Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

2.2.3. Типи економічних моделей

Багато аналітичні методи використовуються в сукупності з різними типами моделей, які дозволяють структурувати та ідентифікувати зв'язку між основними показниками.
Можна виділити три основні типи моделей, що використовуються в економічному аналізі: дескриптивні, предикативні та нормативні.
Дескриптивні моделі. Ці моделі, відомі також як моделі описового характеру, є основними для оцінки фінансового стану підприємства. До них належать: побудова системи звітних балансів, подання фінансової звітності в різних аналітичних розрізах, вертикальний і горизонтальний аналіз звітності, система аналітичних коефіцієнтів, аналітичні записки до звітності. Всі ці моделі засновані на використанні інформації бухгалтерської звітності.
В основі вертикального аналізу лежить інше уявлення бухгалтерської звітності - у вигляді відносних величин, що характеризують структуру узагальнюючих підсумкових показників. Обов'язковим елементом аналізу служать динамічні ряди цих величин, що дозволяє відстежувати і прогнозувати структурні зрушення в складі господарських засобів і джерел їх покриття.
Горизонтальний аналіз дозволяє виявити тенденції зміни окремих статей або їх груп, що входять до складу бухгалтерської звітності. В основі цього аналізу лежить літочислення базисних темпів зростання балансових статей чи статей звіту про прибутки і збитки.
Система аналітичних коефіцієнтів - провідний елемент аналізу фінансового стану, застосовуваний різноманітними групами користувачів: менеджерами, аналітиками, акціонерами, інвесторами, кредиторами та ін Відомі десятки цих показників, тому для зручності вони поділяються на кілька груп. Найчастіше виділяють п'ять груп показників за такими напрямами фінансового аналізу.
1. Аналіз ліквідності. Показники цієї групи дозволяють описати і проаналізувати здатність підприємства відповідати за своїми поточними зобов'язаннями. В основу алгоритму розрахунку цих показників закладена ідея зіставлення поточних активів (оборотних коштів) з короткостроковою кредиторською заборгованістю.
У результаті розрахунку встановлюється, в достатньої ступеня підприємство забезпечене оборотними коштами, необхідними для розрахунків з кредиторами за поточними операціями. Оскільки різні види оборотних коштів мають різний ступінь ліквідності (конвертації в абсолютно ліквідні кошти - грошові кошти), розраховують кілька коефіцієнтів ліквідності (див. розділ 4.5).
2. Аналіз фінансової стійкості. За допомогою цих показників оцінюється склад джерел фінансування і динаміка співвідношення між ними. Аналіз грунтується на тому, що джерела коштів розрізняються рівнем собівартості, ступенем доступності, рівнем надійності, ступенем ризику та ін (див. розділ 4.6).
3. Аналіз поточної діяльності. З позиції кругообігу коштів поточна діяльність будь-якого підприємства являє собою процес безперервної трансформації одних видів оборотних активів в інші:

