Бреттон-Вудська валютна система) Система плаваючих курсів Валюта Валютний ринок Валютний кошик Валютний курс Пряма і зворотна котирування Валютний арбітраж Курс покупця і курс продавця Крос-курс Курс «спот» Курс
 7. Використання в аналізі кривих IS-LM-BP
  фактора відновлення рівноваги на міжнародному валютному ринку і в економіці в цілому. Припустимо, що з якихось причин порушується зовнішню рівновагу (рис. 13.1). Це порушення позначено точкою 2, розташованої нижче кривої платіжного балансу BP, що вказує на його дефіцит. Але доскольку обмінний курс плаваючий, як тільки економіка починає відчувати тиск цього дефіциту,
 8. Терміни і поняття
  факторів виробництва Парадокс В. Леонтьєва Модель «кваліфікованої робочої сили» Модель альтернативних витрат Теорія життєвого циклу товару Концепція незалежності, взаємозалежності і залежності Структура світового господарства Суб'єкти світового господарства Центр і периферія світового господарства «Третій світ» Інтеграція та її типи Інтернаціоналізація Види інтеграційних
 9. Терміни і поняття
  факторів виробництва Парадокс В. Леонтьєва Модель «кваліфікованої робочої сили» Модель альтернативних витрат Теорія життєвого циклу товару Концепція незалежності, взаємозалежності і залежності Структура світового господарства Суб'єкти світового господарства Центр і периферія світового господарства «Третій світ» Інтеграція та її типи Інтернаціоналізація Види інтеграційних
 10. Запитання для закріплення матеріалу
  факторів, що впливають на формування валютних курсів, відносяться до фундаментальних і які до факторів короткострокової дії? 2. j Як пояснює теорія платіжного балансу залежність валютного курсу від показників платіжного балансу? 3. | Яка залежність валютного курсу від еластичності попиту та пропозиції валюти? 14.1 За яких умов дотримується рівновага на
 11. Грошово-кредитна політика та валютний курс
  факторів або короткочасних переливів короткострокового (особливо спекулятивного) капіталу. Однак у випадку глобальної незбалансованості інтервенції не в змозі протистояти падінню або підвищенню валютного курсу. Підводячи підсумок, можна формалізувати загальні закономірності зміни валютних курсів в залежності від різних факторів наступним чином:. (37.2) Курс іноземної валюти
 12. 12.2. Платіжний баланс
  валютних курсів Поліпшення платіжного балансу - зростання позитивного сальдо платіжного балансу (або зменшення від'ємного сальдо). Таким чином, будь-які події, що викликають зростання припливу валюти в країну і / або зменшують відтік валюти з країни, поліпшують її платіжний баланс. Погіршення платіжного балансу - зниження позитивного сальдо платіжного балансу (або зростання негативного сальдо). Таким
 13. Відмінності в процентних ставках
  валютному ринку зростає попит на долари, і його курс підвищується. При зниженні процентних ставок в США, навпаки, виникає тенденція до зниження курсу долара. Природно, при аналізі впливу процентних ставок на валютний курс необхідно враховувати, що дана закономірність справедлива не для номінальних, а для реальних процентних ставок (тобто без урахування темпів інфляції в
 14. 89. Фактори, що впливають на платіжний баланс
  фактори (ступінь міжнародної конкуренції, інфляції, зміни валютного курсу і т. д.). На стан платіжного балансу впливає ряд факторів: 1. Нерівномірність економічного і політичного розвитку країн, міжнародна конкуренція. Еволюція основних статей платіжного балансу відображає зміни співвідношення сил різних держав у світовій економіці. 2. Циклічні коливання економіки.
 15. Основні терміни і поняття
  валютна система, міжнародна валютна система, золотий стандарт, валютний паритет, золотодевизном система, золотодоларового система, МВФ, МБРР, демонетизація золота, СДР, валютна корзина, валютні ринки, конвертованість, резервні валюти, пряма, зворотне котирування, гнучкі валютні курси, фіксовані валютні курси, девальвація, ревальвація, валютні інтервенції, паритет купівельної
 16. Адаптація платіжного балансапрі вільно плаваючих курсах
  валютному курсеувелічівается. На рис 38-3 крива M зсувається в положенні M. Первісне рівновагу знаходить-ся в точці А , де при валютному курсі 0,40 дол заDM поточний платіжний баланс збалансований: рас-ходи на імпорт дорівнюють доходам від експорту Пріпервоначальном обмінному курсі 0,40 дол за DMновая величина вітчизняного попиту на імпорт вдолларах показана точкою А '. Доходи від експортавсе ще
 17. Висновки
  факторів виробництва відображаються на рахунку поточних операцій. Переміщення капіталу з країни в країну - на рахунку руху капіталів. Невідповідність між цими двома розділами платіжного балансу покривається за рахунок офіційних резервів центрального банку. Пасивний платіжний баланс означає перевищення вивозу валюти з країни над ввезенням і веде до скорочення офіційних резервів. Активний платіжний
 18. Тема 60. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
  впливають на стан платіжного балансу. Платіжний баланс коригується за допомогою операцій Центрального банку з купівлі-продажу іноземної валюти, золота та інших фінансових активів. Всі ці дії банку не переслідують мети одержання прибутку, а формують офіційні резерви держави. За рахунок цих резервів покриваються пасивні сальдо рахунків поточних операцій і руху капіталу. Продаючи
 19. 71. Золотомонетний стандарт
  валютна система стихійно сформувалася в XIX столітті після промислової революції на базі золотого монометалізму у формі золотомонетного стандарту. Юридично вона була оформлена міждержавною угодою на Паризькій конференції в 1867 р., що визнало золото єдиною формою світових грошей. В умовах, коли золото безпосередньо виконувало всі функції грошей, національна та світова
 20. Висновки
  валютних відносин. 2. Валютою є будь-який платіжний документ або грошове зобов'язання, виражене в тій чи іншій грошовій одиниці і використовується в міжнародних розрахунках. Ці платіжні документи, виражені в різних валютах, купуються і продаються на спеціальному ринку - валютному. 3. Національний режим регулювання валютних угод по різних видах операцій для резидентів і
© 2014-2021  epi.cc.ua