Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Лобачова. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

12.2. Сукупний попит і сукупна пропозиція

При розробці моделей макроекономічної рівноваги значний розвиток поряд з побудовою структурованих по ринках моделей (модель Л. Вальраса) отримав підхід, що аналізує умови забезпечення рівності між сукупним попитом і сукупною пропозицією в національній економіці . Для розкриття закономірностей макроекономічної рівноваги необхідно насамперед сформулювати поняття сукупного попиту та сукупної пропозиції, оскільки всі зміни в національній економіці пов'язані з їх змінами.
Сукупний попит. Під сукупним попитом розуміється сума всіх індивідуальних попитів на кінцеві товари і послуги, пропоновані на товарному ринку. Сукупний попит складається з споживчих витрат (сукупний попит домогосподарств), інвестиційних витрат підприємств, державних витрат і витрат на чистий обсяг експорту. Одні елементи сукупного попиту відносно стабільні, наприклад споживчі витрати; інші динамічніші, зокрема інвестиційні витрати. Крива сукупного попиту (рис. 12.1) показує кількість товарів і послуг, яку споживачі готові придбати при відповідному рівні цін. Вона дає такі варіанти поєднання обсягу виробництва товарів і послуг та загального рівня цін в економіці, при яких товарний і грошовий ринки Рівень ^ (D знаходяться в рівновазі.
У макроекономіці на рівень сукупного попиту як агрегованого грошового попиту на елементи ВНП впливають два основні фактори: кількість грошей в економіці (М) і швидкість їх обороту (V). Вплив усіх інших D факторів попиту на окремий товар зводиться зрештою до зради-
цін (Р)
О
Реальний ВВП (Q) ніям зазначених факторів. Негативний нахил кривої сукупного Рис. 12.1. Крива сукупного попиту можна пояснити наступним попиту (DD) спосіб: чим вище рівень цін (Р),
I I'M менше реальні запаси грошових коштів (М / Р)> а отже, менше і кількість товарів і послуг, на які пред'явлено попит (Q). I Зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем ієн пов'язана також з ефектом процентної ставки, ефектом багатства і м | до |> єктом імпортних закупівель.
Так, при зростанні цін збільшуються попит на н'пьгі і відсоткова ставка. Подорожчання кредиту призводить до зменшення I і > г |) ебітельскіх та інвестиційних витрат і відповідно до зниження обсягу сукупного попиту. Зростання цін знижує також реальну покупа-I е.ч ьную здатність накопичених фінансових активів з фіксованою г юімостью (облігації, термінові рахунки) і спонукає їх власників скорочувати витрати. Зростання цін усередині країни при незмінних цінах на імпорт переміщує частину попиту з внутрішніх товарів на імпортні і скорочує шспорт, що також призводить до падіння сукупного попиту в економіці.
При аналізі загальної економічної рівноваги важливу роль відіграє розгляд взаємозв'язку між національним продуктом і основними п кгавляющімі сукупного попиту. У міру зростання грошових доходів населення, що є чинником сукупного попиту, з'являються і ростуть I (wрешенія. Вони можуть бути представлені як різниця між доходом і I до пребленіем (споживчими витратами). В економічній теорії для 1111аліза роль споживання і заощадження в забезпечення макроекономічної-
I про рівноваги були введені поняття функцій споживання і заощадження. Функція споживання показує відношення споживчих витрат до доходу в їх динаміці. Аналогічно розглядається і функція заощадження, яка показує відношення заощаджень сім'ї до її доходу в їх динаміці. Тенденція у зміні величини споживання населення в міру зростання доходів характеризується граничною схильністю до споживання: вона показує, яка частина додаткового доходу йде на приріст споживання. За аналогією гранична схильність до заощадження покази нает, яка частина додаткового доходу населенням використовується для додаткового заощадження при зміні величини доходу . Очевидно, що основним чинником, що впливає на рівні споживання та заощадження, Ниля дохід. Крім того, на споживання і заощадження впливають податки, ціни на товари та послуги, обсяг пропозиції на ринку.