Аналіз поточної діяльності


де ДВ - грошові кошти;
СС - сировина на складі;
НП - незавершене виробництво;
ДП - готова продукція;
СР - кошти в розрахунках (дебітори).
Ефективність поточної фінансово-господарської діяльності може бути оцінена протяжністю операційного циклу, залежить від оборотності коштів у різних видах активів. За інших рівних умов прискорення оборотності свідчить про підвищення ефективності. Тому основними показниками цієї групи є показники ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів: вироблення, фондовіддача, коефіцієнти оборотності засобів у запасах і розрахунках (див. розділ 4.7).
4. Аналіз рентабельності. Показники цієї групи призначені для оцінки загальної ефективності вкладення коштів у дане підприємство. На відміну від показників другої групи тут абстрагуються від конкретних видів активів, рентабельність капіталу аналізують у цілому. Основними показниками тому є рентабельність авансованого капіталу і рентабельність власного капіталу (див.
розділ 4.8).
5. Аналіз стану та діяльності на ринку капіталу, В рамках цього аналізу виконуються просторово-тимчасові зіставлення показників, що характеризують становище підприємства на ринку цінних паперів: дивідендний вихід, дохід на акцію, цінність акції та ін Цей фрагмент аналізу виконується головним чином у компаніях, зареєстрованих на біржах цінних паперів і котирують там свої акції. Будь-яке підприємство, що має тимчасово вільні грошові кошти та бажає вкласти їх у цінні папери, також орієнтується на показники даної групи (див. розділ 4.9).
Предикативні моделі - це моделі предсказательной, прогностичного характеру, які використовуються для прогнозування доходів підприємства і його майбутнього фінансового стану. Найбільш поширеними з них є розрахунок точки критичного обсягу продажів (див. розділ 3.5), побудова прогностичних фінансових звітів (див. розділ 2.5.6), моделі динамічного аналізу (жорстко детерміновані факторні моделі і регресивні моделі - див розділи 2.6.2 і 2.8 .2), моделі ситуаційного аналізу (див. розділ 2.5.8). У зазначених розділах нашого посібника будуть розглянуті деякі теоретичні та практичні аспекти застосування подібних моделей.
Нормативні моделі. Моделі цього типу дозволяють порівняти фактичні результати діяльності підприємств з очікуваними, розрахованими за бюджетом. Ці моделі використовуються в основному у внутрішньому фінансовому аналізі, а також в управлінському обліку, зокрема в управлінні витратами. Їх суть зводиться до встановлення нормативів по кожній статті витрат за технологічними процесами, видами виробів, центрами відповідальності і т.п. і до аналізу відхилень фактичних даних від цих нормативів (див. розділ 3.4.2). Аналіз значною мірою базується на застосуванні системи жорстко детермінованих факторних моделей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.2.3. Типи економічних моделей "
 1. 1. Типи і моделі економічних систем
  економічних
 2. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  типи. 20. Інфляція і безробіття. Крива Філіпса. 21. Економічне зростання, сутність і вимір. 22. Фактори економічного зростання. 23. Типи і протиріччя економічного зростання. 24. Завдання та функції держави в ринковій економіці. 25. Методи та інструменти державного впливу на економіку. 26. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика держави. 27. Податкова система і
 3. 70. ТИПИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  типи державного регулювання: - повний державний монополізм в управлінні господарством. Він був характерний для СРСР і країн соціалістичної співдружності, але зберігається і тепер в деяких посткомуністичних державах; - різні варіанти поєднання ринкових і державних регуляторів. Реалізовані в «японської», «шведської» моделях, в моделі соціально орієнтованого
 4. § 2. Типи економічних відносин
  економічних
 5. § 2. Типи зростання суспільного багатства
  § 2. Типи зростання суспільного
 6. Глава 2. Типи господарств і економічних систем
  економічних
 7. ТЕМА 4. ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ
  ТЕМА 4. ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ ГОСПОДАРСЬКИХ
 8. Глава 21. Типи економічного зростання національного господарства
  економічного зростання національного
 9. Контрольні питання
  типи економічного зростання ви знаєте і чим вони різняться? 3. Які фактори виробництва лежать в основі економічного зростання? 4. За допомогою яких показників вимірюється динаміка економічного зростання? 5. Які моделі економічного зростання ви знаєте і яка їх сутність? 6. У чому полягають переваги і недоліки економічного зростання? 7. Який механізм державного регулювання
 10. Терміни і поняття
  типи та види (реальні та портфельні, валові і чисті) Рівновага заощаджень та інвестицій Гранична схильність до інвестування Два способи визначення рівноважного рівня національного доходу «Кейнсіанський хрест» Мультиплікатор Акселератор Традиційний і кейнсіанський підходи до розподілу сукупного
 11. Терміни і поняття
  типи та види (реальні та портфельні, валові і чисті) Рівновага заощаджень та інвестицій Гранична схильність до інвестування Два способи визначення рівноважного рівня національного доходу «Кейнсіанський хрест» Мультиплікатор Акселератор Традиційний і кейнсіанський підходи до розподілу сукупного
© 2014-2022  epi.cc.ua