Сукупна пропозиція. Це сума всіх індивідуальних пропозицій. Сукупна пропозиція являє грошову величину загальної суми усіх кінцевих товарів і послуг, пропонованих до продажу.
Воно складається із заробітної плати, ренти, відсотка і прибутку. Крива сукупної пропозиції показує, який обсяг сукупного випуску може бути
II |) едложен на ринок виробниками при певних значеннях загального рівня цін в економіці (рис. 12.2). Форма кривої сукупної пропозиції класичної та кейнсіанської школами інтерпретується по-різному.
Уровеньf цін (Р)
О
III
I
Реальний ВВП (Q)
Рис. 12.2. Крива сукупної пропозиції
Відрізок I характеризує пропозицію в умовах неповної зайнятості, відрізок III визначає сукупну пропозицію в стані повної зайнятості, а відрізок II характерний для пропозиції в умовах, що наближаються до повної зайнятості.
На сукупну пропозицію впливають ті ж фактори (техніко-технологічна база виробництва, витрати виробництва), які викликаю! зміна на ринку окремого товару.
Макроекономічна рівновага передбачає рівність обсягу сукупного попиту та сукупної пропозиції. У реальній дійсності існує досить багато варіантів змін сукупного попиту та сукупної пропозиції. Так, при збільшенні сукупного попиту відбувається збільшення цін, обсягу виробництва, національного доходу. Зниження сукупного попиту супроводжується зниженням цін, обсягу виробництва і національного доходу. Зростаюче сукупна пропозиція призводить до збільшення обсягу виробництва і до зниження цін. Скорочення пропозиції, а також обсягу виробництва супроводжується зростанням цін. Таким чином, в результаті постійних коливань сукупного попиту та сукупної пропозиції рівновагу на макрорівні досягається дуже рідко. Проблему досягнення національною економікою макроекономічної рівноваги представники різних напрямів економічної науки розглядають, як уже зазначалося, по-різному.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.2. Сукупний попит і сукупна пропозиція "
 1. 2.2. Сукупна пропозиція
  Сукупна пропозиція (AS) - це модель, що показує залежність між рівнем цін і реальним обсягом сукупного випуску, який виробники готові продати при кожному значенні рівня цін. Крива сукупної пропозиції (рис. 2.2): а) у короткостроковому періоді (при фіксованих цінах) являє собою пряму, паралельну осі Y, б) в довгостроковому періоді (при гнучких цінах)
 2. Контрольні питання
  и 1. Що таке макроекономічну рівновагу? Які його види ви знаєте? 2. Які моделі макроекономічної рівноваги ви знаєте? 3. Що таке сукупний попит і які його складові? 4. З чим пов'язана зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін? 5. Назвіть нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які чинники роблять
 3. Запитання для самоперевірки
  1. Які нецінові фактори роблять в даний час найбільш істотний вплив на сукупний попит і сукупна пропозиція в російській економіці? 2. Який вплив на сукупний попит і сукупна пропозиція роблять наступні фактори: скорочення експорту нафти внаслідок падіння виробництва; зниження світових цін на рідке паливо і кольорові метали? 3. Якщо ВВП збільшився на 4%,
 4. 15.2. Теорії макроекономічної рівноваги
  З лекції 14 відомо, що перетинання кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції дає точку загальної економічної рівноваги (точка М на рис. 15.1). При цьому більш високі ціни створюють стимули до збільшення сукупної пропозиції (розширенню виробництва) і одночасно знижують рівень сукупного попиту. {Foto50} Загальна економічна рівновага На ринках окремих товарів точка
 5. Лекція 14 Тема: СПОЖИВАННЯ. ЗАОЩАДЖЕННЯ. ІНВЕСТИЦІЇ. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ, ЙОГО ТИПИ, ТЕМПИ І МОДЕЛІ
  Макроекономіка на відміну від мікроекономіки вивчає не окремі об'єкти і процеси, а їх сукупності, які називаються агрегатами. Вона досліджує не окремі ціни, а сукупну ціну, яка називається рівнем цін. Метою її аналізу є знаходження умов, за яких настає загальна економічна рівновага системи (ОЕРС). ОЕРС - це стан економіки, при якому суспільне
 6. Держава і сукупний попит
  Переважна частина бюджетних витрат (державні закупівлі, заробітна плата так званим бюджетникам, кредити, позики та субсидії) обумовлює сукупний попит. Їх велику вагу в ньому дозволяє державі впливати на весь сукупний попит: {foto150}, (27.1) де AD - сукупний попит; С - споживчий попит; I - інвестиційний попит (приватні інвестиції); G-попит
 7. Ключові терміни
  Крива сукупного попиту Реальна грошова маса Питомі витрати Питомі витрати на робочу силу Продуктивність праці Націнка Крива сукупної пропозиції Негативний шок пропозиції Політика, що впливає на пропозицію Кейнсіанська крива пропозиції Класична модель Рухливість зарплати і цін Потенційний обсяг виробництва
 8. Основні терміни і поняття
  Сукупний попит, сукупна пропозиція, горизонтальний, проміжний, вертикальний відрізки кривої пропозиції, ефект «храповика», стагфляція, функція споживання, функція заощаджень, середня схильність до споживання і до заощадження, гранична схильність до споживання і до заощадження, інвестиційний попит, мультиплікативний ефект, інвестиційний мультиплікатор, макроекономічну рівновагу
 9. Цілі та інструменти фіскальної політики
  Фіскальна (або бюджетно-податкова) політика, як і монетарна політика, - це різновид антициклічної (стабілізаційної) політики, спрямованої на згладжування циклічних коливань економіки, тобто стабілізацію економіки в короткостроковому періоді. Метою фіскальної політики є стабільне економічне зростання, повна зайнятість (відсутність циклічного безробіття) і стабільний рівень цін
 10. Зазначте, що всі вимірюв-вати, виражені у відсотках, розраховані за методом середньої точки.
  Зазначте, що всі вимірюв-вати, виражені у відсотках, розраховані за методом середньої точки. 118 Частина 2. Попит і пропозиція 1: як працює ринок Сукупна виручка - грошова сума, сплачена покупцями і отримана продавцями товару, що розраховується як добуток ціни товару і кількості проданого товару. Сукупна виручка і цінова еластичність попиту
 11. В. «Якщо фірми будуть щодня коригувати-вать ціни на товари, короткострокова крива сукупної пропозиції буде
  в. «Якщо фірми будуть щодня коригувати-вать ціни на товари, короткострокова крива сукупної пропозиції буде горизонталь-ної». м. «Щоразу, коли економіка вступає в пе-ріод спаду, довгострокова крива сукупно-го пропозиції зміщується вліво». 6. Припустимо, що економіка перебуває в відбутися у-янии рецесії. Що станеться з її основними показниками через деякий час при
 12. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  Сукупний попит і фактори, що його визначають. Сукупна пропозиція. Характеристика кривої сукупної пропозиції. Рівновага: реальний рівень виробництва і рівень цін. Порушення рівноваги. Ефект «храповика». Стагфляція. Сукупні витрати. Споживання і заощадження. Крива споживання. Показники, що характеризують споживання і заощадження. Споживання і національний обсяг виробництва.
 13. Ключові терміни
  Економічний цикл Макроекономічна динаміка Притримування робочої сили Свої працівники і сторонні Циклічний компонент заробітної плати Короткострокове сукупна пропозиція Довгострокове сукупна пропозиція Витіснення Скорочення податків як фактор зростання
 14. Питання для самоперевірки
  1. У чому особливості предмета макроекономіки, його відмінність від предмета мікроекономіки? 2. За допомогою якого інструментарію (методів) макроекономіка вивчає свій предмет? 3. З чиїм ім'ям пов'язане виникнення макроекономіки як оригінали та ного розділу економічної теорії? 4. Які сектори взаємодіють в макроекономічних зв'язках і яку роль вони виконують? 5. Які агреговані
© 2014-2022  epi.cc.ua